ساختار و چرخه بازار


در شرایط فعلی، نسبت موردبحث بر اساس سود دوازده ماه گذشته شرکت ها و نیز اجماع تحلیلگران برای 12ماه بعدی در محدوده 6واحد قرار دارد که از میانگین بلندمدت پایین تر است. با توجه به آنچه در بخش قبلی درخصوص سیاست های پولی و نرخ های سود واقعی کمتر از تورم مطرح شد، انتظار کاهش بیشتر این نسبت به دلیل نرخ های منفی سود واقعی بانکی در موقعیت حاضر منتفی است، از این رو می توان گفت این نسبت نه تنها نشانه ای از حباب یا مخاطره جدی در جهت ایجاد فشار رکودی در بورس تهران (مانند سال 99) را در بر ندارد، بلکه جذابیت کافی برای خریداران ساختار و چرخه بازار بلندمدت سهام را فراهم کرده است. از برآیند مطالب فوق می توان نتیجه گرفت با توجه به احتمال تاثیر گذاری خنثای دو عامل (نرخ ارز و سیاست های پولی)، مسیر آتی بورس تهران در کوتاه مدت از رهگذر تقابل یک عامل رکودی (اقتصاد جهانی) و دو فاکتور رونق زا (امکان رفع تحریم ها و ارزش گذاری مناسب سهام) تعیین می شود. این بدان معنا نیست که برآیند روند آتی لزوما به سمت رونق متمایل می شود، بلکه قوت هریک از این عوامل می تواند مسیر آتی را تعیین کند، با این حال آنچه که می توان با اطمینان بیشتری اظهار کرد این واقعیت است که بورس تهران در حال حاضر به لحاظ ارزش گذاری در وضعیت متعادلی قرار دارد و از این رو می توان کسب بازده معقول برای سرمایه گذاران بلندمدت با فرض خرید و نگهداری سهام بنیادی را انتظار داشت.

ساختار و چرخه بازار

دنیای اقتصاد : بازار سهام به تدریج به نیمه دوم سال نزدیک می شود. بررسی ها حاکی از آن ساختار و چرخه بازار است که دوره های رونق در ایران به یکی از سه دلیل خوش بینی نسبت به گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم ها، رشد قیمت های جهانی کالاها یا تضعیف ریال همگام با سیاست پولی انبساطی ایجاد می شود و در مقابل، رکود بازار عمدتا تحت تاثیر تشدید تحریم ها، سیاست های پولی انقباضی ساختار و چرخه بازار یا ارزش گذاری های فزاینده سهام پس از یک دوره رونق پدیدار می شود. از این رو احتمالا مسیر آتی بورس تهران در کوتاه مدت از تقابل رکود اقتصاد جهانی و دو فاکتور رونق زا امکان رفع تحریم ها و ارزش گذاری مناسب سهام تعیین شود.

مطالعه رفتار بورس تهران در طول زمان حکایت از تمایل به حرکت در سیکل های رونق و رکود متوالی دارد. ویژگی دوران رونق، رشد سریع قیمت ها در یک دوره کوتاه و خصیصه دوران رکود، افت فرسایشی و کند ارزش سهام به دلیل پاره ای محدودیت های معاملاتی نظیر سقف نوسان روزانه، حجم مبنا و مداخلات نهاد ناظر به منظور کند کردن شتاب نزول بازار است. به این ترتیب، دوران رونق عموما با افزایش برق آسای قیمت ها طی چندماه مقارن می شود و دوره های رکود نیز، آفت کشدار نرخ سهام در مقیاس سالانه را در پی دارد. آخرین نمونه این چرخه رونق و رکود با رشد بیش از 300درصدی شاخص در 5/ 4ماه اول سال 99 و سپس ورود به یک فضای فرسایشی در دوسال اخیر رقم خورده که منجر به نوسان مکرر شاخص زیر سقف 6/ 1میلیون واحدی شده است. نمودار شماره یک رفتار شاخص کل در بازه زمانی مورداشاره را نشان می دهد.

با نگاهی به تاریخچه بلندمدت تر عملکرد بورس تهران، می توان دلایل ایجاد چرخه های رونق و رکود را بررسی کرد. سیکل های رونق معمولا به یکی از سه دلیل خوش بینی نسبت به گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم ها، رشد قیمت های جهانی کالاها یا تضعیف ریال همگام با سیاست پولی انبساطی اتفاق افتاده اند. دوره های رکود هم در نقطه مقابل، عمدتا تحت تاثیر تشدید تحریم ها، سیاست های پولی انقباضی و نرخ های سود بانکی بالا یا ارزش گذاری های فزاینده سهام پس از یک دوره رونق پدیدار شده اند. شدت تاثیر این عوامل البته یکسان نیست و به عنوان مثال، رشد نرخ ارز در بین قوی ترین محرک های تاثیرگذار و شرایط سیاست خارجی در زمره عوامل با اثر گذاری ملایم تر طبقه بندی می شوند. حال مناسب است تا با بررسی عوامل فوق الذکر، وضعیت کنونی بورس تهران از لحاظ احتمال درپیش بودن یک چرخه رکود یا رونق دیگر ارزیابی شود.

