مفهوم مدیریت ریسک


سوالات متن درس اول اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس اول اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس اول اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول اقتصاد دهم

1 -کارآفرینی چیست؟

فرایند راه اندازی کسب وکار جدیدبه امید کسب سود با وجود خطر پذیری است.

2 -کارآفرین کیست؟

کسی که با نوآوری وخطر پذیری ودیدن فرصت های جدید کسب وکار، محصولات جدیدی تولید وعرضه می کندیا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند.

3 -میرمصطفی عالی نسب کیست؟

یک کارآفرین تبریزی که کارخانه های لوازم خانگی ازجمله سماور سازی ، تولید انواع چراغ، کارتن سازی ایجاد کرد و درامور ساخت مدرسه وبیمارستان فردی خیر بود. ( درقبل وبعد ازانقلاب)

4 -کارآفرینان موفق از چه ویژگی هایی برخوردارند؟

1 -دردیدن فرصت های جدید کسب وکار نسبت به دیگران تیزبین هستند.

2 -نوآوری در تبدیل ایده ها به محصولات جدید وکسب و کار های جدید.

3 -با شجاعت و ریسک پذیری و تدبیر به فعالیت های اقتصادی جدید می پردازد.

4 -با خوش بینی و واقع بینی به فعالیت اقتصادی می پردازد.

۵ -با انضباط وانگیزه بالا توانایی حل مسله دارد.

۶ -از کارشناسان و مشتریان یادمی گیرد و خود را با بازار وفق می دهد.

۷ -می تواند منابع را هماهنگ، مدیریت و سازماندهی کند.

۵ -منظور از تیزبینی کارآفرین چیست؟

یعنی کارآفرین فرصت های کسب و کار های جدید را زمانی که دیگران کمتر متوجه می شوند به خوبی متوجه می شودو می بیند.

۶ -چرا معتقدیم یک کارآفرین موفق نوآور است؟

چون یک کارآفرین موفق می تواند ایده ها و اندیشه ها را به محصولات جدید و کسب و کارهای جدید و فرآیند تولید تبدیل کند.

۷ -منظور از ریسک پذیر بودن یک کارآفرین موفق چیست؟

یعنی یک کارآفرین موفق می تواندبا استفاده از پس انداز،خوش نامی ،شجاعت وتدبیر فعالیت های اقتصادی جدیدی راهاندازی کند.

8 -چرا کارآفرین موفق خوشبین است؟

چون کارآفرین موفق با واقعبینی به موفقیت های اقتصادی آینده خود مطمئن و دلگرم است.

9 -در چه مواردی یک کارآفرین موفق پرانگیزه است؟

با نظم ، انضباط و پایداری، جهت حل مسئله اشتیاق و توانایی دارد.

10 -چرا یک کار آفرین موفق باید یادگیرنده باشد؟

واز چه کسانی می آموزد؟ یک کارآفرین موفق ، جهت وفق پیدا کردن با شرایط مفهوم مدیریت ریسک بازار و راه اندازی کسب وکار جدید نیازمند آموزش ویادگیری از همکاران،کارشناسان ومشتریان است.

11 -چرا یک کارآفرین موفق را سازمان دهنده می نامیم ؟

چون منابع وامکانات را هماهنگ ومدیریت می کند تا کارآیی افزایش یابد.

12 -به تازگی مسئول یک بیمارستان خصوصی مفهوم مدیریت ریسک شده اید و به فکر پیشرفت های بیشتر بیمارستان هستید که بیماری کرونا همه گیر می شود و طبق دستور دولت یا باید بیماران کرونایی راپذیرش کنید یا ماهانه مبلغی را به بیمارستان های کرونایی پرداخت کنید.) برخی از اعضای هیئت مدیره نیز با پذیرش بیماران کرونایی موافق نیستند( هرکدام از راه حل های انتخابی زیر به کدام ویژگی کارآفرینان موفق اشاره دارد؟

– در شبکه های مجازی نسبت به کیفیت بیمارستان خود تبلیغ کنید که بیماران کرونایی را نمیپذیریم ولی ماهانه مبلغی را به ویزیتهای خود اضافه می کنیم تا بتوانیم از طریق آن به بیمارستان های کرونایی کمک کنیم. تیز بینی

– بیمارستان صحرایی در آخر حیاط بیمارستان جهت بیماران کرونایی تاسیس کنید تا ارتباطی با سایر بخشهای بیمارستان نداشته باشد و از ارتش نیز کمک بگیرید. نو آور بودن

