درک نحوه نقل قول ارزها


 • جایزه موسسه Thiel Fellowship در سال ۲۰۱۴
 • جایزه جهانی فناوری در زمینه نرم افزار و IT در سال ۲۰۱۴
 • قرار گرفتن در لیست ۴۰ فرد زیر ۴۰ سال مجله Fortune در سال ۲۰۱۶
 • قرار گرفتن در لیست ۳۰ فرد زیر ۳۰ سال مجله Forbes در سال ۲۰۱۸
 • دکترای افتخاری دانشگاه بازل در سال ۲۰۱۸

معرفی روش علمی گن – قسمت 41

جلد دوم با این فرض نوشته شده است که خواننده به مباحث پایه ای ستاره شناسی در فصل ۲ جلد اول آشناست. به همین دلیل توضیح مفصل درباره پایه ستاره شناسی نخواهیم داشت. این مقدمه اطلاعات ضروری برای درک ایده های بسط داده شده در جلد دوم را بیان میکند.

نامگذاری قیمت گن و زاویه زمانی

دانستن نام گذاری قیمت گن و زاویه زمانی برای درک نموداری به شما کمک فراوانی خواهد کرد. در این کتاب ارجاع هایی به قیمت و زاویه های زمانی غیر ستاره شناسی- سنتی گن – داده می شود مانند زاویه های ۱x۱ و2x1.. گن زاویه های خود را به شکل های ۴x۱,۲x۱, ۱x۱, ۱x۲, ۱x۴و غیره بیان کرد. حال تعریف میکنیم که منظور از ۱x۴ چیست. اولین عدد در ۱x۴ تغییر افزایشی یا کاهشی در قیمت و عدد دوم, حرکت زمان به سمت راست است. پس شیب به سمت بالای زاویه ۱x۴ توسط افزایش ۱ واحدی قیمت و حرکت ۴ واحدی زمان ایجاد می گردد. زاویه ۱x۱ یک واحد قیمت را به بالا یا پایین می برد و ۱ واحد در زمان حرکت میکند. تمام بحث در همین حد است.

شماره شکل ها و چارت ها

در جلد ۲, شکل ها و چارت ها همانند جلد ۱ است. هر شکل و چارت دارای ۲ شماره می باشد, به طور مثال شکل ۵-۷. عدد اول همواره شماره فصل و عدد دوم شماره آیتم در یک فصل است. این یعنی شکل ۵-۷, هفتمین شکل در فصل ۵ میباشد.

اطلاعات پایه ای ستاره شناسی

 • برج حمل °0 به °9
 • برج ثور °30 به °9
 • برج جوزا °60 به °9
 • برج سرطان °90 به °9
 • برج اسد °120 به °9
 • برج سنبله °150 به °9
 • برج میزان °180 به °9
 • برج عقرب °210 به °9
 • برج قوس °240 به °9
 • برج جدی °270 به °9
 • برج دلو °300 به °9
 • برج حوت °330 به °360

فصل ۱ : قانون

سه مبحث بود که گن در آنها از کلمه قانون استفاده می کرد. استفاده اول برای بیان تعریف عمومی کلمه قانون بود. بطور مثال در موقعیت هایی که گن درمورد دولت صحبت می کرد که قانون های جدید یا قانون های عرضه و تقاضا را عرضه می کرد. استفاده دوم, زمان هایی بود که گن از کلمه قانون برای بیان قانون های علمی استفاده می کرد که توضیح می داد چرا ستاره شناسی بر پایه ی یک سری قوانین پایه است. این استفاده از کلمه قانون مورد توجه ما در این کتاب است. استفاده سوم گن از کلمه قانون برای بیان معنی فرازمینی قانون است که به قانون خدا از آن یاد می شود. از زمانی که ستاره شناسی وجود داشته است, ستاره شناسان در تلاش بوده اند که اثبات کنند چرا و چگونه این علم بر پایه یک سری قوانین پایه ای استوار است. یکی از پایه های علمی ممکن برای ستاره شناسی حاصل ترکیب نظرات ستاره شناسی و یکی از قوانین فیزیکی است که قانون عمل و عکس العمل را بیان می کند. ستاره شناسان قانون فیزیکی را اینگونه تفسیر می کنند که بیان کنند که برای هر اتفاقی که در آسمان می افتد یک عمل متقابل در روی زمین اتفاق می افتد. ایده ی پشت این تئوری این است که سیاره ها که بر روی مدار خود در حرکتند و در فضا شناور نمی شوند, به دلیل وجود نیروی مغناطیسی که به خورشید متصل است و مدام در حال تعامل با نیروهای مغناطیسی مربوط به سایر سیاره هاست. این به این معنی است که هر سیاره با توجه به نیروهای مغناطیسی مربوط به سایر سیاره ها و تعامل این نیرو ها در شبکه جهانی سیارات تاثیر گذار بر روی خورشید عمل میکند. روی هم رفته, تعامل نیروهای مغناطیسی شبکه جهانی و تاثیر این نیرو ها بر خورشید, رفتار کاهشی یا افزایشی مغناطیسی اتمسفر زمین را تعیین میکند. و این رفتار, هر رخداد طبیعی که در جهان اتفاق می افتد, مانند اقلیم, رشد گیاهان, روانشناسی انسان و سایر را تعیین می کند. این قانون شبه علمی توسط گن به اسم های “قانون”, “قانون ریاضی”, “قانون هندسی” یا “قانون طبیعی” استفاده می شد.

