قوانین معاملاتی


دستورالعمل ماده ۵۳ آیین نامه مالی و معاملاتی موضوع مناقصه و مزایده

[1] ماده1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا 3 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر می‌گردد.

تبصره 1: مؤسسه درصورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه (مزایده) با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محلهای مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه (مزایده) در سطح بین‌المللی بعمل آید یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در قوانین معاملاتی تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

تبصره 3: انتخاب روزنامه به عهده رئیس مؤسسه است.

ماده 2: در آگهی مناقصه (مزایده) نکات زیر باید رعایت شود :

- مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تاخیر نماید.

- تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.

- مدت قبول پیشهادات کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.

- محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.

- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه

- میزان تضمین حسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.

- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه (مزایده) لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجازبودن حضور پیشنهاد دهند‌گان یا نمایندگان ‌رسمی اعضاء درکمیسیون مناقصه (مزایده).

- میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه (مزایده) لازم باشد.

- محل ‌توزیع یا فروش‌ نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مناقصه (مزایده) در صورت لزوم.

- محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آنصورت می‌بایست فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.)

- تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه (مزایده) و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گزار نمی‌‌نماید.

ماده 3: در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «2» لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه مزایده) منظور نماید.

ماده 4 : منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه (مزایده) که برای برنده مناقصه (مزایده) امتیاز یا محدودیت محسوب گردد ممنوع است.

ماده 5: در صورتی که شرایط مناقصه (مزایده) که می‌بایست مطابق با مواد 2 و 3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌ پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه (مزایده) در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید مورد قبول امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده 6: مؤسسه مکلف است درتاریخ مقرر و اعلام‌ شده در آگهی، کمیسیون ‌مناقصه (مزایده) را تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف) درصورتجلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مناقصه (مزایده) با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیتها و تواناییها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب) دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذینفع برسد.

ماده 7: سپرده برنده اول شرکت در مناقصه (مزایده) که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه (مزایده) حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد بنفع مؤسسه ضبط می‌شود.

تبصره : سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) برندگان دوم و سوم مناقصه (مزایده) حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به آنان مسترد شود مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد پیشنهاد کتبی مؤسسه به ترتیب اولویت به نامبردگان ابلاغ گردد که در این صورت بشرط استنکاف برندگان از انجام معامله سپرده آنان نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 8: مؤسسه مجاز است به شرط اعلام در شرایط مناقصه (مزایده) مقدار کار یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

ماده9: مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

تبصره : دلایل رد پیشنهاد می‌بایست در صورتجلسه موضوع ماده «6» صراحتاً ذکر شود.

ماده 10: مؤسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که بمبلغ معامله تعلق می‌گیرد، هنگام هرپرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوطه واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.

ماده11: میزان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) به تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از20% آن بیشتر نخواهد بود و در هر حال این مبلغ نباید از پانصد هزار ریال کمتر باشد.

ماده12: مؤسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5% و حداکثر10% مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانتنامه بانکی یا سفته یا سپرده نقدی که بحساب واریز شود دریافت نماید.

ماده 13: مؤسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمین ماده «12» در هر پرداخت، معادل10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید.

ماده 14: سپرده موضوع ماده سیزده در مورد قراردادهای حمل و نقل کلاً و در مورد قراردادهای ساختمانی50% آن پس از تحویل قطعی‌ کار یا خدمت انجام شده و صورتمجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد. تعیین زمان استرداد الباقی سپرده قراردادهای ساختمانی با نظر رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد. این زمان نبایستی بیشتر از پایان زمان ضمانتنامه قرارداد باشد.

تبصره : آن قسمت از سپرده موضوع ماده «13» که در اثر عدم اجرای حسن انجام‌کار به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام‌الاختیار مؤسسه، و نماینده تام‌الاختیار طرف قرارداد و مشاور ضبط می‌گردد درآمد مؤسسه خواهد بود.

ماده 15: جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) بنابر دعوت رئیس مؤسسه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیسیون با اکثریت‌آرا قابل اجرا می‌باشد. ترکیب اعضاء این کمیسیون، اعضاء هیأت موضوع ماده50 آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشند.

تبصره : حضور بدون حق‌رای کارشناس ذیربط در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد با تشخیص رئیس مؤسسه یا کمیسیون مجاز است.

ماده 16: در صورتی که در مؤعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد مؤسسه می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیأت موضوع ماده «50» آیین‌نامه مالی و معاملاتی ارجاع نماید.

ماده 17: مؤسسه در مواردی که لازم بداند می‌تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه (مزایده) را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه (مزایده) قرار دهد.

ماده 18: مأموران و مسئولان مؤسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه (مزایده) به برنده به نحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه مؤسسه نگردد.

ماده 19: در مواردی که انجام کار یا تحویل کالای مورد مناقصه (مزایده) ظرف حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نظر کمیسیون به برنده میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است.

