بازار اختیارات


آموزش کاربرد مشتقه ها در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای آتی (رایگان)

آموزش کاربرد مشتقه ها در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای آتی (رایگان)

در درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی، تمامی جزییات مربوط به بازارهای مالی و اوراق بهادار مورد معامله در این بازار توضیح داده می شود. از طرفی نگاه فقهی و اسلامی حاکم بر سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاری و سرمایه پذیری مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان نتیجه مشترک میان نظام اقتصادی مدرن و سیستم اقتصادی اسلامی در رابطه با سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان ابزار مشتقه معرفی و به جزییات آن به صورت کامل پرداخته می شود. ما در این آموزش قصد داریم تا کاربرد مشتقه ها در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای آتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

آموزش کاربرد بازار اختیارات مشتقه ها در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای آتی (رایگان)

حامد باقری

کارشناسی اقتصاد نظری

حامد باقری، دارای کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه زنجان هستند. پایان‌نامه ایشان در زمینه بررسی امکان‌پذیری مالیات بر سود سهام با رویکرد مالیات خنثی بوده است. ایشان مدرس خصوصی دروس حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، اصول حسابداری 1 و 2 و 3 و. هستند.

توضیحات تکمیلی

در فرهنگ تجاری کنونی، اهداف سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران متفاوت است. برخی از سرمایه گذاران با اهداف غیرانتفاعی اقدام به سرمایه گذاری می کنند، در حالی که برخی از سرمایه پذیران به منظور تقویت جایگاه کنونی خود و نه برای توسعه فعالیت خود، اقدام به جذب سرمایه می نمایند. در حالت کلی بازارهای مالی می توانند پلی میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیرها برای تامین مالی باشند. از طرفی این ابزارهای مالی در بازارهای مالی کاربرد پیدا می کند.

بازارهای مالی وظیفه مهم ایجاد ارتباط مناسب میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران را دارند، به نحوی که نیازمندان سرمایه با اهداف شفاف خود بتوانند با سرمایه گذاران همسو شده و هم راستا با سیاست ها و استراتژی های تجاری آن ها ارتباط برقرار کند و نیز با تامین مالی نیازهای خود، شروع به فعالیت اقتصادی کنند.

همانند تمامی فعالیت های اقتصادی، حضور در بازارهای مالی و استفاده از پتانسیل های این بازار همراه با ریسک و مخاطره است و لذا فعالیت مناسب و موفق در بازار مالی، نیازمند شناخت دقیق، مدیریت سرمایه گذاری و استفاده از مشاوره شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری است. از طرفی دین مبین اسلام در تمامی مراحل زندگی انسان همواره رهنمودهای ارزشمندی دارد. در فرایند بازار اختیارات بازار اختیارات بازار اختیارات تجاری، اسلام برخی از سرمایه گذاری ها را مشروع نمی داند و دلیل آن عدم تناسب سرمایه گذار و ابزار سرمایه گذاری با اهداف و سیاست های سرمایه پذیر است به نحوی که برای سرمایه گذاران مخاطره به همراه دارد.

ما در این آموزش قصد داریم تا کاربرد مشتقه ها در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای آتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

این آموزش رایگان بخشی از آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی برای یادگیری بهتر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این آموزش بر روی این لینک (+) کلیک کنید.