به این نقل قول توجه کنید که گن “قانون طبیعی” و “عمل مساوی عکس العمل” را مستقیما به هم مربوط می کند. اینها, دو بخش اصلی قانون هستند. در جلد ۱ این سری, صفحه ۱۵, من عبارت “قانون طبیعی” را به صورت “ستاره شناسی از نظرگاه علم” تعریف کردم و آن را در نقل قولی از گن به صورت “قوانین علم در زمین” تعبیر نمودم. در جلد۱, فقط نیاز بود که “قانون طبیعی” به صورت دیدگاه علمی ستاره شناسی معنی شود. حال در جلد۲, دانش خود را به سطح جزئی تری می بریم و قانون علمی خاص بر روی زمین از دیدگاه گن را تعریف می کنیم. که برای بار دیگر عبارت است از: برای هر اتفاقی که در آسمان می افتد, یک عمل متقابل و مساوی آن بر روی زمین وجود دارد. با توجه دوباره به معادله بالا, می بینیم که گن دو مثال برای تساوی عمل آسمانی و عکس العمل زمینی مطرح کرده است. اولی اینکه گن به “جزر و مد” اشاره کرده که به علت عمل ماه و عکس العمل دریاست. دومی اینکه گن این را عنوان کرد که “شکوفه های تابستان برگ های مرده زمستان را به دنبال دارند” که علت آن نیز عمل چرخیدن زمین به دور خورشید و عکس العمل اقلیم زمین است. در این نقل قول گن صراحتا اظهار کرده عمل آسمان مساوی عکس العمل در زمین است. حال, نقل قول دوم را بخوانید.

< پیشرفت و تجارت سودآور در آینده خواهد آمد و اضطراب هم در آینده خواهد آمد, همانطور که در گذشته نیز آمده اند. این همان عمل و عکس العمل در جهت مخالف است. گن, New Stock Trends Detector ۱۹۳۶, ص.۱۴ >

در سومین و آخرین نقل قول این بحث, گن بار دیگر قانون طبیعی و عمل و عکس العمل را به هم مربوط می سازد. هنگامی که درمی یابیم که گن چگونه از عبارت قانون طبیعی استفاده کرده و اینکه او از ستاره شناسی نیز استفاده کرده است, این نقل قول معنی تازه ای می یابد. ما در قدم بعد بررسی می کنیم که در ذیل ۴ نقل قول آمده که گن درباره قانون نوشته است:

< چارت اصلی سطح مقاومت اصلی را نشان می دهد و با استفاده از دوره زمانی شما قانون پایه ای ریاضی و هندسه را برای حرکت بازار خواهید آموخت. گن, Master Egg Course ۱۹۴۹, ص.۱۲۱ >

چارتی که به آن در نقل قول بالا اشاره شده Master Even Square بود. گن نشان داد که ما می توانیم قوانین پایه ای اتفاق های آسمانی و عکس العمل های بازار را با مطالعه این چارت بیاموزیم.

< طرح های کلی و تمام حرکت های بازار که مبتنی بر قیمت و زمان هستند را با توجه به این چارت ها و قوانین مطالعه کنید, به زودی کارکرد قانون ریاضی برای مشخص کردن حرکت های بازار را خواهید آموخت. گن, Master Egg Course ۱۹۴۹, ص.۱۲۷ >

چارت اشاره شده در این نقل قول, چارت دایره است. گن به خوانندگانش یاد داد که چگونه تاریخچه بازار را به همراه چارت دایره مطالعه کنند تا یاد بگیرند اتفاق های آسمانی تولید کننده عکس العمل های بازار, حرکت های بازار را مشخص می نمایند.

< در همه دوره های زمانی آینده و سطوح مقاومت فکر کنید, و مدارک گذشته را مطالعه کنید و خواهید دید که قیمت ها چقدر خوب از قانون طبیعی پیروی می کنند. گن, Master Egg Course ۱۹۵۳, ص.۱۴۱ >

در نقل قول بالا گن به چارت دایره اشاره می کند. گن نشان داد که با تطبیق چارت دایره بر دوره های زمانی آینده, می توان دید که قیمت ها از قانون اتفاقات آسمانی باعث شونده عکس العمل های بازار, پیروی می کند. گن به چند صورت بارها گفت که علت این دایره ها را فاش نمی کند. بهترین مثال برای این موضوع از کتاب سال ۱۹۲۷ گن به اسم Tunnel Thru The Air بر می آید که نوشته است:

< هدف من این نیست که علت این دایره ها را توضیح دهم. عموم مردم هنوز برای آن آماده نیستند و احتمالا اگر آن را توضیح دهم آن را نخواهند فهمید و باور نخواهند کرد. گن, Tunnel Thru The Air ۱۹۲۷, ص.۷۸ >

وقتی گن گفت که علت دوایر را به عموم نخواهد گفت, درباره دایره های اقتصادی بازار و دایره زمینی صحبت می کرد. در جلد ۱ این سری, در صفحه درک نحوه نقل قول ارزها ۸ کلمه “علت” به صورت “هر رخداد ستاره شناسی ای که تغییرات خطوط نیروی مغناطیسی رسیده از خورشید به زمین را نشان می دهد” تعریف شده بود. حال توضیح “قانون” را به خاطر بسپارید, که بدین صورت است که هر برای رخداد آسمانی یک عکس العمل مساوی و در خلاف جهت در زمین وجود دارد. در تعریف “قانون” کلمه “رخداد” همان معنی کلمه “علت” را داراست. بیایید تعریف کلمه “علت” را با کلمه “رخداد” در تعریف “قانون” عوض کنیم. حال تعریف قانون به صورت مقابل است, برای هر رخداد ستاره شناسی که نشان دهنده یک تغییر در خطوط نیروی مغناطیسی رسیده از خورشید به زمین است, یک عکس العمل مساوی و در خلاف جهت وجود دارد. بنابراین علت دایره های بازار قانون بر روی خودش در یک دوره زمانی است. با اتفاق افتادن یک علت یا رخداد آسمانی که باعث تغییر خطوط نیروی مغناطیسی از طرف خورشید به زمین می شود, یک عکس العمل زمینی یا تغییر در بازار نیز رخ می دهد. این همان علت دایره های بازار است که گن عقیده داشت افکار عمومی آماده دریافت آن نبود. برای بیان آن در کمترین کلمات ممکن, می توان گفت علت دایره های بازار, قانون است. در زیر, تعریف قانون برای دسترسی آسان آمده است.

