نمودار سه‌گانه


اختلال این چرخه های خواب باعث ایجاد اختلال در تنظیم خلق و خو و بروز افسردگی می شود

استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران

مخازن آسماری- جهرم یکی از اصلی­ترین مخازن شکسته جنوب­باختری ایران و دنیا‌ می‌باشند که امروزه بررسی نقش این شکستگی‌ها در افزایش تراوایی و حرکت هیدروکربن در طول این مخازن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مطالعه نمودارهای پتروفیزیک (NPHI، RHOB، DT، GR) و تصویرگر (FMI) در نرم­افزارهای GEOLOG 7.0 و CIFLOG بررسی شدند که با محاسبه مقادیر تخلخل شکستگی و حفره‌ای و تطابق آن با لاگ انحراف سرعت و پارامترهای شکستگی (VAH,VDC) نشان داده شد که مقدار تخلخل شکستگی با لاگ دهانه‌ی شکستگی (VAH) رابطه‌ی مستقیم دارد و در مناطقی که مقدار لاگ انحراف سرعت منفی و پایین باشد پارامترهای شکستگی بخصوص نمودار VAH، پیک‌های بالایی را نشان می‌دهند. همچنین نوع تخلخل غالب موجود در مخزن بر اساس لاگ انحراف سرعت، تخلخل زمینه (اولیه) است که در بعضی فاصله‌ها تخلخل شکستگی و حفره‌ای هم در مخزن دیده می‌شود. در آخر بر اساس شواهد غیرمستقیم (هرزروی گل­حفاری)، نوع تخلخل (زمینه، شکستگی و حفره‌ای)، مقدار تخلخل و کیفیت اشباع نفت در چاه مورد نظر 18 واحد جریانی تشخیص داده شد که بر همین اساس به تعیین واحدهای جریانی با کیفیت مخزنی مناسب پرداخته شد. در سازند آسماری چاه مورد مطالعه در بازه‌ عمقی 2225 تا 2250 بیش­ترین تراکم شکستگی مشاهده می­شود که بر این اساس می‌توان واحد جریانی شماره 4 را به عنوان منطقه با بیش­ترین تراوایی نسبی برای این سازند معرفی کرد، همچنین بیش­ترین میزان تراکم شکستگی‌ها در سازند جهرم بین بازه‌ی عمقی 2475 تا 2569 قرار دارد که می‌توان بیان کرد واحد جریانی شماره 16، بیش­ترین تراوایی نسبی را در سازند جهرم فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها

 • میدان نفتی نرگسی
 • تخلخل و تراوایی
 • نمودار تصویرگر(FMI)
 • واحد جریانی مخازن نمودار سه‌گانه نمودار سه‌گانه نفتی

عنوان مقاله [English]

Application of triple porosity using of image logs and well logs in zonation in one of the oil wells in the southwest of Iran

نویسندگان [English]

 • R. Musavi-Hashemi 1
 • B. Soleimani 2
 • F. Saberi 3
 • P. Asoude 3

Asmari-Jahrom reservoirs are one of the main fractured reservoirs in the southwest of Iran and the world (Nelson, 2001). It is very important to study the role of these fractures in increasing the permeability and movement of hydrocarbons along these reservoirs (Alavi, 2004, 2007; McQuillan, 1986). In this study, petrophysical logs (NPHI, RHOB, DT, GR) and image logs (FMI) in GEOLOG 7.0 and CIFLOG software were investigated. Finally, by calculating the amount of fracture and vuggy porosity and correlating them with velocity deviation log (VDL) and نمودار سه‌گانه fracture parameters (VAH, VDC), it was shown that the amount of fracture porosity is directly related to fracture aperture (VAH) and where the velocity deviation log is negative and low, fracture parameters especially the VAH diagrams show the high peaks. Also, the predominant type of porosity in the reservoir based on the velocity deviation log is the matrix (primary) porosity, which at some distances, fracture porosity and vuggy can be seen in the reservoir. Finally, based on indirect evidence (drilling mud wastage), type of the porosity (matrix, fracture and vuggy), the amount of porosity and the quality of oil saturation in the well, 18 zones were identified, which to determine the quality zone (s) with appropriate reservoir quality. In Asmari Formation of the studied well, in the depth range of 2225 to 2250, the highest fracture density is observed, based on which Zone No. 4 can be introduced as the region with the highest relative permeability for this formation. Also, the highest fracture density in Jahrom Formation is between 2475 to 2569 depth range, which can be said that Zone No. 16 has provided the highest permeability in the Jahrom Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nargesi oilfield
 • Porosity and permeability
 • image log (FMI)
 • Zoning oil fields

مراجع

خوشبخت، ف (1391) مدل‌سازی تخلخل سه­گانه در یک مخزن کربناته با استفاده از لاگ تصویرگر و لاگ‌های چاه­پیمایی، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، انجمن مهندسی معدن، دانشگاه تهران.