یک مسئله معکوس تخمین تلاطم در بازار اختیارات

مطالعه ی بازار مشتقات تنها به محاسبه ی قیمت یک برگه ی مشتقه محدود نمی گردد، بلکه تخمین تلاطم دارایی پایه ی این مشتقات نیز از اهمیت بسیاری در پژوهش های مالی ـ به ویژه در تحقیقات اخیر ـ برخوردار است. تحقیقات بسیار مهم و ارزشمندی در این زمینه انجام شده است، که در این پایان نامه درنظر بازار اختیارات داریم یکی از آنها را ارائه کرده و به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بر این اساس بازارهایی را مورد مطالعه قرار می دهیم که در آنها قیمت گذاری مشتقات بر پایه ی تخمین تلاطم با توجه به مکانیزم های موجود در آن بازار انجام می شود. در این پایان نامه درنظر داریم از مدل دارایی پایه ای استفاده کنیم که تلاطم آن مجهول است و فرض می کنیم این تلاطم را می توان به دو بخش لبخند و ساختار زمانی تفکیک نمود. سپس یک برگه ی اختیار اروپایی روی این مدل دارایی پایه تعریف کرده و معادلات قیمت گذاری (بلک ـ شولز و دوپیر) مربوط بازار اختیارات به آن را بدست می آوریم. از آن جایی که در این معادلات علاوه بر قیمت اختیار، تلاطم قیمت دارایی پایه نیز مجهول است، بنا به تعریف با یک مسئله معکوس مواجه ایم. به موجب تفکیک تلاطم به دو بخش لبخند و ساختار زمانی، مسئله ی معکوس تخمین تلاطم به دو مسئله ی کوچکتر مستقل؛ مسئله ی معکوس لبخند و مسئله ی معکوس ساختار زمانی تقسیم می شود. در این پایان نامه هر کدام از این دو مسئله به طور مستقل مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. مسائل فوق را با تعریف یک تابعک منظم ساز تیخونوف و روش های پیشرفته ی ریاضی حل می کنیم.

منابع مشابه

یک مسئله ی معکوس برای قیمت گذاری اختیارات با استفاده از مفهوم تلاطم ضمنی

در این پایان نامه مفهوم مسئله ی معکوس در ادبیات معادلات دیفرانسیل جزئی و مسئله ی کنترل بهین را معرفی می کنیم. رابطه ی این مسئله و قیمت گذاری مشتقات را با استفاده از مدل بلک و شولز مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع گرین و روش مینیمم سازی تیخونوف، وجود و یکتایی جواب مسئله ی معکوس مورد نظر را ثابت کرده و آن را در قیمت گذاری اختیار معامله به کار می بریم.

تخمین ضریب جذب وابسته به دما در یک مسئله معکوس هدایت- تشعشع در محیط غیرشفاف

چکیده در مقاله حاضر به حل معکوس مسئله انتقال حرارت هدایت- تشعشع در یک محفظه دوبعدی با محیط غیرشفاف، جاذب، صادر کننده و با پراکندگی ایزوتروپیک پرداخته شده تا به کمک آن، ضریب جذب محیط به صورت تابعی از دمای محیط تعیین شود. حل مستقیم معادله انتقال حرارت تشعشعی به کمک روش مختصات مجزا، s_4 و روش حجم محدود انجام شده است. معادله انرژی نیز با روش حجم محدود گسسته شده است. از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گر.

رویکرد تخمین پایدار در مدل‌سازی غیرخطی سرایت تلاطم در بازار سهام

سرایت تلاطم به‌معنی ارتباط میان بازارهای مختلف است، به‌گونه‌ای‌که تلاطم از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود. تلاطم قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بر بازار سرمایة کشورهای دارای اقتصاد مبتنی‌بر درآمدهای نفتی تأثیر می‌گذارد. بیشتر این بازارها ویژگی حافظة بلندمدت نیز دارند که باید در مدل‌سازی و تخمین‌ها لحاظ شود. در این پژوهش، ویژگی حافظة بلندمدت در مدل BEKK لحاظ شد که یکی از اصلی.

سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است.

سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (var) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(mgarch) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است.

یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR

هدف اصلی این مقاله تعیین قیمت اختیار فروش آمریکایی می‌باشد هنگامی که نرخ بهره خود از یک فرایند تصادفی تبعیت می‌کند. بدین منظور، ابتدا مدل دارایی پایه را به مدل نرخ بهره تصادفی کاکس-اینگرسول-راس[i] (CIR) توسعه می‌دهیم. سپس، مسئله قیمت‌گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR، را به صورت یک مسئله مکمل خطی[ii] (LCP) دو بعدی فرمول بندی می‌کنیم. برای حل این LCP دو بعدی روش تجزیه مولفه‌ای .

تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توأم با مانع در بورس اوراق بهادار تهران

ابزارها و فرایندهای نوین مالی جهت ارائه راه­ حل­های مبتکرانه برای حل مسائل و مشکلات مالی بازار هدف سازماندهی گردیده و حوزه­های فعالیت آن مواردی چون نوآوری در مهندسی ابزارهای مالی و مدیریت ریسک را در بر می­گیرد. ابزارهای مشتقه و به­طور خاص؛ قرارداد اختیار معامله سهام نیز بخشی از این نوآوری­ها است.
در پژوهش حاضر بر روی سهام 41 شرکت، اختیار معلاملات مانع صادر شده و فرصت­های ایجاد سود از طریق معامله­ی این نوع قراردادهای غیراستاندارد بررسی شده است. نتایج تحقیق توصیف­گر چگونگی تحقق سود در اختیارخرید با ارزش رو به بالا، به­ازای قیمت­های بالاتر از قیمت مانعUp و اختیار خرید و اختیار فروش بی­ارزش رو به بالا ، به­ازای قیمت­های پایین­تر از قیمت مانعUp است. همچنین نتایج توصیف­کننده­ی تحقق سود در اختیار خرید با ارزش رو به پایین و اختیار فروش بی­ارزش رو به پایین، به­ازای قیمت­های قبل از قیمت مانع Downو در اختیار فروش با ارزش رو به پایین بعد از قیمت مانع Down است.

کلیدواژه‌ها

  • اختیار معاملات غیر استاندارد - اختیار معامله توأم با مانع - اختیارات بی ارزش - اختیارات ارزشمند

عنوان مقاله [English]

Appraisal Exotic Barrier Options in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Nabavi Chashmi 1
  • Jaber Ghasemi Chali 2

1 Associate professor at Department of Financial Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

Modern financial tools and processes are organized to provide innovative solutions for solving the problems of the financial market and areas of its activity include the innovations in financial tools engineering and risk management. Derivatives and especially stock option is part of this innovation.In this research, issued barrier options on the stocks of 41 companies and profit opportunities through a transaction of this type of exotic contracts have been investigated. The results describe how the profit realized on Up & in call option for a price higher than the up barrier price and on Up & out call and put option For a price lower than the up barrier price. The results also describe the realization of profits on Down & in call option and Down & out put option for a price before Down barrier price and on Down & in put option for a price after Down barrier price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exotic Options
  • Barrier Options
  • Knock- out Options
  • Knock-in Options

مراجع

* افشار طونیانی مصطفی(1378)، بررسی روشهای ارزشیابی اختیار معامله و پیشنهاد مدل مناسب برای بازار سرمایه ایران، رساله کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشکده علوم اداری واقتصاد.

* بکی حسکوئی، مرتضی و داودی، روژین(1390)، ارزیابی پروژه­های سرمایه­گذاری با رویکرد تحلیل اختیار واقعی: مطالعه موردی بررسی امکان­سنجی یک طرح نیروگاهی 550 مگاواتی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار1395.

* جان هال(1388)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آبادی، تهران، شرکت کارگزاری مفید، چاپ دوم.

* خضری پور قرایی، رشید(1392)، یک روش عددی برای ارزش­گذاری اختیار معاملات گسسته توأم با مانع دوتایی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی، اصفهان، دانشگاه شیخ بهائی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، ص 4.

* خضری پور قرایی، رشید ، ستار دباغی، صفا و قاسمی، سامان(1391)، یک مقایسه از روش­های شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش­گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته، دانشگاه سمنان، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، conf.semnan.ac.ir .

* میرحسینی، وحید(1390)، الگوریتم­های شبیه­سازی سازگار برای ارزش­گذاری اختیارمعامله­های آمریکایی و برمودایی توسط تحلیل­های موضعی بازار مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی، اصفهان، دانشگاه شیخ بهائی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر.

* نبوی چاشمی، سید علی(1393)، بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصت­های سوداگری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هفتم، شماره 22، ص 12.

* Carl Chiarella , Boda Kang, Gunter H. Meyer (2012), The evaluation of barrier option prices under stochastic volatility, Journal of Computers and Mathematics with Applications 64 , 2034–2048.

* Jasper Anderluh , Ludolf Meester (2013), Pricing Options with Non-Standard Barrier Mechanisms, The Journal of Derivatives 21, No. 2, 75-88.

* Mariyan Milev , Aldo Tagliani (2010), Numerical valuation of discrete double barrier options, Journal of Computational and Applied Mathematics 233, 2468_2480.

* Paul Brockman , H.J. Turtle (2003) A barrier option framework for corporate security valuation, Journal of Financial Economics 67 , 511–529.

* Zuzana Gordiakovَa , Marko Laliَc (2014), Long Strangle Strategy Using Barrier Options and its Application in Hedging Against a Price Increase, Journal of Procedia Economics and Finance 15 , 1438 – 1446.

