درک سنتیمنت بازار


ما بر این باوریم که شاخصی بنیادی خبر از این می دهد که فصل آلت کوین ها به‌زودی از راه می رسد. حجم معاملات صرافی های غیرمتمرکز به نوعی نمایانگر خیز معامله گران برای آغاز یک شرط بندی تازه است. هرچه افراد بیشتری به صف معامله گران دیفای بپیوندند، آتش اشتیاق دیگر کاربران نیز برای بازگشت به دادوستد کوین های دیفای شعله ورتر می‌شود. با ادامه این شرایط، باز هم دوباره، دیفای و کوین های آن نقل محافل خواهند شد.

sentiment

معنی: تمایل، عاطفه، نیت، احساس، ضعف ناشی از احساسات معانی دیگر: گرایش، (معمولا جمع) عواطف، احساسات، نظر، عقیده، باور، (مثلا هنگام نوشیدن به سلامتی کسی) جمله ی درودآمیز، تعارف، درود، حساسیت، سوهش پذیری، (هنر و ادبیات) بیان احساسات، سوهش نمایی، شورنمایی، (هنر و ادبیات) بیان احساسات به طور افراط آمیز و زننده، پرسوهش نمایی، مقصود، احساساتی

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] هیچ جایی برای احساسات در کار نیست
[ترجمه گوگل] هیچ جایی برای احساسات در کسب و کار وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] عشق نه تنها یک احساس بلکه یک هنر نیز هست
[ترجمه گوگل] عشق نه تنها احساس، بلکه یک هنر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این احساسی است که من با تمام وجودم با آن موافق هستم
[ترجمه گوگل] این یک احساس است که من با تمام وجود با آن موافقم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] از زمان بمب گذاری، احساسات ملی گرایانه در این منطقه افزایش یافته است
[ترجمه گوگل] از زمان بمباران، احساسات ملی گرایانه در منطقه افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] احساسات عمومی مخالف هر گونه تغییر در قانون است
[ترجمه گوگل] احساسات عمومی علیه هر تغییری در قانون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] عشق نه تنها یک احساس بلکه یک هنر نیز هست
[ترجمه گوگل] عشق نه تنها احساس، بلکه یک هنر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در کسب وکار هیچ جایی برای احساسات وجود ندارد
[ترجمه گوگل] هیچ جایی برای احساسات در کسب و کار وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این فیلم با کمی احساسات متناقض معیوب است
[ترجمه گوگل] این فیلم با احساسات پراکنده کمی ناسازگار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آن ها مشغول مبارزه و مبارزه با احساسات علیه دولت جدید بودند
[ترجمه گوگل] آنها مشغول فریب دادن و تحریک احساسات علیه دولت جدید بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] وزیر امور خارجه این احساسات را منعکس کرد
[ترجمه گوگل] وزیر امور خارجه این احساسات را تکرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] از صمیم قلب این احساس را دارم
[ترجمه گوگل] من به شدت به این احساسات مشترک هستم
[ترجمه شما] درک سنتیمنت بازار ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] هیچ محبت پدرانه یا ابراز احساسات در کار نبود
[ترجمه گوگل] احساسات پدرانه ای وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

hang, addiction, inclination, appetence, appetency, disposition, liking, tendency, sentiment, trend, would, leaning, turn, anxiety, nisus, gust, gravitation, roll, streak, tilt, inclining, recumbency, fantasy, preoccupation, tenor, declination, yen, proclivity

sense, impression, sentiment, apperception, perception, feeling, sensation, gusto, percipience, sensing

به انگلیسی

• feeling, emotion; attitude, opinion; tender emotion
a sentiment is an attitude, feeling, or opinion.
sentiment is an emotion such as tenderness, romance, or sadness, which influences a person's behaviour.

پیشنهاد کاربران

بنظرم بهترین و جامع ترین معادلی که بشه براش گفت "نظر" هست.

a view or opinion that is held or expressed

درود خدمت دوستان. حقیر تعاریف و مثال های مختلف این واژه رو از منابع مختلف براتون میزارم : ❌تحلیل کامل این واژه❌

تعریف : 1. 2. 3 یا 🔴
مثال : ◀️
مترادف و متضاد 🪐

🌠 واژه نامه Learner 🌠۰
اسم قابل شمارش
1 : an attitude or opinion : نگرش - نظر - عقیده/اعتقاد - خُلق - دیدگاه - باور
◀️ His criticism of the court's decision expresses a sentiment that is shared by many people : انتقاد او از تصمیم دادگاه بیانگر نظر و دیدگاهی است که بسیاری از مردم با آن موافقند
◀️ an expression of antiwar sentiments : بیان عقاید/باورهای ضد جنگ
◀️ a noble sentiment : نگرشی شریف/اخلاق مدارانه/اخلاق گرایانه/خوش ذات/نجیب/اصیل
◀️ “The lecture was interesting, but it was much too long. ” “My sentiments exactly! ” [=I agree with you completely] : "سخنرانی جالب بود، اما بسیار طولانی بود. " "نظرات/نظر من دقیقا! ” [= کاملاً با شما موافقم]
*البته ممکنه بصورت اسم غیرقابل شمارش هم بیاد مثل :
◀️ A good politician understands public sentiment. [=understands the opinions held by many or most people] : یک سیاستمدار خوب دیدگاه/خُلق عمومی را درک می کند. [= نظرات بسیاری یا بیشتر افراد را می فهمد]