ماده 20: قرارداد بایستی حاوی نکات زیر باشد.

- نام متعاملین با نشانی و کد اقتصادی

- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل

- مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله

- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه (مزایده) در انجام تعهدات کلاً یا جزاً تاخیر نماید

- الزام به تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و چگونگی کنترل کیفیت و تأیید کالا

- اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کار یا کالای معامله و مقتضیات محل تحویل اطلاع کامل دارد

- اختیار مناقصه و مزایده‌گذار به افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا 25% مقدار مندرج در قرارداد در طول مدت قرارداد

- مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس کار انجام‌ شده یا کالای تحویل شده

- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

- میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد و یا ضبط آن

- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی

- اقرار به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء ـ نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی

- سایر شرایط که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه (مزایده) ذکر شده برای فروشنده کالا یا خدمات منظور نگردد.

- سایر شرایطی که در مناقصه (مزایده) ذکر شده است.

ماده 21: این دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ 7/7/78 هیأت امناء به تصویب رسید و نهایی شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

[1]- دستورالعمل موضوع ماده53 آیین‌نامه مالی و معاملاتی درخصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده طی بخشنامه شماره 12265/10/20د مورخ 27/7/78 به واحدها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

قوانین معاملاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مهم­ترین هدف این پژوهش مطالعه دربارۀ به­کارگیری قواعد معاملات اسلامی در قرارداد­های بازار سرمایۀ ایران توسط کنشگران (کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در بورس اوراق بهادار فعالیت اقتصادی دارند) بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این راستا، بر اساس چهار نظریه از قواعد معاملات اسلامی تحت عناوین قواعد لاضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا و فروض اساسی اسلامی در معاملات کنشگران بازار سرمایه مورد آزمون قرارگرفت. در تحلیل داده‌ها از روش آزمون مکرر استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان می­دهد که بین میزان دخالت ضوابط چهارگانه فقهی در معاملات بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و آگاهی سرمایه‏گذاران از این چهار قاعده، هیچ رابطۀ معناداری وجود ندارد. از مصاحبه­های مکمل نیمه ساختاریافته نیز چنین استنباط می­گردد که هنگامی که کمیتۀ فقهی مجربی بر معاملات بازار سرمایۀ سرمایه‌گذاران نظارت می­کند کنشگران ساختار معاملات را اسلامی و شرعی مفروض پنداشته، مستقیماً به اسلامی بودن یا نبودن آن توجهی نمی­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان

عنوان مقاله [English]

applying of Islamic transactions rules on Iran capital market contracts

نویسندگان [English]

 • ali asghar heidari 1
 • ali asghar saeidi 2

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to apply of Islamic transactions rules on Iran capital market contracts by studying the economic actions of the individuals in Tehran stock market. Based on the theories of four major Islamic laws, i.e., no damage rule, gaining from invalid activities rule, peril rule and usury rule; the basic Islamic assumptions is drawn in order to testify in the capital market actors transactions. The results obtained from the repeated test method indicate that there is no significant relation between the quadruple juridical criteria involvement degree in the capital market transactions investors and the knowledge of these four rules. Semi- structured complementary interviews also indicate that the actors suppose the structure of the transactions is based on Islamic rules and Shariah and it is not necessary they focus directly on the Islamic nature of transactions so that the experienced juridical committee controls قوانین معاملاتی the capital market transactions investors.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ا.ا.ا ، سال 1401 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ا.ا.ا ، سال 1400 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

یست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1399 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1398 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1397 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1396 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملاتی که جواز فعالیت شان ملغی گردیده است، اینجا را کلیک کنید

لیست رهنمای معاملات (موتر فروشی) ولایت کابل که تاریخ جواز فعالیت شان ختم گردیده است و لیست رهنمای معاملات (موترفروشی) که بدون جواز فعالیت مینمایند، اینجا را کلیک کنید

وزارت عدلیه

آدرس : ناحیه ششم - غرب قصر دارالامان کابل افغانستان .
ریاست عمومی حقوق، ریاست حقوق کابل، ریاست قضایای امارت ولایت کابل .
آدرس : ساختمان سابق وزارت عدلیه واقع پشتونستان وات - مقابل فروشگاه.
ایمیل: [email protected]
ساعت‌های کاری : ۸ :۰ ۰ صبح الی ۴ :۰ ۰ بعد از ظهر(پنج‌شنبه الی ۱:۰۰)

میانگین متحرک چیست + قوانین معاملاتی میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست

کسانی که در وال استریت از سابقه بیشتری برخور دارند ادعا می‌کنند که میانگین متحرک به وسیله توپچی‌های ارتش وارد بازارهای مالی شدند آنها از میانگین‌های متحرک برای مستقر کردن سلاحهایشان برای دفاع در مقابل هواپیمای دشمن در خلال جنگ جهانی دوم استفاده می‌کردند و از همین شیوه در نمودارهای قیمت استفاده کردند.