با حضور در بخشهای خبری اتفاقت هیئت مدیره را بازگو کرده و اعلام کنید که به حکم انسان دوستی بیماران کرونایی را پذیرش می کنید و از مردم درخواست دعای خیر کنید. ریسک پذیری

– با وجودی که می دانید برخی از موفقیت های بیمارستان را ازدست می دهید بیماران کرونایی را پذیرش کنید و به آینده امید داشته باشه و این راندای قلبی خود بدانید. خوش بینی

– از بانک ها وام بگیرید تا در زمینه این بیماری تحقیق کنید و به بیمارستانهای دیگر نیز کمک مالی کنید. پرانگیزه بودن

– از تجارب بیمارستان های دیگر وهمکاران شان کمک بگیرید و سعی کنید به صورت محدود ومتناسب با امکانات وظرفیت های بیمارستان پذیرش از بیماران کرونایی داشته باشیدتا شرایط بعد از پذیرش را ارزیابی کنید. یادگیرنده بودن

– به همه نیروهای خود اطمینان دهید که آنها برای شما مهم هستند. و رضایت آنها را به دست آورید تا موفقیت های بیشتری شامل حال بیمارستان تان شود. سازمان دهنده بودن

13-چرا یک کارآفرین باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند؟

یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست فعالیت های اقتصادی اش ، باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند.

14 -عوامل تولید، هزینه های تولید، درآمد، سود وزیان دراقتصاد را توضیح دهید.

نیروی انسانی)سرمایه انسانی(، ماشین آلات وتجهیزات ) سرمایه فیزیکی(، محل کار )خریداری شده یا اجاره شده(، مواد اولیه ، عوامل تولید هستند. پولی که برای عوامل تولید هزینه می شودهزینه های تولید نام دارد.مانند دستمزد نیروی کار،پول خرید مواداولیه وتجهیزات واجاره محل کار وتبلیغات و….

قیمت * کل محصول= درآمد

هزینه ها-درآمدها =محاسبه سود یا زیان

اگر درآمد ها بیش از هزینه هاباشد سود کرده ایم . اگر هزینه ها بیش از درآمدها باشند زیان کرده ایم.

15-چگونه تولید کننده می توانداز وضعیت زیان دوری کند؟

صرفه جویی و افزایش بهره وری، مثل پرهیز از استخدام نیروی کار غیرلازم، یا صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی یا جلوگیری از ریخت و پاش ها، هزینۀ تولید را بدون اینکه از میزان تولید کم کند، کاهش یابد .از سوی دیگر می تواند برای محصولات خود، بازار خوبی فراهم کند و کالاهایش را با قیمت مناسب بفروشد

16 -دریک کارگاه با 4نفر کارگر سالانه هزاردستگاه تولید می شود اگر قیمت هردستگاه یک میلیون تومان باشد ودستمزد ماهانه هرکارگر 2میلیون تومان باشد با توجه به جدول زیر

سوالات متن درس اول اقتصاد دهم

سوالات متن درس اول اقتصاد دهم

الف) میزان سود یا زیان رامحاسبه کنید.

اجاره سالانه 120 میلیون تومان،تعمیرات سالانه 100 میلیون تومان،انرژی سالانه 100 میلیون تومان،مواد اولیه 240میلیون تومان،حمل ونقل ۵0 میلیون تومان،سایرهزینه ها10میلیون تومان،دستمزد کل سالانه96میلیون تومان= جمع کل=716میلیون تومان=کل هزینه ها

17 -محاسبه کنید.

سوالات متن درس اول اقتصاد دهم

سوالات متن درس اول اقتصاد دهم

18-اگرمیزان درآمدکارگاهی چهاربرابر هزینه ی عوامل تولیدباشدوسودحاصل معادل 20میلیون تومان باشد.هزینه ی عوامل تولید چقدراست؟

هزینه ها – درآمدها= سود

000 000 12 = 3X = 4 000 000 تولید عوامل ی هزینه

درآمد 1۶میلیون=4×4 میلیون

19-درمورد تولیدکننده ای که طی یک دوره زمانی معین دارای 18میلیون تومان هزینه و۷میلیون تومان سود بوده است میزان درآمد را محاسبه کنید.