اسم غیرقابل شمارش
2. feelings of love, sympathy, kindness, etc : احساس عشق، همدردی، مهربانی و غیره / احساسات
◀️ She likes warmth and sentiment in a movie : او گرما و احساسات/احساس را در یک فیلم دوست دارد.
◀️ You have to be tough to succeed in the business world. There's no room for sentiment : برای موفقیت در دنیای تجارت باید سرسخت باشید. جایی برای احساسات نیست

🌠 واژه نامه گوگل 🌠
اسم
1. a view or opinion that is held or expressed : دیدگاه یا نظری که وجود دارد یا ابراز می شود.
◀️I agree with your sentiments regarding the road bridge : من با نظرات شما در مورد پل جاده موافقم
🪐 SIMILAR 🪐
view / point of view / way of thinking / feeling / attitude
thought / opinion / belief / idea

2. exaggerated and self - indulgent feelings of tenderness, sadness, or nostalgia : احساسات اغراق آمیز و خودپسندانه از حساسیت، غم و اندوه یا نوستالژی
◀️ many of the appeals rely on treacly sentiment : بسیاری از درخواست ها به احساسات خیانت آمیز متکی است
🪐 SIMILAR 🪐
sentimentality / mawkishness / over - sentimentality
emotionalism / overemotionalism / sentimentalism
emotion / sensibility / finer feelings / tender feelings
tenderness / softness / soft - heartedness / tweeness
tender - heartedness / schmaltz / mush / slush / sob stuff
slushiness / sloppiness درک سنتیمنت بازار / slop / goo / corn / corniness
hokum / cheese / soppiness / sappiness / hokeyness

🌠 واژه نامه کمبریج 🌠
🔴 a thought, opinion, or idea based on a feeling about a situation, or a way of thinking about something : یک فکر، نظر یا ایده بر اساس احساسی در مورد یک موقعیت، یا روشی برای تفکر در مورد چیزی
◀️ Nationalist sentiment has increased in the area since the bombing : پس از بمباران، احساسات ملی گرایانه در این منطقه افزایش یافته است.
◀️ I don't think she shares my sentiments : فکر نکنم باهام هم نظر باشه
◀️ His son was overwhelmed by the sentiments of love and support in the cards and letters he received : پسرش در کارت ها و نامه هایی که دریافت می کرد غرق احساسات عشق و حمایت بود.
◀️ It's a very bad situation. " "My sentiments exactly ( = I completely agree ) : وضعیت بسیار بدی است. " "احساسات من دقیقاً ( = کاملا موافقم )

Often disapproving
🔴 gentle feelings such as sympathy, love, etc. , especially when considered to be silly or not suitable : احساسات ملایمی مانند همدردی، عشق و غیره، به ویژه زمانی که احمقانه یا نامناسب در نظر گرفته شود
◀️ The film is flawed by cloying sentiment : این فیلم از نظر احساسات ناخوشایند ناقص است

🔴 a general feeling, attitude, or opinion about something : یک احساس، نگرش یا نظر کلی در مورد چیزی
◀️ Writers learn that sentiments and ideas must serve the story, and not the other way around : نویسندگان یاد می گیرند که احساسات و ایده ها باید در خدمت داستان باشند، نه برعکس.
◀️ Boyd tried to turn community sentiment against the program : بوید سعی کرد احساسات انجمن/جامعه را علیه این برنامه تبدیل کند.

🔴 gentle emotions such as love, sympathy, or caring : احساسات ملایم مانند عشق، همدردی یا مراقبت
◀️ The film wallows in sentiment : فیلم غرق در احساسات است
◀️ There was little room for compassion or sentiment in his world : در دنیای او جای کمی برای دلسوزی یا احساس وجود داشت.

🔴 people's opinions or feelings about a situation, especially the likely future direction of a financial market, the economy, etc : نظرات یا احساسات مردم در مورد یک موقعیت، به ویژه جهت گیری احتمالی آینده بازار مالی، اقتصاد و غیره
◀️ Analysts and investors said market sentiment for the time being appears positive : تحلیلگران و سرمایه گذاران می گویند که در حال حاضر جو بازار مثبت به نظر می رسد.
◀️ Business sentiment is showing signs of recovery : احساسات تجاری ( رفتار بارار - جو بازار ) نشانه هایی از بهبود را نشان می دهد.
◀️ There has been a dramatic shift in sentiment against technology stocks : یک تغییر چشمگیر در رویه علیه سهام فناوری وجود دارد.