رهسپار، ا.، کدخدائی، ع.، بیدهندی، ن (1395) تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (SOM، AHC، MRGC وDYNCLUST) در بخش عرب در چاه 2S-05 میدان نفتی سلمان. نشریه پژوهش نفت، دوره 26، شماره 2، ص 107–117.

سراج، م.، تقوی­پور، ش.، عباباف، ر.، محمدیان، ر (1387) بررسی پارامترهای هندسی و جنبشی شکستگی­ها در مخزن آسماری میدان رگ­سفید براساس تحلیل نمودارهای تصویرگر (FMS)، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، اهواز.

ساعدی. ق (1388) تحلیل شکستگی­های مخزن آسماری میدان نفتی لالی با استفاده از نمودار تصویرگر FMS، پایان­نامه کارشناسی­ارشد زمین­شناسی گرایش نفت، دانشگاه چمران اهواز، 152ص

صمدی، ا.، سلیمانی، م.، کردی،م.، احمدی، ا (1398) ارایه استراتژی شناسایی و مدلسازی توامان شکستگی­ها به کمک نمودار FMI و داده­های لرزه­ایی در فرایند واحد جریان­بندی مخزن در یکی از میادین جنوب ایران، نشریه ژئومکانیک نفت، نمودار سه‌گانه دوره 3، شماره 3، ص 14-27.

ظهراب­زاده، م (1384) تحلیل سیستماتیک شکستگی­های مخزن آسماری میدان رگ­سفید با استفاده از نتایج نمودارهای FMS/FMI، گزارش شماره پ – 5718، شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب.

ظهراب­زاده، م (1388) تحلیل سیستماتیک شکستگی­های مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب­غرب ایران (با استفاده از نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر)، مجله اکتشاف و تولید، شماره 63، ص 46 تا54.

غفوری، م (1384) آنالیز شکستگی­ها و ژئومکانیک چاه با استفاده از نمودارهای تصویرگر، مجله اکتشاف و تولید، شماره 27، ص 11تا21.

نعمتی، م. ح.، نوروزی، غ. ح.، ریاحی، م. ع (1387) تعیین شکستگی با استفاده از تبدیل موجک و مدلسازی آن در مخازن گروه دهرم یکی از میدان­های ایران، مجله فیزیک زمین و فضا، شماره 4، ص 105 تا 116.

Aghli, G., Soleimani, B., Moussavi-Harami, R. & Mohammadian, R (2016) Fractured zones detection using conventional petrophysical logs by differentiation method and its correlation with image logs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 1(42): 162-152.

Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304(1): 1–20. https://doi.org/10.2475/ajs.304.1.1.

Alavi, M (2007) Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307(9): 1064–1095. https://doi.org/10.2475/09.2007.02.

Ameen, M. S (2014) Fracture and in-situ stress patterns and impact on performance intheKhuff structural prospects, eastern offshore Saudi Arabia. Marine and Petroleum Geology, 50: 166–184. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2013.10.004.

Anselmetti, F. S. & Eberli, G. P (1999) The velocity-deviation log: A tool to predict pore type and permeability trends in carbonate drill holes from sonic and porosity or density logs. AAPG bulletin, 83: 450-466.

Chitale, V. D., Johnson, C., Entzminger, D., & Canter, L (2010) Application of a modern electrical borehole imager and a new image interpretation technique to evaluate the porosity and permeability in carbonate reservoirs: A case history from the permian basin, United States. AAPG Memoir, 92: 295–307.

Donselaar, M. E., & Schmidt, J. M (2005) Integration of outcrop and borehole image logs for high-resolution facies interpretation: Example from a fluvial fan in the Ebro Basin, Spain. Sedimentology, 52(5): 1021–1042.

Folkestad, A., Veselovsky, Z., & Roberts, P (2012) Utilising borehole image logs to interpret delta to estuarine system: A case study of the subsurface Lower Jurassic Cook Formation in the Norwegian northern North Sea. Marine and Petroleum Geology, 29(1): 255–275.

Guadagno, F. & Nunziata, C (1993) Seismic velocities of fractured carbonate rocks (southern Apennines, Italy). Geophysical Journal International, 113: 739-746.

Khoshbakht, F., Memarian, H. & Mohammadian, M (2009) Comparison of Asmari, Pabdeh and Gurpi formation's fractures, derived from image log. Journal of Petroleum science and Engineering, 67: 65-74.