دو تن از اولین کارشناسان میانگین‌های متحرک دو نفر به نام‌های ریچارد دان چین و جی. ام. هارست بودند که ظاهرا هیچ کدام در خدمت ارتش نبودند.

دان چین برای مؤسسه مری لینچ کار می‌کرد که اساس و شالوده سیستم معامله‌گری بر مبنای تقاطع میانگین‌های متحرک را متحول کرد. هارست یک مهندس بود که از میانگین‌های متحرک در کتابش که مربوط به بازار سهام بود با نام “تنظیم زمان معامله، جادوی سود در بازار سهام” استفاده کرد.

میانگین متحرک چیست؟

یک میانگین متحرک متوسط ارزش قوانین معاملاتی داده‌ها را در مدت زمانی معلوم نشان میدهد. به طور مثال یک مووینگ اوریج ۵ روزه میانگین قیمت را در ۵ روز گذشته نشان می‌دهد و یک میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت را در ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد و…

برای محاسبه Moving Average ساده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

که هرکدام از Pها بیانگر قیمت در آن روز کاری است و N تعداد روزهایی است که برای محاسبه در نظر گرفته‌ایم و بوسیله خود معامله‌گر انتخاب می‌شود ارزش moving average به دو فاکتور بستگی دارد:

قیمتی که از آن متوسط (میانگین) می‌گیریم و بازه زمانی که در آن MA(Moving Average) محاسبه می‌شود.

فرض کنیم که می‌خواهید میانگین متحرک ساده ۳ روزه را در یک سهم حساب کنید. اگر در سه روز مورد نظر قیمت‌های ۱۹، ۲۰، ۲۹ بسته شود میانگین متحرک ساده ۳ روزه که بر مبنای قیمت بسته شدن است ۲۰ می‌باشد:

انواع میانگین متحرک

سه نوع MA وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی. بیشتر معامله‌گران از MA ساده استفاده می‌کنند زیرا محاسبات به مراتب ساده‌تری دارد. ولی ایراد اساسی که به آن وارد است این است که هر قیمت بیش از یک بار در محاسبه دخالت داده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) گزینه مناسب‌تری برای تشخیص یک روند است. مزیت این میانگین در این است که بیشترین وزن را بر روی داده‌های پایانی قرار می‌دهد و نسبت به MA ساده نسبت به تغییرات سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

در یک زمان مشخص و در مقایسه با MA ساده این میانگین در قبال داده‌های قدیمی نسبت به MA قوانین معاملاتی ساده واکنش کمتری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به مانند سگی است که گوشهایش بهتر می‌شنود و تنها یک بار و آن هم زمانی که یک غریبه به خانه نزدیک می‌شود پارس می‌کند.

فرمول آن به شرح زیر است:

فرمول میانگین متحرک نمایی

در این فرمول N تعداد روزهایی است که برای EMA در نظر گرفته‌ایم که توسط خود معامله‌گر انتخاب می‌شود.

P tod قیمت روزی است که در آن قرار داریم. EMA yest میانگین متحرک نمایی روز قبل است که مقدار آن معلوم شده است.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. اگر می‌خواهید به صورت دستی و با محاسبات این کار را انجام دهید باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. یک EMA با یک دوره مشخص انتخاب کنید (توضیح در ادامه) فرض کنید که می‌خواهیم از یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه استفاده کنیم.

۲. با استفاده از ضریب K طول دوره مورد نظرتان را به دست آورید. برای مثال اگر می‌خواهید از مEMA ۱۰ روزه استفاده کنید مقدار K برابر است با

فرمول میانگین متحرک با ضریب K

۳. میانگین متحرک ساده را برای ۱۰ روز ابتدایی محاسبه کنید. برای اینکار قیمت‌های پایانی ۱۰ روز را با هم جمع کنید و حاصل را بر ۱۰ تقسیم کنید.

۴. برای روز یازدهم قیمت پایانی به دست آمده را در K ضرب کنید و EMA روز قبل را در (K-1) ضرب کنید و حاصل این دو را با یکدیگر جمع کنید. حاصل جمع این دو EMA ۱۰ روزه است.

۵. برای هر روزی که بعد از این اضافه می‌شود مرحله ۴ را تکرار کنید تا آخرین میانگین متحرک نمایی به دست آید.

EMA دو مزیت عمده نسبت به SMA (Simple Moving Average) دارد. اول اینکه EMA نسبت به SMA اهمیت بیشتری را برای آخرین روز قائل می‌شود.
وضعیت و حالت روانی جمعیت معامله‌گر در گذشته نزدیک‌تر (آخرین داده‌های قیمت) از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت پایانی ۱۸ درصد از ارزش میانگین متحرک نمایی را تشکیل می‌دهد در حالی که در میانگین متحرک ساده قیمت پایانی در همه روزها از ارزش یکسانی برخوردار است.

دیگر این که در EMA، داده‌های قدیمی رفته رفته ارزش خود را از دست می‌دهند درست به مانند عکس‌های قدیمی که هرچه می‌گذرد از کیفیت و رنگ آنها کاسته می‌شود، اما در میانگین متحرک ساده جدیدترین قیمت نسبت به قیمت‌های قبلی از ارزش یکسانی در محاسبه برخوردار است.