◀️ Do you make your decisions based on practicality or sentiment? : آیا تصمیمات خود را بر اساس عملی بودن می گیرید یا بر اساس احساسات؟

🛸 My sentiments exactly یک عبارته دقیقاً با معنای i agree with you

آشنایی با اوراق قرضه

اوراق قرضه

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی نیز مشخص است، در این بلاگ کاربردی قصد داریم به بررسی تعریف و مفهوم اوراق قرضه بپردازیم و تمامی نکات مهمی که باید به عنوان یک معامله‌گر در مورد این اوراق و شاخص‌های مربوطه بدانید را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. پس از این که شما معامله‌گران عزیز در این مقاله با اوراق قرضه آشنا شده و دید کاملی نسبت به آن پیدا کردید، در سری مقالات آموزشی بعدی به بررسی بسیاری از تغییرات و شاخص‌های بازار که به نوسانات قیمت و بازدهی اوراق قرضه مرتبط هست نیز خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اوراق قرضه

همانطور که در مقالات قبلی نیز اشاره کردیم، در صورتی که قصد دارید آموزش فارکس را به صورت جدی دنبال کرده و در نهایت به یک معامله‌گر خبره در بازارهای جهانی تبدیل شوید، باید در کنار یادگیری تحلیل‌های تکنیکال با بسیاری از مفاهیم و مطالب مربوط به تحلیل‌های فاندامنتال نیز آشنایی پیدا کنید تا بتوانید درک درستی از وضعیت بازار پیدا کنید. به طور کلی یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی که باید برای تحلیل و ارزیابی وضعیت سنتیمنت بازار در نظر داشته باشید وضعیت اوراق قرضه و شاخص‌های مربوط به آن می‌باشد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه اوراق قرضه و مفهوم آن را شرح دهیم می‌توان گفت اوراق قرضه نوعی بدهی با بهره‌ی نسبتا کم است که توسط یک شرکت یا دولت برای تامین سرمایه مورد نیاز خود از سرمایه‌گذاران منتشر می‌شود. به عبارت ساده‌تر این اوراق یک سند هستند که بین یک دولت یا شرکت که نیاز به وام دارند و سرمایه‌گذاران بسته می‌شود و وام گیرنده متعهد می‌شود که وام دریافتی را در یک تاریخ مشخص پرداخت کرده و بهره‌ یا سود مشخصی را نیز به صورت مداوم یا در انتهای سررسید به سرمایه‌گذاران بپردازد.

آشنایی با اوراق قرضه

چند اصطلاح مهم

هنگامی که در سایت‌ها جست و جو می‌کنید یا اعداد و ارقام مختلف را در اخبار و نمودار‌ها می‌بینید ممکن است کلمات یا اصطلاحاتی را ببینید که با معنا و مفهوم آن‌ها آشنایی نداشته باشید. در ادامه برخی از این کلمات و اصطلاحات را معرفی می‌کنیم:

 • Maturity: همنطور که گفتیم اوراق قرضه یک نوع وام است که باید در یک زمان معین توسط دولت یا شرکت دریافت کننده‌ی آن پس داده شود. به این زمان بازپرداخت پول که از همان ابتدای انتشار اوراق مشخص است تاریخ سررسید یا Maturity گفته می‌شود. (سررسید اوراق ممکن است از چند ماه تا بیش از 30 – 40 سال باشد.)
 • Yield: این عبارت به معنای بازدهی می‌باشد. بهره اوراق قرضه خود یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی است که باید به نمودار آن توجه ویژه‌ای داشته باشید.
 • Coupon: به بهره یا سود‌هایی که دارندگان اوراق در طی زمان‌های مشخصی دریافت می‌کنند کوپن گفته می‌شود.
 • Convertible Bonds: برخی از اوراق قرضه که توسط شرکت‌ها صادر می‌شوند این قابلیت را دارند که پس از مدتی آن را به سهام شرکت صادرکننده تبدیل کنید که به آن‌ها اوراق Convertible Bonds یا قابل تبدیل گفته می‌شود.

نکته: شاید برایتان سوال شده باشد که چه تفاوتی بین اوراق قرضه و سهام یک شرکت وجود دارد؟ همانطور که گفتیم اوراق نوعی بدهی هستند که شرکت یا دولت به شما دارد و باید پول شما و سودش را در زمان‌های مشخص به شما پرداخت کند. اما زمانی که شما سهام یک شرکت را می‌خرید شما در حقیقت در یک بخشی از ارزش شرکت را در اختیار دارید و تمامی سود و زیان حاصل از فعالیت، به عنوان یک مالک دارایی شامل حال شما می‌شود. بنابراین در صورتی که شرکت به هر دلیلی با مشکل مواجه شده و ورشکست شود باید در ابتدا از تمام دارایی‌های مانده قرض‌ها یا اوراق خود را تسویه کرده و سپس به سهام‌داران خود بپردازد.