سیاست خارجی: اهمیت این سرفصل برای سهامداران از دوجهت پررنگ است: نخست امکان توسعه صادرات کالا و کاهش هزینه مبادلاتی شرکت ها و دوم امکان جذب سرمایه خارجی و توسعه اقتصادی ناشی از آن. در دوره هایی که ریسک تشدید تحریم ها وجود دارد؛ واکنش بازار عموما منفی و از نوع افزایش احتیاط و فرسایش قیمت هاست و در دوره هایی مانند زمستان 94 که خوش بینی نسبت به ورود سرمایه خارجی و رشد اقتصادی ناشی از آن شدت می گیرد، یک نوع سرخوشی عمومی و رونق در بورس تهران مشاهده شده است. در شرایط کنونی، به لحاظ این متغیر، چشم انداز دو گانه ای پیش رو است؛ بدین معنا که با ایجاد وفاق نسبی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر احیای قرارداد هسته ای 2015 و نیز اعلام سیاست مشابه از سوی ایران، احتمال حصول توافق بیشتر از تداوم وضعیت قبلی است؛ با این حال، به دلیل تجربه برجام قبل، سناریوی گسترش منافع اقتصادی حاصل از این رویداد و تسهیل ورود سرمایه خارجی در کوتاه مدت باید به نحو محتاطانه ارزیابی شود. بر این اساس، اگرچه فروش و وصول درآمدهای صادراتی نفت و سایر محصولات بنگاه های بورسی تسهیل می شود و برخی قراردادهای صنعتی با خارجی ها در زمینه سرمایه گذاری مشترک قابل انعقاد است، اما نمی توان نسبت به ورود گسترده سرمایه خارجی در کوتاه مدت به ویژه با چشم انداز بر گزاری انتخابات سال 2024 و مخالفت جمهوری خواهان آمریکا با احیای این قرارداد چندان خوش بین بود. برآیند این وضعیت برای بورس تهران عبارت است از یک شرایط خنثی (ادامه فضای جاری) تا نسبتا مثبت (احیای توافق) که تمرکز سرمایه گذاران را به سایر عوامل موثر برای تعیین جهت بازار متوجه می کند. در این میان، سناریوهای نامتعارف نظیر تشدید تحریم ها ناشی از فروپاشی کامل برجام از جمله سناریوهای بعید در کوتاه مدت هستند که در صورت وقوع می توانند تاثیر گذاری عامل سیاسی بر بورس تهران در جهت صعودی یا نزولی را پررنگ کنند.

نرخ ارز: ارزش مبادله کالا در هر اقتصادی تابع مستقیمی از نرخ برابری ارز آن کشور در برابر سایر کشورها با فرض برقرار بودن امکان مبادلات خارجی است. مطالعه تاریخی عملکرد بورس تهران نشان می دهد که مستقیم ترین و فوری ترین عامل موثر بر رشد درآمدهای فروش و سودآوری بخش مهمی از شرکت ها عبارت از تضعیف ارزش ریال است. به عنوان یک نمونه متاخر، در سال98 با یک فاصله کوتاه از افت 70درصدی ارزش پول ملی، سود بنگاه های بورسی بیش از دوبرابر شد و شاخص کل نیز به میزان بیشتری افزایش یافت و انطباق سریعی را با شرایط جدید از خود نشان داد. اما سوال اساسی این است که آیا اکنون احتمال تضعیف معنادار ارزش ریال در کوتاه مدت وجود دارد؟ بر مبنای برخی شواهد تحلیلی پاسخ به این سوال منفی است. از یک سو باید توجه داشت که در چهار سال اخیر همگام با جهش 8 برابری نرخ دلار، حجم نقدینگی ریالی 4 برابر شده و درآمد ارزی کشور و نیز حجم دسترسی به ذخایر با فرض تحقق رفع تحریم ها افزایش خواهد یافت. علاوه براین، بر اساس مدل های تورمی که ارزش ذاتی ارز را بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی محاسبه می کنند، ریال در شرایط کنونی در محدوده طبیعی قیمت گذاری شده است. این مدل ها که بر اساس سال های مختلف پایه، نتایج متفاوتی پیشنهاد می دهند، در صورت مبنا قراردادن میانگین بلندمدت، ارزش منصفانه دلار در پایان سال را در محدوده 28.700تومان تخمین می زنند. در همین حال، برخی نیز چنین استدلال می کنند که حتی در صورت عدم احیای توافق هسته ای، به دلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت جهانی نفت و تداوم بحران اوکراین، نرخ های فعلی ارز متعادل و قابل امتداد تا پایان سال است.

پیامد این مساله، همان طور که پیشتر ذکر شد، بر شرکت های بورسی تهران عبارت از عدم ایجاد امکان جدید در رشد سریع درآمدهای فروش خواهد بود. در این میان، تحولات صنایع صادر کننده شامل پتروشیمی، فلزات و معدنی عملا به بازار جهانی گره می خورد که تفصیل آن در بند بعدی آمده است.

