فرصت برای سرمایه گذاری


تأثیر نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل‌گری محدودیت مالی

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران و مسئله نمایندگی، تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقدینگی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت مالی، بر تصمیمات بهینه سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است و به بهبود آن کمک می‌نماید. لذا، در این پژوهش به بررسی تأثیر حساسیت نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیم سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی می‌پردازیم.
روش: در این پژوهش شرکت‌های بدون محدودیت مالی و همچنین شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی را با رویکرد متفاوت، با استفاده از سیاست تقسیم سود، جریان‌نقدی، فرصت سرمایه‌گذاری و بدهی (اهرم)، در چهار مرحله تعیین می‌کنیم. نمونه آماری فرصت برای سرمایه گذاری در این مطالعه شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق، از میان نمونه آماری در مجموع تعداد 189 شرکت و 1512 مشاهده بدست آمده است.

یافته‌ها: بررسی‌های موجود در این پژوهش نشان می‌دهد، شرکت‌های دارای محدودیت مالی دسترسی کمتری به منابع بیرونی دارند و نسبت به نقدینگی در سرمایه‌گذاری حساس‌تر هستند. این در حالی است که شرکت فاقد محدودیت مالی، دارای انعطاف‌پذیری مالی بیشتر بوده و تمایل بالاتری در دسترسی به بازار سرمایه بیرونی دارند و دارای حساسیت بیشتری به فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد، نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیم سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت دارند که این امر به‌وسیله محدودیت مالی تعدیل می‌شود. همچنین تصمیم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با محدودیت مالی در مقایسه با شرکت‌های فاقد محدودیت مالی نسبت به نقدینگی حساسیت بیشتری دارد و این موضوع برای فرصت سرمایه‌گذاری معکوس است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20088914.1401.13.1.4.2

مراجع

بادآور نهندی، یونس؛ درخور، سعید (1392). بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه‌نقد و خالص سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 2(8)، 189-167.

حاجیها، زهره؛ محمدی چم‌خانی، زهره (1396). حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی. مدیریت دارایی و تأمین مالی. 5(2)، 50-37.

حقیقت، حمید؛ زرگر فیوجی، یعقوب (1392). تأثیر محدودیت‌های مالی و وجه‌نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی. پژوهش‌های کاربردی در گزارش‌گری مالی. 2(3)، 174-149.

ژولانژاد، فاطمه؛ بخردی‌نسب، وحید (1399). بررسی تطبیقی تأثیر وابستگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های رقیب بر ارزش بازار سهام شرکت‌های دارای محدودیت مالی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی. 4(11)، 96-77.

سلمانیان، مریم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ حمیدیان، محسن؛ صراف، فاطمه؛ دارابی، رؤیا (1400). پیش‌بینی محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس. دانش سرمایه‌گذاری. 10(37)، 194-179.

علی نژاد ساروکلائی، محمدعلی؛ آئین، صدیقه (1393). تأثیر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی بر حساسیت جریان وجوه نقد. پژوهش‌های حسابداری مالی. 6(2)، 60-45.

فدائی‌نژاد، محمد اسماعیل؛ اسدی، غلامحسین؛ اقبال‌نیا، محمد (1391). بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر روی حساسیت سرمایه‌گذاری بر جریان‌های نقدی. چشم‌انداز مدیریت مالی. 1(1)، 31-9.

کاشانی پور، محمد؛ راسخی، سعید؛ نقی نژاد، بیژن؛ رسائیان، امیر (1389). محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری. 2(2)، 74-51.

مرادی، مهدی؛ موسوی، فهیمه؛ مرندی، زکیه (1396). بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت‌ها با استفاده از مدل ایستا و پویا. پژوهش کاربردی در گزارشگری مالی. 6(2)، 260-233.

هاشمی، سیدعباس؛ امیری، هادی؛ افیونی، علیرضا (1396). بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی برسرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت تأمین مالی. مجله دانش حسابداری. 8(28)، 49-29.

Alinezhad Sarokolaei, M., Aien, S. (2017). The influence of investment on working capital, considering restrictions of financing on cash flow. Journal of Financial Accounting Research, 6(2), 45-60 [In Persian].

Badavar Nahandi, Y., Darkhor, S. (2013). The relationships among financial constraint, cash value and net investment in firms listed. Journal of Empirical Research in Accounting, 2(4), 167-189 [In Persian].

