نحوه قرائت نشانگر آرون


در پی تشدید بحران در پاکستان، آمریکا نیز خواهان برگزاری انتخابات شد.

سنجش میزان بور در محیط‌های آبی حاوی Zannichellia palustris و Ruppia maritime با شوری‌های متفاوت

2 استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و نحوه قرائت نشانگر آرون هدف: وجود زه­آب­های شور و آلوده از مشکلات زیست محیطی مناطق جنوبی ایران است که اغلب به تالاب­های منطقه می­ریزد. لذا این پژوهش با هدف پالایش بور از سه محیط آبی با شوری متفاوت توسط دو گیاه آبزی بومی تالاب­های جنوب ایران انجام گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش در سال 1393، طی 120 ساعت پالایش آب آبیاری و دو نوع زه آب مختلف آلوده شده به 4 سطح غلظتی مختلف بور (1، 2، 5 و 10 میلی­گرم در لیتر)، توسط دو گیاه آبزی (Zannichellia palustris L. وRuppia maritima L.) بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در آب غیرشور گیاهان Zannichellia palustris و Ruppia maritime بور را به نحوه قرائت نشانگر آرون مقدار قابل توجهی جذب و کارایی حذف بور در هر دو گیاه به بیش از 70% رسید، همچنین شاخص جذب بور در دو گیاه زانیشلیا و روپیا به ترتیب 51/0 تا 16/8 و 18/0 تا 14/8 میلی­گرم در ظرف در بازه­ی آلودگی مورد مطالعه به دست آمد که این مقادیر در زه آب­های شور افزایش یافت. شاخص تولید زیست توده گیاهی زانیشلیا با افزایش آلودگی بور کاهش داشت، اما این روند در مورد روپیا مشاهده نشد که نشان از مقاومت بیشتر روپیا به آلودگی بور است.
بحث و نتیجه گیری: کارایی پالایش بور در زانیشلیا بیش از روپیا ولی اثر منفی شوری بر زانیشلیا بیش از روپیا بود. نتایج به دست آمده در این پژوهش توان پالایندگی بور توسط گیاهان زانیشلیا و روپیا در آب­های شور را تایید می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اصل مقاله

مقاله پژوهشی

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و سوم، شماره دوازده، اسفند ماه 1400( 29-17)

سنجش میزان بور در محیط­های آبی حاوی Zannichellia palustris و Ruppia maritime با شوری­های متفاوت

امیر پرنیان[1] *

مصطفی چرم[2]

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد[3]

تاریخ دریافت: 26/1/99

تاریخ پذیرش: 18/9/99

چکیده

زمینه و هدف: وجود زه­آب­های شور و آلوده از مشکلات زیست محیطی مناطق جنوبی ایران است که اغلب به تالاب­های منطقه می­ریزد. لذا این پژوهش با هدف پالایش بور از سه محیط آبی با شوری متفاوت توسط دو گیاه آبزی بومی تالاب­های جنوب ایران انجام گرفت.

روش بررسی: در این پژوهش در سال 1393، طی 120 ساعت پالایش آب آبیاری و دو نوع زه آب مختلف آلوده شده به 4 سطح غلظتی مختلف بور (1، 2، 5 و 10 میلی­گرم در لیتر)، توسط دو گیاه آبزی (Zannichellia palustris L. وRuppia maritima L.) بررسی شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که در آب غیرشور گیاهان Zannichellia palustris و Ruppia maritime بور را به مقدار قابل توجهی جذب و کارایی حذف بور در هر دو گیاه به بیش از 70% رسید، همچنین شاخص جذب بور در دو گیاه زانیشلیا و روپیا به ترتیب 51/0 تا 16/8 و 18/0 تا 14/8 میلی­گرم در ظرف در بازه­ی آلودگی مورد مطالعه به دست آمد که این مقادیر در زه آب­های شور افزایش یافت. شاخص تولید زیست توده گیاهی زانیشلیا با افزایش آلودگی بور کاهش داشت، اما این روند در مورد روپیا مشاهده نشد که نشان از مقاومت بیشتر روپیا به آلودگی بور است.

بحث و نتیجه گیری: کارایی پالایش بور در زانیشلیا بیش از روپیا ولی اثر منفی شوری بر زانیشلیا بیش از روپیا بود. نتایج به دست آمده در این پژوهش توان پالایندگی بور توسط گیاهان زانیشلیا و روپیا در آب­های شور را تایید می­کند.

واژه‌های کلیدی: پالایش بور، زانشیلیا، روپیا، آب­­های شور.

J. Env. Sci. Tech., Vol 23, No.12, March, 2022

Measurement of boron in aqueous solutions containing Zannichellia palustris L. and Ruppia maritima L. with different salinity

Amir Parnian [4] *

Nematolah Jaafarzadeh [6]

Admission Date:December 8, 2020

Date Received: April 14, 2020

Abstract

Background and Objective: Existing of brackish and polluted drainage is one of the environmental problems in the southern Iran region, and also many of these drainages move down to the local wetlands. So the aim of this study was B remediation from three aqueous solutions with different salinities, by two native hydrophytes of Iran’s southern wetlands.

Material and Methodology: In this study, during 120 hours treatment of waters with distinct salinity that contaminated with four different B levels (1, 2, 5, and 10 mg per liter of water), B remediation by two hydrophytes (Zannichellia palustris L. and Ruppia maritima L.) were examined.