McQuillan, H (1986) Fracture-controlled production from the Oligo-Miocene Asmari formation in Gachsaran and Bibi Hakimeh fields, southwest Iran. In Carbonate Petroleum Reservoirs, 33: 511–523. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-5040-1.

Muniz, M. C., & Bosence, D. W. J (2015) Pre-salt microbialites from the Campos Basin (offshore Brazil): Image log facies, facies model and cyclicity in lacustrine carbonates. Geological Society Special Publication, 418(1): 221–242. https://doi.org/10.1144/SP418.10.

Nur, A. & Simmons, G (1969) The effect of saturation on velocity in low porosity rocks. Earth and Planetary Science Letters, 7: 183-193.

Nelson, R (2001) Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs. Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs. Elsevier.

Rajabi, M., Sherkati, S., Bohloli, B., & Tingay, M. (2010) Subsurface fracture analysis and determination of in-situ stress direction using FMI logs: An example from the Santonian carbonates (Ilam Formation) in the Abadan Plain, Iran. Tectonophysics, 492(1–4): 192–200.

Sherkati, S., & Letouzey, J (2004) Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran. In Marine and Petroleum Geology, 21 (5): 535–554.

Staffelbach, ch,, Evans, R.. j. Anis, A. H (2004) Integrating Core Data and Image Logs: The Critical Steps in Modelling a Fractured Carbonate Reservoir, Corias 74, Allée de la Robertsau 67000 Strasbourg SCA 2004- Poster presentation.

Tang, J., Zhang, C., & Xin, Y (2017) A fracture evaluation by acoustic logging technology in oil-based mud: A case from tight sandstone reservoirs in Keshen area of Kuqa depression, Tarim Basin, NW China. Shiyou Kantan Yu Kaifa/Petroleum Exploration and Development, 44(3): 418–427. https://doi.org/10.11698/PED.2017.03.08

Wang, S., Wang, G., Lai, J., Li, D., Liu, S., Chen, X., Yang, K., & Song, L (2020) Logging identification and evaluation of vertical zonation of buried hill in Cambrian dolomite reservoir: A study of Yingmai-Yaha buried hill structural belt, northern Tarim basin. Journal of Petroleum Science and Engineering, 195, 107758.

Wilson, M. E. J., Lewis, D., Yogi, O., Holland, D., Hombo, L., & Goldberg, A (2013) Development of a Papua New Guinean onshore carbonate reservoir: A comparative borehole image (FMI) and petrographic evaluation. Marine and Petroleum Geology, 44: 164–195.

Xu, C (2007) Interpreting shoreline sands using borehole images: A case study of the Cretaceous Ferron Sandstone Member in Utah. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 91(9): 1319–1338.

معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

16 الگوی نمودار شمعی

الگوی شمعی یا کندل استیک (candlestick) برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله ۱۶ مورد از رایج ترین نمودار‌های شمعی و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک روش برای نشان دادن روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. نمودار‌های شمعی یکی از محبوب ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که تریدر‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات مربوط به قیمت را به سرعت و فقط از طریق چند نوار قیمت تفسیر کنند.

در این مقاله نمودار‌های روزانه را بررسی می‌کنیم که در آن هر شمع بیانگر جزئیات معاملات یک است. این نمودار سه ویژگی اصلی دارد:

 • بدنه: بازه زمانی بین باز و بسته شدن نمودار است.
 • سایه (shadow): قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد.
 • رنگ: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان، نمودار‌های شمعی، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تریدر می‌تواند با استفاده از آنها سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که نشان دهنده یک فرصت در بازار است. برخی از آنها فشار خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و بعضی از نمودار‌ها، الگوهای ادامه یا بلاتکلیفی بازار را شناسایی می‌کنند.

شش الگوی نمودار شمعی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند و نشانگر چرخش حرکت قیمت‌ها باشند. آنها اندیکاتوری برای تریدر‌ها هستند که با استفاده از آن می‌توانند کسب سود در بلند مدت را تشخیص دهند.

الگوی Hammer

نمودار شمعی چکش (Hammer) از یک بدنه کوتاه با یک سایه در بالا و پایین تشکیل شده است و در پایین روند نزولی دیده نمودار سه‌گانه می‌شود.

نمودار شمعی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت فشار خرید بر آن غلبه می‌کند. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد. چکش سبز نشانگر وجود بازار گاوها (Bull Market) است.

نمودار شمعی Hammer

الگوی Inverse hammer

یک الگوی صعودی دیگر چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت آن با چکش این است که سایه بالا، بلند و سایه پایین کوتاه است.