آموزش رشته ها (string) در سی شارپ

رشته در سی شارپ برای ذخیره متن استفاده می شوند.

آموزش رشته ها (string) در سی شارپ

بهزاد میرزازاده

رشته ها (Strings) در سی شارپ

یک متغیر رشته ای شامل مجموعه ای از کاراکترهای احاطه شده توسط نقل قول های دوگانه است:

طول رشته(String Length)

یک رشته در سی شارپ در واقع یک شی است ، که دارای ویژگی ها و تابع هایی است که می تواند عملیات خاصی را روی رشته ها انجام دهد. به عنوان مثال ، طول یک رشته را می توان با ویژگی Length یافت:

دیگر تابع ها

تابع رشته ای زیادی وجود دارد ، به عنوان مثال ToUpper و ToLower ، که یک کپی از رشته تبدیل شده به بزرگ یا کوچک را برمی گرداند

الحاق رشته ها

از عملگر + می توان بین رشته ها برای ترکیب آنها استفاده کرد. به مثال ذیل دقت کنید

توجه داشته باشید که ما برای ایجاد فاصله بین firstName و lastName چاپ روی صفحه ، فضایی بعد از "John" اضافه کرده ایم.

همچنین می توانید از تابع string.Concat برای اتصال دو رشته استفاده کنید

string interpolation

گزینه دیگر الحاق رشته ،string interpolation است که مقادیر متغیرها را به جای متغیرهای یک رشته جایگزین می کند. توجه داشته باشید که لازم نیست نگران فضاهایی مانند محل اتصال باشید

همچنین توجه داشته باشید که هنگام استفاده از تابع string interpolation ، باید از علامت دلار ($) استفاده کنید.

string interpolation در نسخه سی شارپ6 معرفی شد

دسترسی به رشته ها

با مراجعه به اندیس آن در داخل براکت ها می توانید به نویسه ها در یک رشته دسترسی پیدا کنید [ ]

این مثال اولین کاراکتر را در رشته myString چاپ می کند

توجه: شاخص های رشته با 0 شروع می شوند: [0] اولین کاراکتر است. [1] کاراکتر دوم است

این مثال کاراکتر دوم (1) را در myString چاپ می کند

با استفاده از تابع () IndexOf می توانید اندیس یک کاراکتر خاص را در یک رشته پیدا کنید

تابع مفید دیگر Substring است که کاراکترها را از یک رشته استخراج می کند و از موقعیت / شاخص کاراکتر مشخص شده شروع می کند و یک رشته جدید را برمی گرداند. این روش اغلب همراه با () IndexOf برای بدست آوردن موقعیت مشخص کاراکتر استفاده می شود

کاراکتر های خاص

از آنجا که رشته ها باید درون نقل قول ها نوشته شوند ، سی شارپ این رشته را اشتباه درک می کند و خطایی ایجاد می کند

راه حل برای جلوگیری از این مشکل ، استفاده از کاراکتر backslash است.

کاراکتر backslash ( \ ) باعث تبدیل کاراکترهای خاص به کاراکترهای رشته ای می شود

اگر انیشتین بیت کوین را می‌دید!

خبر " اگر انیشتین بیت کوین را می‌دید! از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ منتشر شد.

اگر انیشتین بیت کوین را می‌دید!

در هر دورانی از تاریخ، کسانی زیسته اند که به وضوح با انسان های هم دوره خود متفاوت بوده اند. این انسان ها هرکدام در زمینه ها و عرصه های مختلف فعالیت کرده اند؛ اما نقطه اشتراک همه آنان این بوده است که توانسته اند وضعیت مردم و جهان را بهبود بخشند و اثرهای شگرفی از خود به جا بگذارند؛ به طوری که زندگی تمام مردم جهان به نحوی […]

