محاسبه اندازه موقعیت


بر و کف زمین در نقشه برداری تعیین موقعیت زمین ملک ساختمان صفر صفر محدوده حریم کنترل ابعاد اندازه خلافی پیش روی سند جواز پروانه ساخت

مطالعات جمعیتی

وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار، روشهای تحقیق و دیگر زمینه های مرتبط (09108349508 - 09023452476)

اندازه های گرایش به مرکز و اندازه های موقعیت

نوشته و تهیه شده توسط: حسین ضر غامی

منبع: سایت های مختلف

کارکرد کلی آمار در ساده کردن انبوه بزرگی از داده ها می باشد. ما نیازمند گزاره‌هایی هستیم که 1- اطلاعاتی درباره مقدار جایگاه مورد نظر ارائه دهد 2- مقادیری را که فعلاً نامربوطند، حذف کنند و 3- با کارایی معقولی معرف دقیق کلیت داده ها باشد. اما پیداست که هیچ مقدار واحدی به حد کافی از انعکاس تمام خصوصیات جایگاه توزیع بر نمی آید بلکه فقط می تواند یکی از خصوصیات آن را منعکس کند. هر مقداری از توزیع را می توان به مثابه معرفی کل به کار برد به شرطی که جایگاه آن، در آرایش کامل داده ها مشخص باشد اما عملاً همه مقادیر و لو با معین بودن معرف‌بودنشان، کارایی یکسانی ندارند. تقریباً مناسب ترین و سودمندترین مقادیری که می توان از جدول داده ها استخراج کرد بر دو نوع هستند: 1. مقادیر انتهایی یا حداقل و حداکثر و 2. مقادیر مرکزی یا نماینده که به متوسط ها معروفند.

حداقل و حداکثر به منزله اندازه جایگاه:

در برخی موارد، تصمیم‌گیری بهتر است برمبنای مقادیر انتهایی صورت گیرد. برای مثال، در مورد عمق یک استخر شنا، دانستن محاسبه اندازه موقعیت متوسط عمق ارزش و کاربردی ندارد بلکه حداکثر عمق برای تصمیم‌گیری شنا لازم است. یا مثلا برای استفاده از معلم خصوصی، دانستن معدل کاربردی ندارد بلکه مشخص ساختن درس یا دروسی که پایین‌ترین نمره را دارد در این تصمیم تاثیر اساسی دارد. در واقع، مقادیر حداقل و حداکثر برای بسیاری از تصمیمات و انتخابها، اطلاعات مفیدتری ارایه می‌کنند تا متوسط‌ها یا شاخص‌های گرایش به مرکز.

نکته: محقق باید در مورد این گرایش که متوسط‌ها بهترین و مناسب‌ترین اندازه جایگاه هستند محتاط باشد. کلید انتخاب یک اندازه، هدفی است که از کاربرد اندازه جایگاه داریم.

مفهوم متوسط

هر اندازه و مقداری را می‌توان به منزله جایگاه و اندازه مربوط به آن انتخاب کرد. بسته به اطلاعاتی که داریم این انتخاب می‌تواند اندازه هریک از داده ها و اطلاعات باشد (مثل، اندازه سر جمجمه یک کشف باستانی که هر مورد مهم است) یا می‌تواند تمام اطلاعات در یک عدد خلاصه شود که این امر در اهداف آماری بیشتر مد نظر و مطلوب است. در جایی که اطلاعات درباره موردهای زیادی داریم با توصیف نقطه‌ای که داده‌ها گرد آن جمع شده‌اند، در پی اندازه تلخیص برمی‌آییم که بیانگر توزیع کل داده‌هاست. این نقطه که توزیع آماری گرد آن محاسبه اندازه موقعیت جمع یا متراکم شده، گرایش مرکزی توزیع یا مقدار متوسط توزیع خوانده می‌شود. متوسط مفهومی است که کاربرد عامیانه دارد ولی هیچ کس از هر لحاظ متوسط نیست. فرد متوسط وجود خارجی ندارد. این مفاهیم با دیدگاه آماری دقیق‌تر که فقط برای رشته‌ای از اندازه‌های یک متغیر به کار می‌رود مطابق نیست.

متوسط یک مقدار نرم یا هنجار است که مقادیر حول آن متغیرند. در برخی مواقع و برخی توزیع‌های خاص، نقطه مرکز انباشت و تراکم داده‌ها، مقادیر مشخص و نسبتا بدون ابهام قرار می‌گیرند. مثلا، در توزیع نرمال یا زنگوله‌ای شکل اینگونه است. در منحنی دونمایی این وضعیت صدق نمی‌کند. یا در توزیع چوله، نقطه‌ای که به عنوان متوسط یا مرکز انتخاب می‌شود (به دست می‌آید) معرف کامل مقادیر حد متقابل نیست. در این وضعیت‌ها، کار معرفی مناسب توزیع کل با متوسط واحد یا اندازه واحد دشوار است. در اینجا، این اندازه‌ها نمی‌توانند همه وجود توزیع را خلاصه کنند و سوال پیش می‌آید که کدام اندازه بهترین تلخیص را برای جایگاه توزیع ارایه می‌کند.