Bassetto, F., Kalatzis, A. (2011). Financial Distress, Financial Constraint and Investment Decision: Evidence from Brazil. Economic Modelling, 28(1-2), 264–271.

Bayraktar, N. (2014). Fixed Investment/Fundamental Sensitivities Under Financial Constraints. Journal of Economics and Business, 75, 25-59.

Chang, X., Chen, Y., Dasguptac, S. (2019). Macroeconomic conditions, financial constraints, and firms’ financing decisions. Journal of Banking and Finance, 101(3), 242–255.

Chen, H., Chen, S. (2012). Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: Evidence from the time series. Journal of Financial Economics, 103(2), 393-410.

Driver, C., Muñoz-Bugarin, J. (2019). Financial constraints on investment: Effects of firm size and the financial crisis. Research in International Business and Finance, 47(3), 441–457.

Fadaeinejad, M., Asadi, Gh., Iqbalnia, M. (2014). Investigating the effect of financial constraints on investment sensitivity on cash flows. Financial Management Perspective, 1(1), 9-31 [In Persian].

Fazzari, S., Hubbard, R., Petersen, B.) 1988(. Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141–195.

Hadlock, C., Pierce, J. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index. Review of Financial Studies, 23(5), 1909-1940.

Haghighat, H., Zargar Fioji, Y. (2014). The impact of corporate cash holdings and financial constraints on investment-cash flow sensitivity. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 2(2), 149-174 [In Persian].

Haider, Z., Liu, M., Wang, Y., Zhang, Y. (2018). Government ownership, financial constraint, corruption, and corporate performance: International evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 53, 76–93.

Hajiha, Z., Mohamadi Chamkhani, Z. (2017). The comparative investigation of the relationship between internal and external financial constraints in liquidity- intensive companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 5(2), 37-50 [In Persian].

Hashemi, A., Amiri, H., Afyouni A. (2017). Effects of cash flow volatility on investment with restricted financing sources. Journal of Accounting Knowledge, 8(28), 29-49 [In Persian].

Hidayat, R., Wahyudi, S., Muharam, H. (2018). Sensitivity of liquidity, investment decision, and financial constraints. Indonesian Capital Market Review, 10(1), 37-48.

Ismaill, M., Ibrahim, M., Yusoff, M., Zainal, M. (2010). Financial constraints and firm investment in Malaysia: An investigation of investment-cash flow relationship. International Journal of Economics and Management, 4(1), 29-44.

Jin, M., Zhao, S., Kumbhakar, S. (2019). Financial constraints and firm productivity: Evidence from Chinese manufacturing. European Journal of Operational Research, 275(3), 1139–1156.

Kashanipour, M., Rasekhi, S., Naghinejad, B., Rassayian, A. (2011). Financial constraints and investment-cash flow sensitivity in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 2(2), 51-74 [In Persian].

Kaplan, S., Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints, 112(1), 169-215.

Li, X., Luo, D. (2019). Financial constraints, stock liquidity, and stock returns. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 63, 1-18.

Marhfor, A., M’Zali, B., Cosset, J. (2012). Firms financing constraints and investment cash flow sensitivity: evidence from country legal institutions. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 1(1), 50-66.

Moradi, M., Mousavi, F., Marandi, Z. (2018). Investigate the relationship of financial constraints and positive and negative free cash flow on overinvestment and underinvestment in corporate assets using the static and dynamic model. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 6(2), 233-260 [In Persian].

Mulier, K., Schoors, K., Merlevede, B. (2016). Investment-cash flow sensitivity and financial constraints: Evidence from unquoted European SMEs. Journal of Banking and Finance, 73, 182–197.

Park, J. (2019). Financial constraints and the cash flow sensitivities of external financing: Evidence from Korea. Research in International Business and Finance, 49(3), 241–250.

Salmanian, M., Vakilifard, H., Hamidian, M., Sarraf, F., Darabi, R. (2021). Predict the financial limitations of companies accepted in Tehran Stock Exchange using the Relief-Svm-Caiid methods. Investment Knowledge, 10(37), 179-194 [In Persian].

Sandip Dholea, S., Mishrab, S., Mohan Palc, A. (2019). Efficient working capital management, financial constraints and firm value: A text-based analysis. Pacific-Basin Finance Journal, 58(3), 1-19.

Ueda, K., Ishide, A., Goto, Y. (2019). Listing and financial constraints. Japan & the World Economy, 49(3), 1–16.