در هر دورانی از تاریخ، کسانی زیسته اند که به وضوح با انسان های هم دوره خود متفاوت بوده اند. این انسان ها هرکدام در زمینه ها و عرصه های مختلف فعالیت کرده اند؛ اما نقطه اشتراک همه آنان این بوده است که توانسته اند وضعیت مردم و جهان را بهبود بخشند و اثرهای شگرفی از خود به جا بگذارند؛ به طوری که زندگی تمام مردم جهان به نحوی مرهون فعالیت های آنان باشد.به عنوان مثال، ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت کوین، یکی از همین افراد است که اگرچه ترجیح داده است هویتش فاش نشود، تغییر بزرگ و انکارناپذیری در جهان رقم زده است. شاید بسیاری از افراد نام او را نشنیده باشند؛ اما با اختراع جذاب و جنجالی او، یعنی بیت کوین، آشنایی دارند.یکی دیگر از شخصیت های برجسته کل تاریخ جهان انیشتین است. می توان با قطعیت ادعا کرد که کمتر کسی پیدا می شود که در عصر مدرن زندگی کند و نام انیشتین را نشنیده باشد. یکی از سؤال های احتمالی دوستداران ارزهای دیجیتال این است: «اگر انیشتین زنده بود و بیت کوین را می دید، احتمالاً چه نظری درباره آن داشت و درباره جنبه های مختلف آن چگونه فکر می کرد؟»در این مطلب که به کمک مقاله ای از وب سایت بیت کوین مگزین به رشته تحریر درآمده است، سعی کرده ایم از زبان نویسنده مقاله به این پرسش جالب پاسخ بدهیم. پس با ما همراه باشید تا ببینیم اگر انیشتین امروز زنده بود، درباره بیت کوین چگونه می اندیشید.ازلحاظ ترمودینامیکبیایید با این نقل قول از انیشتین مستقیماً به سراغ بحثمان برویم:ترمودینامیک کلاسیک، تنها نظریه فیزیکی درباره جهان است که به نظر من هیچ گاه از بین نخواهد رفت.پیش از هرچیزی، باید اشاره کنم که من فیزیک دان نیستم؛ بنابراین، لطفاً برای اشتباهات احتمالی به من خُرده نگیرید. همه می دانیم که قانون اول ترمودینامیک می گوید انرژی نه ساخته و نه نابود می شود؛ بلکه از حالتی به حالت دیگر درمی آید؛ یعنی همان پایستگی انرژی. براساس قانون دوم ترمودینامیک نیز، در هربار تغییر حالت، مقداری از این انرژی بلااستفاده می شود یا هدر می رود. این وضعیت به مرور زمان موجب افزایش بی نظمی خواهد شد.مایکل سیلور (Michael Saylor) به تفصیل درباره این موضوع صحبت کرده است. از دیدگاه او، بیت کوین سیستم پولی محافظه کار و اولین سیستم پولی ای است که به قوانین ترمودینامیک پایبندی دارد. بیت کوین سیستم بسته ای است که کمترین میزان اتلاف انرژی را در الگوریتم اثبات کار خود دارد. یک واحد بیت کوین هرچقدر هم که در طول زمان و مکان منتقل شود، باز هم یک بیت کوین است.تورم درونی این سیستم، یعنی پاداش های استخراج در آن و کارمزد تراکنش هایش ممکن است در ابتدا نوعی «اتلاف» محسوب شوند؛ اما این سازوکارها برای تداوم کارکرد درست و بدون خلل این شبکه ضروری هستند. نباید فراموش کنیم که حتی پایبندترین سیستم به قوانین ترمودینامیک هم اندکی هدررفت را به دنبال خواهد داشت. حتی سیستم اثبات سهام هم نمی تواند عملکردی مشابه اثبات کار با همین میزان از یکپارچگی و بی نیازی به واسطه ها را ارائه کند و به نظرم انیشتین اگر زنده بود، سیستم اثبات کار بیت کوین را تحسین می کرد.ازلحاظ تئوریانیشتین می گوید:همه چیز باید در حد امکان ساده باشد؛ اما نه بیش ا زحد ساده.باید به این موضوع توجه کنید که اینترنت مملو از نقل قول هایی است که به غلط به انیشتین نسبت داده می شوند؛ مثلاً «تعریف دیوانگی این است که کار یکسانی را بارها و بارها انجام بدهی و انتظار داشته باشی نتایج متفاوتی بگیری». من در این مقاله سعی کرده ام از این تکنیک پرهیز کنم. نقل قول بالا بخشی از نقل قول طولانی تری است که از یکی از سخنرانی های انیشتین در سال ۱۹۳۳ برداشت شده است. البته کلمات انیشتین دقیقاً نقل قول نشده اند؛ اما مقصود نظر او حفظ شده است.بیت کوین هم به این قانون ساده پایبند است؛ چطور؟ وایت پیپر بیت کوین، تنها ۹ صفحه است. ساتوشی ناکاموتو در اولین خط از وایت پیپر بیت کوین نوشته است:نسخه کاملاً همتابه همتای پول الکترونیک می تواند امکان پرداخت مستقیم از شخصی به شخص دیگر بدون عبور از فیلتر نهاد مالی را فراهم کند.خودِ این جمله به تنهایی پیام را می رساند. ناکاموتو این جمله را مثل جمله های شکسپیر طوری نوشته است که اگر هر کلمه از آن را حذف کنیم، معنای کل جمله دگرگون خواهد شد. حتی کد بلاک چین بیت کوین هم چندان پیچیده نیست و نسخه اصلی بیت کوین فقط با ۹هزار خط کد نوشته شده است. این را مقایسه کنید با شبکه های مشابهی که از لایه های متعدد کد استفاده می کنند.ممکن است با خود فکر کنید درباره دنیای آلت کوین ها، ایردراپ، کشت سود، پرداخت های اتمی، گس، اثبات سهام و سهام گذاری چه؟ انیشتین درباره این مفاهیم چه فکری می کرد؟ شاید این حرف من کمی بحث برانگیز باشد؛ اما فکر نمی کنم که این دستاوردهای جدید می توانستند به اندازه بیت کوین نظر انیشتین را جلب کنند و از این آزمون سربلند خارج شوند.ازلحاظ نوآوریانیشتین می گوید:من ماه ها و سال ها فکر می کنم. از هر ۱۰۰ بار، ۹۹ بار به نتیجه اشتباه می رسم و تنها یک بار به نتیجه درست دست پیدا می کنم.اغلب این تصور اشتباه وجود دارد که آلت کوین ها با ارتقای طراحی بیت کوین و حفظ برتری آن در دنیای ارزهای دیجیتال، به آن نوآوری می بخشند؛ اما وقتی ماهیت توزیع شده و غیرمتمرکز بیت کوین و مدل امنیتی آن را درک کنید و بفهمید که نمی توان بدون ضایع کردن عناصر متمایزکننده بیت کوین آن را بهبود بخشید، تصورات مربوط به ارتقا و بهبود بیت کوین از ذهنتان پاک خواهد شد. همان طور که ویجای بویاپاتی (Vijay Boyapati) در کتاب جدید خود با عنوان «روند صعودی بیت کوین» (The Bullish Case for Bitcoin) گفته است، برخی به اشتباه به جای تأکید بر ویژگی های پولی بیت کوین، بر ویژگی های فنی آن تمرکز می کنند.برای برقراری ارتباط بین این جمله انیشتین و بیت کوین، تنها کافی است به خود یادآوری کنید که بیت کوین پس از سال ها آزمون وخطا و ترکیب مفاهیمی چون رمزنگاری کلید عمومی و حریم خصوصی و اثبات کار به وجود آمده است. در واقع، بسیاری از این مفاهیم به صورت مستقل پیش از بیت کوین وجود داشتند؛ اما موفق نشده بودند به درک نحوه نقل قول ارزها ارز دیجیتال یکپارچه و جهان شمول ختم شوند. بنابراین، می توانیم نتیجه گیری کنیم که بیت کوین همان یک بار از صدمین باری است که درست از آب درآمده و به نتیجه مطلوب رسیده است.ازلحاظ دانش و آموزشمسئله مهم این است که دست از سؤال کردن نکشید. کنجکاوی هم دلایل وجودی خود را دارد.