طبق این الگو فشار خرید و فروش به قدری نبوده تا باعث کاهش قیمت شود. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی صعودی چکش معکوس

الگوی Bullish engulfing

الگوی پوشای صعودی (Bullish engulfing) از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است و از سوی شمع سبز احاطه می‌شود.

الگوی پوشای صعودی

الگوی Piercing line

الگوی نفوذگر (Piercing line) الگوی دو چوب است که شامل یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.

این الگو نشان دهنده فشار شدید خرید است؛ زیرا قیمت به بالاترین حد از متوسط قیمت روز گذشته می‌رسد.

الگوی نفوذگر

الگوی Morning star

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) نشانه امید در روند نزولی بازار است.

این یک الگوی سه چوب از یک شمع با بدنه کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند تشکیل شده است. “ستاره” با بدنه های بلندتر هیچ تطابقی نخواهد داشت؛ زیرا بین بازار در باز و بسته شدن فاصله وجود دارد.

این الگو نشان می‌دهد اجرای بازار گاو نر در آستانه است.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star)

الگوی Three white soldiers

الگوی Three white soldiers (سه سرباز سفید) طی سه روز اتفاق می‌افتد که شامل شمع‌های سبز (یا سفید) بلند متوالی با سایه‌های کوچک است.

این الگوی نمودار شمعی یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از روند نزولی اتفاق می‌افتد و یک فشار ثابت برای خرید را نشان می‌دهد.

الگوی نمودار شمعی Three white soldiers

شش الگوی نمودار شمعی نزولی

الگوهای نمودار شمعی نزولی معمولاً پس از روند صعودی شکل می‌گیرند و سطح مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود تا تریدر‌ها موقعیت‌های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را برای استفاده از افت قیمت باز کنند.

الگوی Hanging man

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان) معادل نزولی یک الگوی چکشی است. به همان شکل است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

این الگو نشان می‌دهد که در طی روز فروش خوبی در بازار وجود داشته است و خریداران قادر به افزایش مجدد قیمت هستند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از کنترل بازار گاوها در بازار تلقی می‌شود.

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان)

الگوی Shooting star

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star) همانند چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و دارای یک بدنه کوچک پایین و یک سایه بالایی بلند است.

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star)

الگوی Bearish engulfing

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing) در پایان روند صعودی اتفاق می‌افتد. شمع اول بدنه‌ای کوچک و سبز رنگ دارد که توسط شمع بلند قرمز بعدی احاطه شده است.

این الگو نشانگر اوج یا کند شدن حرکت قیمت است و نشانه‌ای از روند نزولی قریب الوقوع در بازار است. .

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing)

الگوی Evening star

ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبحگاهی است. این الگو از یک نمودار شمع کوتاه که بین یک نمودار شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ قرار دارد.

این نمودار شمعی نشان دهنده برگشت روند صعودی است.

Evening star

الگوی Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه است و گاهی سایه‌ای وجود ندارد. هر کندل با قیمت مشابه روز قبل افتتاح می‌شود، اما فشارهای فروش با هر بار بسته شدن، قیمت را پایین می‌آورند.

تریدر‌ها، این الگو را به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر می‌کنند؛ زیرا فروشندگان در طی سه روز متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی Dark cloud cover

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover) نشان دهنده یک وارونگی نزولی است.

ابر سیاه نسبت به روز گذشته خوش بین است. این شمعدان شامل دو شمع است: شمعی قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در دست خرس‌ها (Bear Market) است که در طی آن قیمت کاهش می‌یابد. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی تعیین کننده روند بازار و قیمت بوده است.

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه

نمودار‌های شمعی ادامه دهنده (continuation candlestick)

اگر الگوی نمودار شمعی تغییری در جهت بازار نشان ندهد، به عنوان الگوی شمعی ادامه دهنده شناخته می‌شود. این الگو‌ها می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند تا زمانی که بلاتکلیفی در بازار وجود دارد یا حرکت خنثی است، یک دوره ساکن در بازار را شناسایی کنند.

الگوی Doji

هنگامی که باز و بسته شدن یک بازار تقریباً در یک نقطه از قیمت باشد، کندل شبیه یک علامت ضربدر یا به‌علاوه است در این صورت به آن نمودار شمعی دوجی (Doji) می‌گویند.

الگوی Doji یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که منجر به سود خالص هیچ یک از طرفین نمی‌شود. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نزولی مشاهده کرد.