اقتصاد جهانی: وضعیت بازارهای بین المللی معمولا از مجرای قیمت های جهانی کالا بر بورس تهران اثر می گذارد. علت این مساله هم آن است که تقریبا دو سوم از شرکت های بورسی به لحاظ وزن (ارزش بازار)، بنگاه هایی هستند که فروش محصولاتشان چه در داخل و چه به صورت صادراتی تابع نرخ های جهانی است. برای مشاهده ابعاد تاثیرگذاری این عامل بر بورس تهران، مرور اتفاقات سال 87 به عنوان یکی از نمونه های خاص جالب توجه است. در آن سال، در پنج ماه نخست، با افزایش چشمگیر قیمت کالاها، بازدهی 35درصدی شاخص به ثبت رسید و سپس در هفت ماه بعدی، با آغاز بحران جهانی اقتصادی و سقوط آزاد مواد خام، این متغیر بیش از 33درصد افت کرد! برای تحلیل وضعیت بازار کالا در شرایط کنونی، باید در یک نگاه کلی چشم انداز اقتصاد جهانی را مورد بررسی مختصر قرار داد. واقعیت این است که در حدود 14 سال گذشته و از زمان بروز بحران سال 2008، بانک های مرکزی به ویژه در غرب و چین عمدتا سیاست های انبساط پولی را پیگیری کرده اند. معنای این سیاست ها، نگه داشتن نرخ بهره در سطح نزدیک به صفر و نیز پمپاژ پول به اقتصاد از طریق خرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی و اجرای برنامه های محرک اقتصادی بوده است. در ابتدا این تصور وجود داشت که این رویه به تورم بزرگی در بخش کالایی منجر نخواهد شد اما از ابتدای سال 2022 این فرضیه با چالش جدی مواجه شده و تورم در بخش عمده ای از اقتصادهای غربی خودنمایی کرده است. به عبارت دیگر، قیمت های کالا در نهایت به این «پول پاشی» بانک های مرکزی واکنش نشان داده که البته نقش جهش بیش از 100درصدی قیمت نفت در 18ماه گذشته نیز در این موضوع مهم است. نمودار شماره دو، روند شاخص قیمت کالایی بلومبرگ به عنوان یکی از شاخص های مطرح برای ردیابی ارزش کالاها و نوسانات آن در یک دهه اخیر را نشان می دهد. در شرایط کنونی چندعامل تهدیدکننده بر سر ثبات این بازارها در سطوح قیمتی فعلی سنگینی می کند. نخست؛ حرکت بانک مرکزی آمریکا به نحو آهسته اما ممتد به سوی انقباض پولی و افزایش بهره و استمرار این نهاد در فروش اوراق بدهی دولتی است. دومین تهدید به بالا بودن ارزش گذاری سهام به ویژه در غرب (در مقایسه با نرخ های بهره کنونی) مربوط می شود. در کنار اینها، نگرانی همیشگی از ناپایداری مدل رشد اقتصادی چین و افزایش شدید و فزاینده روند بدهی ها و افت قیمت های مسکن وجود دارد. برآیند این اتفاقات، تداوم موج اصلاحی در بازار سهام جهانی و نیز اصلاح بیشتر ارزش مواد خام و فلزات (به ویژه گروه هایی نظیر فولاد، سنگ آهن و فلزات اساسی که با چین مرتبط هستند) را در نیمه دوم سال شمسی جاری محتمل می سازد، از این رو می توان این گمانه را مطرح کرد که وزنه بازارهای جهانی در افق کوتاه مدت به سمت تاثیرگذاری منفی بر بورس تهران سنگینی کند؛ هر چند این تاثیر گذاری می تواند با تاثیر متفاوت سایر عوامل (که در بندهای دیگر بحث شد) خنثی شود.

سیاست های پولی: اگر نرخ ارز اثر فوری و مستقیمی بر بورس دارد، تاثیر گذاری سیاست های پولی را باید ماندگار و عمیق دانست. سیاست های پولی نرخ سود بدون ریسک را تعیین می کنند و در نهایت، به نوبه خود، نرخ تنزیل درآمدهای آتی یک شرکت را مشخص کرده و تاثیر مهمی بر ارزش گذاری سهام می گذارند.

در ایران، سود اسمی سپرده ها به طور تاریخی بالا بوده است اما مادامی که این نرخ در محدوده تورم یا کمتر از آن قرار دارد، مشکل رکودی برای بازار سهام ایجاد نمی کند، چون شتاب افزایش درآمد شرکت ها عملا همسو یا بیشتر از تورم است. مشکل در زمانی ایجاد می شود که تورم مهار شده اما نرخ های سود سپرده به عنوان فرصت سرمایه گذاری بدون ریسک بالاتر باقی می مانند. از سال 97 تاکنون، شاهد سبقت بی سابقه نرخ تورم از سود بانکی و افزایش متناوب این متغیر که از آن به عنوان «نرخ سود واقعی» یاد می شود، بوده ایم.

همان طور که از ارقام نمودار پیداست، بعد از یک دوره کوتاه سبقت نرخ های سود اسمی از تورم در دولت یازدهم، این روند معکوس شده است. نرخ های سود واقعی منفی تاثیر مخربی بر ثبات شرایط کلان اقتصادی دارند و این تاثیر منفی در چند سال اخیر در بستر اقتصاد ایران هم قابل رصد است، با این حال امکان افزایش ساختار و چرخه بازار بیشتر نرخ های سود در شرایط کنونی به دلیل مشکلات سیستم بانکی که عمدتا ناشی از وجود دارایی های کم بازده یا موهوم در سمت راست ترازنامه است، وجود ندارد.