Findings: The study showed for non-saline water plant uptake a high amount of B and both plant removal efficiency achieved more than 70%. The uptake index of Z. palustris and R. maritima respectively were 0.51 – 8.16 and 0.18 – 8.14 mg pot-1 but these values increased in the saline waters. Biomass production measurement of Z. palustris decreased by increasing B contamination but R. maritima was not affected, and it showed the higher B tolerance of R. maritima.

Discussion and Conclusion: Totally, Z. palustris removed more B than R. maritima but the bad effect of salinity on R. maritima less than Z. palustris. The results approved the ability of both plants for B remediation in saline waters.

Keywords: Boron remediation, Zannichellia palustris L., Ruppia maritima L., Saline water.

مقدمه

زه­آب­های کشاورزی اغلب به آب­های سطحی، دریاها یا حوضچه­های تبخیر سرازیر می­شوند. این روش دفع زهاب­های کشاورزی مشکلات زیادی ازجمله افزایش مقدار هدایت الکتریکی، عناصر غذایی، سموم و عناصر کمیاب را بر منابع آب و اکوسیستم­های آبی به همراه دارد (1). بور عنصری ضروری برای رشد گیاهان است. به علت نزدیک بودن سطوح مسمومیت و کمبود آن در گیاهان اهمیت بسیاری دارد و زردی نوک برگ­ها، لکه، فساد و ریزش میوه­ها علائم سمیت بور است (2). حد سمیت مقدار بور برای مصرف شُرب 5/0 میلی­گرم بر کیلو گرم است (3). بور در متابولیسم نیتروژن، مس و کلسیم نقش داشته و نیاز به بور در جیره­ی غذایی انسان و سایر پستانداران بسیار ناچیز بوده و عملکرد آن به درستی شناخته نشده است (4). استعمال طولانی مدت آب و غذای آلوده به بور سبب مشکلات قلبی عروقی، انسداد شراین، مشکلات عصبی و تناسلی می­شود. سمیت بور سبب تغییر در ترکیب خون، اثر بر اعصاب، بدشکلی­ها فیزیکی و کاهش رشد ذهنی کودکان می­شود. با مصرف میوه­های خشک و تازه، سبزیجات و آجیل بور مورد نیاز بدن تأمین می­شود و اغلب کمبود آن در پستانداران دیده نمی­شود (5, 6).

غلظت بالای سدیم در اغلب آب­های شور مشاهده شده و بور نیز در آب­های شور به مقدار فراوان یافت می­شود (7-9). مشکل بور به همراه شوری در برخی زهاب­های صنعتی، آب­های متأثر از مناطق ساحلی و زهاب­های کشاورزی دیده می­شود (10). آلودگی بور از مشکلات استفاده از آب­های زیرزمینی، بازچرخ زه­آب­های کشاورزی و بازیافت زه­آب­های معادن است. برای رفع این مشکل روش­های متعددی برای حذف بور از محیط­های آبی معرفی شده است. روش­های متعددی برای کاهش مقدار بور (2 و 11) در آب­ها مورد استفاده قرار گرفته است.

گیاه­پالایی را می­توان جهت پالایش عناصر سمی، آلاینده­های گوناگون و بهبود کیفت آب­ها به کار برد (12). گیاه­پالایی از جمله روش­های موثر در حفظ کیفیت منابع آب است (13). در روش گیاه استخراجی[7] گیاه پس از جذب آلاینده از محیط خارج شده و دفع می­گردد (14). استان خوزستان دارای تنوع کم نظیر گیاهان آبزی بوده و با توجه به نیاز جامعه به روش­های ارزان پالایش آب­ها، بررسی توان پالایندگی این گیاهان بسیار پراهمیت است. روپیا (Ruppia maritima L.) گیاهی دولپه، آبزی و خانواده­ی Ruppiaceae است که به صورت برگ معلق در آبگیرها رشد می­کند. گیاه یاد شده در خاورمیانه (ایران، ترکیه، عراق و پاکستان) گسترش دارد و نزدیک­ترین رویشگاه این گیاه به شهر اهواز آبگیرهای نزدیک شهر شوش در جاده­ی اهواز- اندیمشک است. این گیاه بسیار مقاوم به شوری، دارای گل و دانه بوده و از طریق تکثیر غیر جنسی (قطعه قطعه شدن) قابل تکثیر است (15). علف تالاب شاخی شکل یا زانیشلیا (Zannichellia palustris L.) گیاهی تک­لپه از تیره قاش­واش­سانان، خانواده­ی گوشابیان و مقاوم به شوری است. این گیاه برگ معلق، در آبگیرها و رودهای ایران یافت می­شود. زانیشلیا دارای ریشه، گل و دانه بوده و از طریق تکثیر غیر جنسی (قطعه قطعه شدن) به آسانی قابل تکثیر است (15).

گیاهان خشکی زی (16) و آبزی (17و 18) برای پالایش بور از محیط­های آبی استفاده شده اند، همچنین بر اساس پژوهش­های پیشین گیاهان زانیشلیا و روپیا می­توانند بور(19-21) را در خود تجمع داده و از محیط خارج کنند. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی توان پالایندگی بور توسط گیاهان روپیا و زانیشلیا از محیط­های آبی طبیعی و در شوری ها متفاوت انجام شد.