در همین زمینه، نقل قول دیگری هم وجود دارد که می گوید:آموزش دقیقاً همان چیزی است که اگر شخصی هرآنچه در مدرسه فراگرفته است، فراموش کند، در ذهنش باقی می ماند.نقل قول دوم اغلب به انیشتین نسبت داده می شود؛ اما این جمله درحقیقت پیش از انیشتین هم وجود داشته است و او در نوشته هایش به آن اشاره می کند. ازآن جاکه خود انیشتین هم منبع اصلی این نقل قول را نمی دانسته، آن را در قالب ضرب المثلی کلی یا نوعی بذله گویی به کار برده است.اگر بدانید چند نفر از طرفداران بیت کوین با این نقل قول موافق هستند، شوکه می شوید. درک کامل بیت کوین ذهن پرسشگر و کسب دانش در جنبه های مختلف را می طلبد. این دقیقاً با نقل قول بالا مبنی بر سؤال کردن و کنجکاوی مطابقت دارد.ازلحاظ حقیقت و آگاهی بخشیاطاعت کورکورانه از قدرتمندان بزرگ ترین دشمن حقیقت است.انیشتین جمله بالا را در نامه ای در اوایل دهه ۱۹۲۰ بیان کرده است. طرفداران بیت کوین با توجه به دشمنی دولت ها و بانک های مرکزی با این ارز دیجیتال، اغلب به قدرتمندان و سیاست مداران به دیده شک می نگرند و مهم تر اینکه بیت کوین اساساً برای حذف تمرکزگرایی روی کار آمده است و برای انجام فعالیت هایش به هیچ قدرت و مسئولی متکی نیست. نکته جالب این است که دنیای غرب به طورکلی ایده اقتصاد با برنامه ریزی مرکزی را منسوخ کرده است؛ اما همچنان (حتی بیشتر از قبل) بر پول متمرکز پافشاری می کند.در یکی دیگر از نقل قول های انیشتین می خوانیم:راز ابدی جهان درک پذیربودن آن است.این نقل قول به نوعی ایده های نسیم نیکلاس طالب (Nassim Nicholas Taleb) به ویژه در کتاب «فریب خورده تصادف» (Fooled by Randomness) را به یاد ما می آورد. وی در این کتاب می نویسد: «مردم درباره شناخت خود از سیستم های پیچیده اغراق می کنند.» انیشتین فیزیک دان بود و طبیعتاً این نقل قول را نیز باید از دیدگاه فیزیک دان در نظر گرفت؛ اما فکر می کنم که می توان کاربرد گسترده تری برایش قائل شد. انیشتین در این نقل قول به پیچیدگی جهان و زندگی اشاره می کند.ازلحاظ صلح طلبیصلح را نمی توان به زور حفظ کرد؛ بلکه تنها با درک و شناخت می توان به آن دست یافت. شما نمی توانید یک ملت را به زور مطیع خود کنید؛ مگر اینکه تمام مردان و زنان و کودکانش را از صحنه روزگار محو کنید. اگر قصد ندارید چنین کاری انجام دهید؛ پس باید راهی پیدا کنید تا بدون توسل به سلاح، اختلاف ها و نزاع ها را حل کنید. قدرت افسارگسیخته اتم باعث تغییر همه چیز، غیر از طر زتفکر ما شده و همین مسئله نیز باعث شده است که به سمت فاجعه ای بی مانند حرکت کنیم.خط اول نقل قول بالا اغلب به تنهایی در موقعیت های مختلف استفاده می شود؛ اما درک معنای کامل آن بدون خواندن ادامه نقل قول ممکن نیست. انیشتین جملات بالا را در سخنرانی ای در سال ۱۹۳۰ گفته است. این جمله نوعی پیش گویی تکان دهنده را در خود جای داده است. در مدت ۱۵ سال، آن قدر تجهیزات جنگی و نظامی زیاد شد که ملت ها می توانستند یکدیگر را به کل از صحنه جهان محو کنند. نقل قول زیر مربوط به سال ۱۹۴۶ و در ادامه همین موضوع است:خیلی ها درباره پیام اخیر من مبنی بر اینکه «برای نجات بشر و حرکت به سمت سطوح عالی تر به نوع درک نحوه نقل قول ارزها جدیدی از تفکر نیاز است» پرس وجو کرده اند. در فرایندهای تکاملی، یک گونه برای بقا باید با شرایط جدید سازگاری پیدا کند. امروز بمب اتم ماهیت جهان را دگرگون کرده است و گونه بشر خود را در سکونتگاه جدیدی می یابد که باید تفکرش را با آن سازگار کند. در پرتو این دانش جدید، وجود یک قدرت و یک دولت مقتدر جهانی نه تنها برای وحدت جهانی، بلکه برای بقای انسان ضروری است. در دوره های قبل، حیات و فرهنگ یک ملت می توانست با رشد تسلیحات نظامی حفظ و نگه داری شود. امروزه، باید این رقابت تسلیحاتی را کنار بگذاریم و به همکاری روی بیاوریم. این مسئله باید به ملاحظه ای مهم در تمام تعاملات بین المللی ما تبدیل شود؛ وگرنه با فاجعه مواجه خواهیم شد. تفکرها و روش های گذشته نتوانستند مانع بروز جنگ جهانی شوند؛ پس تفکر آینده باید مانع جنگ شود.فکر می کنم متن بالا بسیار به این نقل قولِ منسوب به انیشتین نزدیک باشد: «ما نمی توانیم با همان تفکری که به ایجاد مشکلات منجر شده است، آن ها را حل کنیم.» در این جا، افکار مشابهی با افکار جیسون لووری (Jason Lowery)، از مقام های وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و مسئول تحقیق درباره بیت کوین را مشاهده می کنیم.لووری در توییت های خود و… هموار اظهار کرده است که با وجود بیت کوین، درحال حاضر با کالای دیجیتال ترکیبی ای مواجه هستیم که در حال ازبین بردن برتری دارایی های فیزیکی است. این در حالی است که قدرت های نظامی از این دارایی های فیزیکی محافظت و بر سر آن ها مبارزه می کنند. شایان ذکر است این بدین معنا نیست که دارایی های فیزیکی هیچ ارزشی ندارند؛ بلکه مقصود این است که ارزششان در حال افول است.اگر از بیت کوین به درستی محافظت شود، سرقت آن یا حمله به آن درمقایسه با هر دارایی دیگری دشوارتر خواهد بود؛ خواه مهاجم فرد یا شرکت یا دولت باشد. این امر در نهایت ممکن است به ایجاد جامعه ای صلح طلب تر منجر شود. درصورتی که همه جهان به درکی درست از حقوق مالکیت دیجیتالی برسند که بیت کوین به همه مردم جهان و بدون هیچ تفاوتی ارائه می کند، توافقی در این زمینه حاصل می شود که جنگ و نزاع را کاهش می دهد.بُعد جالب دیگر نقل قول بالا که می تواند به بیت کوین ارتباط پیدا کند، ضرورت وجود یک قدرت واحد جهانی است. در جهان کنونی ما، بزرگ ترین مانع ایجاد این قدرت جهانی مشکل اعتماد است. بیت کوین در عملیات های خود نیاز به وجود واسطه را از بین برده است؛ بنابراین، می تواند به عنوان پولی برای همه مردم دنیا به کار گرفته شود و نگرانی مدنظر انیشتین را هم رفع کند.جمع بندیمطلبی که مطالعه کردید، دیدگاه های یکی از اعضای جامعه بیت کوین است که اعتقاد دارد اگر انیشتین زنده بود، احتمالاً بیت کوینری واقعی می شد! او دیدگاه خود را از جنبه های گوناگون بررسی و دلایلش برای اثبات این ادعا را بیان کرده است.خلاصه دیدگاه های مایکل سیلور این است که بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال، هم ازنظر ترمودینامیک، هم ازنظر تئوری، هم ازنظر دانش و آگاهی و هم ازنظر صلح طلبی با عقاید انیشتین هم سوست. البته اینکه این عقاید تا چه حد دفاع کردنی هستند، مسئله ای است که شما به عنوان مخاطب پس از مطالعه این مطلب، می توانید به آن پی ببرید.در این باره بیشتر بخوانید