Ullah, B. (2020). Financial constraints, corruption, and SME growth in transition economies. The Quarterly Review of Economics and Finance, 75(3), 120-132.

Zholanezhad, F., BekhradiNasab, V. (2020). Comparative study of the effect of the interdependence of investment opportunities with competing companies on the stock market value of companies with financial constraints compared فرصت برای سرمایه گذاری to other companies. Quarterly Journal of Industrial Economics Researches, 4(11), 77-96 [In Persian].

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

_SPONSOREDALT

International Conference on Investment Opportunities in Lorestan Province

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان مراجعه فرمایید.

سایر دوره های این کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان (۱۳۹۶)

مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

کانال تلگرام مجموعه سیویلیکا به منظور اطلاع رسانی سریع و منظم کنفرانسهای علمی و پژوهشی ایجاد شده است
اگر می خواهید اولین نفری باشیدکه از رویدادهای تخصصی و معتبر علمی کشور باخبر می شوید، حتما در کانال سیویلیکا عضو شوید.

پایگاه سیمپوزیا

پایگاه سیمپوزیا، یکی از مجموعه وب سایتهای سیویلیکا می باشد که به اطلاع رسانی کنفرانسهای کشور می پردازد. در این سایت کلیه فراخوانهای کنفرانسهای معتبر علمی کشور را می توانید مشاهده نمایید.

سرمایه گذاری در امارات متحده عربی

امارات متحده عربی کشوری امن، قطب اقتصادی در خاورمیانه و از نظر سیاسی باثبات است و بیش از 150 ملیت را در خود جای‌داده است. در سال‌های اخیر این کشور بالاترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه داشته است و مهاجرت به امارات و سرمایه گذاری در دبی تقاضای بسیاری داشته است. برخی از مزایای سرمایه گذاری در امارات، ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری این کشور با مالکیت 100 درصدی، مالیات صفر و زیرساخت‌های بسیار توسعه‌یافته است.

بر اساس نظرسنجی شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و آژانس ترویج سرمایه گذاری، امارات متحده عربی سیزدهمین کشور با امیدوارکننده‌ترین اقتصاد خانگی برای سرمایه گذاری در سال 2017-2019 شد و در سال 2020 ازنظرسرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI (Foreign Direct Investment) در رده 15 جهان قرار گرفت. این کشور از هفت منطقه تشکیل‌شده است که دبی به‌عنوان یک مقصد برتر برای سرمایه گذاری در امارات است.

سرمایه گذاری در امارات

سرمایه گذاری در دبی به ویژه ثبت شرکت بسیار راحت و بی دغدغه است

در ادامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در امارات و سرمایه گذاری در دبی به صورت جداگانه بررسی شده‌اند. با ما همراه باشید.

روش‌های مهاجرت به امارات از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در امارات در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود که به‌صورت زیر است:

 • سرمایه گذاری از طریق خرید ملک
 • سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت
 • سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی

اقامت امارات از طریق سرمایه گذاری

در سال 2019، امارات سیستم جدیدی تحت عنوان ویزای طلایی (Golden Visa) برای ویزای اقامت طولانی‌مدت اجرا کرد. سیستم جدید خارجی‌ها را قادر می‌سازد بدون نیاز به حامی ملی و با مالکیت 100 درصدی کسب‌وکار خود در سرزمین اصلی امارات راه اندازی کنند، در امارات زندگی، کار و تحصیل کنند. این ویزاها به مدت 5 یا 10 سال صادر می‌شوند و به‌صورت خودکار تمدید می‌شوند.

افزایش اقامت امارات از طریق سرمایه گذاری

رشد میزان سرمایه گذاری خارجی در امارات (سال های 2012 تا 2020)

برای گرفتن اقامت 5 ساله و 10 ساله هرکدام لازم است شرایطی داشته باشید که در ادامه هرکدام را بیان می‌کنیم.