انواع اوراق قرضه

به طور کلی شما می‌توانید اوراق قرضه را به سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمایید که این سه دسته عبارت است از:

 • اوراق قرضع دولتی: اوراقی که برای تامین سرمایه مورد نیاز برای صورت‌حساب‌های دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاحا به اوراقی که سررسید آن‌ها کمتر از یک سال باشد Treasury Bills، اگر بین 1 تا 10 سال باشد Treasury Note و اگر بیش از 10 سال باشند Treasury Bond گفته می‌شود.
 • اوراق قرضه شهرداری: این اوراق توسط ایالت‌ها، شهر‌ها و … صادر شده و جهت تامین سرمایه مورد نیاز عملیات‌های مختلف مانند ساخت مدرسه، بیمارستان و … مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • اوراق قرضه شرکتی: این اوراق توسط شرکت‌های مختلف برای تامین سرمایه مورد نیازشان چاپ شده و با توجه به این که ریسک بالا‌تری دارند می‌توانند بهره یا سود بهتری را به سرمایه‌گذاران بپردازند.

تفاوت اوراق قرضه و مشارکت در چیست؟

همانطور که گفتیم دولت یا شرکت صادر کننده اوراق وظیفه دارد علاوه‌بر اصل پول شما که در سررسید مشخص پرداخت می‌شود، سود‌هایی را به صورت مداوم به شما پرداخت نماید که این امر در ایران از نظر شرعی مورد پذیرش نیست. بنابراین در ایران به جای اوراق قرضه از اوراق مشارکت استفاده می‌شود. تفاوت این دو اوراق در این است که در اوراق مشارکت فرد سرمایه‌گذار، پول خود را در قالب مشارکت در اختیار شرکت، کارخانه و … قرار می‌دهد تا سود دریافت کند. همچنین اوراق مشارکت فقط برای طرح‌های مشخصی صادر می‌شود.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی آکادمی دکتر رضا رضایی نیز در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی به بررسی یکی دیگر ار مفاهیم کاربردی دنیای معامله‌گری خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

ثبات قیمتی بیت کوین ممکن است باعث رشد آلت کوین ها شود

رشد آلت کوین ها

بازار ارزهای دیجیتال، روزها و هفته های دشواری را سپری کرده است. فروشندگان، کنترل کامل آلت کوین ها را در دست گرفته اند و بیت کوین، ارز دیجیتال شماره یک بازار نیز به طور دائم در حال نوسان در محدوده قیمتی ۱۰,۲۰۰ تا ۱۱,۲۰۰ دلار است.

به گزارش کریپتواسلیت، این شرایط باعث حاکم شدن جوی از بلاتکلیفی بر سرمایه گذارانی شده است که درصدد گریختن از «دارایی های بتا یا ثانوی» هستند تا بتوانند از سقوط احتمالی ارزش سرمایه های خود جلوگیری کنند.

همانطور که پیش تر در خبرها خواندید، هفته گذشته بازار ارزهای دیجیتال، روزهای پرحادثه ای را تجربه کرد. در روزهای آغازین هفته اخیر، خبر هک ۱۵۰ میلیون دلاری صرافی کوکوین منتشر شد و در ادامه، شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) از هم بنیانگذار صرافی بیتمکس به اتهام نقض قوانین نظارتی خبرساز شد.

در روز پایانی هفته نیز، خبر ابتلای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به بیماری کووید-۱۹ به آشفتگی بازارهای مالی جهانی انجامید. در این میان، بازار ارزهای دیجیتال نیز از این تلاطمات در امان نماند و همچنان جوی از ترس بر سرمایه گذاران این بازار حاکم است.

تا زمانی که بیت کوین بتواند در محدوده قیمتی کنونی تثبیت شود یا آنکه برای آغاز یک روند صعودی خیز بردارد، این احتمال وجود دارد که آلت کوین ها همچنان شاهد تشدید فشار فروش باشند.

با این حال، یک شاخص بنیادی نشان می دهد که آلت‌ کوین ها و به ویژه کوین های حوزه دیفای ممکن است در آینده ای نزدیکی، روند صعودی درک سنتیمنت بازار جدید را از سر بگیرند.

دارایی های دیجیتال تعریف شده در حوزه دیفای، بیش از دیگر کوین ها از رکود اخیر بازار ارزهای دیجیتال آسیب دیدند.

بخشی از این اتفاق به رشد شتابان بهای این کوین ها در ماه‌‌های ژوییه و اوت (تیر و مرداد) و شرایط حبابی آن روزها باز می گردد که در آن بسیاری از کوین های دیفای، افزایشی دست کم ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند.