بنیانگذار اتریوم ، ویتالیک بوترین کیست ؟

ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) یک برنامه‌ نویس و نویسنده روسی – کانادایی است وی متولد سال ۱۹۹۴ در کشور روسیه است که به عنوان یکی از بنیانگذاران اتریوم (با نماد ETH) شناخته می ‌شود. وی علاوه بر بنیانگذار بودن در اتریوم ، مغز متفکر شبکه اتریوم نیز میباشد. علاقه زیادی به این جوان ۲۶ ساله در سراسر دنیا وجود دارد و باعث می ‌شود سوالات زیادی در مورد او پرسیده شود. و اینکه او زندگی بسیار عجیبی دارد.

توسط افراد مختلف نقل قول‌ های زیادی درباره او شده است؛ مانند این که بوترین فقط در عرض چند ماه یاد گرفت که به زبان ماندارین روان صحبت کند، او یک کودک اوتیستیک بود، تمام دارایی‌ های دنیای او در یک چمدان قرار می‌ گیرد، این که او یک بار بدون پوست کندن، یک لیموی کامل را خورد، که او یک آندروید است که توسط شبکه اتریوم طراحی شده است. همین این‌ها باعث شده است که ویتالیک بوترین یکی از خاص ‌ترین چهره‌های دنیای کریپتو باشد.

ویتالیک بوترین کیست ؟

ویتالیک بوترین در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۴ در شهر کولومنا، شهری باستانی در مسکو، واقع در کشور روسیه به دنیا آمد. پدر او دیمیتری بوترین یک متخصص کامپیوتر و مادر او ناتالیا آملین است. او تا شش سالگی در این منطقه زندگی می‌ کرد و بعد از آن، پدر و مادرش در جستجوی فرصت‌ های شغلی بهتر به کانادا مهاجرت کردند. در حالی که در کلاس سوم دبستان در کانادا تحصیل می ‌کرد، ویتالیک بوترین در کلاس کودکان درک نحوه نقل قول ارزها با استعداد قرار گرفت و شروع به درک این نکته کرد که به ریاضیات، برنامه نویسی و اقتصاد گرایش دارد.

بوترین به مدت چهار سال در مدرسه آبلارد، یک دبیرستان خصوصی در تورنتو تحصیل کرد، که به گفته او، یکی از جالب‌ ترین و پربارترین سال‌ های زندگی ‌اش است ؛ ارتباط نزدیک ‌تر بین دانش آموزان و معلمان و عمقی که در آن مطالب آموزش داده شد، باعث شد من بخواهم یادگیری را به عنوان هدف اصلی خودم انتخاب کنم.

آشنایی با دنیای کریپتو و ارزهای دیجیتال

ویتالیک بوترین در سال ۲۰۱۱ توسط پدرش با بیت کوین آشنا شد و سپس به آن علاقه‌ مند شد. در آن زمان، ویتالیک قصد داشت مقداری بیت کوین به دست آورد، اما نه پول خرید آن را داشت و نه راهی برای استخراج آن؛ بنابراین کار نوشتن پست‌ های وبلاگ را به دست آورد و برای هر پست ۵ بیت کوین کسب کرد (در آن زمان معادل ۳.۵ دلار بود). البته بعد از گذشت مدتی این وبسایت به دلیل عدم توجه کاربران به کار خود پایان داد.