در آمار اجتماعی، عموما از متوسط‌ها برای مقایسه جایگاه دو یا چند توزیع استفاده می‌شود. بسیاری از متوسط‌ها معنای خاصی ندارند مگر در مقایسه با متوسط‌های دیگر در همان جمعیت یا در زمانی دیگر یا جمعیتی دیگر. مثلا نمره متوسط درس آمار دانشجویان یک کلاس به خودی خود بیانگر تبحر و مهارت آماری آنان نیست. این مقدار به وزن سوالات و سطح دشواری امتحان بستگی دارد. ولی وقتی که تفاوت بین دو کلاس وجود دارد دلیل این اختلاف باید بررسی گردد. در واقع، تقابل شدید متوسط‌ها در علوم اجتماعی نیازمند بررسی و تحقیق جامعه‌شناختی است. اینکه متوسط دستمزد زنان و مردان در مشاغل مشابه، یکسان نباشد نمونه ای از موارد متعدد است.

شاخص های مرکزی به مقدار یا عددی که به بهترین شکل ویژگی گروه را به محاسبه اندازه موقعیت عنوان یک کل نشان می دهد اشاره می کنند . مترادف شاخص مرکزی نمره ی متوسط یا معدل (average)است.بنابراین شاخص های مرکزی یا گرایش به مرکز شاخص هایی هستندکه با استفاده ازآنها مجموعه ای ازداده ها در یک مقدار یا عدد که نماینده ی آن مجموعه است خلاصه می شود . شاخص های مرکزی یا گرایش به مرکز شاخص هایی هستندکه با استفاده ازآنها مجموعه ای ازداده ها در یک مقدار یا عدد که نماینده ی آن مجموعه است خلاصه می شود .به دیگر سخن،این شاخص حد متوسط رانشان می دهد و نماینده مجموعه ی از اعداد محاسبه اندازه موقعیت هستند. یک متوسط عبارت است از مقدار مرکزی یا نماینده مجموعه داده‌ها. عموما احتیاج به اطلاعات بیشتری داریم تا بتوانیم متوسطها یا اندازه‌های گرایش به مرکز را تعیین نماییم. نکته مهم این که راه‌های زیادی برای محاسبه یک اندازه گرایش به مرکز وجود دارد. انواع اندازه‌های گرایش به مرکز وجود دارد که 3 مورد مهم آن نما، میانه و میانگین می‌باشد.

نما Mode

نما فراوان‌ترین مقدار توزیع است. ساده ترین شاخص گرایش مرکزی است، نما عددی است که دارای بیشترین فراوانی است،یا عددی که بیشتر از اعداد دیگر تکرار شده است.نما ازطریق مشاهده ی توزیع فراوانی وتعیین عددی که دارای بیشترین فراوانی است تعیین می گردد.عددی که دارای بیشترین فراوانی است،غالباًنزدیک به مرکزتوزیع فراوانی قراردارد.درچنین شرایطی نما یک شاخص مرکزی است.اما نماهمیشه درمرکزتوزیع فراوانی قرارندارد به همین دلیل نمی توان به عنوان یک شاخص مرکزی به آن اطمینان داشت، در واقع نما در میان شاخص های گرایش به مرکز، شاخصی بی ثبات است. به توزیع فراوانی که فقط یک نمادارد،یک نمایی و به توزیعی که دونمادارد، توزیع دونمایی می گویند وبه توزیع بیش ازدونما، توزیع چند نمایی گفته می شود. از نما هنگامی استفاده می کنیم که مقیاس اندازه گیری اسمی باشد و یک برآورد تقریبی از ارزش های مرکزی کفایت کند. به عبارتی دیگر،نما به عنوان یک شاخص مرکزی مورد استفاده محدودی دارد. نما مخصوصا در گروه های کوچک دارای اعتبار نیست زیرا میزان آن فقط تابع چند عدد است. پژوهشگران معمولا هنگامی از نما استفاده می کنند که مایل باشند بینش کلی درباره شاخص مرکزی به دست آورند.این شاخص درباره گرایش مرکزی توزیع نمره ها اطلاعی به ما نمی دهد زیرا شاخص مرکزی یک توزیع الزاما عدد با ارزشی نیست که دارای بیشترین فراوانی باشد. نما از نظر لغوی به معنی شیوه متداول لباس پوشیدن یا آداب و رسوم است که اکثریت مردم از آن پیروی می‌کنند. از این رو نما را می‌توان محتمل‌ترین مقدار هم دانست و آن را متوسط احتمالی خواند‌. با این همه، این بیان که اکثر مقادیر در فاصله یا طبقه نما قرار دارند خطاست مگر آن که دو طبقه در بین باشد. پرشمارترین و نه لزوما اکثریت در طبقه نما قرار می‌گیرند.‌