این روزها اما ورق برگشته است و داده ها نشان می دهد که تنها در ۷ روز اخیر، کوین های دیفای ۱۱ درصد از ارزش خود را از دست داده اند.

تنها در عرض شبانه روز گذشته نیز بخش دیفای، شاهد افت ۴ درصدی بوده است. تا زمانی که موج تلاطمات حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال فروکش نکند، احتمالاً بسیاری از کوین ها عملکردی کمتر از حد انتظار را به نمایش خواهند گذاشت.

پلتفرم تحلیلی سنتیمنت (Santiment) در تازه ترین گزارش خود درک سنتیمنت بازار گوشزد کرده است که حجم معاملات در صرافی های غیرمتمرکزی همچون یونی سواپ (Uniswap) می تواند دریچه ای به روی درک روندهای آتی بخش دیفای بگشاید.

در این گزارش خاطرنشان شده که شکستن روند نزولی حجم معاملات می تواند نشانه ای دال بر افزایش احتمال وقوع یک حرکت صعودی در این بخش از بازار باشد.

در بخشی از گزارش سنتیمنت آمده است:

ما بر این باوریم که شاخصی بنیادی خبر از این می دهد که فصل آلت کوین ها به‌زودی از راه می رسد. حجم معاملات صرافی های غیرمتمرکز به نوعی نمایانگر خیز معامله گران برای آغاز یک شرط بندی تازه است. هرچه افراد بیشتری به صف معامله گران دیفای بپیوندند، آتش اشتیاق دیگر کاربران نیز برای بازگشت به دادوستد کوین های دیفای شعله ورتر می‌شود. با ادامه این شرایط، باز هم دوباره، دیفای و کوین های آن نقل محافل خواهند شد.

شکسته شدن خط روند در نمودار بالایی می‌تواند نشانه ای از آغاز دور دیگری از جنون دیفای باشد.

با 8 پلتفرم تحلیل آنچین آشنا شوید

8 پلتفرم تحلیل آنچین

هنگامی که ماینرها یک بلوک جدید را تأیید می‌کنند، بلاک چین تمام اطلاعات مربوط به آخرین تراکنش‌ها را ثبت می‌کند. البته چنین اطلاعاتی برای همه در جهان قابل دسترسی است. همچنین، داده‌های ضروری مانند تعداد آدرس‌های فعال، ارزش تراکنش و غیره، همه را می‌توان به کمک تراکنش‌های ثبت شده در بلاک چین محاسبه کرد. با اینکه هرکسی می‌تواند داده‌های آنچین را مشاهده کند، درک آن برای اکثر تریدرها سخت است زیرا بلاک چین داده‌های آنچین را به صورت نموداری تجزیه و تحلیل نمی‌کند. با این حال، پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل آنچین موفق شدند سلامت شبکه را به صورت بلادرنگ مشخص کنند. با بازیابی صدها هزار تراکنش از بلاک چین و تجزیه و تحلیل و ترسیم نمودار داده‌ها، تریدرها اکنون می‌توانند معیارهای مختلف آنچین را در قالب نمودارهای ساده مشاهده کنند. در این مقاله از داموندمگ خواهیم دید که بهترین پلتفرم تحلیل آنچین کدام است.

 • 1) پلتفرم های تحلیل آنچین چگونه کار می کنند؟
 • 2) محبوب ترین داده های آنچین
 • 3) بهترین پلتفرم های تحلیل آنچین
 • 4) سخن پایانی: مزایای تحلیل آنچین

پلتفرم های تحلیل آنچین چگونه کار می کنند؟

پلتفرم‌های تحلیل آنچین در پنج مرحله کار می‌کنند: بازرسی، شناسایی، خوشه‌بندی، مدل‌سازی و تجسم.

 • در مرحله اول، پلتفرم‌ها بلاک چین را دقیقاً مانند هرکسی بازرسی می‌کنند.
 • پس از آن، آن‌ها شروع به شناسایی یا برجسته کردن تمام داده‌های موردنظر مانند آدرس‌ها، مقادیر، قیمت گس و موارد دیگر می‌کنند.
 • سپس، پلتفرم‌های تحلیل آنچین شروع به گروه‌بندی و به‌روزرسانی داده‌های بازیابی شده می‌کنند.
 • پس از آن، آن‌ها شروع به ایجاد یک مدل داده با استفاده از تکنیک‌های خاص می کنند.
 • در نهایت، داده‌های آنچین در نمودارهای تعاملی، ساده و مفید نشان داده می‌شوند.

محبوب ترین داده های آنچین

صدها داده آنچین وجود دارد که هر یک از آن‌ها اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهد. با پیگیری کردن و درک برخی از این داده‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند در بازار پیشتاز باشند و بینشی برای تصمیم‌گیری معاملات سودآور به دست آورند. در ادامه برجسته‌ترین داده‌های آنچین را که می‌توانند قیمت روزانه را تعیین کنند، نام خواهیم برد:

 • تعداد آدرس‌های فعال
 • تعداد آدرس‌های جدید
 • ارزش شبکه به تراکنش
 • مبادلات ورودی و خروجی

بهترین پلتفرم های تحلیل آنچین

شناخت بهترین پلتفرم‌های آنچین به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا برای معاملات روزانه خود ابزاری مناسب انتخاب کنند. در این قسمت برخی از بهترین‌ها را معرفی خواهیم کرد.