18میلیون تومان – درآمد=۷میلیون تومان

25میلیون تومان=18میلیون +۷میلیون تومان

سوالات متن درس اول اقتصاد دهم

سوالات متن درس اول اقتصاد دهم

21 -برخی از ویژگی های کسب وکارهای حرام رابنویسید.(چه کسانی به کسب وکارحرام می پردازند؟)

استفاده از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند و سوء استفاده می کنند. معموالا به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن اند و خریدوفروش برخی از کالاها، در انحصار آنهاست .اگر کسی بخواهد با آنها وارد رقابت اقتصادی شود، با انواع شگردها او را ازپای در می آورند و سود خودشان را حفظ می کنند.

مثال با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آنها، سودهای سرشار می برند یا برای سود بیشتر، کتاب ها یا فیلم های مبتذل و غیراخلاقی را تولید و منتشر می کنند یا کالایی را برخلاف آنچه هست، به مشتری نشان می دهند تا مشتری را فریب دهند .

اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن اند و با رباخواری امورشان را می گذرانند. این افراد نه تنها با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی به همنوعانشان ظلم می کنند، بلکه برکت را نیز از زندگی خودشان دور می کنند و اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهند.

22 -چرا راه اندازی خدمات باغبانی درمنزل نوعی کارآفرینی است؟

چون با خالقیت،نوآوری، ریسک پذیری، توجه به موقعیت ها ونیازهای جامعه و….. همراه است.

23-فرض کنید دوست شما علاقه مند به راه اندازی کارگاه ساخت اسباب بازی برای کودکان است. با توجه به ویژگی های او و ویژگی های کارآفرین موفق، در مورد اینکه این ویژگی ها چگونه به او در حل مشکلاتش کمک خواهد کرد، توضیح دهید.

با خوش بینی درانجام فعالیت های خود دلگرم است ودر برابر مشکلات مقاومت خواهد کرد. با انگیزه بالایی که دارد به صورت منظم ومستمر برای مشکلات اجرایی راه حل پیدا می کند و دلسرد نمی شود.

با قدرت سازماندهی خوبی که دارد بین عوامل تولید ونیازها ی بازار و سرمایه مالی خود رابطه برقرار کرده وتلاش می کند به حداکثر سود ممکن دست یابد.

در تصمیم گیری ها شجاع است وبا پشتوانه خالقیت خود، خطر سود ده نبودن فعالیت خود در ماه های اول را می پذیرد.

تهیه کننده سوالات متن درس اول اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مؤسسه ملک‌پور، ارائه دهنده انواع مشاوره مهاجرتی

default

برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!

اخبار و اطلاعیه ها

بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه تغییرات مفهوم مدیریت ریسک مثبتی را برای جذب دانشجو و نیروی کار اجرا کرد.
در کارتحصیل انگلستان شما هم در دانشگاه های تاپ انگلستان درس می خوانید هم به کمک خود دانشگاه استخدام شده و حقوق دریافت خواهید کرد.
همچنین بعد از پایان تحصیل اجازه دارید دو تا سه سال در انگلستان بیشتر بمانید تا اقامت بلند مدت دریافت کنید.

معرفی وب سایت malekpourlaw

default

برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!

مشاوره مستقیم با مدیریت موسسه ملک پور

default

برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!

آشنایی با خدمات موسسه ملک پور

موسسه مشاوره ای ام ای ای یک موسسه مشاوره ای در زمینه های متفاوت است. این موسسه در زمینه همکاری با دانشگاهها و‌ نحوه پذیرش، همکاری با سازمانهای علمی، موسسات کاریابی، وکلا همچنان مشتاق به توسعه کار می باشد و به نحوی مشروح در ذیل فعالیت می کند و آقای امیر محمد ملکپور هم یکی از مدیران ارشد این موسسه می باشد. موسسه مشاوره ای اتریش، خدمات مشاوره ای دارد و برای مثال در خصوص پذیرش یا شرایط زندگی در کشورهای اروپایی یا کانادا و امریکا به شما اطلاعات می دهد همچنین اگر شما برای امر مهاجرت یا اقامت نیاز به یک وکیل فرانسوی یا اتریشی یا مشاوره رسمی مهاجرتی دولت کانادا ،استرالیا یا آمریکا را دارید، همکاران مجاز و وکلای محلی همان کشور را معرفی می نماید.

اگر در خصوص مهاجرت به کشور ها از مفهوم مدیریت ریسک طریق یکی از این روش ها علاقمند شدید می توانید به سادگی با ما تماس بگیرید. مشاورین ما برای بررسی شرایط اولیه، مشاوره مهاجرتی رایگان ارائه نموده و هزینه ای دریافت نمی کنند. مشاوره مهاجرتی رایگان و مجانی معمولا برای مدت زمان 5 تا 10 دقیقه می باشد و یا از طریق ثبت نام در وب سایت ما در بخش واتس اپ یا تماس تلفنی صورت می گیرد.