بنا به تجربه مشابه در دیگر کشورها، این مشکل بدون اجرای یک تجدید ساختار بنیادین در شبکه بانکی که شامل توقف فعالیت بانک های بد و افزایش سرمایه سنگین بقیه بانک ها و بازبینی در قوانین نظارتی و کنترلی است، قابل حل نیست. در شرایط کنونی، به رغم داغ بودن گفتمان مشکل بانک ها، یک نقشه راه مشخص و کامل برای مواجهه با این مساله نزد سکانداران اقتصادی دیده نمی شود.

ادامه این رویه بدان معنا است که تا زمان اجرای برنامه تحول ساختاری، احتمالا نرخ سود سالانه 20 تا 23درصدی (در قالب سپرده های ویژه یا صندوق های سرمایه گذاری برای سپرده گذاران قابل دسترسی است) با روش های ابتکاری پابرجا می ماند. پیامد این شرایط عبارت از پایداری نرخ های سود واقعی منفی است که کماکان سرمایه گذاری در ابزار درآمد ثابت را به عنوان یک جایگزین پایدار در مقابل دارایی های رقیب (از جمله سهام) مطرح نمی کند، بنابراین با فرض عدم افزایش بیشتر نرخ های سود از سطوح کنونی نمی توان انتظار تهدید جدی برای بورس تهران از این محل در کوتاه مدت را داشت.

ارزش گذاری سهام: متوسط نسبت قیمت بر درآمد سهام به عنوان کلیدی ترین دماسنج ارزش گذاری موردتوجه سرمایه گذاران در بورس تهران شناخته می شود. این نسبت گویای آن است که به ازای هریک واحد سود شرکت ها چه قیمتی باید برای سهام پرداخته شود. با نادیده گرفتن ارقام حباب سال 99، به طور تاریخی این نسبت بین 4 تا 9 واحد در بورس تهران نوسان کرده و متوسط بیست ساله آن نیز 7 واحد است. نسبت های کمتر از میانگین معمولا به معنای ارزندگی سهام بوده که یک رونق تدریجی در مقطع بعدی را به دنبال داشته اند و نسبت های بالا هم معمولا با دوره های رکود بعدی توام شده اند.

در شرایط فعلی، نسبت موردبحث بر اساس سود دوازده ماه گذشته شرکت ها و نیز اجماع تحلیلگران برای 12ماه بعدی در محدوده 6واحد قرار دارد که از میانگین بلندمدت پایین تر است. با توجه به آنچه در بخش قبلی درخصوص سیاست های پولی و نرخ های سود واقعی کمتر از تورم مطرح شد، انتظار کاهش بیشتر این نسبت به دلیل نرخ های منفی سود واقعی بانکی در موقعیت حاضر منتفی است، از این رو می توان گفت این نسبت نه تنها نشانه ای از حباب یا مخاطره جدی در جهت ایجاد فشار رکودی در بورس تهران (مانند سال 99) را در بر ندارد، بلکه جذابیت کافی برای خریداران بلندمدت سهام را فراهم کرده است. از برآیند مطالب فوق ساختار و چرخه بازار ساختار و چرخه بازار می توان نتیجه گرفت با توجه به احتمال تاثیر گذاری خنثای دو عامل (نرخ ارز و سیاست های پولی)، مسیر آتی بورس تهران در کوتاه مدت از رهگذر تقابل یک عامل رکودی (اقتصاد جهانی) و دو فاکتور رونق زا (امکان رفع تحریم ها و ارزش گذاری مناسب سهام) تعیین می شود. این بدان معنا نیست که برآیند روند آتی لزوما به سمت رونق متمایل می شود، بلکه قوت هریک از این عوامل می تواند مسیر آتی را تعیین کند، با این حال آنچه که می توان با اطمینان بیشتری اظهار کرد این واقعیت است که بورس تهران در حال حاضر به لحاظ ارزش گذاری در وضعیت متعادلی قرار دارد و از این رو می توان کسب بازده معقول برای سرمایه گذاران بلندمدت با فرض خرید و نگهداری سهام بنیادی را انتظار داشت.

زیست‌بوم نوآوری شرق کشور متحول می‌شود/بازار ایران باید به سمت دانش‌بنیانی برود

زیست‌بوم نوآوری شرق کشور متحول می‌شود/بازار ایران باید به سمت دانش‌بنیانی برود

تهران- ایرنا- سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد از موافقت اصولی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با مجوز پارک علم و فناوری ساختار و چرخه بازار دانشگاه مشهد (خرداد ۱۴۰۰) خبر داد و گفت: هدف از احداث این پارک فقط گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه نیست، بلکه باید زیست‌بوم نوآوری شرق کشور را متحول کنیم.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه ایران در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد و به تدریج دانشکده ادبیات، دانشکده معقول و منقول (که بعدا به الهیات تغییر نام یافت) دانشکده علوم، دانشکده دندانپزشکی، دوره شبانه، دانشکده علوم دارویی و تغذیه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشکده مهندسی به آن اضافه شدند.

همچنین پس از انقلاب اسلامی دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشکده دامپزشکی، آموزشکده کشاورزی شیروان، دانشکده علوم ورزشی، دانشکده علوم ساختار و چرخه بازار ریاضی، پژوهشکده علوم‌گیاهی، مرکز تحقیقات زمین‌لرزه‌شناسی، کالج دانشگاه، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست و دانشکده معماری و شهرسازی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز زیر چتر دانشگاه فردوسی قرار گرفتند.