1. سنتیمنت (Santiment)

آنچین سنتیمنت

سنتیمنت یکی از پلتفرم‌های جامع اطلاعاتی آنچین است که داده‌های مختلفی را مرتبط به ارزهای دیجیتال به کاربران خود ارائه می‌دهد. تمرکز این پلتفرم بر ارائه داده‌های شفاف، قابل اعتماد، سیگنال‌های بدون اتلاف و آنالیز سفارشی بازار است.

در این پلتفرم، سه نوع حساب کاربری وجود دارد، رایگان Pro و Plus pro. نوع Pro 49 دلار و نوع Plus pro 249 دلار حق عضویت ماهانه دریافت می‌کند. اگر نوع گران‌تر را خریداری کنید، امکاناتی مانند گفت و گو با آنالیست‌های سنتیمنت و آموزش سفارشی را دریافت خواهید کرد.

برخی از نمودارهای موجود در سنتیمنت عبارتند از:

پلتفرم سنتیمنت در کنار تمام تحلیل‌های آنچینی که ارائه می‌دهد، به دلیل تحلیل جامعه موردتوجه قرار گرفته است، که ارتباطی بسیار قوی با حرکات روزانه قیمت دارد.

جریان ورودی و خروجی صرافی

جریان ورودی صرافی به صورت مقدار کوین وارد شده به کیف پول صرافی تعریف می‌شود. از طرف دیگر، جریان خروجی صرافی به عنوان تعداد کوین‌هایی که از کیف پول صرافی خارج می‌شوند تعریف می‌شود.

توزیع منبع

برای درک نحوه توزیع کریپتو، می‌توانید دو نمودار اصلی توزیع منبع را بر اساس تعداد آدرس‌ها یا موجودی آدرس‌ها مشاهده کنید.

2. کریپتو کوانت (CryptoQuant)

کریپتو کوانت داده‌های بازار و آنچین را از طریق API یا مستقیماً به پایتون، آر، اکسل و بسیاری از ابزارهای دیگر می‌فرستد. با استفاده از این پلتفرم می‌توانید با دریافت داده‌های موردنیاز در قالب موردنظر خود، در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی کنید.

هزینه عضویت در این پلتفرم از 29 دلار برای اکانت پیشرفته آغاز شده و تا 99 دلار برای حرفه‌ای و سپس 699 دلار برای پریمیوم ادامه دارد. البته اکانت رایگان نیز وجود دارد، که به تمام معیارها دسترسی می‌دهد.

برخی از نمودارهای موجود در پلتفرم تحلیل آنچین کریپتو کوانت عبارتند از:

جریان ورودی و خروجی صرافی

محبوب‌ترین معیارهای کریپتو کوانت، جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها هستند، که نشان دهنده فشار خرید و فروش است و به شما امکان تصمیم‌گیری سریع را می‌دهد.

نسبت ارزش شبکه به متکالف (Metcalfe)

این یک معیار ارزیابی برای شبکه بیت کوین است که از آدرس‌های فعال روزانه استفاده می‌کند و از قانون Metcalfe برای مقایسه میزان ارزش‌گذاری هر دارایی دیجیتال نسبت به همتایان خود استفاده می‌شود، تا مشخص شود که آیا بیشتر از حد واقعی قیمت‌گذاری شده است یا کمتر.

3. مساری (Messari)

آنچین مساری

مساری یک پلتفرم تجزیه و تحلیل داده برای جامعه جهانی دارایی‌های کریپتو است. سازندگان آن معتقدند داده‌ها دانش هستند و با دانش، می‌توان با اطمینان سرمایه‌گذاری کرد. مساری خدمات ترسیم نمودار رایگان را ارائه می‌دهد و شما می‌توانید با 29 دلار در ماه مشترک شوید تا ویژگی‌های اضافی مانند تحقیقات هفتگی انحصاری طولانی‌مدت، داده‌های CSV قابل دانلود و موارد دیگر را دریافت کنید.

برخی از نمودارهای موجود در پلتفرم تحلیل آنچین مساری عبارتند از:

ارزش بازار تحقق یافته

سرمایه تحقق یافته نوعی از ارزش بازار است که هر UTXO را بر اساس قیمت آخرین جابجایی آن برخلاف ارزش فعلی ارزش‌گذاری می‌کند.

قیمت آنی

نمودار قیمت آنی، برای چندین دارایی بررسی می‌شود که در آن داده‌ها با پشتوانه 10 سال در دسترس هستند.