مواد و روش­ها

آزمایش­های این پژوهش در گلخانه­ی تحقیقاتی دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، در ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی، با ارتفاع متوسط 20 متر از سطح دریاانجام شد. طی مراحل آزمایش شرایط اقلیمی شامل دمای محیط رشد 1 ± 25 درجه­ی سانتی­گراد، میانگین رطوبت %25 ± 55، تشعشع کل بین W m 2 650 تا W m 2 1100 و تشعشع خالص بین W m 2 400 تا W m 2 1050 در تغییر بود.

نمونه برداری آب و زهاب

برای به دست آوردن تخمینی از مقدار بور و سدیم، جهت تهیه غلظت­های بور برای آزمایشات نهایی پالایش بور و سدیم، نمونه­هایی از آب آبیاری مورد استفاده و زه­آب­های منطقه در بازه­ی زمانی اسفندماه 1392تا تیرماه 1393، از آب­های آبیاری و زه­آب­های مزارع تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز، مزارع حومه­ی شهر اهواز و یک کشت و صنعت نیشکر پایین دست اهواز (دعبل خزایی) جمع آوری شد (جدول 1). مشخصات کلی این آب­ها بر اساس روش استاندارد برای آزمایش آب و پساب سازمان سلامت عمومی امریکا اندازه گیری ­ و در جدول 1 به صورت خلاصه آورده شده است (22).

دانلود اکسپرت ایچیموکو فارکس + آموزش دقیق و نحوه عملکرد

اکسپرت ایچیموکو

لینک دانلود اکسپرت ایچیموکو را اینجا برای شما ارائه کردیم پس تا پایان همراه ما باشید! در این پست در ادامه مطالب ربات فارکس قصد داریم کامل ترین و بهترین اکسپرت ایچیموکو فارکس را به شما ارائه دهیم. همچنین در مطلب ابر ایچیموکو به صورت کامل با ایچیموکو و تاریخچه و جزئیات آن اشنا شوید! همانطور که می دانید یکی از پرطرفدارترین سیستم ها معاملاتی ایچیموکو می باشد، به همین دلیل بر آن شدیم تا اکسپرتی بر پایه اندیکاتور ایچیموکو طراحی کنیم تا به تریدرهای ایچی کار کمکی کرده باشیم. اما ابتدا اجازه دهید تا به طور خلاصه در مورد اندیکاتور ایچیموکو توضیح دهیم تا دوستانی که آشنایی ندارند نیز بی بهره نمانند.

آموزش و دانلود اکسپرت ایچیموکو

آشنایی با اکسپرت و اندیکاتور ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا طراحی شد. Goichi این سیستم را قبل از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد. وی پس از 20 سال آزمایش و تحقیق برروی سیستم ایچیموکو، نتایج بدست آورده را در کتابی منتشر کرد. این سیستم معاملاتی در بازارهای مالی شرق آسیا محبوبیت بسیاری یافت اما تا سال 1990 به دلیل عدم ترجمه به زبان انگلیسی، در بازارهای مالی غرب شناخته نشده بود.

نام کامل این شاخص به زبان فارسی ” نمودار متعادل با یک نگاه” است. که این نام بسیار مناسب نیز هست زیرا فقط با یک نگاه به اندیکاتور ایچیموکو می توان اطلاعات بسیار زیادی درباره بازار به دست آورد. این اندیکاتور از 5 خط تشکیل شده است به نام های تنکن سن،کیجون سن،چیکو اسپن،سنکو اسپن آ و سنکو اسپن ب. هرکدام به ترتیب دارای معانی و کاربرد های متفاوتی است که از حوصله ی این مطلب خارج است بنابراین برمی گردیم سر بحث اصلی خودمان که همان اکسپرت ایچیموکو می باشد که با استفاده از آپشن های مختلف می تواند به کمک اندیکاتور ایچیموکو به معامله در بازار بپردازد.

ابر Ichimoku چیست؟

ابر Ichimoku مجموعه ای از اندیکاتور های فنی است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت و جهت حرکت را نشان می دهد. این کار را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه “ابری” استفاده می کند که سعی می کند پیش بینی کند قیمت در آینده در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت پیدا کند.

ابر Ichimoku در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر میرسد، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب با سیگنال‌های معاملاتی مشخص آن، به راحتی معامله و تريد می کنند.

اهميت تايم فريم در اكسپرت ايچيموكو

به صورت كلي تايم فريم در تمام معاملات اهميت دارد و هرچه تايم فريم كوچكتري انتخاب كنيم به همان ميزان سود و ضرر كمتري هم ميكنيم از طرفي اگر تايم فريم بزرگتري انتخاب كنيم ضريب سود و ضرر نيز بيشتر ميشود.

تايم‌فريم در اكسپرت ايچيموكو بهتر است بر روي چهار ساعت تنظيم شود تا بهترين و منطقي ترين بازدهي را براي شما به ارمغان آورد. در غير اينصورت ميتوانيد از تايم فريم هاي يك ساعته نيز استفاده كنيد.

نكات کلیدی درباره انديكاتور ايچيموكو

ابر ایچیموکو از پنج خط كه نشانگر محاسبات آن ميباشد، تشکیل شده است.