نمادربین شاخص های مرکزی دارای کمترین مفروضه است.نمادرمقایسه باسایرشاخص های مرکزی به سهولت محاسبه می شود،نمااطلاعاتی کلی درباره ی فراوان ترین ارزش یاعددبه پژوهشگرمی دهد.این شاخص درباره ی گرایش مرکزی توزیع نمره ها اطلاعی به مانمی دهد،به علت عدم ثبات واعتبارنما،به ندرت ازآن به عنوان یک شاخص گرایش مرکزی استفاده می شود. مثلا با جابجا کردن حدود طبقات، می‌تواند نما نیز تغییر یابد. ازآنجاکه نما را نمی توان بصورت ریاضی دستکاری کرد،به همین دلیل ازنظرمحاسبات آماری مورداستفاده محدودی دارد. معمولا نما ملاک سنجش‌های رفتار عمومی است.

محاسبه اندازه موقعیت

آزمون دلخواهتو بساز

نمونه سوالات مرتبط

نمونه سوال سری 1: آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم

نمونه سوال سری 1: آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم

تیم مدیریت گاما

آزمون فصل دوم مطالعات اجتماعی نهم | فصل 2: سنگ کره، آب کره، هوا کره (درس 3 و 4)

آزمون فصل دوم مطالعات اجتماعی نهم | فصل 2: سنگ کره، آب کره، هوا کره (درس…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی پایه نهم دبیرستان پرورش سنندج | فصل 1 تا 4

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی پایه نهم دبیرستان پرورش سنندج | فصل 1 تا…

تیم مدیریت گاما

آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان فارس (غایبین موجه) | خرداد 1397

آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان فارس (غایبین موجه) | خرداد 1397

سؤالات امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم خرداد ماه 96 درس مطالعات اجتماعی پایه نهم | استان خوزستان

سؤالات امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم خرداد ماه 96 درس مطالعات اجتماعی پایه نهم |…

هماهنگ نهم خوزستان

راهنمای گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | پاسخ کاربرگه شماره 3: انواع ناهمواری ها

راهنمای گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | پاسخ کاربرگه شماره 3: انواع ناهمواری ها

نمونه سوالات مفهومی مطالعات اجتماعی نهم | جغرافیا: درس 1 تا 8

نمونه سوالات مفهومی مطالعات اجتماعی نهم | جغرافیا: درس 1 تا 8

امتحان مستمر مطالعات اجتماعی نهم مدرسه مهر آئین | درس 9 تا 11

امتحان مستمر مطالعات اجتماعی نهم مدرسه مهر آئین | درس 9 تا 11

مرتضی جمالی ابیانه

سؤالات امتحان هماهنگ استانی مطالعات اجتماعی پایه نهم استان هرمزگان | خرداد 1400

سؤالات امتحان هماهنگ استانی مطالعات اجتماعی پایه نهم استان هرمزگان | خرداد 1400

هماهنگ نهم هرمزگان

راهنمای گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | پاسخ فعالیت ها فصل دوم: سنگ کره، آب کره، هوا کره

راهنمای گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | پاسخ فعالیت ها فصل دوم: سنگ کره، آب کره،…

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم

نمونه سوال امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم

مجموعه آزمون‌های هماهنگ استانی جبرانی نوبت شهریور 1400 پایه نهم استان البرز

مجموعه آزمون‌های هماهنگ استانی جبرانی نوبت شهریور 1400 پایه نهم استان البرز

هماهنگ نهم البرز

راهنمای گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | پاسخ کاربرگه شماره 2: طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه

راهنمای گام به گام مطالعات اجتماعی نهم | پاسخ کاربرگه شماره 2: طول و عرض جغرافیایی…

بر و کف

بر و کف زمین ، ملک ، ساختمان از جمله موارد مهم در نقشه برداری می باشد.

توسط مهندس نقشه برداری انجام می گردد.

مهندس نقشه بردار با توجه به نقشه ها ، اسناد و مدارک ، پروانه ساخت ، نقشه ها و عوارض شهری اقدام به جانمایی محاسبه اندازه موقعیت می نماید.

بر و کف نقشه برداری

بر و کف زمین در نقشه برداری تعیین موقعیت زمین ملک ساختمان صفر صفر محدوده حریم کنترل ابعاد اندازه خلافی پیش روی سند جواز پروانه ساخت

بر ساختمان

امتداد ساختمان که در راستای ساختمان های دیگر قرار دارد.

با توجه به اسناد و مدارک و نقشه ها و جواز و پروانه و نیز نقاط ثابت منطقه بر اساس ساختمان های مجاور، زمین های مجاور، محور خیابان، تیرهای چراغ برق، خطوط تلفن ، خطوط فاضلاب ، جدول کشی خیابان و پیاده رو تعیین می گردد.

کف ساختمان

در اراضی شهری از سطح معبر، برای جلوگیری از آبگرفتگی ساختمان مشخص می گردد.