در سپتامبر ۲۰۱۱، شخص دیگری در مورد انتشارات جدیدی به نام مجله بیت کوین (Bitcoin Magazine)، با او وارد مذاکره شد و ویتالیک بوترین به عنوان اولین بنیانگذار آن و همینطور به عنوان نویسنده اصلی آن انتخاب شد. علاوه بر این، ویتالیک در مورد موضوعات مرتبط با بیت کوین برای سایر نشریات، از جمله هفته ‌نامه بیت‌ کوین (Bitcoin Weekly) مطالبی می ‌نوشت. مجله بیت کوین در سال ۲۰۱۲ شروع به چاپ نسخه چاپی آن کرد و به عنوان اولین انتشارات جدی که در مورد ارزهای دیجیتال فعالیت می‌ کند، از آن یاد می‌ شود.

زندگی شخصی

در مصاحبه‌ های خود، طراح ایدئولوژیک اتریوم می‌ تواند مدت‌ ها در مورد فناوری‌ های رمزنگاری و بلاک چین صحبت کند، اما جزئیات زندگی شخصی او به ندرت در مطبوعات نشت می ‌کند.

ویتالیک بوترین در اینستاگرام و فیسبوک حساب کاربری ندارد و به ندرت از مهمانی‌ ها و رویدادهای اجتماعی بازدید می‌ کند. با توجه به محبوبیت و رفاه مادی او، بسیاری از دختران به او علاقه دارند، اما افسوس که او بیش از حد مشغول کار است.

چگونگی پیدایش اتریوم

در سال ۲۰۱۳ ویتالیک شروع به مسافرت، ملاقات و یادگیری از توسعه ‌دهندگان دیگر کرد. او با ذهنی پر از الهام، وایت پیپر اتریوم را منتشر کرد. مفهوم اتریوم همچنان در حال رشد بود، تا این که در ژانویه ۲۰۱۴ پروژه اتریوم به صورت علنی اعلام شد و ویتالیک و ۵ نفر دیگر آن را رهبری می ‌کردند. سپس آنها توکن بومی اتر را در یک همایش بزرگ معرفی کردند.

در آن زمان، ویتالیک در دانشگاه واترلو تحصیل می ‌کرد. و سپس ویتالیک یک کمک هزینه تحصیلی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار از Thiel Fellowship دریافت کرد. (کمک هزینه تحصیلی Thiel Fellowship کمک هزینه ‌ای دو ساله و ۱۰۰ هزار دلاری برای جوانانی است که می‌ خواهند به جای این که در کلاس بنشینند، چیزهای جدید بسازند).

یکی از شرایط اعطای کمک هزینه این است که گیرنده باید برای ساخت ایده خود از دانشگاه صرف نظر کند یا آن را ترک کند. ویتالیک نیز دانشگاه را رها کرد، کمک هزینه تحصیلی را پذیرفت و وارد کار شد. ویتالیک موفق شد در عرضه و فروش اولیه اتر، ۱۸ میلیون دلار بیت کوین جمع ‌آوری کند. اندکی پس از آن، قیمت بیت کوین کاهش یافت و آنها سرمایه زیادی را از دست دادند. اما با این ‌حال، مبالغ جمع شده برای راه اندازی بنیاد اتریوم کافی بود.

پس از یک سری مراحل آزمایش و بررسی اشکالات، در تابستان سال ۲۰۱۵ اتریوم به صورت رسمی شروع به کار کرد.

نکاتی جالب در مورد ویتالیک بوترین

ثروت ویتالیک بوترین

با این که بسیاری از مردم تصور دارند که خالق اترویم جزو لیست جوان ‌ترین میلیاردرهای دنیا است، اما باید بدانید که ثروت خالص او در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌ شود.

بیشترین ثروت او مربوط به ارزهای دیجیتالی است که نگهداری می ‌کند و تقریبا ارزش آن معادل ۸۲ میلیون دلار است؛ البته او صاحب سهام در دو استارت آپ چند میلیون دلاری Clearmatics و StarkWare است که ارزش دقیق این سرمایه گذاری‌ ها مشخص نیست.

درآمد سالانه او از بنیاد اتریوم در حدود ۱۴۴ هزار دلار است.

جوایز‌ و تقدیرها

 • جایزه موسسه Thiel Fellowship در سال ۲۰۱۴
 • جایزه جهانی فناوری در زمینه نرم افزار و IT در سال ۲۰۱۴
 • قرار گرفتن در لیست ۴۰ فرد زیر ۴۰ سال مجله Fortune در سال ۲۰۱۶
 • قرار گرفتن در لیست ۳۰ فرد زیر ۳۰ سال مجله Forbes در سال ۲۰۱۸
 • دکترای افتخاری دانشگاه بازل در سال ۲۰۱۸

کمک‌های بشر دوستانه

ویتالیک بوترین یکی از کسانی است که در سال‌ های گذشته، کمک‌ های مالی و بشر دوستانه زیادی انجام داده است، که بیشتر آنها مربوط به موسسات فنی و در جهت رشد علمی آنها بوده است.

 • کمک ۷۶۴ هزار دلاری به موسسه تحقیقات هوش ماشین در سال ۲۰۱۷
 • کمک ۲.۴ میلیون دلاری به بنیاد تحقیقات SENS در سال ۲۰۱۸، برای تحقیق در مورد بیوتکنولوژی‌ های جوان سازی و گسترش زندگی انسان
 • اهدای مبلغ یک میلیون دلار توکن OMG همراه با OmeiseGO مستقر در اتریوم، برای اجرای مطالعه انتقال مستقیم پول به پناهندگان در اوگاندا در سال ۲۰۱۸

مراسم تشییع جنازه ویتالیک بوترین !

در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷، یک گزارش جعلی که ادعا می‌ کرد ویتالیک بوترین در یک تصادف اتومبیل جان خود را از دست داده است، باعث شد اتر ۴ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست بدهد.

این خبر از طریق یک پست جعلی در ۴chan اعلام شده بود. اگرچه اتریوم تمام ارزش از دست رفته را برگرداند، اما این حقه، اهمیت ویتالیک را برای سیستم عامل اتریوم و صنعت بلاک چین برجسته کرده است. در آخر ویتالیک با بارگذاری یک عکس در توییتر خود، به این جتجال خاتمه داد.