  1. Kijun Sen (base line): این خط ، خط استاندارد است. روش محاسبه در اين خط به این شكل است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره نحوه قرائت نشانگر آرون زمانی ۲۶ روزه محاسبه می‌کنند.
  2. Tenkan Sen (conversion line): این خط، خط برگشت است. نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.
  3. Chikou Span: این خط به خط تاخیری معروف است و نيز روش محاسبه آن بدين شكل است که نحوه قرائت نشانگر آرون قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته است.
  4. leading line A & leading line B: اين دو خط همراه هم ديگر ابر كومو را ميسازند.

سيگنال‌هاي معاملاتي اکسپرت ابر ايچيموكو

ابر بخش مهمی از شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر برود، روند نزولی است. پس سيگنالي هم كه ارائه ميدهد سيگنال فروش است.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر برود، روند صعودی است. در نتيجه سيگنالي هم كه دريافت ميكنيم سيگنال خريد است.

اگر ابر در جهت مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال های روند فوق تقویت می شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در یک روند نزولی، پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

مورد بعدي در خصوص وضعيت دو خط conversion line و base line نسبت به يكديگر است؛ در صورتي كه خط conversion line بالاي خط base line باشد روند صعودي است و در صورتي كه پايين آن باشد وضعيت قيمت نزولي است.

در شکل زیر می توانید سیگنال های مختلفی که اکسپرت ایچیموکو با آن ترید می کند را مشاهد بفرمایید:

روش های ترید با اکسپرت ایچیموکو

هر کدام از روش های ترید با اکسپرت ایچیموکو را می توان در قسمت تنظیمات فعال یا غیر فعال کرد. اين مسئله و همچنين انجام روش هاي مختلف معامله با اين انديكاتور به روش معاملاتي شما بستگي دارد.

تنظیمات اکسپرت ایچیموکو فارکس

زمانی که اکسپرت را برروی چارت می اندازید گروهی از تنظیمات در مقابل شما قرار می گیرند. در زیر هرکدام را معرفی کرده ایم:

این گروه از تنظیمات برای مشخص کردن پارامترهای اندیکاتور مورد معامله است.

این تنظیمات به شما امکان فعال یا غیر فعال کردن روش های ورود به معامله طبق اندیکاتور را می دهد.

در این بخش می توانید مشخص کنید که در کدام جلسه معاملاتی اکسپرت می بایست معامله کند یا نکند.

این گروه از تنظیمات مربوط به تصمیمات معاملاتی و مدیریت معاملات می باشد. شما می تواند جهت معاملاتی، ریسک فری کردن در چند پیپ سود، تریلینگ استاپ، میزان حد ضرر و میزان حد سود را مشخص کنید.

در این بخش که یکی از مهمترین بخش های اکسپرت ایچیموکو فارکس است شما می توانید حجم معامله برای اولین پوزیشن را تعیین کنید، یا به اکسپرت ایچیموکو اجازه دهید خودش بهترین حجم پوزیشن را محاسبه کند. همچنین این امکان را دارید که به اکسپرت ایچیموکو اجازه ی مارتینگل کردن پوزیشن ها را بدهید. در این حالت وارد کردن دستی حجم پوزیشن اولیه توصیه می شود.

در این بخش می توانید مجیک نامبر پوزیشن های اکسپرت ایچیموکو فارکس، کامنت پوزیشن ها و همچنین میزان اسلیپج را مقداردهی کنید. در صورتی که با این موارد آشنایی ندارید بگذارید به حالت پیش فرض باقی بمانند.

دانلود اکسپرت ایچیموکو فارکس: Ichimoku Expert Advisor

دین و رسانه (متن کتاب) Religion and Media

کتاب دین و رسانه، مجموعه مقالات همایش دین و رسانه. دفتر پژوهش های رادیو، 1386. محمدرضا جوادی یگانه و حمید عبداللهیان توضیح دکتر عبداللهیان: This is a collection of 24 papers presented in the first Conference that was held jointly by Faculty of Social Sciences, University of Tehran and Faculty of IRIB, Iran. Javadi Yeganeh and Abdollahyan are the editor of the book and it was first published in Persian by the Research Bureau of Iranian Radio, in 2007 (1386 Iranian Calendar). The papers deal mostly with the interaction between media and religion in contemporary world. The book provides both internal views along with international views on the issue. Hamid Abdollahyan's paper, for example deals with how internal and local Iranian media and global perspectives coming from internaional media are affecting religiosity of the Iranian youth. On the other hand, Stewart Hoover's paper deals with how new media reside themselves in religion and try to change the very essence of it. he argues that in order to understand this matter and how religion is becoming media-oriented, one needs to inverstigate the relationship between the audience and the process of media-orientation of religion.

مشرف صدای بوش را هم درآورد

مشرف قرار است تا درمورد زمان برگزاری انتخابات تصمیم گیری کند؛ در عین حال برخی از غربی ها در حال بازنگری در رابطه خود با پاکستان هستند. تاکنون بیش از 3 هزار نفر دستگیر شده اند و اعضای حزب بی نظیر بوتو نیز در میان آنها هستند. در همین راستا، در حالی که رایس در هواپیما به سوی خاورمیانه بود، متجاوز از 20 دقیقه با مشرف صحبت کرده است.

مشرف صدای بوش را هم درآورد

در پی تشدید بحران در پاکستان، آمریکا نیز خواهان برگزاری انتخابات شد.

به گزارش سرویس بین الملل «فردا» و به نقل از سی ان ان، ایالات متحده آمریکا، پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان را به انفصال از ارتش و برقراری دوباره قوانین مدنی فراخواند.