همواره کف ساختمان باید سوار بر(بالاتراز) قسمت خیابان باشد.

در معابر شیب دار بالای شیب خیابان یا پیاده رو را به عنوان کف ساختمان تعیین می گردد.

برای اینکه از چال افتادن و آب گرفتگی ساختمان جلوگیری گردد.
اگر در موقعیت موجود موفق به تعیین تراز نشدیم با توجه به نقشه ها از نقاط بنچ مارک (مرجع) تراز مورد نظرتعیین می کنیم.

برای پیاده کردن بر و کف زمین دوحالت کلی وجود دارد

حالت محدود

وقتی که زمین بین قطعات دیگر باشد، یعنی حد زمین همسایه کاملا مشخص است و اصطلاحا زمین، تنگ افتاده است.
معمولا در این حالت محدوده زمین به صورت U شکل می باشد .

یعنی زمین از وجه محدود و مشخص می باشد.

حالت نامحدود

در زمین های بکر و خالی از عوارض یا ساختمان که بیشتر خارج از شهر هستند رخ می دهد.

در این صورت محدوده ی زمین ها و مرز محاسبه اندازه موقعیت همسایه ، ارتفاع کف ساختمان مشخص نیست.

در این صورت حتما باید با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و نقشه ها و جواز و پروانه و نیز نقاط ثابت منطقه بر اساس ساختمان های مجاور، زمین های مجاور، محور خیابان، تیرهای چراغ برق، خطوط تلفن ، خطوط فاضلاب ، جدول کشی خیابان و پیاده رو و نقاط بنچ مارک (مرجع) موجود در محدوده ی منطقه نسبت به تعیین موقعیت زمین اقدام نمود.

حجم بتن فونداسیون چگونه محاسبه می شود؟

حجم بتن فونداسیون چگونه محاسبه می شود؟ [تصویر]

حجم بتن فونداسیون چگونه محاسبه می شود؟ فونداسیون یکی از مهمترین عناصر ساختاری است که یک سازه باید بسیار خوب طراحی و اجرا شود ، در غیر این صورت عملکرد سازه با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. همانطور که می دانید فونداسیون از بتن ساخته شده و در آنها از میلگرد استفاده می شود. لازم است بتوان میزان بتن مورد استفاده در فونداسیون را به درستی محاسبه کرد.

محاسبه حجم بتن ریزی کف

برای محاسبه اندازه بتن مورد استفاده در ساختمان از فرمول های خاصی استفاده می شود. در متره و برآورد ساختمان ، ابتدا حجم بتن فونداسیون ، ستون ها ، دیوارها ، دال ها، تیرها و سایر عناصر سازه ای بتن تعیین می شود. این امر برای جلوگیری از هزینه های اضافی ساخت و ساز است. در ادامه این مقاله رادیاب با ما همراه باشید تا نحوه اندازه گیری حجم بتن فونداسیون را بیاموزید.

منظور از حجم بتن فونداسیون در ساختمان چیست؟

حجم ، مساحتی است که یک ماده اشغال کرده است. بتن برای پر کردن منطقه فونداسیون در ساختمان استفاده می شود. حال شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چگونه بفهمید چه مقدار بتن برای پر کردن حجم فونداسیون مورد نیاز است؟ برای حل این مسئله از فرمول ریاضی استفاده می شود. حجم بتن فونداسیون طبق فرمول زیر محاسبه می شود.

مراحل بتن ریزی فونداسیون:

از قبل از شروع فرایند بتن ریزی و محاسبه حجم بتن فونداسیون ، مشخصات محل ساخت و ساز باید کاملاً با برنامه ها ، مشخصات فنی و استانداردها مطابقت داشته باشد. مهمترین مراحل کنترل رعایت یا عدم رعایت موارد زیر است. - محاسبه اندازه موقعیت کنترل نحوه بستن تقویت کننده ها - بررسی قطر ، تعداد و فاصله آرماتورها - لقمه گذاری در زیر و در کنار تقویت کننده ها - سطح بتن را بدون در نظر گرفتن قالب و آرماتور تمیز کنید -فاصله محور به محور را بررسی کنید - کنترل ابعاد و فونداسیون و شناژ - بررسی پیچ های انكر بولت‌ها - فاصله انكر بولت‌ها را بررسی کنید - کنترل سطح در بتن حجم بتن مورد نیاز برای فونداسیون = طول * عرض * ارتفاع = 1 متر * 1 متر * 1 متر = 1 متر مکعب بر اساس این فرمول ساده ،بتن مورد نیاز برای فونداسیون و سایر اجزای ساختمان را می توان محاسبه کرد. بر اساس تجربیات علمی و آزمایشات انجام شده در این زمینه ، برای پر کردن یک متر مکعب به 25 کیلو نیوتن یا 1000 کیلوگرم بتن نیاز است. در واقع چگالی بتن در فونداسیون 25 کیلو نیوتن متر مکعب است. به این ترتیب حجم بتن بر اساس سطح فونداسیون محاسبه می شود. می توان حجم را به صورت استوانه در نظر گرفت. در این حالت ، سطح مقطع استوانه اولیه مدور محاسبه می شود. این ناحیه در ارتفاع استوانه ضرب می شود تا حجم بتن فونداسیون مشخص شود.