سرمایه گذاری در اماراتزیر مجموعه هاحداقل دارایی
سرمایه گذاری با اقامت 10 سالهصندوق سرمایه گذاری
ثبت شرکت
شراکت در شرکت
10 هزار درهم امارات
سرمایه گذاری با اقامت 5 سالهخرید ملک
کارآفرین
5 هزار درهم امارات

مزایای اقامت امارات از طریق سرمایه گذاری

موقعیت فرصت برای سرمایه گذاری مطلوب امارات در خاورمیانه و اتصال آسیا به آفریقا و اروپا این کشور را مقصد سرمایه گذاران بسیاری ساخته است. اقامت امارات متحده عربی مزایای زیادی دارد. ما برخی از مزایای اصلی را در زیر فهرست کرده‌ایم:

 • اقامت طولانی‌مدت در امارات (5 یا 10 سال) با قابلیت فرصت برای سرمایه گذاری تمدید
 • زندگی، کار و تحصیل در امارات متحده عربی
 • امکان همراهی با خانواده
 • 100٪ مالکیت مشاغل در امارات متحده عربی
 • معافیت ساکنان از مالیات بر درآمد

با توجه به Doingbusiness.org، امارات متحده عربی رتبه اول منطقه را در راحتی سرمایه گذاری دارد. این نتیجه گیری بر اساس پارامترهایی مانند سهولت راه اندازی کسب و کار، مجوزهای رسیدگی، ثبت ملک و غیره به دست آمده است.

شرایط اقامت در امارات به‌صورت 10 ساله

اگر می‌خواهید به‌عنوان سرمایه گذار درخواست بدهید، آماده‌اید سرمایه گذاری عمومی حداقل 10 میلیون درهم انجام دهید.

روش سرمایه گذاریشرایط شرایط عمومی
صندوق سرمایه گذاریحداقل سپرده 10 میلیون درهماثبات داشتن سرمایه کافی
اثبات عدم نیاز به دریافت وام برای سرمایه گذاری
امکان پرداخت بدهی مالی تا 10 میلیون درهم
حفظ سرمایه به مدت حداقل 3 سال
امکان تمدید ویزا برای شرکای تجاری (هر شریک 10 میلیون درهم دارایی دارد)
ثبت شرکت جدیدحداقل سرمایه 10 میلیون درهم
سرمایه گذاری در شرکت موجودارزش سهام حداقل 10 میلیون درهم

 • سرمایه گذاری در بخش‌هایی غیر از املاک و مستغلات کمتر از 60 درصد کل سرمایه گذاری نباشد.
 • امکان همراهی با همسر، فرزندان و یک مدیر اجرایی و یک مشاور در ویزای بلندمدت

نکته: پس از نزدیک شدن به تاریخ انقضا، ویزا را می‌توان تمدید کرد.

شرایط اقامت در امارات به‌صورت 5 ساله

اگر می‌خواهید به‌عنوان سرمایه گذار در بخش ملک و کارآفرینی درخواست بدهید و بتوانید در زندگی در امارات را تجربه کنید، شرایط زیر را در نظر بگیرید. ارزش ناخالص ملک باید حداقل 5 میلیون درهم باشد.

روش سرمایه گذاریشرایط
خرید ملک و مستغلاتسرمایه گذاری حداقل 5 میلیون درهم
حفظ ملک حداقل 3 سال
مجاز به گرفتن وام برای سرمایه گذاری نیستید
کارآفرینیپروژه با حداقل سرمایه 500000 درهم
و تایید مرکز معتبر راه اندازی کسب و کار
مدارک بیمه درمانی برای کارآفرین و خانواده

در این نوع سرمایه گذاری امکان همراهی با همسر، فرزندان و 3 مدیر اجرایی و یک مشاور وجود دارد.


مالیات بر سرمایه گذاری در امارات
در امارات مالیات بر درآمد شخصی وجود ندارد. هیچ مالیات بر سرمایه خرید املاک یا اوراق بهادار وجود ندارد.

سرمایه گذاری در دبی

دبی یکی از محبوب‌ترین مقاصد توریستی و تجاری در جهان است که دارای جاذبه‌های در سطح جهانی و سبک زندگی چندفرهنگی است که در هیچ نقطه دیگری از جهان یافت نمی‌شود. باوجود هجوم عظیم گردشگران، این شهر همچنان یکی از امن‌ترین شهرهای جهان است. این شهر به دلیل جذب استعدادها از سراسر جهان شناخته‌شده است و خانه شرکت‌های چندملیتی است.

برای داشتن یک فرصت سرمایه گذاری موفق در دبی و اخد اقامت دبی با سرمایه گذاری، باید بدانید که کدام بخش‌ها برای سرمایه گذاری بهتر هستند. در زیر برخی از بخش‌هایی که می‌توانند منجر به بهترین سرمایه گذاری در دبی شوند آورده شده است.