بنابر این گزارش، بوش در پایان دیدار با نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید گفت: « امید ما این است که مشرف، دموکراسی را هرچه زودتر برقرار کند.»

هم چنین به گزارش آسوشیتد پرس، بوش خود حاضر به صحبت با مشرف نشده است و این وظیفه را به رایس سپرده است تا با مشرف صحبت کند. و در همین راستا، در حالی که رایس در هواپیما به سوی خاورمیانه بود، متجاوز از 20 دقیقه با مشرف صحبت کرده است.

به گفته نخست وزیر پاکستان قرار است دولت مشرف در مورد زمان انتخابات مجلس پاکستان بررسی هایی انجام دهد، این امر درحالی است که آمریکا و دیگر هم پیمانان غربی پاکستان در حال افزایش فشار بر روی مشرف، فرمانده کل ارتش برای بازگشت به مسیر دموکراسی است.

برخی از این هم پیمانان گفته اند که در حال بازنگری در کمک های خود به این ملت مسلمان هستند.

مشرف روز شنبه، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد؛ این امر در پی قضاوت دادگاه عالی پاکستان در مورد مشروعیت مشرف در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بوده است.

رئیس جمهور آمریکا، جرج دبلیو بوش، مشرف را به برگزاری انتخابات مجلس در ماه ژانوی فراخواند، اما این امر هنوز مورد تایید پاکستانی ها قرار نگرفته است.

مشرف روز شنبه، وضعیت اضطراری در پاکستان برقرار کرد و تعلیق قانون اساسی را ضرورتی برای جلوگیری از رشد تروریسم و نفوذ تندروی و اسلامگرایی دانسته است.

با برقراری وضعیت اضطراری، مشرف، قانون اساسی پاکستان را به تعلیق در آورد و بنابر این امر، تاریخ برگزاری انتخابات مجلس که قرار بود در ژانویه برگزار شود، نامعلوم است. آزادی مطبوعات سلب شده و تلویزیون های خصوصی تعطیل شده اند.

بوش روز دوشنبه با اشاره به تلاشها جهت ترور مشرف، گفت که وی تهدیداتی که مشرف با آنها روبروست مانند تندروی را می شناسد؛ اما تمهیدات وضعیت اضطراری، دموکراسی را زیر سئوال می برد. سخنرانی بوش را ببینید.

وی در ادامه گفت: « ما انتظار داریم که انتخابات هرچه زودتر برگزار شود و رئیس جمهور، لباس نظامی اش را در بیاورد.»

مشرف، رئیس ارتش است و کشورش از قدرتهای هسته ای و هم پیمانان اصلی آمریکا در جنگ علیه تروریسم بوده است.

به گزارش مقامات آمریکایی، سفرای آمریکا و انگلیس و 40 کشور دیگر، روز گذشته با مشرف دیدار کرده اند و نگرانی و دغدغه کشورهای متبوعشان را در مورد وضعیت پاکستان ابراز داشته اند.

هم چنین، تصاویر شبکه های خبری دنیا نشانگر این هستند که ماموران امنیتی پاکستان، تظاهرات کنندگان را به داخل اتوبوسهای بزرگ می برند و گاز اشک آور شلیک می شوند.

درگیریها زمانی رخ داده است که بیش از 1500 وکیل در سرتاسر کشور دستگیر شده اند (1200 نفر در لاهور و 300 نفر فیصل آباد و کراچی) و پلیس، راه های مواصلاتی را بسته است.

مقامات رسمی پاسکتان می گویند که تعداد 1500 بازداشتی، تعداد کمی است و هزاران وکیل در کشور 160 میلیونی بازداشت شده اند. آنها اضافه کرده اند که پاسگاه های پلیس مملو از بازداشتی ها هستند و مدارس بعنوان بازداشتگاه های موقت استفاده می شوند.

سران اپوزوسیون نیز دستگیر شده اند. قاضی حسین احمد، رئیس بزرگترین حزب اسلامی پاکستان می گوید: وی در بازداشت خانگی به سر می برد.

آسوشیتد پرس نیز گزارش می دهد که 3 هزار و 500 نفر بازداشت شده اند؛ که شامل 60 نفر از یاران بی نظیر بوتو هستند.

سخنگوی بوتو، اقدامات مشرف را «عمل ترور» علیه آزادی های مدنی و جامعه دانسته است و «آغاز پایان مشرف» را پیش بینی کرده است.

بوتو، برخلاف دیگر سران اپوزوسیون آزاد است و سخنگوی وی هرگونه توافق پشت پرده بوتو با مشرف را رد کرده است و افزود: « اگر مشرف، بوتو را دستگیر کند؛ دچار مشکلات شدیدی خواهد شد.»؛ بوتو، دستگیری اعضای حزبش را محکوم کرد و گفت که فردا برای دیدار با برخی از اپوزوسیون، به اسلام آباد می رود.

هم چنین وی از سران جهان خواست تا برای برقراری دوباره قانون اساسی، به مشرف فشار می آورند.

انگلستان از پاکستان خواسته است تا تمامی زندانیان سیاسی بازداشت شده تحت وضعیت اضطراری را آزاد کند. سخنگوی نخست وزیر انگلستان افزود که کشورش در حال بازنگری در کمک به پاکستان است، که در صورت قطع آن؛ 493 میلیون دلار در 3 سال آینده به نفع دولت انگلستان خواهد بود.