4. گلس نود (Glassnode)

گلس نود هوش مبتنی بر داده را به فضای بلاک چین و ارزهای دیجیتال می‌آورد. گلس نود برنامه‌هایی کاربردی می‌سازد، که روش‌های جدیدی در بررسی بلاک چین و ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنند. گلس نود یک پلن رایگان و 2 پلن پولی دارد، 39 دلار برای پلن‌های پیشرفته و 799 دلار برای طرح حرفه‌ای.

برخی از نمودارهای موجود در پلتفرم تحلیل آنچین گلس نود عبارتند از:

· تعداد آدرس های فعال

این معیار به شدت با حرکات روزانه قیمت مرتبط است، زیرا نشان می‌دهد که کدام فشار وجود خواهد داشت، فروش یا خرید.

تعداد آدرس‌های ارسال و دریافت

دانستن اینکه چه تعداد نقل و انتقال به داخل و خارج کیف پول‌ها انجام می‌شود، در تصمیم‌گیری برای حفظ یک موقعیت یا خروج از آن مؤثر است.

5. دون آنالیتیکس (Dune Analytics)

دون آنالیتیکس

دون آنالیتیکس یک پلتفرم مبتنی بر وب برای جست‌وجوی داده‌های اتریوم با استفاده از پرس‌وجوهای ساده SQL از پایگاه‌های داده از پیش پر شده است. به جای نوشتن یک اسکریپت تخصصی، می‌توانید از پایگاه داده پرس و جو کنید تا تقریباً هر اطلاعاتی را که روی بلاک چین وجود دارد استخراج کنید.

در این پلتفرم تحلیل آنچین، می‌توانید به صورت رایگان اطلاعات زیادی به دست آورید، اما طرح‌های پولی نیز وجود دارند. طرح پولی این پلتفرم 390 دلار قیمت دارد و اطلاعات تکمیلی بیشتری ارائه می‌کند.

برخی از نمودارهای موجود در پلتفرم تحلیل آنچین دون آنالیتیکس عبارتند از:

 • نمودار دقیق سهم بازار DEX برحسب حجم.
 • تجسم بلادرنگ سهم تجمیع کننده مبادلات غیرمتمرکز.

6. نانسن (Nansen)

نانسن یک پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاک چین است که داده‌های روی زنجیره را با یک پایگاه داده عظیم و دائماً در حال رشد شامل میلیون‌ها برچسب کیف پول ترکیب می‌کند. به دلیل امکاناتی که این پلتفرم ارائه می‌دهد، اکانت رایگان ندارد و باید برای آن هزینه کنید. قیمت آن‌ها از 149 دلار برای استاندارد آغاز شده و تا 1490 دلار برای VIP و 2500 دلار برای آلفا ادامه دارد.

برخی از نمودارهای موجود در پلتفرم تحلیل آنچین نانسن عبارتند از:

جریان صرافی اتریوم

با استفاده از این نمودار می‌توانید بفهمید بدانید چه زمانی رفتار غیرعادی در جریان ورودی و خروجی صرافی اتریوم وجود دارد که منجر به روندهای صعودی یا نزولی می‌شود.

استیبل کوین ها در صرافی ها

با این نمودار می‌توانید حجم استیبل کوین‌ها را تقریباً در همه صرافی‌ها ببینید.

7. اینتود بلاک (IntoTheBlock)

پلتفرم اینتود بلاک بینش منحصر به فردی را برای هر دارایی کریپتو به شما ارائه می‌دهد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه بگیرید. در این پلتفرم بیش از 50 شاخص و سیگنال وجود دارد، که رفتار هر دارایی را نشان می‌دهند.

این پلتفرم طرح و اکانت رایگان ندارد و ماهانه 10 دلار از کاربران خود حق عضویت دریافت می‌کند، چنانچه مبلغ را سالانه پرداخت کنید، 17 درصد تخفیف خواهید داشت.

برخی از نمودارهای موجود در پلتفرم تحلیل آنچین اینتود بلاک عبارتند از:

آدرس های فعال روزانه

این نمودار تعداد آدرس‌های فعال روزانه را نشان می‌دهد تا بدانید آیا رفتارهای غیرعادی ممکن است در نهایت منجر به تغییرات قیمت قابل توجهی شوند یا خیر.

تعداد معاملات

این نمودار تعداد معاملات را در نقاط قیمتی مختلف با کمک سابقه بیش از 10 سال داده نشان می‌دهد.

8. برد کرامبس (Breadcrumbs)

پلتفرم برد کرامپس یک ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین است که به کاربران امکان نظارت و بررسی ارزهای دیجیتال را می‌دهد. به کمک این پلتفرم تحلیل آنچین می‌توانید آدرس تراکنش‌های ورودی و خروجی و همچنین زمان، مبلغ و اطلاعات بیشتر را دنبال کنید.