قوانین معاملاتی میانگین متحرک

یک معامله‌گر موفق آینده را پیش بینی نمی‌کند او به بازار نگاه می‌کند و پوزیشن‌های معاملاتی‌اش را مدیریت می‌کند. Moving Average به ما کمک می‌کنند تا در جهت روند موجود وارد معامله شویم. تنها نکته مهم در یک MA جهت شیب آن است.

شیب MA، جماعت غالب بر بازار را به ما نشان می‌دهد. زمانی که EMA در حال افزایش است بهتر است که به دنبال موقعیت‌های خرید در بازار باشیم و زمانی که EMA در حال کاهش است بهتر است به دنبال موقعیت‌های فروش در بازار باشیم.

میانگین متحرک 30 روزه نمایی

۱. زمانی که یک EMA جهتش به سمت بالاست بیانگر یک موقعیت خرید در بازار است. زمانی که قیمت کمی کاهش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت خرید شد اگر در چنین حالتی وارد یک موقعیت خرید شدید حد ضرر را زیر کف (چاله‌ای که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال دهید.

۲. وقتی که یک EMA کاهش را نشان می‌دهد باید در بازار به قوانین معاملاتی دنبال موقعیت‌های فروش باشید. زمانی که قیمت کمی افزایش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت فروش شد در چنین حالتی حد ضرر را بالای سقف (قله‌ای) که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سربه سر انتقال دهید.

۳. در زمانی که EMA جهت خاصی ندارد و به صورت افقی حرکت می‌کند نشان می‌دهد که بازار بدون روند است و در فضای رنج به سر می‌برد. در این زمان با استفاده از روش‌های دنباله رو روند وارد معامله نشوید.

روش‌های دیگر استفاده از میانگین متحرک

روش‌های مکانیکی معامله‌گری قدیمی از میانگین متحرک استفاده می‌کردند. این روش ۴ مرحله دارد:

 1. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت بالاست و قیمت در بالای آن بسته می‌شود خرید کنید.
 2. معامله خرید خود را زمانی که قیمت در پائین میانگین متحرک بسته شد ببندید.
 3. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت پائین است و قیمت در پائین آن بسته می‌شود بفروشید.
 4. معامله فروش خود را زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد ببندید.

این روش مکانیکی در بازارهای دارای روند خوب کار می‌کند اما هنگامی که بازار در فضای رنج و بدون روند به سر می‌برد سیگنال‌های خطای بسیاری تولید می‌کند.

در صورتی بخواهید برای کاهش خطا این قوانین مکانیکی را فیلتر کنید به همان نسبت که ضرر کاهش می‌یابد باعث از بین رفتن موقعیت‌های سودده نیز می‌شود.

یکی از فیلترهایی که برای این منظور استفاده می‌شود این است که برخی عنوان می‌کنند به جای یک کندل اجازه دهیم ۲ کندل بالا یا پائین میانگین متحرک بسته شود و برخی می‌گویند اجازه دهیم قیمت در میانگین متحرک بیشتر نفوذ کند تا احتمال شکل گیری یک روند بالاتر رود.
فیلترهای مکانیکی ضررها را کاهش می‌دهند اما در عین حال از نقش میانگین متحرک در معاملات می‌کاهند و باعث می‌شوند میانگین متحرک نتواند به موقع به روند موجود بپیوندد.

روش مورد علاقه دان چین یک روش ابداعی بر مبنای میانگین متحرک بود که از تقاطع سه میانگین متحرک ۴ روزه، ۹ روزه و ۱۸ روزه استفاده می‌کرد. سیگنال خرید یا فروش بر اساس این روش زمانی صادر می‌شد که هرسه این میانگین‌ها در یک جهت حرکت می‌کردند.

روش او نیز به مانند دیگر روش‌های مکانیکی فقط در بازارهای با روند قدرتمند به خوبی کار می‌کرد.

یک معامله‌گر باید بپذیرد که میانگین متحرک نمایی نیز مانند سایر ابزارهای معامله‌گری دارای نقاط ضعف و قوت است. میانگین‌های متحرک به شما در تشخیص و دنباله روی روند کمک می‌کنند اما باید پذیرفت که برای زمانی که بازار در فضای رنج به سر می‌برد مناسب نیستند.

نکات بیشتری درباره میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت به کار روند. یک میانگین متحرک صعودی به عنوان یک کف (حمایت) در مقابل قیمت عمل می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی به عنوان یک سقف (مقاومت در مقابل قیمت عمل می‌کند. در زمانی که قیمت به میانگین متحرک صعودی نزدیک می‌شود بخرید و در زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزولی نزدیک می‌شود بفروشید.

میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتور می‌توانند به اندازه خود قیمت کاربردی باشند. برخی از معامله‌گران از ترکیبی از میانگین متحرک ۵ روزه و حجم معاملات استفاده می‌کنند. زمانی که حجم به پایین میانگین متحرک ۵ روزه سقوط می‌کند بیانگر کاهش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است و از اشتیاق معامله‌گران به یک حرکت باز گشتی خبر می‌دهد.

زمانی که حجم در بالای میانگین متحرک ۵ روزه قرار می‌گیرد بیانگر افزایش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است.

اگر بخواهیم میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم یک راه مناسب این است که حدودا به اندازه نصف دوره میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت لحاظ کنیم. مثلا اگر از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه استفاده می‌کنیم می‌توان حدود نیمی از این مقدار را به عنوان معیار در نظر قوانین معاملاتی گرفت و به روز پنجم یا ششم استناد نمود.

اما در میانگین متحرک نمایی با توجه به این که داده‌های پایانی از اهمیت بیشتری برخوردارند برای این منظور روز هفتم یا هشتم را در نظر می‌گیریم.

میانگین‌های متحرک تنها با استفاده از قیمت پایانی شکل نمی‌گیرند بلکه برای این منظور می‌توان از بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کرد. میانگین‌های متحرکی که بر اساس قیمت پایانی شکل می‌گیرند در تحلیل‌های نمودار روزانه استفاده می‌شوند اما معامله گران میان روز برای این منظور از بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز بهره می‌گیرند.

یک میانگین متحرک نمایی بیشتر وزن خود را به روزهای پایانی معاملات اختصاص می‌دهد در حالی که یک میانگین متحرک وزنی (WMA) برای شما این امکان را فراهم می‌سازد که هر وزنی را به هر روزی اختصاص دهید که فکر می‌کنید اهمیت بیشتری دارد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات چیست؟

هر روشی مزایا و یا معایبی دارد که در زیر به مزایای این روش پرداخته می شود:

 • تعیین روند بازار: با استفاده از روش های ساده و نمایی میانگین متحرک، روند بازار تا حدودی مشخص و مسیر برای تریدرها هموارتر کرده، تا آنها بتوانند با چشمی بازتر در معاملات شرکت کنند.
 • حمایت و مقاومت: میانگین های گرفته شده به شکل پویا و متحرک یک خط مقاومت و حمایت از روند بازار را به وجود می آورند که احتمالات پیش رو در بازار را پیش بینی و کنترل می کنند.
 • هشدارهای خرید و فروش: در روش میانگین متحرک منظور از هشدارهای خرید و فروش همان فرصت های طلایی و تقاطع مرگ است که فرصت استثنایی برای معامله گران جهت خرید معرفی می شود، و یا تریدر ها را از خطر مرگ و ریزش سرمایه آنها به دلیل نزول قیمت ها در بازار آگاه کرده و پیشنهاد فروش سهم را به آنها می دهد.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

این روش به دلیل استفاده از نقاط داده های تصادفی در معاملات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار چندان روش مطمئن و صددرصدی محسوب نمی شود. زیرا گاهی اوقات قیمت ها در بازار چنان دچار نوسانات شدیدی می شود که استفاده از این روش برای شناسایی روند بازار مفید نخواهد بود. بهترین زمان برای استفاده از روش میانگین متحرک زمان ثبات بازار است.

20 قانون معاملاتی گن

ویلیام دی گن، سرمایه داری بود که توانست ابزار تکنیکال معاملاتی را با نام زوایای گن به دنیای معاملات معرفی کند. قوانینی که ابزار او با آن کار می کنند گسترده و تأثیر گذار هستند.
این قوانین شامل اصول پایه مدیریت سرمایه تا بازی های ذهنی مهم هستند.
نکته مهم درباره این قوانین در این است که قدمت آنها به 100 سال گذشته باز می گردد اما به اندازه ای دقیق و درست هستند که امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

در این مقاله ما به بررسی قوانین گن به همراه توضیحات مختصر از آن می پردازیم. هدف ما این است که وقتی این مقاله را به پایان برسانید بتوانید دید روشنی درباره این قوانین بدست آورید.
توجه داشته باشید که اگر چه بازار هر روز تغییر می کند اما قوانین زیادی ثابت باقی می مانند.

استفاده از دستور استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق اجباری است. یک معامله گر در صورت عدم استفاده از آن خود را در معرض ریسک زیادی قرار می دهد.
انجام معاملات بدون استاپ لاس مانند رانندگی کردن بدون ترمز است. بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم که نسبت به استفاده از آن اطمینان حاصل کنید.

بیش از اندازه معامله نکنید

اگر تعداد معاملات را کاهش دهید، پتانسیل سود خود را افزایش می دهید اما این موضوع چه معنایی دارد؟ در معاملات جمله «هرچه کمتر بهتر» صادق است. هرچه صبورتر باشید، کمتر معامله انجام می دهید و تنها روی تنظیمات معاملات در دست اجرا تمرکز می کنید.

اگر نسبت به ترند موجود اطمینان ندارید:

 1. وارد معاملات نشوید.
 2. هیچ گاه در برابر ترند مقاومت نکنی د.

