سفته بازی در سهام


سفته بازی در سهام

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر معاملات سفته بازانه بر نوسانات قیمتی سهام بر مبنای دو نظریه سفته بازی عقلایی و نگهداشت در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 98 شرکت منتخب طی سال های 1392 تا 1397 است. به منظور طبقه بندی و پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزار های Excel و EViews استفاده شده است.متغیر های این پژوهش نوسانات قیمتی سهام، درصد معاملات روزانه و درصد معاملات حاشیه ای و متغیر های کنترل نیز شامل اندازه شرکت، تغییر مالکیت حقوقی، تغییر مالکیت حقیقی و قیمت پایانی است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه تحقیق از آزمون های رگرسیون لجستیک، رگرسیون چندکی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بر مبنای دو روش نشان می دهد که در همه ی آزمون ها دو متغیر سفته بازی عقلایی و نگهداشت بر نوسانات قیمتی سهام تاثیر مثبت دارند که البته تاثیر سفته بازی عقلایی از سفته بازی نگهداشت بیشتر است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که سفته بازی احتمال افزایش نوسانات قیمتی در سهام را افزایش می یابد. متغیر های کنترل نیز اثرات متفاوتی بر نوسانات قیمتی سهام دارند. به طوری که متغیر اندازه شرکت و تغییر مالکیت حقیقی در آزمون رگرسیون لجستیک دارای اثر منفی بر نوسانات است اما در آزمون رگرسیون چندکی دارای اثر مثبت است. متغیر قیمت پایانی نیز در آزمون رگرسیون لجستیک دارای تاثیر مثبت است اما در رگرسیون چندگی دارای اثر منفی بر نوسانات قیمتی سهام است.

#نوسانات قیمت سهام #سفته بازی #سفته بازی عقلایی #سفته بازی نگهداشت محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری نادرست سهام، نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک)، مدل برگر سفته بازی در سهام و اوفک، مدل ایکنبری و همکاران، بازده سهام، بازار کارا]

[کلیدواژه ها: اعتبار تجاری، هم‌زمانی قیمت سهام، قیمت سهام، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی، اطلاعات خاص شرکتی، متغیرهای کلان اقتصادی]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری، پخش بار، مصرف کننده، انتقال، قیمت گذاری نهایی، قیمت گذاری مسیر قرارداد، قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار، تخصیص فلو، ترانزیت]

[کلیدواژه ها: راکتور شکافت هسته ای PWR ، راکتور WWER ، نوترون حرارتی، معادله ی سینتیکی نقطه ای راکتور ، نوسانات زنون ، نوسانات ساماریوم ، نیروگاه اتمی بوشهر]

[کلیدواژه ها: مدل فاما سفته بازی در سهام – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]

سفته بازی در سهام

آیین اسلام، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها تدوین گردید و قواعدی کلی ارائه نموده. کارکرد معاملات سهام و آتی ها در بازار بورس وگسترش آن، سبب لزوم بررسی صحت و سقم آن از دید فقه اسلامی شده است. در این پایان نامه به بررسی و تحلیل معاملات بازار سهام و معاملات بازار آتی ها و مقایسه آن را با قمار پرداخته شده است. جهت تحقیق این هدف از جمع آوری داده ها اسنادی و با مراجعه در منابع مکتوب اعم از قرآن و مقاله است، و تحلیل داده ها با روش تحلیل منطقی و توصیفی می باشد. همچنین قابل ذکر است که جهت اجتناب از ورود به مباحث فقهی پیچیده، مسائل مربوط به تعریف قمار و شرایط آن، برگفته از نظرات شیخ انصاری (ره) در مکاسب مورد استفاده در این پایان نامه شده است. بازار آتی های ایران به عنوان یک نمونه از کشورهای اسلامی ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که اگر این سه ویژگی (انگیزه کسب سود، بازی با جمع صفر، شانس) در معامله وجود داشته باشد، قمار محسوب می شود؛ بنابراین معاملات بازار سهام قمار محسوب نمی شود، اما معاملات بازار آتی ها قمار محسوب می سفته بازی در سهام شود. بررسی قراردادهای آتی در ایران نشانگر این است که تفاوت چندان میان قرادادهای آتی ایران وسایر کشورهای دیگر وجود ندارد. تنها تفاوتی که در آتی های ایران وجود دارد این است که تسویه نقدی لغو کرده، اما علیرغم وجود این قانون اثر چندانی بر معاملات قراردادهای آتی ایران نداشته است.