صفر تا صد بیمه تکافل

صفر-تا-صد-بیمه-تکافل

به گزارش الفباخبر، تکافل، نوعی از بیمه جهت جبران خسارت‌‌های ناشی از حوادث است که در شکل‌‌بندی ساختار آن از عقود اسلامی استفاده می‌شود. واژه تکافل برگرفته از اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمک متقابل میان‌گروهی» است که هر عضوی در حمایت از نیازمندانِ داخل گروه سهم دارد.

بیمه تکافل از جهاتی شبیه «بیمه تعاونی» است اما تفاوت‌‌های زیادی از حیث ساختار و گستردگی الگوها با بیمه تعاونی دارد. بیمه تکافل از یکسو به جهت تطابق با فقه اسلامی و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی اسلامی، در بین کشورهای مسلمان در حال رشد و گسترش است؛ همچنین بیمه تکافل به عنوان نگرشی جدید در پوشش خسارت‌‌ها در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته و شرکت‌‌هایی جهت عرضه‌‌ محصولات تکافل تاسیس شده است. در ادامه به صورت اجمالی اهداف، چالش‌‌ها و چشم‌‌انداز پیش‌‌روی بیمه تکافل بیان می‌شود.

اهداف تکافل
تقسیم ریسک: طبق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد. بنابراین طبق تعریف، بیمه متداول مکانیزمی برای انتقال ریسک است که به‌وسیله آن یک سازمان می‌تواند شرایط عدم اطمینان از قبیل:
را تحت پوشش قرار دهد و با دریافت حق بیمه مشخص، متعهد ‌‌شود که در ازای حق بیمه دریافتی، هرگونه خسارتی را در قالب شرایط قرارداد متقبل شود. اما در الگوی تکافل، هیچ‌‌گونه انتقال ریسکی از طرف مشارکت‌‌کنندگان به مجری تکافل صورت نمی‌‌پذیرد بلکه ریسک‌‌ها در میان اعضا، در قالب ضمانت متقابل یا همان طرح تکافل تسهیم می‌شود و در واقع مکانیزم اصلی در تکافل، تقسیم ریسک خواهد بود. بنابراین مجری (متصدی) تکافل به عنوان وکیل (نماینده) با دریافت حق‌الوکاله ثابت و تضمین‌شده، به مدیریت مجموعه از جمله؛ تعیین ساختارهای مناسب جهت دریافت حق مشارکت منصفانه از اعضای شرکت‌کننده (متکافلین)، پرداخت به موقع خسارت‌‌ها به افراد آسیب‌دیده و . می‌‌پردازد. از طرفی متصدی تکافل در قالب مضاربه به مدیریت سرمایه‌‌ پرداخته و با رعایت اصول و ضوابط شرعی، سرمایه‌‌گذاری در زمینه‌های مشخص شده را طبق دستورالعمل‌‌ها جهت مدیریت ریسک انجام می‌دهد. لازم به ذکر است توضیح بیان شده مربوط به الگوی وکالت-مضاربه است در حالی که الگوهای دیگری در این زمینه وجود دارد که در این مقال فرصت تشریح آنها وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

آیین‌نامه اجرایی صندوق تكافل سرمد ارائه شد
ارائه آیین‌نامه اجرایی صندوق تكافل سرمد در كارگروه تكافل پژوهشكده بیمه
کارگاه آموزشی ضرورت آشنایی با تفاوت‌های الگوی تکافل و عملیات بیمه رایج و تاثیرات فناوری و نقش آن‌ها بر به‌روز کردن چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از اجرای تکافل

بازگشت مازاد سرمایه به متکافلین: در بیمه متداول پس از عقد قرارداد بین بیمه‌‌گر و بیمه‌‌گذار، در پایان قرار داد اگر شرکت پس از کسر خسارات و هزینه‌های اجرایی و عملیاتی به سود خالص برسد، بیمه‌‌گذار هیچ سهمی از این سود حاصل‌شده دریافت نخواهد کرد و تمام سود، متعلق به سهامداران شرکت بیمه است و طبیعتا در صورت زیان‌‌ده بودن شرکت نیز بیمه‌‌گذار تعهدی نداشته و تمام زیان متوجه سهامداران شرکت خواهد بود. بنابراین در بیمه متداول، بیمه‌‌گذار صرفا یک حق بیمه مشخصی را پرداخت و در مقابل، مطابق بیمه‌‌نامه مبلغی جهت جبران خسارت دریافت می‌کند و هیچ حق یا تعهدی نسبت به سود یا زیان شرکت ندارد.