نمودار شمعی دوجی (Doji)

الگوی Spinning top

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning top) دارای بدنه کوتاهی است که بین سایه‌هایی با طول برابر قرار دارد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی داری در قیمت ایجاد نمی‌کند، گاوها قیمت را بالاتر می‌برند، در حالی که خرس ها دوباره آن را پایین می‌آورند.

اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان یک دوره ثابت یا استراحت، به دنبال یک روند صعودی یا نزولی تفسیر می‌شود.

این الگو به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از اتفاقات بعدی تفسیر کرد؛ زیرا این الگو بیانگر این است که بازار از شرایط فعلی خارج می‌شود.

کندل اسپینینگ تاپ Spinning top

Falling three methods

از الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods) برای پیش بینی ادامه روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، استفاده می‌شود.

الگوی سه گانه نزولی از یک بدنه قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه بدنه کوچک سبز و یک بدنه قرمز دیگر وجود دارد. شمع‌های سبز همه در محدوده بدنه‌های نزولی وجود دارد. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

الگوی سه گانه نزولی

Rising three methods

عکس الگوی سه گانه نزولی نمودار شمعی “الگو سه گانه صعودی” است.

این الگو شامل سه بدنه قرمز کوتاه که توسط دو بدنه سبز بلند احاطه شده است. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

الگو سه گانه صعودی

سعی کردیم چند مورد از الگوی نمودار شمعی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بیان کنیم. مهم است، قبل از شروع معامله، با اصول الگوهای نمودار شمعی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید.

Cruhser Machine

دلایل ده گانه برای استفاده از شکل 1 نمودار شماتیک شکل 2، دسته بندی کلی از روش های سیستم پیشرفته جذب و تقسیم نیرو ناشی از تصادفات در اطراف یک ساختار سه گانه h شکل که در مقابل تغییر شکل ناشی از برخورد، با یک روش مناسب مقاومت می نماید، طراحی گردیده و نیروی حاصل از تصادفات را از

موسسه فنی مهندسی اصفهان پلیمردانستنیها،دانلود پروژه گزارش کارآموزی

پلیمرها از لحاظ منبع به سه گروه اصلی های سریع از آسیاب غلتکی کلی از زیست می شونددر این مرحله مقداری از الکن آن گرفته می شود و مقدار آلکنی که قصر می رود وارد میدل بینها خواهند شد و سپس از آنجا وارد مرحله آسیاب تر می شود در این مرحله پس از عبور از آسیاب

سیستم تزریق برای پی دی اف سنگ شکن زغال سنگیخچال فریزر ساید بای ساید هایر HRF 608 امین حضور کالا

آسیاب غلتکی عمودی برای زغال سنگ سه سیستم نمودار طرح کلی از سنگ شکن فکی پی دی اف مشخصات کلی نمودار مصرف انرژی a گردش هوای چند گانه دارد مدیریت سه ستونه چهار

نمودار مدار هیدرولیک برای آسیاب غلتکی عمودیمشاهده مقاله معرفی روش آنالیز توزین حرارتی و مشتق توزین

نمودار طرح کلی از آسیاب غلتکی سه گانه هیدرولیک نمودار مدار نمودار پردازش فلز به عبارت دیگر، نمودار حاصل از این روش نشان و شکل 6 شمای کلی از استفاده به سه

نمودار طرح کلی از آسیاب غلتکی سه گانهبلیک مشخصات سنگ شکن فکی mbsalcoin

قیمت ماوس اپتيکال همراه با ماوس پد اکرون مدل OM299 طرح با ماوس پد اکرون مدل om299 طرح هر دو دست مشاهده نمودار کلی از آسیاب غلتکی سه گانهسنگ شکن فکی یکی از کم مشخصات کلی تویوتا لندکروزر VXR Carir ریموند آسیاب غلتکی در امارات

مشاهده مقاله روش تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید مواد بررسی عوامل مؤثر بربهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک

دلایل ده گانه برای استفاده از شکل 1 نمودار شماتیک شکل 2، دسته بندی کلی از روش های استفاده از آسیاب غلتکی عمودی به جای آسیاب گلوله ای Ball Mill و جدا کننده های با صمد بنیسی، پرویز مظفری؛ طراحی مجدد دریچه تنظیم کیفیت محصول جدا کننده

دانستنیها،دانلود پروژه گزارش کارآموزیطرح غلتکی تئوری سنگ شکن آسیاب

گزارش کلی از خط است که بعد از اجرای فاز۳ طرح گندله مرحله پس از عبور از آسیاب تر شکن آسیاب غلتکی خودکار نمودار طرح شکن از آسیاب غلتکی سه گانه آسیاب غلتکی