این قانون از دو نظر مهم است:

تنها بازارهای فعال می توانند برای شما سود داشته باشند. اگر بازاری ترندی را دنبال نکند و یا شما نسبت به جهت آن اطمینان نداشته باشید، نباید وارد معامله شوید.
خلاف جهت جریان موجود حرکت نکنید. ممکن است انجام معاملات در قیمت های کف یا سقف یک بازار وسوسه برانگیز باشد اما به یاد داشته باشید که شنا خلاف جهت جریان، سخت تر از عمل کردن در قوانین معاملاتی جهت بازار است.
همیشه هم جهت با مومنتوم و تغییرات بازار حرکت کنید.

در صورت تردید، از معامله بیرون بیایید و از آن دور بمانید

اگر نسبت به پوزیشن باز خود اطمینان ندارید، بهتر است از آن بیرون بیایید به خصوص اگر پوزیشن شما باعث ضرر شده باشد. به عنوان یک معامله گر ، هیچ چیزی بدتر از آن نیست که برنامه ای برای شرایط کنونی خود نداشته باشید. کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که یکی از دلایلی که معامله گران همچنان در پوزیشن های آسیب رسان باقی می مانند، ترس از ضرر بیشتر در صورت بستن پوزیشن و سپس، حرکت بازار در جهت دلخواه و مناسب آن ها است.
مسئله این است : زمانی که شما در شرایط نامطمئن باشید، شانس سود یا ضررتان برابر با 50% است.
در واقع، می توان گفت که در این شرایط بهتر است از بازار خارج شوید.

تنها در بازارهای فعال، معامله کنید

این قانون بسیار مهم است اما اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته می شود. شما نمی توانید در بازار غیر فعال، درآمد داشته باشید.
توجه داشته باشید که استفاده از برک اوت های پرایس اکشن در بازار مشکلی ندارد اما استفاده از این روش در بازارهای جانبی راهی است که باعث از دست دادن پول شما در بازار فارکس می شود. باید گفت که بیشتر درآمد معامله گران از سوگیری بازارها حاصل می شود.
استفاده از این موقعیت تنها با استفاده از بزرگ تر کردن پوزیشن ابتدایی حاصل نمی شود بلکه، یک ترند قوی می تواند فرصت کسب سود بیشتر را با استفاده از تکنیک های مناسب، برای شما فراهم کند.قوانین معاملاتی

بدون دلیل، معاملات خود را نبندید

آیا تا به حال به دلیل ترس از دست دادن سود، در حالی که بازار در جهت دلخواه شما پیش می رود، از معاملات خود خارج شده اید؟ مطمئناً چنین اتفاقی برای شما افتاده است.
این موضوع، نکته ای است که هر معامله گر باید به آن توجه کند.
سعی کنید همیشه احساسات خود را کنترل کنید و تنها براساس آنالیز های تکنیکال ، تصمیم گیری کنید.
یکی از ساده ترین کارهایی که می توانید در این زمینه انجام دهید این است که از خود بپرسید:« چرا این پوزیشن را می بندم؟» اگر جواب شما براساس دلایل تکنیکال نباشد، احتمالاً بر پایه احساسات تصمیم گرفته اید.

اضافه نکردن ضرر

هیچ گاه نباید به پوزیشنی که ممکن است باعث ضررتان شود، چیزی را اضافه کنید. یک پوزیشن بازنده نشان دهنده اشتباه بودن آنالیز شما است.
با اضافه کردن به این شرایط، تنها ریسک ضرر خود را در بازاری که شما را تأیید نمی کند، افزایش می دهید.

هرگز به دلیل کم صبری و بی تحملی از بازار خارج و یا به آن وارد نشوید

داشتن صبر برای موفقیت بسیار ضروری است اما صبور بودن تنها به معنای منتظر نشستن برای رسیدن به شرایط عالی و بی نقص نیست بلکه صبر می تواند نقش مهمی را در مدیریت حساب شما داشته باشد.
بازار تقویمی ندارد. بازار، مطابق اخبار و احساسی که بر آن تأثیر می گذارد جریان می یابد.
ممکن است این نکته، یکی از دلایلی باشد که معامله گران اهداف سودآور خود را بدون در نظر گرفتن محدودیت زمان، تعیین می کنند.
یک بازار برای رسیدن به اهداف خود به زمان نیاز دارد، بنابراین باید بگوییم که داشتن صبر و تحمل در هر دو حالت لازم و ضروری است.

از بردهای کوچک و ضررهای بزرگ دوری کنید

کسب سود و درآمد در بازار فارکس ، کار دشواری است. در بسیاری از مقالات به سود آوری مداوم اشاره شده است که البته خلاف نظر ماست. در واقع می توان گفت، کسب سود به صورت مداوم و همیشگی با انجام معاملات به صورت افسار گسیخته همراه است.
شما به عنوان معامله گر باید بتوانید تا جایی از موفقیت در معاملات سود ببرید که بتوانید ضرر های خود را با استفاده از آن پرداخت کنید.
گن معتقد بود که یک معامله گر موفق باید سود زیادی بدست آورد و ضرر کمی را تجربه کند.