اما در بیمه تکافل با توجه به ساختار این نوع از بیمه، متکافلین (مشارکت‌‌کننده‌ها) نقش محوری و پررنگ‌تری نسبت به بیمه‌‌گذاران در بیمه متداول را ایفا خواهند کرد به این ترتیب که شرکت تکافل به عنوان وکیل، وظیفه تصدی امور مورد مطالبه متکافلین بر اساس موازین شرعی را عهده‌‌دار می‌شود. در ادامه پس از دریافت حق مشارکت‌‌های پرداختی توسط متکافلین، شرکت تکافل بر اساس عقد مضاربه و با توجه به دستورالعمل‌‌های مشخص که نوع سرمایه‌‌گذاری و حدود اختیارات در آن تعیین شده است؛ اقدام به سرمایه‌‌گذاری کرده و مطابق قرارداد، بخشی از سود مشاع مضاربه را به عنوان حق‌‌العمل مالک می‌شود و در پایان پس از کسر خسارات پرداخت‌شده و هزینه‌های اجرایی، هرآنچه باقی بماند به عنوان دارایی متکافلین به آنها برگشت داده می‌شود که این یکی از تفاوت‌‌های اصلی بیمه تکافل با بیمه متداول است.

چالش‌‌های تکافل

پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در بین مردم: ضریب نفوذ بیمه (Penetration Insurance) به عنوان یک شاخص جهت سنجش وضعیت صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص از حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی به دست می‌‌آید که بیانگر نرخ رشد صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است. مطابق آمار بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲ درصد است در حالی که میانگین جهانی حدود ۷ درصد است.

از جمله دلایل پایین بودن این ضریب را می‌توان مرتبط با مسائل اقتصادی دانست، بنابراین یکی از راهکارها می‌تواند توسعه بیمه‌های خرد با رعایت اصول بیمه‌‌‌‌ای باشد که بسیار مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. بیمه خرد به‌‌صورت ارائه پوشش به خانوارهای با درآمد پایین یا اشخاص با پس‌‌‌‌انداز اندک، با در نظر گرفتن نیاز‌‌‌‌های بیمه‌‌‌‌ای‌‌شان برای جبران خسارت ناشی از بیماری، صدمات بدنی و فوت اطلاق می‌شود. توسعه و گسترش بیمه‌های خرد در قالب بیمه تکافل به گسترش فرهنگ بیمه کمک شایان توجهی می‌کند و در بلندمدت نیز موجب افزایش بیمه‌‌نامه‌های دیگر خواهد شد.

کمبود منابع انسانی متخصص: کارآیی و موفقیت هر سازمان، رابطه مستقیم با کارآیی و موفقیت نیروی انسانی دارد. برای توسعه بیمه تکافل نیاز به افراد با مهارت‌‌های خاص است. از آنجا که هر شرکت تکافل باید ناظر شرعی داشته باشد، بنابراین به علمای مجرب و کارکنان با صلاحیت دارای دانش بیمه‌‌ای و دینی نیاز است. از طرفی لازم است شبکه فروش نیز با ارتقای دانش و تسلط بر قوانین و ضوابط، بتواند متناسب با نیازهای افراد مختلف، پیشنهادهای جذاب و منطقی را به مشتری ارائه کند. بنابراین جهت نیل به این مهم می‌توان راهکارهایی به شرح زیر ارائه کرد:

- گسترش دانش بیمه ‌‌تکافل از طریق ایجاد ارتباطات گسترده با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور

- شرکت در همایش‌‌های بین‌المللی جهت کسب دانش و مهارت‌‌‌‌های فنی و اجرایی مربوط به بیمه تکافل از کشورهایی که سال‌هاست بیمه تکافل را اجرا کرده‌‌اند.

- برگزاری دوره‌های آموزشی جهت تربیت کارشناسان متخصص و ارتقای کیفیت سرمایه انسانی مورد نیاز صنعت.