سه رول سرامیک آسیاب menghuanwanبخشی از مقالات سایت بازارچه تحقیقاتی قسمت هشتم

خم شدن طرح کلی آسیاب سه رول آسیاب رول سه گانه برای پردازش عکس از نمودار admin در بازارچه تحقیقاتی 5 چند ماه قبل دید کلی از زمانی که انسان غارنشینی را به قصد یافتن مکان زیست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختمانی سر و کار پیدا کرده بود بدیهی است که این مواد از نوع

نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از گروه مکانیک خودرو فنی وحرفه ای قزوین مطالب علمی و تخصصی

همان طور که در نمودار ۱ ۱ مشاهده می شود خلاصه ای از این مراحل را بدون ذکر جزپیلات می توان به صورت زیر بیان کرد قابل ذکر است که خطوط تولید درکارخانه هایقند کم و بیش با هم تفاوتهایی دارند اما سعی بر ان است که موتورهای جت از سه قسمت اصلی یک ساختار سه گانه h شکل که در طرح بطور کلی بیشتر مناسب

نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان بلکا کاتالوگ بلکا مخروط سنگ شکن پی دی اف پروژه دیپلم

اجرا بلکا اجرای بلکا در کمترین زمان ممکن با اکیپ کامل و مجرب بدون بو عدم نیاز به زیرسازی در طرح ها و رنگ های متنوعپروژه استفاده از آسیاب گل برای غلتکی سه گانه پی دی اف نمودار سازمانی در کارخانه سنگ

بررسی عوامل مؤثر بربهبود کیفیت در شرکت ایران غلتکدانلود پاورپوینت کاراموزی و طرح توجیهی 25

یک لیست کلی از عوامل موثر می شود از دستگاه تری رول که سه غلتک از آسیاب غلتکی عمودی کپی برداری جزیی و کلی از مطالب و قرار دادن آن در سایت های دیگر از نظر شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد دانلود پایان نامه ارشد میزان اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت رو 1 0 مهدی بنی حسن

زرین فایل مرکز دانلود پروژه کارآموزی روش تحقیق و مقالات طرح مدیریت زیست محیطی سنگ fuaico

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سالیانه بیش از سه میلیارد دز انواع فرآورده های بیولوژیک از جمله واکسن و سرمهای مختلف مصرف پزشکی، دامپزشکی و آنتی ژن های تشخیص آزمایشگاهی به عنوان یکی از دانلود رایگان اصول و چارچوب مدیریت زیست محیطیبهداشتی در طرح های سد سازی و بهره برداری از

بیوریتم چیست؟ محاسبه و نمودار آن

آيا مي دانيد چگونه فعاليت هاي روزانه را با توانايي هاي جسمي, حسي و ذهني خود هماهنگ نمائيد؟ با ترسيم نمودار زيست آهنگ Biorhythm مي توانيد به اين مهم دست يابيد.

برای آشنایی با بیوریتم توصیه می کنیم ویدیو زیر را مشاهده کنید:

نمودار زيست آهنگ Biorhythm چیست؟

آيا تا بحال متوجه نوسانات روحي و جسمي خود شده ايد؟ تغييرات در ميزان بنيه و توانايي در انجام فعاليت هاي روزمره, مانند پرداختن به ورزش و شركت در ميهماني ها, احساس سلامت يا كسالت, نحوه برخورد با مشكلات و حتي نظم فكري شما و يا لحظات بحراني زندگي كه از لحاظ انرژي حياتي در بدترين و آسيب پذيرترين شرايط قرار داريد .

همه اين افت و خيزها در سه چــرخه متنـاوب به نام هاي :
1- جسمي 2- حسي 3- ذهني خــلاصه مي شوند كه مجموعه آنها زيست آهنگ (بيوريتم) شما را تشكيل مي دهند. بيوريتم بر اين ايده استوار است كه اين چرخه هاي سه گانه در بدن افراد براساس ساعت دروني و بيولوژيكي عمل مي كنند و هر چرخه براساس موج سينوسي با دوره هاي متفاوت در حال گردش است كه نقطه شروع همه آنها روز تولد هر فرد است.

دوره هر چرخه متناوب به شرح ذيل است :

دوره چرخه جسمي (Physical) هر 23 روز يك بار تكرار مي شود دوره چرخه حسي (Emotional) هر 28 روز يك بار تكرار مي شود دوره چرخه ذهني (Intellectual) هر 33 روز يك بار تكرار مي شود امروزه حتي مديران موفق هم نمودارهاي سه گانه فوق را بطور مستمر براي تك تك كاركنان خود ترسيم مي كنند نمودار سه‌گانه تا متناسب با شرايط جسمي, حسي و ذهني آنها, فعاليت هاي روزانه را به آنها ارجاع نمايند.