هیچ گاه استاپ لاس خود را بعد از ورود به معاملات کنسل نکنید

چرا؟ زیرا به محض ورود به بازار قضاوت های شما تغییر می کند. در این شرایط، شما چیزی برای از دست دادن دارید که هنگام تصمیم گیری، قسمتی از ذهن شما را تحت تأثیر قرار می دهد.
از طرفی دیگر، زمانی که قبل از ورود به معامله استاپ لاس خود را تعیین می کنید، می توانید به صورت منصفانه درباره جایگاه خود تصمیم گیری کنید.
این کار به شما اجازه می دهد که با استفاده از آنچه که بازار در مقابل انتظارات شما در پیش گرفته است، نظم و انضباط خود را حفظ کنید.

از ورود خروج زیاد به بازار خودداری کنید

آیا به دلیل جستجو برای پوزیشن بهتر تنها 30 دقیقه بعد از ورود به پوزیشن خود آن را می بندید؟ این کار در بین معامله گران فارکس بسیار رایج است زیرا افراد به دنبال پوزیشن هایی هستند که بتوانند در مدت زمان کمتر به سود بیشتری دست پیدا کنند.
می توان گفت رایج ترین دلیل این رفتار، قرار دادن سرمایه زیاد در هر پوزیشن، تحت ریسک زیاد است.

برای اینکه بتوانید در پوزیشن و معاملات خود برنده شوید باید به آن فرصت بدهید.
اگر سرمایه زیادی را در هر پوزیشن تحت ریسک قرار دهید، برای بستن زود هنگام آن، وسوسه می شوید.

تمایل به کسب درآمد از هر دو طرف بازار

ما همچنان معامله گرانی را می بینیم تنها تمایل دارند که از پوزیشن خرید یا فروش خود، درآمد کسب کنند. این دیدگاه در نگاه اول ممکن است مشکلی ایجاد نکند اما می توان گفت که در نوع خود، مشکل است.

اگر شما جزو معامله گران پرایس اکشن باشید، باید صبور باشید و تا فراهم شدن شرایط بازار برای هدف مورد نظرتان، منتظر بمانید اما اگر تنها علاقه مند به کسب سود از موقعیت های خرید یا فروش باشید، فرصت های زیادی را از دست می دهید.
می توان گفت حتی زمانی که برای خرید آماده می شوید، می توانید خود را متقاعد کنید که از سیگنال معتبر فروش تولید شده در بازار نیز، استفاده کنید.

سعی کنید روحیه انعطاف پذیری در بازارهای مالی داشته باشید. نباید تنها به دلیل علاقه، یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح دهیم زیرا گاهی می توان با استفاده از هر دو طرف بازار، سود خوبی بدست آورد.

هرگز به دلیل بالا یا پایین بودن قیمت، خرید و فروش انجام ندهید

در بازار، کلمات بالا یا پایین، نسبی هستند. چیزی که برای شما پایین است ممکن است برای فرد دیگری، بالا باشد و برعکس.
به همین دلیل به نظر ما استفاده از اصطلاحات « اشباع خرید» یا « اشباع فروش» اشتباه است.
به شما پیشنهاد می دهیم که به جای دنبال کردن این واژه ها، با تکیه بر سطوح تکنیکال و ترکیب آنها با سیگنال های پرایس اکشن، معاملات خود را انجام دهید.
استفاده از این ترکیب می تواند فرصت مناسبی را برای ورود به بازار، در اختیار شما قرار دهد.

استفاده از استراتژی هرمی پس از عبور از سطح حمایت / مقاومت

کلید استفاده از یک استراتژی هرمی مناسب تنها زمانی است که بازار از سطح حمایت یا مقاومت ، عبور کرده باشد. این شرایط تا حدودی به شما این اطمینان را می دهد که بازار در جهت سود رسانی و اضافه کردن به پوزیشن شما، حرکت می کند.

قانون گن در فارکس

هرگز پوزیشن خود را بدون دلیل موجه تغییر ندهید

یک انگیزه خوب چیست؟ یک انگیزه خوب، دلیل مشخص و منطقی است که بر پایه حقایق تکنیکال بنا شده است.
می توان گفت که ورود و خروج از بازار تنها به دلیل رشد یا افت بسیار زیاد آن، منطقی و مناسب نیست.

با این حال، اگر در پوزیشن فروش باشید، بازار به سطح حمایت برسد و روندی صعودی را برخلاف پوزیشن شما تشکیل دهد، می توانید این شرایط را به عنوان دلیل قانع کننده ای برای بستن پوزیشن خود در نظر بگیرید.