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگ ترین دانشگاه شرق کشور، بیش از ۸۰۰ عضو هیأت‌علمی و بیش از ۲۵ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد که از این تعداد بیش از دو هزار نفر دانشجوی بین‌المللی هستند.

دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد که از دی ۱۴۰۰ به این سمت منصوب شده، عضو هیات علمی رشته مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد است و پیش از این مسوولیت‌هایی از قبیل مدیریت ارتباط علمی دانشگاه با جامعه و صنعت و ریاست پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره مجتمع صنعتی اسفراین و همچنین ریاست پژوهشگاه نیروی وزارت نیرو را برعهده داشته است.

زیست‌بوم نوآوری شرق کشور متحول می‌شود/بازار ایران باید به سمت دانش‌بنیانی برود

اقتصاد دانش‌بنیان در دانشگاه شکل نمی‌گیرد

وی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اقدامات دانشگاه فردوسی در این زمینه اظهار داشت: اقتصاد دانش‌بنیان در دانشگاه شکل نمی گیرد؛ زیرا اقتصاد از مسیر عرضه شروع نمی‌شود.

بازار، نیروی محرکه اصلی بخش توسعه است. دانشگاه در چرخه کلی اقتصاد دانش‌بنیان در بخش سیاست گذاری، خط دهی، کمک به تصمیم‌سازی باید باشد که نیست.

سرپرست دانشگاه فردوسی ادامه داد: بازار ایران باید به سمت دانش‌بنیان شدن برود اما صنعت مونتاژ دنبال دانش‌بنیان‌ها نمی‌رود؛ بلکه دنبال فارغ‌التحصیل دانشگاه ها می‌رود بنابراین بحث مهارت و مناسب نبودن فارغ التحصیلان دانشگاه مربوط به صنعت مونتاژ است یعنی به تکنیسین نیاز دارد و نه طراح؛ بنابراین تغییر اصلی باید در آن بخش رخ ندهد.

ضابط توضیح داد: تولید دانش‌بنیان به سمت موضوع کارآفرینی می‌رود؛ یعنی شرکت دانش‌بنیان باید شرکت کارآفرین باشد و تولید داشته باشد، یکی از مفاهیم کارآفرینی تخریب خلاقانه (creative destruction) است؛ یعنی یک فرد نواوری انجام می‌دهد که به اندازه ۱۰ نفر ارزش افزوده ایجاد می‌کند و اگر در یک مجموعه‌ای ۱۰۰ نفر کار می‌کنند، ۱۰ نفر می‌توانند کار آن ۱۰۰ نفر را انجام دهند.

وی اظهار داشت: در مجموع کارآفرین و شرکت دانش‌بنیانی که ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کند اشتغال را در ظاهر کم می‌کند اما در واقع افراد بیکار به دلیل ارزش افزوده ایجاد شده، فرصت‌هایی را برای بخش خدمات پدید می‌آورند و به طور کلی گردش مالی در جامعه بیشتر می‌شود، به شکل خلاصه شکل نادرست و ضعیف تولید را با تولید دانش‌بنیان از بین می‌بریم.

زیست‌بوم نوآوری شرق کشور متحول می‌شود/بازار ایران باید به سمت دانش‌بنیانی برود

تحول زیست‌بوم نوآوری شرق کشور با کمک پارک استانی و پارک دانشگاهی

سوال سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد؛ باید از خود بپرسیم چرا فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مهم ایران داخل کشور طرفدار ندارند؛ در حالیکه در خارج از ایران بدون سوال پذیرفته می شوند؟ ما دوست نداریم سرمایه‌های کشور از وطن بروند، البته این نشان‌دهنده ارزش دانشگاه های مهم ایران از جمله تهران و شریف است. باید به این سوال پاسخ بدهیم. استاد دانشگاه فردوسی مشهد به تصویب احداث پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اولین مرکز رشد دانشگاه مشهد سال ۸۵ راه‌اندازی شد.

امروز ۱۶۰ واحد فناور و حدود ۵۰ شرکت دانش بنیان در این دانشگاه مستقر هستند، برخی شرکت‌های رشدیافته هم مرکز رشد را ترک کرده‌اند.

ضابط تاکید کرد: یک پارک علم و فناوری استانی هم در مشهد فعال است. دانشگاه و پارک علم و فناوری استان نیاز به رقابت منفی ندارند با اینکه در برخی موارد بین این دو رقابت منفی وجود دارد، امروز در پارک علم و فناوری استانی ۳۶۰ شرکت و در دانشگاه ۱۶۰ واحد فناور فعال هستند ولی هدف ما فقط افزایش تعداد شرکت‌ها و واحدهای فناور این دو نیست.

اکنون ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور در خراسان داریم، باید کاری کنیم که زیست‌بوم نواوری شرق کشور دو برابر شود و در مجموع تعداد این واحدها به ۷ هزار شرکت برسد.

وی درمورد محل پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: این پارک داخل دانشگاه ایجاد می‌شود. فضای دانشگاه ۲۷۰ هکتار است و فضای پارک و دانشگاه تلفیقی خواهد بود البته بناهایی هم خواهد داشت.

سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد افزود: هدف ما توسعه زیست بوم نوآوری شرق کشور است و نه فقط احداث پارک دانشگاه فردوسی مشهد یا افزایش تعداد شرکت‌ها. دانشگاه نسبت به پارک استان مزیت و فرصتی دارد که ۲۵ هزار دانشجو و ۸۰۰ عضو هیات علمی آن است. به نوعی دانشگاه ابتدای تولید ثروت دانش بنیان، پارک میانه راه و صنعت در پایان راه است.

همه چیز از نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ ویژه بازار اروپا + قیمت ایکس تریل مدل ۲۰۲۳

بعد از مدت ها نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ ویژه بازار اروپا رونمایی شد و به زودی فروش آن از قیمت 37 دلار تا 56 دلار آغاز می‌شود.
به گزارش ساختار و چرخه بازار صفحه اقتصاد، تقریبا دو سال از زمانی که نسل چهارم خودروی ایکس تریل که در بازار آمریکا با نام نیسان روگ نیز شناخته می‌شود می‌گذرد. از زمان رونمایی این نسل جدید، نیسان ایکس تریل در بازارهای مختلفی مانند چین، استرالیا و اخیرا در ژاپن عرضه شده است.
اکنون بالاخره نوبت اروپا شده که پذیرای نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ باشد، خودرویی که در دو مدل ۵ و ۷ سرنشین وارد قاره سبز خواهد شد.
در ابتدا، این خودرو فقط قرار است در مدل‌های هیبریدی وارد بازار اروپا شود. مدل پایه نیسان ایکس تریل جدید در اروپا از یک موتور ۱.۵ لیتری توربو سه سیلندر بنزینی مجهز به تکنولوژی کمپرس متغیر نیسان بهره می‌برد. نکته جالب در مورد این پیشرانه سه سیلندر این است که در دورهای پایین و زمانی که به عملکرد بالایی نیاز نیست، موتور با افزایش ضریب کمپرس مصرف سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

تنوع پیشرانه‌ها با تاکید روی مصرف سوخت بهینه

در کنار این پیشرانه VC Turbo نیسان یک سیستم هیبریدی ملایم ۱۲ ولتی نیز به منظور ذخیره انرژی در پک باتری کوچک لیتیوم یونی خودرو نیز عرضه کرده که نیروی مورد نیاز خودرو در ترافیک، قابلیت استارت دوباره سریع و شش نیوتن متر گشتاور اضافی را برای خودرو به ارمغان می‌آورد. روی هم رفته، این پیشرانه هیبریدی ۱۶۱ اسب بخار قدرت و ۳۰۰ ساختار و چرخه بازار نیوتن متر گشتاور دارد که توسط گیربکس CVT ایکس ترونیک به چرخ‌های جلو ارسال می‌شوند.
نیسان می‌گوید این پیشرانه VC Turbo مطابق چرخه WLTP مصرف سوختی برابر با ۷.۱ لیتر به ازای هر صد کیلومتر در حالت ترکیبی دارد. خودروی در مدل مجهز به این موتور صفر تا صدی معادل ۹.۶ ثانیه داشته و حداکثر سرعتش به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.
اگر نیاز به پیشرانه قوی‌تر دارید، شرکت نیسان این شاسی بلند جذاب را با سیستم‌های هیبریدی e-Power که به صورت خودکار شارژ می‌شوند نیز عرضه می‌کند. نسخه اول به موتور ۳ سیلندر ۱.۵ لیتری VC توربو مجهز است، البته در این پیشرانه موتور بنزینی تنها نقش یک ژنراتور برای باتری قوی خودرو را دارد. این مدل حدودا ۲۰۱ اسب بخار قدرت و ۳۳۰ نیوتن متر گشتاور در اختیار راننده قرار می‌دهد.

نیسان ایکس تریل 2023

همین پیشرانه را مشتریان می‌توانند با سیستم e-4ORCE نیسان نیز سفارش بدهند. این سیستم یک موتور الکتریکی اضافی با ۱۲۶ اسب بخار قدرت و ۱۹۵ نیوتن متر گشتاور را به محور عقب خودرو اضافه می‌کند. با مجهز شدن به این پیشرانه نیسان ایکس تریل دو دیفرانسیل شده ولی خروجی قدرت آن فقط با اندکی افزایش به ۲۱۱ اسب بخار می‌رسد.

با این قدرت بیشتر و گشتاور اضافی از موتور الکتریکی محور عقب، نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ مجهز به e-4ORCE برای افزایش سرعت خود ساختار و چرخه بازار به صد کیلومتر از حالت سکون تنها به ۷ ثانیه زمان نیاز دارد و میزان مصرف سوخت ترکیبی آن ۶.۳ لیتر به ازای هر صد کیلومتر رانندگی است. مدل استاندارد e-Power صفر تا صدی معادل ۸ ثانیه داشته و حداکثر سرعت آن روی ۱۷۰ کیلومتر محدود شده، البته مصرف سوخت ترکیبی خودرو در این مدل بهینه‌ترین حالت بوده و معادل ۵.۸ لیتر به ازای هر صد کیلومتر است.