زمزمه‌های واگذاری اختیارات بورس کالا به وزارت صمت/ آقابزرگی: قیمت‌گذاری دستوری امتحانش را پس داده

زمزمه‌های واگذاری اختیارات بورس کالا به وزارت صمت/ آقا بزرگی: قیمت‌گذاری دستوری امتحانش را پس داده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» که در بازار اختیارات دستور کار مجلس شورای اسلامی است در رسانه‌ها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق مهم است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت؛ موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است.

بورس اوراق بهادار تهران ,

در این خصوص چندی پیش حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبه‌ای در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت، گفت: بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاستگذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد، همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت و سیاست‌ها را تعیین کند جای تعجب دارد.

به‌گفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیش‌بینی کند.

همچنین فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درگفتگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: اخیراً طرحی مطرح شده است برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه کالا در بورس کالا، باید تأکید کرد بر اساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ورود هرگونه محصول به بورس کالا بر اساس قانون، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود اما نباید به هر دلیل از جمله کنترل افزایش قیمت برخی از محصولات که در بورس کالا معامله می‌شود، مانند فولاد و پتروشیمی و. دستوری قیمت‌گذاری کرد و راهکار مناسب این است که یا با پایین آوردن قیمت عوامل تولید آن محصول یا با فزونی عرضه به تقاضا قیمت آن محصول کاهش پیدا کند، اما قیمت‌گذاری‌ای که صرفاً بر اساس منافع و مصالح کوتاه‌مدت با هیئتی تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت و. که بافتی تقریباً مطلق دولتی دارد، صحیح نیست و لذا ممکن است در بعضی از موارد به‌طور مستقیم منتهی به ضرر و زیان و خلاف منافع سهامداران این شرکت‌ها شود، بنابراین نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی با توجه به این‌که نظام واسطه‌گری و دلالی هم در صورت پایین بودن نرخ در بورس کالا و افزایش سطح قیمت سود در بازار آزاد، نفعی نمی‌برد بلکه این مابه‌التفاوت نصیب سفته‌بازان و سوداگران خواهد شد و عملاً مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شود و محصول با قیمت بالا به دست او می‌رسد.

وی اضافه کرد: سهامداران شرکت‌هایی که این محصولات را تولید می‌کنند باید با قیمت پایین‌تری به واسطه‌ها و دلال‌ها بفروشند، و این افراد این محصولات را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.

بنابراین نه‌تنها هدف ستاد تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه منتهی به ضرر سهامداران این شرکت‌ها خواهد شد، از همین رو انتظار می‌رود فعالان بازار سرمایه با تفویض اختیار از بورس کالا به کارگروه ستاد تنظیم بازار مخالف باشند چرا که تجربه‌ای که در سنوات گذشته حداقل در بیست سال گذشته در خصوص نظارت و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد به‌جز دامن زدن به سفته‌بازی و دلالی نتیجه خاصی در این خصوص حاصل نشده است.

سازمان بورس برای بهبود بازار فراتر از اختیارات قانونی تلاش می‌کند

سازمان بورس برای بهبود بازار فراتر از اختیارات قانونی تلاش می‌کند

اخبار پولی مالی-عمده مشکلاتی که باعث تضعیف بورس شده، عوامل خارج از بازار و خارج از اختیار سازمان بورس است.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از بازار سرمایه، سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه گفت: به تعبیر رئیس سازمان بورس، پیگیری وضعیت دو نماد پالایش و دارا یکم، دغدغه روزانه‌شان است. قرار است با اصلاح اساسنامه‌ دو صندوق مذکور، نقش دولت کم رنگ شده و مدیریت واحدهای آن‌ها به بخش خصوصی منتقل، تا مشکلاتشان حل شود.

عمده مشکلاتی که باعث تضعیف بورس شده، عوامل خارج از بازار و خارج از اختیار سازمان بورس است.

به اعتقاد من سازمان بورس فراتر از اختیارات خود در حال تلاش برای بهبود وضعیت بازار سرمایه است. وقتی که رئیس سازمان بورس با رئیس مجلس نامه‌نگاری می‌کند، یعنی در حال استفاده از تمام اختیارات خود است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.