The religion of the Islam codified to regulation the Economic Relations between the humans and offered the general rules. The Function of Stock trading and Futures in Bourse market and its development was the reason to study its validity from the perspective of Islamic jurisprudence. This thesis studies and analysis the Stock market trading and future contracts market and compare it with the gambling. Achieveing this goal was based on data collected from documents and referring to the written sources, including the Quran and articles. Data Analysis base on logical and descriptive analysis method. Also it is worth mentioning that Issues related to the definition of gambling and its conditions that taken from the views of Sheikh Ansari in Almakaseb were used in this thesis to avoid enter in to complicated Jurisprudential issues. Iran futures market has been presented as an example of Islamic Countries. The obtained results shows that if one of this three property ( the motivation of earning profit , Zero-sum game ,chance ) is existed in the trading, it considerate as gambling, so the Stock market trading is not considerate as gambling, But the futures market trading considerate as gambling. Investigation the future contracts in Iran shows that there is no considerable difference between the future contracts of Iran and other countries. The only difference is that cash settlement is cancelled in future contracts of Iran. But In spite of existence of this law, it had little effect on the future contracts trading of Iran.Keywords: Stock market, Future contracts, Bourse, Gambling, Speculation.

معرفی و دانلود PDF کتاب الگوهای سفته بازی

عکس جلد کتاب الگوهای سفته بازی

برای دانلود قانونی کتاب الگوهای سفته بازی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب الگوهای سفته بازی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب الگوهای سفته بازی

رفتار سرمایه‌گذاران و همچنین روش‌های مالی آنها از قواعدی پیروی می‌کند که گذشت زمان، لزوما و در همه حال آنها را تغییر نمی‌دهد. این مسئله یکی از موضوعات اصلی این کتاب است. مولف با تمهیداتی نظری و ارائه شواهدی تجربی کوشیده است اصولی استخراج کند که توانایی توضیح دادن پاره ای رفتارها را در بازار سفته‌بازی نشان دهد. موضوعات دیگری که در این کتاب بررسی می شود عبارتند از: فروش های کوتاه مدت، خرید اعتباری و اختیار معامله، و ارتباط اینها با هم؛ و سری‌های زمانی درازمدت در باب متغیر های مهمی چون شاخص های سهام و نرخ ورشکستگی.

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: اقتصادفیزیک
سخن نویسنده درباره چاپ فارسی کتاب
فصل اول: چرا اقتصادفیزیک؟
بازنگری پارادایم سیب نیوتون
اول ساده ‏سازی پدیده
از دلایل پذیرفتنی تا قواعد
نتیجه
فصل دوم: پیدایش اقتصادفیزیک
پیشا اقتصادفیزیک
اقتصادفیزیک نهادی
بخش دوم: بازارها چگونه عمل می‏کنند؟
فصل سوم: انسان اجتماعی در مقابل انسان اقتصادی
انسان اجتماعی و روح جامعه
قاعده ‏مندی
فصل چهارم: سازمان بازار‏های سفته ‏بازی
روندها
سازمان نظام بانکی
سری زمانی برای قیمت سهام و ورشکستگی
بخش سوم: قاعده ‏مندی رویدادهای سفته ‏بازانه
فصل پنجم: رفتار جمعی سرمایه‏ گذاران
انفجار تکنولوژیک
پرواز به نقطه امن
ارتباط بین بازار ملک و سهام
فصل ششم: پیک‏ های سفته ‏بازانه: قوانین آماری
«دماسنج» هیجان نظری
شکل پیک‏ های قیمت
سقوط بازارهای سهام
حجم معاملات
پیامدهای اقتصادی سقوط بازار سهام
بخش چهارم: چارچوب نظری
فصل هفتم: دو طبقه ‏بندی از پیک ‏های سفته ‏بازی
پیک سفته ‏بازی: دو نمونه تشریحی
معیارهای افزایش دهنده قیمت ‏ها
دو طبقه ‏بندی
بازار اوراق قرضه
فصل هشتم: پویایی پیک سفته ‏بازی: چارچوب نظری
ایده ‏های اصلی
تحقق و اجرا
مفاهیم ضمنی
ضمیمه الف: تابع گرین برای معادله انتظام چهارم
فصل نهم: چارچوب نظری: مفاهیم ضمنی
اثر نوسان
شکست مقیاس
ضریب کلی تغییر
مدل آربیتراژ برای بازارهای کالای طبقهU
چشم ‏انداز

سفته بازی

سفته بازی. [ س َ ت َ / ت ِ ] ( حامص مرکب ) خرید وفروش سندهای تجارتی و ورق های بهادار بقصد استفاده زیاد. بکار بردن وسایلی که دارندگان سندها را فریب دهد که ارزانتر از قیمت حقیقی بفروشند. ( فرهنگستان ).