 مراحل بتن ریزی فونداسیون:

محاسبه بتن

یکی از مهمترین کارهایی که برای فونداسیون انجام می شود محاسبه بتن مورد استفاده است. علاوه بر این ، متره و برآورد ساختمان باید کل سازه ، مانند سطح زمین ، میزان بتن ، تعداد و نوع میلگرد مورد استفاده ، به همراه تمام جزئیات مربوط به فونداسیون سازه را محاسبه کند. باید در فونداسیون ساختار محاسبه شود.

بتن مورد استفاده در سازه های بتنی

بتن مصرفی به معنی کل ساختمان (فونداسیون + سقف + دیوار + تیرها و ستون ها) است که باید با دقت محاسبه شود. به طور کلی می توان حجم بتن مورد استفاده در سازه های بتنی را حدود 0.4 متر مکعب در متر مربع زیربنا در نظر گرفت. به عنوان مثال ، تقریبا 400 متر مکعب بتن برای ساختمان با زیربنای 1000 متر مربع استفاده می شود.

محاسبه مصرف بتن در ستون ها

ستونها یکی از عناصر مهم مورد استفاده در ساختمان فونداسیون هستند. در واقع پایه ساختمان ستون است. در ساختن ستونها از آرماتورهای بتنی و حرارتی و قالبهای خاصی استفاده می شود. از آنجا که ستون ها انواع مختلفی دارند ، لازم است بتن مورد نیاز را با توجه به محاسبه اندازه موقعیت نوع آنها محاسبه کنیم. ستونها دارای اشکال منظم استوانه ای ، مدور و چند ضلعی هستند. بنابراین ، فرمول متفاوتی برای محاسبه بتن مورد استفاده در آنها مورد نیاز است. برای این منظور ، بتن ریزی ستون های مقاطع مختلف را ادامه می دهیم.

رایج ترین قالب های ستون عبارتند از:

  • ستون های دایره ای
  • ستون های مربع شکل

بتن ریزی در ستون های دایره ای:

برای محاسبه هزینه بتن در این نوع ستون ها ، ابتدا باید سطح مقطع را بدست آورید. مساحت دایره باید در ارتفاع ستون مورد نظر ضرب شود. در این حالت عدد بدست آمده در هزینه بتن ضرب می شود و بدین ترتیب هزینه بتن مورد استفاده در ستون مورد نظر محاسبه می شود. اگر همه ستون ها دایره ای باشند. آنها قیمت یک ستون را می گیرند و آن را در تعداد کل ستون ها با ارتفاع و سطح مقطع یکسان ضرب می کنند.

بتن ریزی در ستون های مربع شکل:

ستون مربع دارای طول ، عرض و ارتفاع است. برای بدست آوردن حجم بتن در این ستونها ابتدا سطح مقطع مربع بدست می آید. عدد حاصله در این مورد در ارتفاع و هزینه یک کیلوگرم بتن ضرب می شود. در نتیجه ابتدا حجم بتن و سپس هزینه های مورد نظر محاسبه می شود.

محاسبه ی حجم بتن فونداسیون به چند روش انجام می شود؟

با توجه به فونداسیون یا شکل مورد نظر فونداسیون ساختمان ، برای محاسبه لازم است آن را به دو قسمت تقسیم کنید. در روش ذکر شده در بالا ، مساحت هر بخش در عمق آن ضرب می شود. مقدار به دست آمده در هر بخش در نهایت جمع می شود تا حجم مورد نیاز بتن برای فونداسیون مشخص شود. در واقع محاسبه حجم بتن فونداسیون بدون استفاده از فرمول های پیچیده به راحتی انجام می شود. به این ترتیب ، مردم می توانند بتن مورد نیاز برای ساخت و ساز را محاسبه کنند. در این حالت ، هزینه های ساخت تعیین می شود و هیچ ضایعاتی در بتن وجود ندارد.

 محاسبه ی حجم بتن فونداسیون به چند روش انجام می شود؟

در بتن از چه اجزایی استفاده می شود؟

بتن را نمی توان به تنهایی در ساختمان و ساختمان فونداسیون استفاده کرد. در حقیقت ماسه با سایر مواد مانند سیمان و آب مخلوط می شود. برای محاسبه حجم بتن ، ابتدا مقدار مورد نیاز بتن را مطابق توضیحات محاسبه می کنند. سپس مقادیر هر جزء وارد می شود تا مقدار هر جزء بتنی بدست آید. همه این اندازه گیری ها باید بر حسب متر اندازه گیری شود. در محاسبه ، نسبت آب به سیمان باید بین 0.35 تا 0.60 در نظر گرفته شود. برای این منظور ، عرض پایه نوار معمولاً ارزش خاصی دارد ، برای طول کافی است که تمام طول ، عرض و طول پایه های نوار را اضافه کنید. از آنجا که حجم گودبرداری متر مکعب است ، ارتفاع فونداسیون نیز مورد نیاز است. هزینه حجم گودبرداری بر اساس لیست قیمت و حمل و نقل تا فواصل مشخص شده و اعمال ضرایب خاص محاسبه می شود.