اجتناب از ادامه معاملات بعد از گذراندن یک دوره طولانی ضرر یا موفقیت

یکی از دلایلی که تبدیل شدن به معامله گری که بتواند به صورت پیوسته سود بدست آورد، رو به رو شدن با کلمه همیشگی و دائمی است. قرار گرفتن در موقعیت های برنده و یا سلسله ای از این موفقیت ها، کار دشواری نیست حتی می توان گفت که با دانستن شرایط بازار، این کار بسیار آسان تر خواهد شد اما، توجه داشته باشید که رشد یک اکانت معاملاتی به صورت مداوم و به مدت چند ماه یا چند سال، به چیزی بیشتر از معاملات خوب نیاز دارد که از جمله آنها می توان به ذهنی قوی اشاره کرد.
بخشی از این قدرت ذهنی باید شامل توانایی خروج از بازار بعد از تجربه کردن دوره های برد یا باخت باشد.

در بسیاری از مواقع، شرایط حاکم بر بازار باعث می شوند که شما تصمیمات احساسی بگیرید که روی حساب معاملاتی شما، تأثیر منفی خواهد گذاشت. بعد از تجربه دوره ای از شکست یا پیروزی در بازار، با فاصله گرفتن از دنیای معاملات، ذهن خود را تازه کنید.

سعی نکنید قیمت های کف و سقف بازار را حدس بزنید

حدس زدن قیمت های کف و سقف بازار نوعی قمار است. توانایی ما به عنوان معامله گر بستگی به میزان سود کسب شده دارد که می تواند به عنوان نکته مثبتی در معاملات در نظر گرفته شود.
با سعی کردن در حدس سقف و کف بازار، ممکن است خود را از کسب سود در مراحل مختلف محروم کنید و پتانسیل برد خود را تنها به شانس مرتبط کنید.

بسیاری از معامله گران معتقدند: تا زمانی که حرکت بازار در جهت مخالف آغاز نشده باشد، قیمت کف و سقف، مشخص نمی شود اما باید گفت که تنها با استفاده از الگوهای تکنیکال و سیگنال ها می توان به این مقادیر دست پیدا کرد. به همین دلیل باید گفت که صرف نظر از استراتژی معاملاتی خود، بهتر است استراتژی پرایس اکشن را نیز یاد بگیرید.

نصیحت های افراد ناآگاه را دنبال نکنید

آیا تا کنون جایی وبلاگی درباره فارکس را دیده اید؟ دنیای اینترنت با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است و نه تنها به معامله گران این امکان را می دهد که بتوانند در هر جا و مکانی ، معاملات خود را انجام دهند بلکه، می تواند اطلاعات زیادی را درباره معاملات در اختیار معامله گران قرار دهد.

مسئله اینجاست که در بسیاری از مواقع، دریافت اطلاعات زیاد می تواند موجب سردرگمی شما شود. این مسئله، زمانی که از وبلاگ های افراد غیر متخصص بازدید می کنید، بسیار مهم تر می شود.
گاهی اوقات، معامله گرانی هستند که اعتقادات و اصول خود را در معاملات با شما در میان می گذارند که استفاده از آنها می تواند برای شما فاجعه ای را رقم بزند. به شما پیشنهاد می دهیم که اطلاعات خود را از سایت های معتبر بدست آورید. هیچ گاه بدون تحقیق، مطلبی را قبول نکنید.

برای اینکه به معامله گر موفقی تبدیل شوید باید اصول و آنالیز تکنیکال خود را پیاده کنید.
بدست آوردن ایده های معاملاتی با استفاده از وب سایت های معتبر در نوع خود می تواند به شما کمک کند اما همیشه سعی کنید که قبل از استفاده از آنها و تحت ریسک قرار دادن سرمایه ، آنالیز خود را دنبال کنید.

بعد از تجربه اولین ضرر، حجم معاملات خود را کاهش دهید

انتقام گرفتن از بازار معاملات، روش بسیار غلطی است که یک معامله گر بعد از تجربه شکست، در پیش می گیرد.
یکی از راه های دوری از انتقام، کاهش حجم معاملاتی بعد از تجربه ضرر است، همچنین می توانید مدتی از دنیای معاملات دور بمانید و دوباره به آن بازگردید.

نادرست وارد شدن به معاملات و درست خارج شدن از آنها و برعکس

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید به زمان توجه کنید. تنها، داشتن ورود و خروجی خوب و مناسب، کافی نیست. باید در هر دو شرایط این کار را درست انجام دهید.
با استفاده از ترکیب استراتژی ورود، استاپ لاس های مناسب و تعیین اهداف سود آوری می توانید زمان ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید.

در پایان باید بگوییم که این قوانین همچنان بعد از گذشت 100 سال و تعیین آنها توسط گن، همچنان معتبر هستند. این مسئله نشان می دهد که ابتدایی ترین مسائل در زمینه آنالیزهای تکنیکال مانند تغییرات قیمت همیشه مورد توجه قرار گرفته اند.
ما در این مقاله سعی کرده ایم تا با بیان 20 قانون گن، ذهن شما را نسبت به دنیای معاملات آگاه تر کنیم تا بتوانید مسیر خود را با موفقیت بیشتری طی کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.