چشم‌‌انداز تکافل
نرخ رشد بالاتر بیمه تکافل نسبت به بیمه متداول: بر اساس گزارش اخیر گروه تحقیقاتی ایمارک با عنوان «بازار تکافل، روندهای جهانی، سهم، اندازه، رشد، فرصت و پیش‌‌بینی سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۲»، بازار جهانی تکافل در سال ۲۰۲۱ به ارزشی معادل ۶/ ۲۷ میلیارد دلار رسید. بر اساس پیش‌‌بینی تحلیلگران این گزارش، بازار تکافل تا سال ۲۰۲۷ به رقم ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که این حاکی از نرخ رشد مرکب سالانه‌‌ای معادل ۵/ ۱۰ درصد طی سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۲خواهد بود و این در حالی است که گزارش موسسه سوئیس‌‌‌‌ری (گزارش سیگما) از تحولات صنعت بیمه جهان در سال ۲۰۲۱ و پیش‌‌‌‌بینی از وضعیت سال‌های آینده با عنوان «جهان بیمه: ریسک‌‌‌‌های تورمی میدان‌‌‌‌دار تحولات هستند و در کانون توجه‌ها قرار دارند» نرخ رشد بیمه‌های متداول در سال ۲۰۲۱ حدود ۴/ ۳ درصد برآورد شده است که تفاوت معناداری با نرخ رشد پیش‌‌بینی‌شده در بیمه تکافل دارد.

پتانسیل بالقوه پذیرش بیمه تکافل در کشور و تقویت صنعت بیمه: بر عکس بانکداری غربی که در تعارض با اصول بانکداری اسلامی قرار دارد، چنین تعارضی درباره بیمه متداول وجود ندارد و مبانی آن مورد قبول فقه شیعه است. با این حال باید این امر را در نظر گرفت که بیمه متداول مورد تایید غالب علمای اهل سنت نیست. بنابراین ارائه بیمه اسلامی (بیمه تکافل) جهت مشارکت هم‌‌میهنان اهل سنت (با تمرکز بر استان‌هایی که تعداد اهل سنت بیشتر است) نه تنها رضایت‌مندی این گروه از هموطنان را فراهم خواهد آورد، بلکه سبب گسترش صنعت بیمه خواهد شد. از طرفی با بیان مزایای بیمه تکافل -از جمله مفهوم مدیریت ریسک برگشت مازاد سرمایه- برای مخاطبان، این امکان وجود دارد که بسیاری از افراد که پیش‌‌تر در صنعت بیمه فعال نبوده‌‌اند، جذب صنعت بیمه شوند.

امکان هم‌‌افزایی با سایر کشورهای اسلامی و حرکت به سمت تکافل اتکایی: گاهی به دلیل فاجعه‌های طبیعی یا انسانی، میزان خسارت به حدی است که مجموع سرمایه و ذخایر شرکت بیمه‌‌گر برای پوشش تعهدات کافی نیست. از این رو پوشش بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک جهت امکان پاسخگویی به خسارت‌‌هایی که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌پیوندد، به وجود‌‌‌‌‌‌ آمد. همان‌گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت‌‌های بیمه هنگام خسارت‌‌های پیش‌‌بینی‌نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت‌‌های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می‌دهند، حیاتی است. از این رو با حمایت‌‌های دولت و با به کارگیری ابتکارات مناسب، این امکان وجود دارد که بتوان در راستای ایجاد صندوق تکافل اتکایی، بین شرکت‌‌های اسلامی فعال در این حوزه، قدم برداشت.

سیگنال قوی برای احیای برجام

سیگنال قوی برای احیای برجام

بحران در روابط ایران و بسیاری از بازیگران محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل، ماهیت پچیده و در هم تنیده پیدا کرده‌است. ظهور مرحله‌ای ایران در نظم منطقه‌ای به گونه اجتناب ناپذیر بر الگوی کنش متقابل بازیگران تاثیرگذار خواهد بود.
در چنین شرایطی هر یک از کشورها و بازیگران، تلاش می‌کنند تا سهم ایران در معادله قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی را تنزل نموده و کاهش دهند. اسراییل از جمله بازیگرانی است که ارتقا نقش ایران در سیاست بین‌الملل را بر نمی‌تابد و در نتیجه جبهه تعارض علیه ایران باز تولید شده‌است.