متره و برآورد قالب‌بندی پی

هدف این بخش تعیین میزان قالب مورد نیاز برای قالب بندی اولیه است. فونداسیون معمولاً از آجر ، فلز یا چوب ساخته شده است. اما لازم است ارتفاع و طول قالب را محاسبه کنید. ارتفاع قالب برابر با ارتفاع فونداسیون و طول قالب با طول پایه های نواری برابر است.

متره و برآورد بتن مگر فونداسیون

برای محاسبه حجم بتن در صورت لزوم ، لازم است عرض و مسیرهای طولی فونداسیون نواری را محاسبه کرده و در ارتفاع معمولی بتن در 10 سانتی متر ضرب کنید. در متر مکعب بدون واحدهای بتنی است. عدد حاصله مقدار حجم بتن است مگر اینکه مورد نیاز باشد. عیار سیمان بتنی معمولاً 100 تا 200 کیلومتر مکعب است.

متره و برآورد آرماتوربندی فونداسیون

در این بخش لازم است وزن تقویت کننده مورد نیاز فونداسیون را محاسبه کنید. برای این کار به طول و وزن مخصوص میلگردها نیاز داریم. هر اندازه آرماتور باید جداگانه محاسبه شود ، به عنوان مثال ، 14 تقویت کننده با کیفیت و 18 تقویت کننده با کیفیت باید جداگانه در نظر گرفته شوند. با برنامه ها و جزئیات اجرایی فونداسیون ، نمره ، تعداد و فاصله تقویت کننده های طولی و عرضی قابل مشاهده است. طول آرماتورهای عرضی و طولی را می توان به راحتی محاسبه و در وزن مخصوص آنها ضرب کرد. ناگفته نماند که تقویت کننده های عرضی در شبکه های بالا و پایین قرار دارند. توجه: در صورت استفاده از آرماتور تقویت کننده یا پایه ، این آرماتورها باید در محاسبات کنتور لحاظ شوند. توجه: الزامات محاسبه آرماتورها برای همه انواع فونداسیون شامل فونداسیون نواری ، فونداسیون تک ، فونداسیون پهن و سایر پی ها یکسان است.

متره و برآورد بتن ریزی پی

همانند بتن مگر، برای محاسبه حجم بتن مصرفی فونداسیون به ارتفاع ، عرض و طول نیاز داریم. با توجه به برنامه های اجرا می توان حجم فونداسیون را محاسبه و میزان بتن مورد استفاده را تخمین زد. واحد بتنی فونداسیون بر حسب متر مکعب محاسبه می شود. بیشتر عیار سیمان بتنی فونداسیون 350 کیلوگرم بر متر مکعب است.

نکات کلیدی در مورد نحوه اندازه گیری و برآورد فونداسیون

  • برنامه های اجرایی کامل ، شامل برنامه های ساختاری ، معماری و سایر برنامه های اجرایی.
  • ترازنامه و صورتهای مالی
  • منابع تجزیه و تحلیل قیمت
  • قیمت مواد ، نیروی انسانی و ماشین آلات
  • شرایط خاص قرارداد یا سایر اسناد ضمیمه قرارداد

نکات کلیدی در مورد نحوه اندازه گیری و برآورد فونداسیون

متره محاسبه اندازه موقعیت و برآورد چقدر اهمیت دارد؟

برآورد هزینه ساخت و ساز در همه پروژه های عمرانی ضروری و اجتناب ناپذیر است. از یک سو ، برآورد دقیق میزان مصالح ساختمانی و میزان بودجه بندی برای اقلام مختلف پروژه ، هدف نهایی ساخت و ساز را با برنامه تعیین می کند. در همین حال ، وظیفه سنگین مترور (مسئول متره پروژه) به او این امکان را می دهد که از مهارت ها و تجربیات خود برای محاسبه عناصر مختلف استفاده کند و در نهایت برآورد های لازم را با توجه به لیست قیمت سال جدید انجام دهد. این موارد شامل اهمیت اندازه گیری و برآورد فونداسیون در میزان مدیریت و متعادل سازی در ورودی ها (مواد مورد نیاز) و خروجی ها (هزینه احتمالی) پروژه است.

منظور از عیار بتن چیست؟

شایان ذکر است که یکی از ویژگی هایی که بر حجم بتن فونداسیون تأثیر می گذارد درجه بتن است. در واقع عیار بتن به سیمان موجود در هر متر مکعب بتن گفته می شود یا به عبارتی عیار بتن به معنای میزان مصرف سیمان بر حسب کیلوگرم بر واحد حجم بتن است (در ایران این متر مکعب است که واحد حجم بتن) کیفیت بتن با مقاومت نهایی آن ارتباط مستقیم دارد. با این حال ، به دلیل فرایند ساخت بتن و واکنش هیدراتاسیون در آن ، ما نمی توانیم با افزایش بی نهایت سیمان به مقاومت بی نهایت بتن برسیم.