وزیر کشور پاکستان، آفتاب احمد خان شراپو نیز گفته است که انتخابات تا زمان عادی شدن شرایط، برگزار نخواهد شد. مصاحبه وزیر کشور پاکستان را ببینید.

درحالی که مشرف گفته است که تعلیق قانون اساسی به نفع پاکستان است، مخالفانش می گویند که این حرکت مشرف، در راستای جلوگیری از تصمیم دادگاه عالی پاکستان است که قرار بود تا طی روزهای آینده اعلام شود که انتظار می رفت حکم آن، عدم مشروعیت مشرف بعنوان رئیس جمهور است که وی به تازگی با شرکت در انتخابات برده است.

ایالات متحده آمریکا نیز سفر مقامات پنتاگون به پاکستان را نیز به تعویق انداخته است.

در آخرین اقدام، مخالفان مشرف نیز خواهان اعلام عدم مشروعیت مشرف بعنوان رئیس جمهور برای سومین دوره در حالی که وی رئیس ارتش نیز باشد؛ هستند.

بنابر آخرین گزارش ها، در پی اعتراضهای برخی فعالان قضایی علیه محدودیت اعمال شده بوسیله پرویز مشر؛ بار دیگر صدها نفر در لاهور و اسلام آباد دستگیر شده اند.

هم چنین، افتخار چادری که شنبه بوسیله مشرف برکنار شده است تا امروز که در بازداشت خانگی به سر می برد در حال سخنرانی تلفنی برای معترضان فوق بوده است؛ که ناگهان سیستم ارتباطات تلفن همراه پاکستان از کار افتاد.

پس از کنترل پاکستان در اکتبر 1999 بوسیله پرویز مشرف در یک کودتا، رئیس جمهور ژنرال پرویز مشرف؛ نقش خود را بعنوان رئیس ارتش و دولت تقویت کرده و به خود اختیار عزل و نصب نخست وزیر را نیز داده است.

سرویس بین الملل «فردا» به بررسی قدرت مشرف و اقدامات وی می پردازد: 12 اکتبر 1999 : رئیس ارتش پاکستان،ژنرال پرویز مشرف در یک کودتا در 17 ساعت، کنترل پاکستان را از نواز شریف به دست گرفت و ساعت 0250 صبح در تلویزیون دولتی پاکستان ظاهر شد و بیانیه ای را قرائت کرد. 20 ژوئن 2001 : مشرف در حالی که اداره ارتش را بر عهده داشت، خود را به ریاست جمهوری پاکستان منصوب کرد. آگوست 2002 : مشرف 29 اصلاحیه به قانون اساسی وارد کرد و به موجب آنها به خود قدرت عزل نخست وزیر و انحلال پارلمان را داد.

1 ژانویه 2004 : رای اعتماد به مشرف موجب ابقای وی در قدرت تا سال 2007 شد. وی با تعهد اینکه تا پایان 2004 از ریاست ارتش کناره گیری کند، دو سوم آراء را کسب کرد؛ اما وی قول خود را با بیان این دلیل که «نیاز است تا برای تمهیدات ضد تروریستی فعال شویم»، رئیس ارتش باقی ماند.

18 سپتامبر 2007 : دادستان پاکستان،شریف الدین پیرزداه اعلام کرد در صورتی که مشرف دوباره رئیس جمهور شود از ارتش کناره گیری می کند.

5 اکتبر 2007: مشرف، اتهامات فساد و رشوه خواری علیه مخالفش و نخست وزیر سابق، بی نظیر بوتو را تبرئه نمود و به وی اجازه بازگشت به پاکستان پس از تبعید در سال 1999 داد. حزب بوتو در حال تلاش برای نخست وزیری بوتو در چارچوب توافق احتمالی قدرت با مشرف است.

6 اکتبر 2007 : در یک انتخابات که بوسیله اپوزوسیون به شدت تحریم شده بود؛ مشرف دوباره رئیس جمهور شد. مخالفان وی می گویند که مشرف چون فرمانده ارتش است، مشروعیت ریاست جمهوری را ندارد.

3 نوامبر 2007 :مشرف، با تعلیق قانون اساسی پاکستان، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این اقدام، موجب تاخیر انتخابات ژانویه آینده مجلس خواهد شد. هم چنین باعث خواهد شد که مشرف اعلام کند بخاطر وضعیت فعلی به فرماندهی ارتش ادامه خواهد داد؛ امری که در تضاد با تعهد وی است. در این راستا، قاضی عالی پاکستان این تصمیم را غیرقانونی خواند و به موجب همین امر،افتخار محمد چادهوری از این سمت برکنار شد. اقدامات مشرف در حالی صورت گرفت که بوتو برای دیدار با خانواده اش به دوبی سفر کرد و به محض اطلاع از تصمیم مشرف به پاکستان برگشت.

مشرف صدای بوش را هم درآورد

مشرف قرار است تا درمورد زمان برگزاری انتخابات تصمیم گیری کند؛ در عین حال برخی از غربی ها در حال بازنگری در رابطه خود با پاکستان هستند. تاکنون بیش از 3 هزار نفر دستگیر شده اند و اعضای حزب بی نظیر بوتو نیز در میان آنها هستند. در همین راستا، در حالی که رایس در هواپیما به سوی خاورمیانه بود، متجاوز از 20 دقیقه با مشرف صحبت کرده است.