سرمایه گذاری در دبی

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دبی

FDI چیست؟ (Foreign Direct Investment) یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به معنای سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر با هدف تجارت یا تولید است.

سرمایه گذاری در سهام دبی

سرمایه گذاری در بازار سهام در دبی فرآیندی آسان است. سرمایه گذاران باید یک حساب معاملاتی با یک کارگزار ثبت شده در یکی از صرافی‌های دبی، یعنی بازار مالی دبی (DFM) یا NASDAQ دبی باز کنند. سرمایه‌گذار باید یک شماره سرمایه‌گذار (که مستقیماً از میز خدمات سرمایه‌گذاری در صرافی‌ها قابل دسترسی است) برای معامله در DFM و ADX دریافت کند. اتباع خارجی می‌توانند با حداقل کاغذبازی، سرمایه گذاری در بورس دبی را شروع کنند به شرط آن که قابلیت ریسک داشته باشند.

سرمایه گذاری با خرید ملک در دبی

بازار املاک و مستغلات در دبی، مانند بسیاری از نقاط جهان، در سال 2021 به‌شدت رشد داشته است. ازآنجایی‌که جمعیت دبی به‌صورت سالانه در حال افزایش است، بخش املاک و مستغلات دبی بهترین راه برای به حداکثر رساندن سود شما از سرمایه گذاری‌های کم نرخ است. همچنین افزایش علاقه به سرمایه گذاری خارجی و جذب گردشگر موفقیت سرمایه گذاری در این حوزه را بیشتر می‌کند.

سرمایه گذاری با ثبت شرکت در دبی

با توجه به اینکه دبی جز مناطق آزاد است، ثبت شرکت در این منطقه با مالکیت 100٪ (بدون شریک محلی) برای مهاجران امکان‌پذیر است. دبی برای توسعه مشاغل متعهد شده است و با فراهم ساختن راه‌های تجاری با جهان به توسعه کسب‌وکارها کمک می‌کند.

دبی رتبه 1 منطقه‌ای و شانزدهم فرصت برای سرمایه گذاری جهانی را در جهت ساده‌سازی ثبت شرکت و راه اندازی کسب‌وکار کسب کرده است. به‌طورکلی راه‌اندازی و دریافت مجوز برای یک شرکت منطقه آزاد آسان‌تر است و محدودیت‌های تجارت مانند بقیه مناطق نیست.

کنارتان هستیم. کافیست فرم مشاوره را پر کنید.

شهروندی با سرمایه گذاری در امارات

سرمایه گذاری، امکان اقامت و زندگی در امارات به‌صورت 5 ساله و 10 ساله را برای سرمایه گذار فراهم می‌کند، اما امکان شهروندی امارت وجود ندارد. معمولاً تابعیت در امارات تنها از طریق تولد، تبار یا ازدواج با یک شهروند اماراتی امکان‌پذیر است.

سخن پایانی

سرمایه گذاری در امارات در میان کشورهای عربی با توجه به موقعیت اقتصادی این کشور ثروتمند یک گزینه عالی است. در این مقاله ما روش‌هایی که برای سرمایه گذاران ایرانی وجود دارد را بررسی کردیم. نکته‌ای که در مورد سرمایه گذاری در امارات وجود دارد ارزش سرمایه گذاری در دبی و مناطق آزاد است. دبی به عنوان قطب صنعتی و محبوبترین مقصد مهاجران و گردشگران برای سرمایه گذاری بررسی شد.

در میان روش‌های موجود سرمایه گذاری از طریق ملک و ثبت شرکت در امارات گزینه‌های بهتری برای ایرانیان هستند. مخصوصا ثبت شرکت که با مالکیت 100% و اقتصاد رو به رشد امارت ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده است.

سوالات متداول


آیا امارات برای سرمایه گذاری خوب است؟

امارات کشوری است که در سال‌های اخیر بیشترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه داشته است. با سرمایه گذاری در امارات می‌توانید از مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری این کشور، مالکیت 100 درصدی کسب‌وکارتان، مالیات صفر و زیرساخت‌های بسیار توسعه‌یافته بهره ببرید.


کدام شهرها در امارات برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟

مناطق آزاد در امارات بهترین شهرها برای سرمایه گذاری در امارات هستند. این مناطق شامل دبی و ابوظبی، شارجه، فجیره، عجمان، راس الخیمه و ام القوین هستند. در این لیست دبی بهترین گزینه برای ایرانیان است.