دلایل سرد شدن اتصالات در فرآیند ریختن بتن فونداسیون چیست؟

به طور کلی ، درزهای سرد به درزهای اختیاری و درزهای اجباری تقسیم می شوند. وقتی زمان و مقدار بتن برای رسیدن به عملکرد فونداسیون قطع شود ، معمولاً اتصالات اختیاری وجود دارد ، اما به دلایل فنی ، معمولاً اتصالات اجباری لازم است. به عنوان مثال ، اتصال بین بتن فونداسیون و ترمیم بتن ستون دیوار یک اتصال اجباری است ، اما اتصال دیوار ستون ممکن است وجود نداشته باشد و اختیاری است ، به این معنی که هیچ مانع فنی و قانونی برای بتن ریزی ستون و دیوار در محل وجود ندارد. سطح کار زیاد ، لایه ضخیم بتنی ، زمان کوتاه بتن ریزی و عدم وجود فرصتهای کافی ، حجم کم بتن در هنگام ریختن بتن به دلیل بودجه ناکافی و قدرت ساخت پایین ،عواملی هستند که منجر به سرد شدن اتصالات می شوند. البته گاهی لازم است در دو مرحله و دو روز مختلف ریخته شود.

نکات مهم در قطع بتن ریزی

1. ریختن بتنی فونداسیون ،دیوارها و ستونها نباید همزمان انجام شود در صورت امکان رابیتس ها را در محل اتصالات سرد و کنار میلگردهای فولادی قرار دهید تا دو طرف بتن را بهتر وصل کنید.

2- هنگام از سرگیری کار از رابیتس استفاده کنید تا بتن به صورت عمودی سفت شود تا از لغزش دو طرف بتن در حین کار جلوگیری شود.

3- در مورد بیشتر اتصالات سرد ، طراح سازه باید موقعیت اتصال اختیاری اجرا را ،افقی یا عمودی ، تعیین کند و در این راستا سعی شود محل اتصال با کمترین تنش برشی در محل قرار گیرد و لنگر خم

6. موقعیت اتصالات سرد و برش های بتنی روی نوار یا پایه های عریض باید در یک سوم میانی ستون اکس باشد. سخن پایانی فونداسیون یکی از عناصری مهمی است، که در ساخت و ساز اهمیت زیادی دارد، در صورت درست بودن طراحی فونداسیون ، ساختمان از مقاومت بالایی برخوردار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاور مقاوم سازی ما در ارتباط باشید.

آشنایی با صوت سنج و انواع آن

صدا سنج وسیله ای است که به منظور اندازه گیری شدت صوت و نمایش مقدار اندازه گیری شده به کاربر بکار می رود. معمولا صدا سنج ها دارای یک میکروفون، پردازشگر الکترونیکی و صفحه نمایش می باشد. میکروفون قادر به تشخیص تغییرات کوچک در فشار هوای ناشی از صوت بوده و تغییر آنها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. این سیگنال ها سپس توسط مدار الکترونیکی پردازش شده و نمایشگر میزان سطح صدا را بر حسب دسی بل نمایش می دهد. صدا سنج ها کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صداشناسی و تحلیل صوت، صنایع ماشین سازی ، حمل و نقل، محیط زیست، پزشکی و… کاربرد دارد.

ساختار صدا سنج

صوت

صوت ارتعاش یا موجی است که از یک وسیله قابل ارتجاع متصاعد می‌شود. سرعت صوت، فاصله‌ای‌ست که یک موج صوتی در مدت زمان یک ثانیه در یک سیال می‌پیماید. سرعت صوت مشخص می‌کند که این موج در بازهٔ مشخصی از زمان چه مسافتی را طی می‌کند. اندازه گیری صدا در بسیاری از صنایع به منظور حفاظت شنوایی و کنترل صدا بسیار حائز اهمیت می باشد، برای این منظور از صدا سنج ها و یا صوت سنج ها استفاده می شود.
صداسنج ها میزان صدای تولید شده را اندازه گیری و برروی صفحه نمایشLCD نمایش می دهد . میزان صدا بر حسب dB و همچنین به صورت کد های رنگی روشن بر روی صفحه نمایش داده میشود .کاربر میتواند میزان صدا را برنامه ریزی کند به صورتیکه اگر صدا شدت یافت چراغهای LEDاز رنگ سبز به قرمز تغییر یابد و عبارت OVERبر روی صفحه نمایش نشان داده شود.