مشرف صدای بوش را هم درآورد

در پی تشدید بحران در پاکستان، آمریکا نیز خواهان برگزاری انتخابات شد.

به گزارش سرویس بین الملل «فردا» و به نقل از سی ان ان، ایالات متحده آمریکا، پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان را به انفصال از ارتش و برقراری دوباره قوانین مدنی فراخواند.

بنابر این گزارش، بوش در پایان دیدار با نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید گفت: « امید ما این است که مشرف، دموکراسی را هرچه زودتر برقرار کند.»

هم چنین به گزارش آسوشیتد پرس، بوش خود حاضر به صحبت با مشرف نشده است و این وظیفه را به رایس سپرده است تا با مشرف صحبت کند. و در همین راستا، در حالی که رایس در هواپیما به سوی خاورمیانه بود، متجاوز از 20 دقیقه با مشرف صحبت کرده است.

به گفته نخست وزیر پاکستان قرار است دولت مشرف در مورد زمان انتخابات مجلس پاکستان بررسی هایی انجام دهد، این امر درحالی است که آمریکا و دیگر هم پیمانان غربی پاکستان در حال افزایش فشار بر روی مشرف، فرمانده کل ارتش برای بازگشت به مسیر دموکراسی است.

برخی از این هم پیمانان گفته اند که در حال بازنگری در کمک های خود به این ملت مسلمان هستند.

مشرف روز شنبه، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد؛ این امر در پی قضاوت دادگاه عالی پاکستان در مورد مشروعیت مشرف در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بوده است.

رئیس جمهور آمریکا، جرج دبلیو بوش، مشرف را به برگزاری انتخابات مجلس در ماه ژانوی فراخواند، اما این امر هنوز مورد تایید پاکستانی ها قرار نگرفته است.

مشرف روز شنبه، وضعیت اضطراری در پاکستان برقرار کرد و تعلیق قانون اساسی را ضرورتی برای جلوگیری از رشد تروریسم و نفوذ تندروی و اسلامگرایی دانسته است.

با برقراری وضعیت اضطراری، مشرف، قانون اساسی پاکستان را به تعلیق در آورد و بنابر این امر، تاریخ برگزاری انتخابات مجلس که قرار بود در ژانویه برگزار شود، نامعلوم است. آزادی مطبوعات سلب شده و تلویزیون های خصوصی تعطیل شده اند.

بوش روز دوشنبه با اشاره به تلاشها جهت ترور مشرف، گفت که وی تهدیداتی که مشرف با آنها روبروست مانند تندروی را می شناسد؛ اما تمهیدات وضعیت اضطراری، دموکراسی را زیر سئوال می برد. سخنرانی بوش را ببینید.

وی در ادامه گفت: « ما انتظار داریم که انتخابات هرچه زودتر برگزار شود و رئیس جمهور، لباس نظامی اش را در بیاورد.»

مشرف، رئیس ارتش است و کشورش از قدرتهای هسته ای و هم پیمانان اصلی آمریکا در جنگ علیه تروریسم بوده است.

به گزارش مقامات آمریکایی، سفرای آمریکا و انگلیس و 40 کشور دیگر، روز گذشته با مشرف دیدار کرده اند و نگرانی و دغدغه کشورهای متبوعشان را در مورد وضعیت پاکستان ابراز داشته اند.

هم چنین، تصاویر شبکه های خبری دنیا نشانگر این هستند که ماموران امنیتی پاکستان، تظاهرات کنندگان را به داخل اتوبوسهای بزرگ می برند و گاز اشک آور شلیک می شوند.

درگیریها زمانی رخ داده است که بیش از 1500 وکیل در سرتاسر کشور دستگیر شده اند (1200 نفر در لاهور و 300 نفر فیصل آباد و کراچی) و پلیس، راه های مواصلاتی را بسته است.

مقامات رسمی پاسکتان می گویند که تعداد 1500 بازداشتی، تعداد کمی است و هزاران وکیل در کشور 160 میلیونی بازداشت شده اند. آنها اضافه کرده اند که پاسگاه های پلیس مملو از بازداشتی ها هستند و مدارس بعنوان بازداشتگاه های موقت استفاده می شوند.

سران اپوزوسیون نیز دستگیر شده اند. قاضی حسین احمد، رئیس بزرگترین حزب اسلامی پاکستان می گوید: وی در بازداشت خانگی به سر می برد.

آسوشیتد پرس نیز گزارش می دهد که 3 هزار و 500 نفر بازداشت شده اند؛ که شامل 60 نفر از یاران بی نظیر بوتو هستند.

سخنگوی بوتو، اقدامات مشرف را «عمل ترور» علیه آزادی های مدنی و جامعه دانسته است و «آغاز پایان مشرف» را پیش بینی کرده است.

بوتو، برخلاف دیگر سران اپوزوسیون آزاد است و سخنگوی وی هرگونه توافق پشت پرده بوتو با مشرف را رد کرده است و افزود: « اگر مشرف، بوتو را دستگیر کند؛ دچار مشکلات شدیدی خواهد شد.»؛ بوتو، دستگیری اعضای حزبش را محکوم کرد و گفت که نحوه قرائت نشانگر آرون فردا برای دیدار با برخی از اپوزوسیون، به اسلام آباد می رود.