روش‌های سرمایه گذاری در امارات کدامند؟
 • سرمایه گذاری از طریق خرید ملک
 • سرمایه گذرای در صندوق سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت و کارآفرینی
 • سرمایه گذاری از طریق خرید سهام

آیا با ثبت شرکت می‌توان در امارات اقامت گرفت؟

امارات برای سرمایه گذارانی که از طریق ثبت شرکت اقدام می‌کنند اقامت 10 ساله را فراهم می‌کند. علاوه بر اینکه مالیاتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.


بهترین روش سرمایه گذاری در امارات برای ایرانیان کدام است؟

ایرانیان می توانند با سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت و خرید ملک در امارات برای سرمایه گذاری و اقامت در این کشور اقدام کنند.

اولین رویداد شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ایران ترکیه

ایران و ترکیه با داشتن 160 میلیون جمعیت و با وجود مرزهای زمینی مشترک، بدلیل منافع مشترک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همینطور نزدیکی فرهنگی و مذهبی، پتانسیل بسیار بالایی در زمینه های تجاری را دارا می‌باشند. با توجه به هدف 30 میلیارد دلاری توافق شده بین دو کشور، اتاق مشترک بازرگانی ایران ترکیه بهمراه تیم اجرایی ترکیه پرتال اقدام به برگزاری اولین سمینار فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، نموده است.

رویداد شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ایران ترکیه

تاریخ سمینار:

8 تا 12 فروردین 1401

مکان برگزاری:

ترکیه / دانشگاه آیدین استانبول

محورهای سمینار شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران ترکیه، سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های:

 • پزشکی و سلامت
 • آموزش
 • نساجی و پوشاک
 • کشاورزی
 • ارزهای دیجیتال
 • عمران
 • هتل و توریسم
 • بیمه و بانکداری
 • IT و فناوری اطلاعات
 • فرهنگ هنر
 • ورزش
 • گمرک و لجستیک
 • خرده فروشی و عمده فروشی

رویداد فرصت های سرمایه گذاری ایران و ترکیه

خواهشمند است جهت حضور در سمینار فوق، فرم ذیل را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 1400/12/20 به شماره فکس اتاق مشترک بازرگانی ایران ترکیه 02140442475 و یا شماره واتساپ 00905525543834 ارسال فرمایید.

توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت (مقاله ترجمه شده)

این مطالعه بررسی می کند که آیا شرکت های مدیریت شده توسط مدیران ارشد می توانند فرصت های سرمایه گذاری مطلوب تری را با استفاده از داده های شرکت های صنعتی ایالات متحده در طول سال های 1988-2015 بدست آورند. نتایج تجربی مشخص می کند که بین توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری رابطه مثبتی وجود دارد و این رابطه تنها در شرکت های بدون محدودیت مالی یا شرکت هایی که دارای موقعیت مالی قوی هستند، قابل توجه است. به طور کلی، یافته های ما شرکت هایی را تایید می کند که دارای مدیران با توانایی بالاتری هستند، می توانند از طریق فرصت سرمایه گذاری بهتر، سود اقتصادی بیشتری کسب کنند. از طریق تحقیقات ما، سیاست گذاران و سرمایه گذاران می توانند توجه بیشتری به توانایی های مدیریتی داشته باشند.

توانایی مدیران ثابت کرده که نقش تعین کننده ای در فرار مالیاتی، کیفیت درآمد، آسیب پذیری حسن نیت و دیگر سیاست های شرکت ها ایفا می کند. به هر حال، رابطه بین فرصت سرمایه گذاری و توانایی های مدیریتی برای مدت زمان طولانی مبهم است، که احتمالا به علت مشکلات ارزیابی و سایر محدودیت های داده است. این مطالعه به دو دلیل زیر بر روی چگونه توانایی های مدیریتی برتر بر فرصت های سرمایه گذاری تاثیر می گذارد تمرکز می کند: اولا، به عنوان نقش مهمی در مالی شرکت ها، فرصت سرمایه گذاری بر ساختار سرمایه شرکت، سیاست فرصت برای سرمایه گذاری تقسیم سود سهام و رشد آینده تاثیر می گذارد. (اسمیت و واتس (1992)، کالاپور و ترامبلی (1999)). دوم، به دلیل فرصت سرمایه گذاری توسط بیگانگان غیر قابل تجربه است، آن مفید خواهد بود اگر بتوانیم فرصت سرمایه گذاری را به ویژگی های دیگر شرکت و توانایی های مدیریتی پیوند دهیم.