طراحی کابین و بدنه تغییری نکرده است

از نظر طراحی ظاهری، نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ ویژه بازار اروپا تقریبا مشابه مدل‌های عرضه شده در بازارهای دیگر است، هر چند برخی تفاوت‌ها در ساختار تریم‌های مختلف این خودرو وجود دارد. داخل کابین نیز همین موضوع صدق می‌کند و از موارد قابل توجه در طراحی این بخش می‌توان به دو صفحه نمایش لمسی ۱۲.۳ اینچی اشاره کرد. صفحه نمایش اولی مختص سیستم اطلاعات سرگرمی نیسان کانکت بوده و دیگری به عنوان صفحه نمایش کیلومتر و آمپرها استفاده می‌شود.

شرکت نیسان می‌گوید ردیف سوم صندلی‌های نسخه هفت سرنشین ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ به راحتی می‌تواند افراد با قد تا ۱۶۰ سانتی متر را در خود جای بدهد. در صورت نیاز به فضای بار بیشتر، راننده امکان خواباندن صندلی‌های ردیف سوم را خواهد داشت. سرنشین‌های ردیف دوم صندلی‌ها سیستم تهویه مطبوع مختص خود را خواهند داشت و در کنار آن نیسان پورت‌های ساختار و چرخه بازار مختلف USB و آفتابگیرهای نصب شده روی شیشه‌ها را نیز ارائه کرده است.

نیسان ایکس تریل جدید ویژه بازار اروپا به هفت کیسه هوای از جمله کیسه هوای مرکزی بین راننده و سرنشین جلو مجهز شده است. به طور کلی، کیفیت ساخت کابین نسبت به نسل قبل بسیار بهتر شده و مخصوصا روکش صندلی‌های درجه یک بسیار قابل توجه هستند.

ظرفیت بار نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ در صورتی که ردیف دوم و سوم صندلی‌ها جای خودشان باشند معادل ۵۸۵ لیتر است که افزایشی تقریبا ۲۰ لیتری را نشان می‌دهد. صندلی‌های ردیف دوم همچنین قابلیت تا شدن ۶۰:۴۰ را دارند و به همین علت، دسترسی به صندلی‌های ردیف دوم کار خیلی سختی نخواهد بود.

کابین نیسان ایکس تریل 2023

مجهز به آخرین تکنولوژی‌های رانندگی روز

در مورد سیستم‌های کمکی رانندگی، که این روزها شرکت‌های خارجی روی خودروهای خود انواع آن‌ها را ارائه می‌کند، نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۲ به مواردی مانند کروز کنترل هوشمند با قابلیت توقف و حرکت در ترافیک و سیستم کمکی حفظ مسیر با رادار نقطه کور مجهز شده است. این سیستم از داده‌های سیستم ناوبری خودرو برای تنظیم سرعت ورود خودرو به پیچ‌ها در جاده‌هایی که پیچ‌های تندی دارند استفاده می‌کند.

قیمت و زمان ورود به بازار

نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۲۳ قرار است از پاییز امسال به عنوان پرچم دار جدید این خودروساز ژاپنی وارد بازارهای اروپایی شود. ثبت سفارش این خودرو در بریتانیا از این ماه شروع می‌شود و نخستین نمونه‌های از ماه اکتبر قرار است تحویل مشتریان شوند. قیمت این ایکس تریل جدید از ۳۷ هزار دلار در مدل پایه دیفرانسیل جلو شروع می‌شود و گران‌ترین نسخه آن حدودا ۵۶ هزار دلار قیمت دارد.

از جمله مهم‌ترین رقبای این خودرو در بازار اروپا می‌توان به نمونه‌هایی مانند تویوتا راوفور، سوبارو فورستر، فولکس واگن تیگوان آل اسپیس، اشکودا کودیاک و پژو ۵۰۰۸ اشاره کرد. نظر شما در مورد این شاسی بلند ژاپنی چیست؟ به نظر شما در صورت ورود این خودروهای روز جهانی به بازار ایران، شرکت‌های چینی توان رقابت با آن‌ها را خواهند داشت؟

رمزگشایی از رشد دوباره نرخ بهره

نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم شهریور ماه به رکورد خود در یک ماه گذشته رسیده است. در تحلیل این اتفاق آمارها و منابع آگاه دو فرضیه مهم را مبنای این اتفاق قرار می دهند. فرض نخست نصب سقف جدید برای نرخ بهره بین بانکی و فرض دوم اشاره به کاهش منابع در بازار بین بانکی دارد.

رمزگشایی از رشد دوباره نرخ بهره

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ بهره بین بانکی در ابتدای شهریور ماه روندی صعودی به خود گرفت. بررسی های آماری و شنیده های اکو ایران از منابع آگاه نشان می دهد نرخ بهره بین بانکی به احتمال بالایی در حال نصب سقف جدید است.

به طور کلی بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی اقدام به فعالیت می کند. بازار باز و بازار بین بانکی. هدف از انجام فعالیت این نهاد در بازارهای بین بانکی عموما تنظیم نرخ بهره بین بانکی و بهبود شرایط نقدینگی بانک ها است. بررسی های آماری از وضعیت کنونی نرخ سودها در بازارهای مالی خبر از روند صعودی این شاخص در اقتصاد کشور دارد.