ا- چالش‌های برجامی ایران و آمریکا

‎ایران و آمریکا در وضعیت چالش‌های مرکب قرار دارند. در چنین شرایط و فضایی، چالش‌های دو کشور به موازات سازوکارهای مدیریت بحران ادامه دارد. ایران و آمریکا به اعاده برجام نیاز دارند. بنابراین طبیعی است که آنان تلاش خواهند کرد تا همواره سطح جدیدی از معادله قدرت را بازتولید کنند. مذاکرات برجامی، در زمره نشانه‌هایی از تلاش برای همکاری به موازات رقابت و تعارض است.

آمریکا تلاش دارد تا موقعیت ایران به‌عنوان بازیگر فوق قدرت در محیط منطقه‌ای را کنترل کند. هرگاه موضوع قدرت و فوق قدرت در نقش منطقه‌ای ایران مطرح شود، زمینه برای کنش بازدارنده و محدودکننده آمریکا به وجود می‌آید.درحالی‌که اگر ایران در شرایط موازنه ضعف قرار گیرد، در آن شرایط نشانه‌هایی از کنش تعاملی به وجود می‌آید.

‎۲- نشانه‌هایی از کنش تعاملی ایران و آمریکا

‎درحالی‌که بسیاری از تحلیل‌گران موضوعات امنیت منطقه‌ای و روابط بین‌الملل، این احساس را داشتند که فضای ارتباطی ایران و آمریکا در فضای انسداد سیاسی قرار دارد، موضوع آزادسازی و مبادله نمازی‌ها نشان داد که روابط بین‌الملل در وضعیت خلا قرار نخواهد داشت. در این مرحله، کشورهایی همانند قطر و عمان نقش سازنده‌ای برای جایگاه یابی ایران در نظم جهانی و منطقه‌ای ایفا کردند.

آزادسازی نمازی‌ها منجر به شرایطی شد که اولا یکی از چالش‌های مرکب ایران و آمریکا رمز گشایی شود، ثانیا ایران توانست بخشی از منابع مالی خود که آمریکا در فضای ربایش و انسداد قرار داده بود را آزاد کند. در چنین شرایطی زمینه برای نقش‌یابی موثر ایران در سیاست بین‌الملل به وجود خواهد آمد.

هر گونه تلاش سازمان‌یافته برای آزادسازی نمازی‌ها به مفهوم آن است که ایران و آمریکا می‌توانند در سایر زمینه‌ها با یکدیگر همکاری داشته باشند. وقتی که حل وفصل یک موضوع در روابط بین‌الملل فراهم می‌شود، این امر به گونه‌ای دومینووار زمینه را برای حل برخی دیگر از موضوعات به وجود می‌آورد. واقعیت آن است که مبادله بخشی از کنش مبتنی بر مفهوم مدیریت ریسک حسن نیت بازیگران، برای حل سایر موضوعات تلقی می‌شود.

نتیجه:

‎اگر چه ایران و آمریکا برای حل موضوعات و مسائل خود از سازوکارهای پر ریسک و تنش‌زا بهره می‌گیرند، اما این امر نمی‌تواند به مفهوم تعارض همه‌جانبه کشورها تلقی شود. ضرورت‌های راهبردی کشورها، عموما از تنوع برخوردار بوده و هر کشور می‌تواند به موازات رقابت‌های راهبردی، به کنش تعامل تاکتیکی مبادرت کند.

آزادسازی نمازی‌ها نشانه‌ای از ضرورت همکاری مبتنی بر مبادله در سیاست بین‌الملل است. انجام این فرآیند از طریق سازوکارهای مبتنی بر میانجی‌گری شکل گرفت. واقعیت آن است که برخی مهره‌های ارزشمند، بر اساس ارزش امنیتی آنان مبادله نمی‌شوند، بلکه باید شرایطی را در نظر گرفت که ضرورت‌های راهبردی، زمینه انجام این‌گونه اقدامات را امکان‌پذیر می‌سازد. در چنین فرآیندی می‌توان نتیجه گرفت که گام جدید همکاری‌ها در زمینه مفهوم مدیریت ریسک مفهوم مدیریت ریسک برجام در راه است. میانجی نقش مهم و سازنده‌ای در این شرایط ایفا می‌کند.

سیگنال قوی برای احیای برجام

سیگنال قوی برای احیای برجام

بحران در روابط ایران و بسیاری از بازیگران محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل، ماهیت پچیده و در هم تنیده پیدا کرده‌است. ظهور مرحله‌ای ایران در نظم منطقه‌ای به گونه اجتناب ناپذیر بر الگوی کنش متقابل بازیگران تاثیرگذار خواهد بود.
در چنین شرایطی هر یک از کشورها و بازیگران، تلاش می‌کنند تا سهم ایران در معادله قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی را تنزل نموده و کاهش دهند. اسراییل از جمله بازیگرانی است که ارتقا نقش ایران در سیاست بین‌الملل را بر نمی‌تابد و در نتیجه جبهه تعارض علیه ایران باز تولید شده‌است.