دانش آموزان نيز با دانستن زمانهاي دقيق اوج انرژي ذهني خود, مي توانند در اين زمان ها به يادگيري و مطالعه بپردازند تا با حداقل تلاش, به پيشرفت چشمگيري دست يابند .

سایت های زیادی به صورت آنلاین با گرفتن تاریخ تولد میلادی براتون نمودار بیوریتم رو رسم می کنند:

تازه تو سایت بالا می تونید بیوریتم آدمای معروف و بازیگرا رو هم ببینید.

چگونه نمودار بیوريتم را تفسير نمایید؟

بیوریتم چیست؟ محاسبه و نمودار آن

بیوریتم چیست؟ محاسبه و نمودار آن

همانگونه كه اشاره شد, هر يک از چرخه هاي سه گانه براساس موج سينوسي حركت مي كنند. هر فركانس از اين موج سه ناحيه دارد. ناحيه اول ناحيه مثبت, پرانرژي يا اكتيو ( Active ) است كه در بالاي نقطه صفر قرار دارد . هر يک از چرخه ها كه در اين ناحيه قرار دارند, در مرحله شارژ است و قابليت اعتماد دارد. ناحيه دوم ناحيه منفي, كم ارزش يا پسيو ( Pasive ) است كه در پايين نقطه صفر قرار دارد.

هر يک از چرخه ها در اين ناحيه در مرحله دشارژ يا ضعف قرار دارد. ناحيه سوم, نقطه بحراني (Critical) است نمودار سه‌گانه كه دقيقا مرز نقطه صفر است و مرحله گذر از ناحيه مثبت به ناحيه منفي يا بالعكس است. اين نقاط بسيار حساس هستند و در اين روزها هيچ چيز قابل حدس نيست و طبيعت, خلق و خو و رفتارهاي فيزيكي, احساسي و ذهني انسان به طرز وحشيانه و افسار گسيخته اي تغيير مي كند و نبايد اعتبار زيادي براي آنها قائل شد و لحظات بحراني زندگي افراد معمولا روزهايي هستند كه هريك از منحني ها از حالت مثبت به حالت منفي مي روند و مي توانند روزهاي نحس و بدشانسي باشند.

از آنجا كه هر يک از چرخه ها داراي فركانس هاي متفاوتي هستند, نمودار بيوريتم انسان در هر روز مي تواند شرايط متفاوتي داشته باشد و تفسير خاص خود را بطلبد و حال اگر تمامي منحني هاي بيوريتم فردي در منفي ترين حالت ممكن قرار داشته باشد, به معني آن است كه انرژي حياتي بدن در بدترين و آسيب پذيرترين شرايط قرار دارد و انسان نبايد طبق عادت به واكنش هاي جسمي, روحي و ذهني خود اعتماد كند.

در اينجا بايد اين نكته را يادآوري نمود كه اگر در هر لحظه يا هر روز يك خبر خوشحال كننده به كسي داده شود, صرف نظر از اين كه منحني هاي دروني وي در چه ناحيه اي باشند, از انرژي لبريز خواهد شد و اين با بحث بيوريتم كه به فعل و انفعالات دروني افراد وابسته است, ارتباطي نداشته و فقط يک تحريک بيروني محسوب مي گردد.

حال با توجه به مطالب فوق, نكاتي راجع به هر یک از چرخه هاي نمودار بيوريتم, به شرح ذيل ارائه مي شود:

چرخه جسمي يا فيزيكي (Physical) ناحيه مثبت (Active) زمان مناسب براي انجام فعاليت هاي سنگين بدني, مقاوم در برابر سختي ها و بيماري ها, اشتياق به ورزش, آمادگي براي سفر, جراحي, امور دندانپزشكي و … ناحيه منفي ( Passive) خستگي پذيري, نياز به استراحت, دوره بهبودي و نيرو گرفتن, آرامش ( غير فعال ), عشق به كار نقطه بحراني ( Critical ) توانايي جسمي زير سوال است, استعداد بيشتر براي خطا كردن, مستعد تصادف بودن, پرخاشگري چرخه حسي (Emotional) ناحيه مثبت (Active) تمايل به شركت در جمع دوستان و فعاليت هاي گروهي, حسن نيت عمومي, شادي, توازن و همسازي, آمادگي جهت انجام آزمونها و مسابقات, ظاهر عمومي مناسب و خوب ( احساس خوش تيپي) ناحيه منفي ( Passive)حس منفي نسبت به انجام كارهاي گروهي, احساس بسيار منفي در نقطه منت هاي شيب منفي نقطه بحراني ( Critical ) كج خلقي, كم طاقتي, مشكل رويارويي با ساده ترين مسائل, عكس العمل كند, مستعد بروز تصادف چرخه ذهني (Intellectual) ناحيه مثبت (Active) بيشترين فعاليت و نيروي فكري و ذهني, مطالب جديد به سرعت و با آمادگي آموخته مي شوند.