فرهنگ فارسی

فرهنگ عمید

دانشنامه عمومی

سفته بازی، (به انگلیسی: Speculation) انجام معاملات اقتصادی ریسک دار، به منظور حصول سود از نوسانات کوتاه یا میان مدت، در ارزش بازاری کالای تجاری چون روشی اقتصادی، بجای سعی برای حصول سود سفته بازی در سهام از روش های اقتصادی اصولی (روش هایی چون سود سرمایه، بهره، یا سود سهام) است. خیلی از سفته بازها توجه کمتری به ارزش اصلی سهام دارند و به جای آن صرفاً بر تغییرات قیمت یا تحلیل تکنیکی، تمرکز می کنند. سفته بازی در اصل می تواند هر کالای قابل معامله یا روش اقتصادی را در بر بگیرد.
اقتصاد رفتاری
چهارشنبه سیاه
دلال دامنه
بازار مالی
جرج سوروس
فروش استقراضی
حباب سفته بازی در سهام اقتصادی گل لاله
سفته بازها در بازارها خصوصاً در سهام، اوراق قرضه، قرارداد آتی، ارزها، هنرهای زیبا، کلکسیون ها، املاک و مستغلات و مشتقات، وارد می شوند. سفته بازها به همراه تاجران (که معاملاتی را انجام می دهند، تا برخی ریسک های قبلی را جبران نمایند)، سهام بازها (که از موقعیت هایی در پی سود هستند، که در آن ها ابزار قابل تعویض با قیمت هایی متفاوت در قسمت های مختلف بازار معامله می شوند) و سرمایه گذارها (که از مالکیت بلند مدت ویژگی های اساسی یک وسیله سود حاصل می نمایند) یکی از چهار نقش اصلی بازارهای اقتصادی را ایفا می کنند.
نقش سفته بازها، جذب ریسک مازاد (که دیگران نمی خواهند) و ایجاد نقدینگی در بازار با خرید یا فروش (در زمانیکه گروه های دیگر در دسترس نیستند) است. سفته بازی موفق مستلزم جمع آوری میزان مناسبی از جبران خسارت مالی در عوض ایجاد نقدینگی فوری و بعهده گرفتن ریسک اضافی است، به طوری که در طول زمان، زیان های گریز ناپذیر با سودهایی بزرگتر جبران گردد.
با ظهور ماشین سهام تیکر در ۱۸۶۷ که نیاز به حضور فیزیکی بازرگانان در مکان بورس اوراق بهادار را از میان برد، سفته بازی سهام، تا پایان دههٔ ۱۹۲۰ دستخوش توسعه چشمگیری شد. (تعداد سهام داران از ۴٫۴ میلیون در ۱۹۰۰ به ۲۶ میلیون در ۱۹۳۲ افزایش یافت)

سفته بازی در سهام

آیین اسلام، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها تدوین گردید و قواعدی کلی ارائه نموده. کارکرد معاملات سهام و آتی ها در بازار بورس وگسترش آن، سبب لزوم بررسی صحت و سقم آن از دید فقه اسلامی شده است. در این پایان نامه به بررسی و تحلیل معاملات بازار سهام و معاملات بازار آتی سفته بازی در سهام ها و مقایسه آن را با قمار پرداخته شده است. جهت تحقیق این هدف از جمع آوری داده ها اسنادی و با مراجعه در منابع مکتوب اعم از قرآن و مقاله است، و تحلیل داده ها با روش تحلیل منطقی و توصیفی سفته بازی در سهام می باشد. همچنین قابل ذکر است که جهت اجتناب از ورود به مباحث فقهی پیچیده، مسائل مربوط به تعریف قمار و شرایط آن، برگفته از نظرات شیخ انصاری (ره) در مکاسب مورد استفاده در این پایان نامه شده است. بازار آتی های ایران به عنوان یک نمونه از کشورهای اسلامی ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که اگر این سه ویژگی (انگیزه کسب سود، بازی با جمع صفر، شانس) در معامله وجود داشته باشد، قمار محسوب می شود؛ بنابراین معاملات بازار سهام قمار محسوب نمی شود، اما معاملات بازار آتی ها قمار محسوب می شود. بررسی قراردادهای آتی در ایران نشانگر این است که تفاوت چندان میان قرادادهای آتی ایران وسایر کشورهای دیگر وجود ندارد. تنها تفاوتی که در آتی های ایران وجود دارد این است که تسویه نقدی لغو کرده، اما علیرغم وجود این قانون اثر چندانی بر معاملات قراردادهای آتی ایران نداشته است.

The religion of the Islam codified to regulation the Economic Relations between the humans and offered the general rules. The Function of Stock trading and Futures in Bourse market and its development was the reason to study its validity from the perspective سفته بازی در سهام of Islamic jurisprudence. This thesis studies and analysis the Stock market trading and future contracts market and compare it with the gambling. Achieveing this goal was based on data collected from documents and referring to the written sources, including the Quran and سفته بازی در سهام articles. Data Analysis base on logical and descriptive analysis method. Also it is worth mentioning that Issues related to the definition of gambling and its conditions that taken from the views of Sheikh Ansari in Almakaseb were used in this thesis to avoid enter in to complicated Jurisprudential issues. Iran futures market has been presented as an example of Islamic Countries. The obtained results shows that if one of this three property ( the motivation of earning profit , Zero-sum game ,chance ) is existed in the trading, it considerate as gambling, so the Stock market trading is not considerate as gambling, But the futures market trading considerate as gambling. Investigation the future contracts in Iran shows that there is no considerable difference between the future contracts of Iran and other countries. The only difference is that cash settlement is cancelled in future contracts of Iran. But In spite of existence of this law, it had little effect on the future contracts trading of Iran.Keywords: Stock market, Future contracts, Bourse, Gambling, Speculation.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.