ا- چالش‌های برجامی ایران و آمریکا

‎ایران و آمریکا در وضعیت چالش‌های مرکب قرار دارند. در چنین شرایط و فضایی، چالش‌های دو کشور به موازات سازوکارهای مدیریت بحران ادامه دارد. ایران و آمریکا به اعاده برجام نیاز دارند. بنابراین طبیعی است که آنان تلاش خواهند کرد تا همواره سطح جدیدی از معادله قدرت را بازتولید کنند. مذاکرات برجامی، در زمره نشانه‌هایی از تلاش برای همکاری به موازات رقابت و تعارض است.

آمریکا تلاش دارد تا موقعیت ایران به‌عنوان بازیگر فوق قدرت در محیط منطقه‌ای را کنترل کند. هرگاه موضوع قدرت و فوق قدرت در نقش منطقه‌ای ایران مطرح شود، زمینه برای کنش بازدارنده و محدودکننده آمریکا به وجود می‌آید.درحالی‌که اگر ایران در شرایط موازنه ضعف قرار گیرد، در آن شرایط نشانه‌هایی از کنش تعاملی به وجود می‌آید.

‎۲- نشانه‌هایی از کنش تعاملی ایران و آمریکا

‎درحالی‌که بسیاری از تحلیل‌گران موضوعات امنیت منطقه‌ای و روابط بین‌الملل، این احساس را داشتند که فضای ارتباطی ایران و آمریکا در فضای انسداد سیاسی قرار دارد، موضوع آزادسازی و مبادله نمازی‌ها نشان داد که روابط بین‌الملل در وضعیت خلا قرار نخواهد داشت. در این مرحله، کشورهایی همانند قطر و عمان نقش سازنده‌ای برای جایگاه یابی ایران در نظم جهانی و منطقه‌ای مفهوم مدیریت ریسک ایفا کردند.

آزادسازی نمازی‌ها منجر به شرایطی شد که اولا یکی از چالش‌های مرکب ایران و آمریکا رمز گشایی شود، ثانیا ایران توانست بخشی از منابع مالی خود که آمریکا در فضای ربایش و انسداد قرار داده بود را آزاد کند. در چنین شرایطی زمینه برای نقش‌یابی موثر ایران در سیاست بین‌الملل به وجود خواهد آمد.

هر گونه تلاش سازمان‌یافته برای آزادسازی نمازی‌ها به مفهوم آن است که ایران و آمریکا می‌توانند در سایر زمینه‌ها با یکدیگر همکاری داشته باشند. وقتی که حل وفصل یک موضوع در روابط بین‌الملل فراهم می‌شود، این امر به گونه‌ای دومینووار زمینه را برای حل برخی دیگر از موضوعات به وجود می‌آورد. واقعیت آن است که مبادله بخشی از کنش مبتنی بر حسن نیت بازیگران، برای حل سایر موضوعات تلقی می‌شود.

نتیجه:

‎اگر چه ایران و آمریکا برای حل موضوعات و مسائل خود از سازوکارهای پر ریسک و تنش‌زا بهره می‌گیرند، اما این امر نمی‌تواند به مفهوم تعارض همه‌جانبه کشورها تلقی شود. ضرورت‌های راهبردی کشورها، عموما از تنوع برخوردار بوده و هر کشور می‌تواند به موازات رقابت‌های راهبردی، به کنش تعامل تاکتیکی مبادرت کند.

آزادسازی نمازی‌ها نشانه‌ای از ضرورت همکاری مبتنی بر مبادله در سیاست بین‌الملل است. انجام این فرآیند از طریق سازوکارهای مبتنی بر میانجی‌گری شکل گرفت. واقعیت آن است که برخی مهره‌های ارزشمند، بر اساس ارزش امنیتی آنان مبادله نمی‌شوند، بلکه باید شرایطی را در نظر گرفت که ضرورت‌های راهبردی، زمینه انجام این‌گونه اقدامات را امکان‌پذیر می‌سازد. در چنین فرآیندی می‌توان نتیجه گرفت که گام جدید همکاری‌ها در زمینه برجام در راه است. میانجی نقش مهم و سازنده‌ای در این شرایط ایفا می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.