هم چنین وی از سران جهان خواست تا برای برقراری دوباره قانون اساسی، به مشرف فشار می آورند.

انگلستان از پاکستان خواسته است تا تمامی زندانیان سیاسی بازداشت شده تحت وضعیت اضطراری را آزاد کند. سخنگوی نخست وزیر انگلستان افزود که کشورش در حال بازنگری در کمک به پاکستان است، که در صورت قطع آن؛ 493 میلیون دلار در 3 سال آینده به نفع دولت انگلستان خواهد بود.

وزیر کشور پاکستان، آفتاب احمد خان شراپو نیز گفته است که انتخابات تا زمان عادی شدن شرایط، برگزار نخواهد شد. مصاحبه وزیر کشور پاکستان را ببینید.

درحالی که مشرف گفته است که تعلیق قانون اساسی به نفع پاکستان است، مخالفانش می گویند که این حرکت مشرف، در راستای جلوگیری از تصمیم دادگاه عالی پاکستان است که قرار بود تا طی روزهای آینده اعلام شود که انتظار می رفت حکم آن، عدم مشروعیت مشرف بعنوان رئیس جمهور است که وی به تازگی با شرکت در انتخابات برده است.

ایالات متحده آمریکا نیز سفر مقامات پنتاگون به پاکستان را نیز به تعویق انداخته است.

در آخرین اقدام، مخالفان مشرف نیز خواهان اعلام عدم مشروعیت مشرف بعنوان رئیس جمهور برای سومین دوره در حالی که وی رئیس ارتش نیز باشد؛ هستند.

بنابر آخرین گزارش ها، در پی اعتراضهای برخی فعالان قضایی علیه محدودیت اعمال شده بوسیله پرویز مشر؛ بار دیگر صدها نفر در لاهور و اسلام آباد دستگیر شده اند.

هم چنین، افتخار چادری که شنبه بوسیله مشرف برکنار شده است تا امروز که در بازداشت خانگی به سر می برد در حال سخنرانی تلفنی برای معترضان فوق بوده است؛ که ناگهان سیستم ارتباطات تلفن همراه پاکستان از کار افتاد.

پس از کنترل پاکستان در اکتبر 1999 بوسیله پرویز مشرف در یک کودتا، رئیس جمهور ژنرال پرویز مشرف؛ نقش خود را بعنوان رئیس ارتش و دولت تقویت کرده و به خود اختیار عزل و نصب نخست وزیر را نیز داده است.

سرویس بین الملل «فردا» به بررسی قدرت مشرف و اقدامات وی می پردازد: 12 اکتبر 1999 : رئیس ارتش پاکستان،ژنرال پرویز مشرف در یک کودتا در 17 ساعت، کنترل پاکستان را از نواز شریف به دست گرفت و ساعت 0250 صبح در تلویزیون دولتی پاکستان ظاهر شد و بیانیه ای را قرائت کرد. 20 ژوئن 2001 : مشرف در حالی که اداره ارتش را بر عهده داشت، خود را به ریاست جمهوری پاکستان منصوب کرد. آگوست 2002 : مشرف 29 اصلاحیه به قانون اساسی وارد کرد و به موجب آنها به خود قدرت عزل نخست وزیر و انحلال پارلمان را داد.

1 ژانویه 2004 : رای اعتماد به مشرف موجب ابقای وی در قدرت تا سال 2007 شد. وی با تعهد اینکه تا پایان 2004 از ریاست ارتش کناره گیری کند، دو سوم آراء را کسب کرد؛ اما وی قول خود را با بیان این دلیل که «نیاز است تا برای تمهیدات ضد تروریستی فعال شویم»، رئیس ارتش باقی ماند.

18 سپتامبر 2007 : دادستان پاکستان،شریف الدین پیرزداه اعلام کرد در صورتی که مشرف دوباره رئیس جمهور شود از ارتش کناره گیری می کند.

5 اکتبر 2007: مشرف، اتهامات فساد و رشوه خواری علیه مخالفش و نخست وزیر سابق، بی نظیر بوتو را تبرئه نمود و به وی اجازه بازگشت به پاکستان پس از تبعید در سال 1999 داد. حزب بوتو در حال تلاش برای نخست وزیری بوتو در چارچوب توافق احتمالی قدرت با مشرف است.

6 اکتبر 2007 : در یک انتخابات که بوسیله اپوزوسیون به شدت تحریم شده بود؛ مشرف دوباره رئیس جمهور شد. مخالفان وی می گویند که مشرف چون فرمانده ارتش است، مشروعیت ریاست جمهوری را ندارد.

3 نوامبر 2007 :مشرف، با تعلیق قانون اساسی پاکستان، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این اقدام، موجب تاخیر انتخابات ژانویه آینده مجلس خواهد شد. هم چنین باعث خواهد شد که مشرف اعلام کند بخاطر وضعیت فعلی به فرماندهی ارتش ادامه خواهد داد؛ امری که در تضاد با تعهد وی است. در این راستا، قاضی عالی پاکستان این تصمیم را غیرقانونی خواند و به موجب همین امر،افتخار محمد چادهوری از این سمت برکنار شد. اقدامات مشرف در حالی صورت گرفت که بوتو برای دیدار با خانواده اش به دوبی سفر کرد و به محض اطلاع از تصمیم مشرف به پاکستان برگشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.