در حال حاضر ویتالیک بوترین مشغول چه کاری است؟

ویتالیک هنوز هم در حال کار بر روی بهبود سیستم عامل خود، همراه با یک تیم کامل از توسعه دهندگان است. او به طور مرتب در وبلاگ بنیاد اتریوم ظاهر می ‌شود. ویتالیک در توییتر نیز بسیار فعال است. او اغلب نظر خود را در مورد طیف گسترده ای از مسائل، مانند بیت کوین، اتریوم یا به طور کلی رمزنگاری با کاربران در میان می ‌گذارد.

او این روزها در سنگاپور زندگی می‌ کند و مثل همیشه سخت در حال کار بر روی اتریوم است. در ابتدای کار، فقط سه نفر روی پروتکل‌ های اتریوم کار می‌ کردند و او امیدوار است که تیم اتریوم به زودی به سطحی برسد که به حضور او کمتر از همیشه نیاز باشد.

ویتالیک بوترین همچنان به پروژه خود اعتقادی راسخ دارد. چیزی که در دنیای رمزنگاری با توجه به رقبایی که اتریوم با آنها سر و کار دارد، دشوار است.

برخی از پروژه‌ های اخیر که به عنوان “قاتلان اتریوم” مورد توجه قرار گرفته ‌اند، EOS و NEO هستند. هر دوی این سیستم عامل‌ ها، بلاک چین مخصوص به خود را دارند که توسعه‌ دهندگان می ‌توانند برنامه‌ های غیرمتمرکز (Dapp) را بر روی آن ایجاد کنند. با این حال، او همچنان به آینده سیستم عامل خود خوشبین است و می‌ گوید تنها قاتل اتریوم، خود اتریوم است.

هشتاد و پنج سخن از بزرگان در مورد یادگیری و آموزش

علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و.

شاید این مطالب برایتان مفید باشد

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

شکوه السادات هاشمی (زندگی نامه افراد موفق)

25 , خرداد , 1401

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

وارن بافت (زندگی نامه افراد موفق)

21 , خرداد , 1401

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

آگاتا کریستی (زندگی نامه افراد موفق)

12 , اسفند , 1400

آیا واقعا سرمون شلوغه؟ چک لیست ثبت فعالیت به شیوه متفاوت

فایل صوتی آیا واقعا سرمون شلوغه؟ از دکتر مرزبان

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

انوشه انصاری (زندگی نامه افراد موفق)

15 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

جف بزوس سایت آمازون (زندگی نامه افراد موفق)

14 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

یاسمن مویدی (زندگی نامه افراد موفق)

13 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

بیل گیتس (زندگی نامه افراد موفق)

10 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

اپرا وینفری (زندگی نامه افراد موفق)

9 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

نیک وی آچیچ (زندگی نامه افراد موفق)

7 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

زهره صداقت (زندگی نامه افراد موفق)

6 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

استیون هاوکینگ (زندگی نامه افراد موفق)

5 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

لیزی ولاسکز، زشت‌ترین زن دنیا (زندگی نامه افراد موفق)

4 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

وال مارت، امپراتور صنعت خرده فروشی (زندگی نامه افراد موفق)

3 , فروردین , 1399

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

دانشگاه همبرگر (زندگی نامه افراد موفق)

1 , فروردین , 1399

مطلب پیشنهادی

https://elmema.com/category/book/biography-of-successful-people

شکوه السادات هاشمی (زندگی نامه افراد موفق)

شکوه السادات هاشمی (زندگی نامه افراد موفق) شکوه السادات هاشمی در تیرماه هزارو …

3 دیدگاه

ممنون از سایت خوبتون

مفید بود !
سپاس از سایت خوب تان !

ممنونم از مدیریت سایت تشکر میکنم

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دوره های رایگان

پر مخاطب ترین ها

دوره های آموزشی ما

جستجو در سایت

حتما کلیک و فالو کنید

اینستاگرام دکتر مرزبان

پست های آموزشی کسب و کار و کوچینگ

(کلیک و فالو کنید)

دوره کوچینگ (مربی زندگی و کسب و کار)

دوره کوچینگ

(مربی شخصی در زندگی و کسب و کار)

تحول در زندگی با مربی شخصی!

(((کلیک کنید)))

کتاب چاپی تقویم انگیزشی

کتاب چاپی تقویم انگیزشی

(معجزه ی برنامه ریزی)

(کلیک کنید)

دسته بندی کل مطالب

  (757) (19) (45)
   (3) (9) (24)
   (2) (6) (11)
   (37) (14) (37) (24) (113) (16)
   (37) (12) (9) (43) (13) (40) (19) (42) (12) (3) (12) (13) (35) (55) (130) (25)

  مطالب تصادفی (یا شانس و اقبال)

  درک افراد عصبی

  معرفی و خلاصه کتاب آیین دوست یابی از دیل کارنگی

  ۱۰ معجزه باور نکردنی در پزشکی

  کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

  گواهی شکست!

  خلاصه و معرفی کتاب ده راز برای کسب موفقیت از وین والتر دایر

  سیزده تفاوت افراد موفق و افراد ناموفق از دیدگاه مدیران مشهور

  دنبال چی می گردی؟ جستجو کن :)

  درباره ما

  گروه علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای «علمِ ما» یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ توسط دکتر شهریار مرزبان راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد.

  پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ ، دوره های کسب و کار ، کتاب تقویم انگیزشی و.

  آدرس ما:

  آدرس: شیراز، سینما سعدی، ذوالانوار، گروه آموزشی علم ما
  شماره تماس موسسه (ساعت تماس 9 تا 14): 5394 3233 071
  شماره تماس همراه (ساعت تماس 9 تا 14): 2373 405 0916
  پشتیبانی واتس اپ: 2373 405 0916
  ایمیل: Elme_ma[at]yahoo.comاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.