این پلتفرم سه نوع اکانت یکی رایگان و دو عدد اکانت پولی ارائه می‌کند. نوع لایت 49 دلار و نوع پرومو 79 دلار در ماه قیمت دارد.

برخی از نمودارهای موجود در پلتفرم تحلیل آنچین برد کرامبس عبارتند از:

 • آدرس های ارسال و دریافت، که نشان می‌دهند آدرس خاصی که در حال بررسی آن هستید، با چه آدرس‌هایی ارسال و دریافت داشته است.
 • حجم ورودی و خروجی، که میزان کریپتو وارد شده و خارج شده هر آدرس را با اطلاعات جزئی تراکنش نشان می‌دهد.

سخن پایانی: مزایای تحلیل آنچین

اولاً، استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های آنچین درک سنتیمنت بازار در روال معاملات روزانه شما مزایای مختلفی دارد. پس از مشاهده معیارهای مهم آنچین مانند تعداد آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها، تریدرها می‌توانند بدانند چه زمانی تقاضای زیادی در شبکه وجود دارد، بنابراین قیمت‌ها افزایش خواهند یافت.

همچنین، می‌توانید با بررسی معیارهای آنچین از بازار و رفتار سرمایه‌گذاران مطلع شوید. در نهایت، معامله‌گران هوشمند می‌دانند، و معامله‌گران تازه‌کار نیز باید بدانند که داده‌های آنچین چقدر ارزشمند هستند. این پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل داده‌های آنچین هستند، که مشاهده چنین داده‌های مهمی را ساده، آسان و روان کرده‌اند.

معرفی تحلیل سنتیمنتال + تحلیل سنتیمنتال چیست

معرفی تحلیل سنتیمنتال + تحلیل سنتیمنتال چیست

تحلیل سنتیمنتال چیست

انسان‌ها درک سنتیمنت بازار موجوداتی دارای احساس و عواطف هستند و در شرایط خاص واکنش‌های احساسی بروز می‌دهند. این احساسات روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. بررسی احساسات که توسط تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز انجام می‌شود، به تریدر کمک می‌کند درباره آینده بازار پیش‌بنی‌هایی داشته باشد. در این مطلب با این تحلیل و همچنین 3 ابزار مهم آن آشنا خواهیم شد.

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentiment) برای سنجش احساس سایر تریدرها، چه در مورد بازار کلی ارز یا یک جفت ارز خاص، استفاده می‌شود. پرایس اکشن باید از نظر تئوری منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد؛ اما متاسفانه برای تریدرهای فارکس مسئله به این سادگی نیست.

چطور از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنیم؟

هر تریدر نظر خود را در مورد عملکرد بازار دارد و همیشه درباره اینکه آیا در همان جهت بازار معامله کنند یا بر خلاف آن اختلاف نظر وجود دارد.

بازار فارکس شبیه به یک فضای مجازی است. این یک شبکه پیچیده متشکل از افرادی است که هرکدام فیدبک متفاوتی نسبت به اخبار دارد و اطلاعات متفاوتی را درباره یک موضوع به اشتراک می‌گذارند.

بازار اساساً بیانگر آن چیزی است که همه تریدرها در مورد آن احساس می‌کنند. افکار و نظرات هر تریدر، که به انواع مختلفی بیان می‌شود، بدون توجه به اطلاعات موجود در بازار به شکل گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند.

مشکل این است که به‌ عنوان یک تریدر خرد، مهم نیست که چقدر نسبت به یک معامله خاص احساس خوبی داشته باشید، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود حرکت دهید. برای مثال اگر واقعا باور داشته باشید که دلار آمریکا در حال افزایش است؛ اما دیگران باور داشته باشند که دلار نزولی است، هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.

شما به عنوان یک تریدر فارکس باید تمامی این موارد را در نظر بگیرید. شما باید تحلیل سنتیمنتال را نیز در نظر بگیرید. این به شما بستگی دارد که وضعیت بازار را بسنجید، خواه صعودی باشد یا نزولی. سپس باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.

اگر تصمیم دارید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما مطمئنا در این مسیر ضرر خواهید کرد.

تحلیل احساسات اغلب به عنوان یک اندیکاتور مخالف استفاده می‌شود.

چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد:

یکی از ایده‌های پشت این موضوع این است که اگر تمامی تریدرها (یا حداقل بیشتر آنها) احساسات یکسانی را داشته باشند، وقت آن است که بر خلاف احساسات عمومی معامله کنید.

ایده دیگر این است که متاسفانه اکثر تریدرهای خرد فارکس عملکرد خوبی ندارند. آمار نشان می‌دهد که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از تریدرهای خرد ضرر می‌کنند. بنابراین اگر دیدید اکثر تریدرهای خرد نسبت به یک جفت ارز خاص دیدگاه خوبی دارند، شاید ایده بدی نباشد که برخلاف آنها ترید کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.