رشد دوباره نرخ بهره بین بانکی در شهریور ماه

در آغاز تابستان بورسی ها یکی از مهم ترین دلایل در افت شاخص بورس را رشد نرخ بهره بین بانک می دانستند. این در حالی است که بانک مرکزی در جهت کاهش تورم و رسوب عملیات بازار باز در پایه پولی از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه اقدام به تزریق کمتر پول در این معاملات کرده و به صورت موازی نرخ بهره را افزایش داد تا جایی که در آغاز تابستان نرخ سود بازار باز به مرز 21.5 درصد رسیده و نرخ بهره بین بانکی نیز در رفتاری مشابه با 21.31 درصد رکورد یک سال ونیمه را ثبت کرد.

در همین زمان با واکنش شدید بورسی ها به رشد نرخ بهره بین بانکی و افت شاخص بورس، بانک مرکزی بالاجبار سیاست خود را تغییر داده و به یکباره نرخ سود بازار باز را به کف 20 درصد رسانده و نرخ بهره بین بانکی را نیز 0.18 واحد درصد کاهش داد.

رشدی که بانک مرکزی در نرخ بهره بین بانکی پی ریزی کرده بود مسیری بود که به اعتقاد برخی اقتصاددانان یکی از سیاست های مهم در راستای کاهش تورم قلمداد می شود. این در حالی است که تعارض این سیاست با منافع بورسی ها اعتراض آن ها را شدید تر کرد. با این حال آمارها و اخبار حاکی از آن است روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی که در واکنش به اعتراض بورسی ها در آغاز تابستان شکل گرفته دوامی نداشته و دوباره صعودی شده است.

در همین راستا طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی هفته دوم شهریور ماه برابر با 20.74 درصد ثبت شده و نسبت به هفته قبل خود 0.09 واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

در شرایطی که دولت سقف 20 درصدی را برای نرخ سود بین بانکی تعیین کرده بود اما ساختار بازارهای بین بانکی هنوز به گونه ای نبوده که دستیابی به این هدف تا کنون محقق شود. به همین علت رخی از کارشناسان و منابع آگاه احتمال سقف جدید 21 درصد را برای این شاخص در نظرگرفته اند.

اما عده ای دیگر در تحلیل این اتفاق تغییرات عملیات بانک مرکزی در دو بازار بانکی را مبنا قرار داده اند که البته می تواند همجهت با فرض نخست نیز باشد.

نرخ سود

تزریق 70 همتی در بازار باز و کاهش اعتبارات قاعده مند

بررسی های آماری نشان می دهد بانک مرکزی تزریق پول در بازار باز را پس از برخورد به کف 60 هزار میلیاردتومانی دوباره ارتقا داده و به سقف 70 همت رسانده است. این روند موازی به افزایش نرخ سود بازار باز بوده و این شاخص را از 20.71 درصد به 21.21 درصد رسانید.

این در حالی است که بانک مرکزی اعتبارات قاعده مند خود در بازار بین بانکی منتهی به 8 شهریور ماه از مرز 25 هزار میلیارد تومان به 10 همت تنزل داده است.

برهمین اساس برخی تحلیل گران عامل توضیح دهنده دیگر در رشد دوباره نرخ بهره بین بانکی را کاهش منابع در بازار بین بانکی عنوان کرده اند.

پشت پرده گوشت‌های چرخ کرده فروشگاه شهروند که سفید می‌شود | واکنش مدیرعامل شهروند

تازگی فیلمی از یکی از شهروندان منتشر شده که نشان می‌دهد گوشت قرمز چرخ کرده خریداری شده از فروشگاه‌های شهروند وقتی در زیر آب شستشو می‌شود، رنگ آن از قرمز به سفید تغییر می‌کند و بافتی شبیه پنبه به خود می‌گیرد.

گوشت قرمز

به گزارش همشهری آنلاین، داود قربانیان مدیرعامل شرکت شهروند در این باره توضیح داد: ساختار گوشت متشکل از پروتئین و چربی است و سلول‌های اکتین و میوزین در اثر چرخ کردن، ساختار سلولی آنها دچار گسست می‌شود به دلیل اینکه این ساختار سلولی شکسته می‌شود محتوی ساختار سلولی به راحتی با آب شسته می‌شود و این رنگدانه‌های میوگلوبین که داخل گوشت وجود دارد و خون‌آبه‌ای که در داخل خون است به دلیل شستشو از بین می‌رود.

او افزود: طبیعی است که هر گوشتی بعد از شستشو رنگش تغییر پیدا کند اگر آن گوشت چرخ بشود و ساختار سلولیش از بین برود بنابراین این موضوعی که درباره گوشت چرخ کرده اتفاق افتاده در ماه‌های گذشته هم البته یکی دو مورد ابهام داشت و بعضی از شهروندان گوشت چرخ کرده را شستشو می‌دادند، بعد می‌دیدند که رنگش تغییر کرد. این ناشی از ساختار پروتئینی گوشت و شسته شدن و خارج شدن رنگدانه‌های داخل گوشت است که یک امر کاملا طبیعی است.

مدیر عامل شرکت شهروند افزود: سازمان دامپزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترک، به فروشگاه آزادگان مراجعه کردند همان‌جا در حضور مدیران فروشگاه و سازمان تعزیرات، گوشت تازه چرخ شد و در معرض جریان آب قرار گرفت و این موضوع تایید و این ابهام رفع شد بنایرین هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و این یک امر کاملا طبیعی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.