استدلال می کنیم که مدیران برتر می توانند روند صنعتی را بهتر درک کنند، پیش بینی تقاضای محصول را دقیق تر پیش بینی و در پروژه های ارزشمند تر سرمایه گذاری کنند، بنابراین خود را با فرصت سرمایه گذاری بهتر ارتباط می دهند. اگر چه فرضیه ای که ما پیشنهاد می دهیم بنحوی بصری است، مطالعه اخیر در امور مالی شرکت همچنین نشان می دهد که مدیران با شهرت خوب و بسته جبرانی ممکن است در پروژه های ترجیحی ریسک پذیر تر و وقت گیرتری درگیر شوند که ممکن است به فرصت های سرمایه گذاری آسیب برساند(گراهام، کامپبل و مانژو (2013)) علاوه بر این، قصد داریم متوجه شویم که آیا رابطه بین توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری در شرایط مختلف مالی و محیط اقتصادی متفاوت است. به جای استفاده از توانایی برجسته مدیران مانند سوابق تحصیل، ویژگی های شخصیتی و تجربه کاری، ما ارتباط را با اتخاذ اقدامات توسعه یافته جدید توانایی مدیریتی تعریف شده توسط دمیرجیان، لو و مک وی (2012) - یعنی امتیاز MA را بررسی می کنیم (بنابراین از امتیاز MA برای معرفی توانایی مدیریتی استفاده کنیم). ارزیابی مذکور به دنبال یک روش دو مرحله ای متشکل از تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیری برای ارزیابی کارایی مدیران در تولید درآمد است. تحقیقات پیشین نشان می دهد که امتیاز MA می تواند مدیریت خاص عوامل را دقیق تر از طریق چندین آزمون معتبر منعکس کند و بنابراین توانایی های مدیریتی را بهتر ارزیابی می کند.

در زمینه های تحقیقاتی امور مالی و حسابداری شرکت، آیا و چگونه مدیر اجرایی بر رفتار و عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارد، مسائل مهم برای مدت زمان طولانی بررسی شده است. برتراند و شوار (2003) متوجه شدند که مدیران با سبک های مختلف مانند تجربه و توانایی تمایل به اتخاذ سیاست ها و استراتژی ها مختلف در زمان تصمیم گیری اجرایی هستند. کوستر، شولین و ونگرین (2016) بیان کردند که مدیران با توانایی بالاتری درگیر فعالیتهای فرار مالیاتی بیشتری نظیر برنامه ریزی مالیاتی و تغییر درآمد شرکت هستند. بونسول IV (2016) نشان دادند که توانایی مدیریتی بالاتری با تغییرات پایین تر در درآمدهای آتی و بازده سهام و گسترش اعتبار ارائه اوراق فرضه پایین تر همراه است. همچنين مطالعاتي وجود دارد كه تأثير مديران بر كيفيت دسترسي را بررسی می کند(گودمان، نعمتیو، شروف، و وایت (2013)). ، كيفيت درآمد(دمرجیان، لو، و مک وی (2012)) بازده غير عادي سهام (هایز & شفار 1999)، و نقص حسنه (سان (2016)).

داده ها و ساخت نمونه

برای بررسی رابطه بین فرصت سرمایه گذاری و توانایی های مدیریتی، اطلاعات پانلی نامتعادل سطح شرکت را برای دوره 1988-2015 به دست می آوریم. مطالعه ما از سال 1987 شروع می شود، زیرا این اولین سال مالی است که اطلاعات مالی در پایگاه داده ما در دسترس است و در سال 2015 ، به دلیل دسترسی به اطلاعات امتیازMA- به پایان می رسد. ما داده های حسابداری ازCOMPUSTAT را برای ساختن نسبت مالی به عنوان یک متغیر کنترل و ارزیابی محدودیت مالی بدست می آوریم. تمام متغیرها بر حسب درصد پنجم و نود پنجم وینزوری می شوند. اندازه گیری توانایی مدیریتی که ما در این مطالعه اتخاذ می کنیم، توسط پیتر دمرجیان در وب سایت خود ارائه می شود. مجموع q از WRDS به عنوان ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری ما به دست می آید. بعدازاینکه بخش ابزار (کد SIC: 490-499) و صنعت مالی (کدSIC: 600-699) را مستثنی کردیم، زمانیکه شرکت های مذکور بیشتر تنظیم می شوند و ممکن است الگوهای مختلفی را در فرصت های سرمایه گذاری نشان دهند، ما نمونه نهایی 159،448 مشاهدۀ سالیانه را بدست آوریم.