انواع صدا سنج

صوت سنج ها محاسبه اندازه موقعیت با توجه به نوع کاربرد به انواع تراز سنج صوت، صدا سنج از نوع جمع شونده و دوزیمتر تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:

1-تراز سنج صوت (SLM=Sound Level Meter)

این دستگاه برای اندازه گیری تراز فشار صوت طراحی شده است. هرچند که قابلیت و توانایی ترازسنجهای صوتی متنوع است اما به طور کلی هر تراز سنج صوت حداقل دارای یک میکروفون، مدارهای الکترونیکی و صفحه نمایش می باشد. SLM تراز فشار صوت را در یک لحظه در یک موقعیت خاص اندازه گیری می کند.
برای اندازه گیری صدا با استفاده از تراز سنج صوت، صدا سنج را در امتداد بازو در ارتفاع گوش افرادی که در معرض سروصدا هستند قرار دهید. در بیشتر صدا سنج ها، موقعیت میکروفون نسبت به منبع صوت چندان اهمیت ندارد. در دستورالعمل مربوط به هر دستگاه در مورد چگونگی قرار گرفتن میکروفون توضیح داده شده است. صدا سنج را باید قبل و بعد از هر بار استفاده کالیبره کرد. در دستورالعمل دستگاه نحوه کالیبراسیون شرح داده شده است.
در بیشتر صدا سنج ها میزان صدا در وضعیت پاسخ سریع (Fast) یا کند (Slow) قابل اندازه گیری است.
میزان پاسخ دهی، مدت زمانی است که دستگاه قبل از نمایش تراز صوت روی صفحه توانایی محاسبه میانگین را دارد. عموما اندازه گیری تراز صوتی محیط کار در وضعیت پاسخ کند (Slow) انجام می گیرد.

انواع تراز سنج های صوت (SLM)

صدا سنج ها را بر اساس استاندارد IEC 61672-1:2002 و بر حسب میزان دقت شان به دو دسته کلی کلاس 1و 2 تقسیم می کنند. صداسنج کلاس یک دقیق تر از نوع کلاس دو می باشد.
تراز سنج های کلاس یک: این نوع تراز سنج ها بسیار دقیق بوده و دارای بالاترین کیفیت و کمترین خطا می باشند و در مباحث مهندسی آکوستیک، کارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی بکار می رود.
تراز سنج های کلاس دو: این نوع صداسنج ها برای اندازه گیری در صدا در محیط های کاری و صنایع قابل استفاده می باشند که نسبت به نوع اول دقت کمتری دارند. هیچگونه صدا سنجی با دقت کمتر از صدا سنج نوع دوم نباید جهت اندازه گیری صدای محیط کار بکار رود.
یک صدا سنج معمولی (SLM) فقط صدای لحظه ای را اندازه گیری می کند و برای محیط های کاری با تراز صدای یکنواخت مناسب می باشد. اما در محیط های کاری با صدای ضربه ای، غیر یکنواخت و متغیر، استفاده از صدا سنج معمولی جهت تعیین میانگین مواجهه فردی با سرو صدا در یک شیفت کاری صحیح نمی باشد. بهترین روش اندازه گیری میزان مواجهه فردی استفاده از دوزیمتر صدا می باشد.

2- صوت سنج انتگرالی (ISLM= Integrating Sound Level Meter)

این دستگاه شبیه دزیمتر می باشد و تراز معادل مواجهه صوت را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. البته، این دستگاه میزان مواجهه فرد با صدا را مشخص نمی کند زیرا مثل SLM دستی می باشد و امکان اتصال به بدن را ندارد.
ISLM تراز معادل صدا را در موقعیت خاص اندازه گیری می کند حتی اگر تراز صدا مرتباً تغییر کند، این دستگاه یک عدد بعنوان تراز معادل صوت را نشان می دهد.

3-دزیمتر صدا (NOISE DOSIMETER)

در اندازه گیری و ارزیابی میزان مواجهه کارگر با صدای محیط کار دقیق ترین روش دوزیمتری است. دستگاه دزیمتر صدا، کوچک، سبک و قابل اتصال به فرد می باشد. (به کمر فرد متصل می شود) و میکروفون آن به یقه در نزدیکی گوش متصل می گردد. چون در این روش کلیه زمان های مواجهه کارگر با ترازهای مختلف در طول شیفت محاسبه و با استفاده از تراز معادل دوز دریافتی کارگر در یک شیفت کاری اندازه گیری می شود، این روش برای بررسی میزان مواجهه فرد در طول یک شیفت بسیار دقیق می باشد. برخی منابع به جای کلمه دوزیمتر از دستگاه سنجش مواجهه فردی استفاده کرده اند.

نویز متر پرتابل سیانکو

در انتخاب و خرید یک صدا سنج به موارد زیر توجه فرمایید:

• دقت اندازه گیری
• محدوده فرکانس
• دامنه دینامیک
• محدوده اندازه گیری صوت
شبکه های اندازه گیری :A,B,C,D,Lin
• زمان اندازه گیری
• نوع دستی و اتوماتیک
• نوع نمایشگر و دقت آن
• قابلیت اتصال به کامپیوتر و ذخیره اطلاعاتاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.