آمار توصیفی و تحلیل همبستگی

جدول 1 خلاصه آمار برای متغیرهای وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترل مورد استفاده در این مطالعه را ارائه می دهد. شرکتها نمونه میانگین امتیاز MA ،0008 را دارند نزدیک به صفر است، زیرا آن ارزش باقی مانده از رگرسیون است. انحراف استاندارد امتیاز MA 0.1197 است. میانگین مقادیر کل q و توبین q از مجموعه داده های ما به ترتیب 1.1678 و 1.9777 می باشد. ما از توبین q به عنوان اندازه گیری دیگری از فرصت سرمایه گذاری در تست قوی استفاده می کنیم. در رابطه با متغیرهای کنترل، شرکت ها در نمونه ما 14.29٪از دارایی های خود را به صورت نقدی به دست می آورند و به طور متوسط ​​9.48٪ ROE را به دست می آورند. LEV دارای ارزش میانگین 0.332 است، نشان می دهد که به طور متوسط ​​یک سوم ساختار سرمایه شرکت، از بدهی ها در نمونه ما محاسبه می شود. میانگین مقادیر هر دو STD و LTD مثبت است، که نشان دهنده گسترش شرکت ها از طریق تأمین فرصت برای سرمایه گذاری مالی بدهی طی دوره نمونه می باشد.
در جدول 2، ضریب همبستگی پیرسون برخی از روابط اولیه بین متغیرهای ما را نشان می دهد. مهمتر از همه، کل q به طور مثبت با نمره MA مرتبط است، که مطابق با فرضیه ما است. که شرکتها با مدیران برتر می توانند فرصت های سرمایه گذاری بهتری را درک کنند. از آنجا که مجموع q یک پروکسی برای ارزیابی شرکت می باشد و ثابت شده است که به طور قابل توجهی با متغیرهای دیگر همبستگی دارد، مهم است تا این ویژگی های شرکت را در تحلیل رگرسیون کنترل کنیم. امتیاز MA به طور مثبت باCASH، SIZE وROE و بطور منفی باLEV همبستگی دارد، مطابق با انتظارات و نتایج مستند شده در مطالعه قبلی می باشد (کرناجیا و همکاران (2016)). ضرایب همبستگی بین تمام متغیرهای مستقل و کنترل متغیر ها

در این مطالعه ما بررسی می کنیم که آیا شرکت ها با مدیران برتر می توانند از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب تر بهره مند شوند. رگرسیون تجزیه و تحلیل نشان می دهد رابطه مثبت و معنی دار بین توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری پس از کنترل برای چند ویژگی شرکت و اثرات فرصت برای سرمایه گذاری ثابت وجود دارد. علاوه بر این، یک تست دیگر نشان می دهد که این رابطه در شرکت های تحت شرایط مالی مختلف متفاوت است. رابطه مثبت تنها در نمونه های فرعی معنی دار زیر Q1 از شاخص KZ و یا بالاتر از Q3 ازامتیاز آتمان Z- است، به فرصت برای سرمایه گذاری معنی حتی یک مدیر استثنایی همچنان نمی تواند فرصت سرمایه گذاری را در اختیار بگیرد و به رشد آینده بدون سرمایه و منابع کافی تحقق بخشد.

این مطالعه دارای پیامدهای اقتصادی زیر است. اول، یافته های ما نشان می دهد که هیئت مدیره شرکت ها در شرایط مالی خوب یا صنایع رقابتی باید مدیران ارشد برای تحقق بخشیدن به رشد بیشتر در آینده استخدام کنند. دوم، توانایی مدیریتی باید توسط سرمایه گذاران به دنبال اهداف با فرصت های سرمایه گذاری بهتر در نظر گرفته شوند. سوم، یافته های ما ممکن است برای سیاست گذاران مفید باشد و تنظیم کننده ها در مقررات برنامه ریزی مانند هزینه کارکنان جبران خسارت است. در کل مطالعات ما نشان می دهد که توانایی مدیریتی تعیین کننده کلیدی فرصت سرمایه گذاری است.

این مقاله ISI در سال 2018 در نشریه الزویر و در مجله بررسی بین المللی تحلیل مالی، توسط گروه مالی منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.