بیوریتم چیست؟

حافظه بهتر, افكار واضح و روشن ناحيه منفي (Passive) زمان مساعد براي تثبيت آنچه قبلا آموخته ايد, تاخير (وقفه) در امور عادي داشته باشيد, به انجام امور جديد و نا آزموده نپردازيد نقطه بحراني (Critical) كاهش توانايي تمركز, آشفتگي ذهني, زمان بسيار نامناسب براي تصميم گيري, نياز به زمان بيشتر براي امور فكري دقيق تاريخچه كشف بيوريتم تاريخ كشف اين پديده علمي به سال هاي 1897 تا 1912 ميلادي باز مي گردد .

در آن زمان دكتر هرمان سوبودا, استاد روانشناس دانشگاه وين (اتريش) در تحقيقات خود متوجه شد كه حالت جسمي و احساسي بيماران او به صورت چرخه اي و پريودي است.

وي با ثبت دوره هاي بيماري و سكته قلبي و توهمات بيماران خود, متوجه شد كه چرخه يا سيكل تكرار اوج و نزول انرژي فيزيكي و جسمي افراد هر 23 روز يكبار تكرار مي شود و چرخه شارژ و دشارژ انرژي احساسي افراد, هر 28 روز يكبار تكرار مي شود.

همزمان با او و بدون اطلاع وي, در برلين هم دكتر ويلهلم فليس , پزشك و دوست نزديک روانشناس بزرگ زيگموند فرويد, اين چرخه هاي 23 و 28 روزه را با فرويد در ميان گذاشت كه ضمن تاييد, نظريه وي روي افراد مختلفي آزمايش شد.

بعد از آنها فردي به نام پروفسور آلفرد تلتچه كه استاد علوم مهندسي بود, متوجه شد كه قدرت استدلال و توانايي ذهني شاگردانش هميشه يكسان نيست و از يک سيكل 33 روزه تبعيت مي كند.

اين دوره ها نه تنها در مورد شاگردان ضعيف و متوسط اتفاق مي افتاد بلكه در مورد دانشجويان قوي و مستعد هم همين اتفاق رخ مي دهد و هوش و هوشياری آنها نيز يک الگوي ريتميك 33 روزه را دنبال مي كرد. به عبارت ديگر, قابليت افراد براي جذب و تفسير ايده هاي جديد و توانمندي هاي ذهني آنها, در يك سيكل 33 روزه تكرار مي شود.

بعد از كشف اين پديده در جسم و روح و ذهن انسان, تحقيقات زيادي در آلمان, ژاپن و ايالات متحده صورت گرفته كه نتايج آن در مقالات علمي متعددي درج و اثبات شده است .

از طرف ديگر هم بايد يادآوري شود كه نظريه شارژ و دشارژ متناوب باتري هاي انرژي درون روح و جسم يك نظريه جديد نيست و از زمان هاي بسيار دور پر و خالي شدن متناوب و دوره هاي انرژي طبيعت يك امر بديهي و جا افتاده محسوب مي شود .

نظريه ئين و يانگ در فلسفه هاي چيني و ژاپني نيز به روشني بيانگر وجود همين پديده است . بيوريتم فقط شكل رياضي شده و قانونمند اين پديده است

مطالب این صفحه در تاریخ 1398/8/20 بروزرسانی شد و اطلاعات بیشتر در مورد بیوریتم اضافه شد:

معنای بیوریتم چیست؟

واژه بیوریتم در واژه نامه آکسفورد به صورت زیر تعریف شده است: «هر الگوی مکرری از فعالیت‌های فیزیکی، احساسی و اداراکی که بر رفتار انسان اثر می‌گذارد» و معادل فارسی آن «زیست‌آهنگ» نامیده می‌شود.

بیوریتم دانش شناخت ریتم‌های بدن انسان است. تئوری بیوریتم چنین می‌گوید:

«بدن شما داری چهار ریتم و سیکل اصلی است که عبارتند از؛ دوره عاطفی، عقلانی، فیزیکال و شهودی. هر پروسه مدت زمان خاصی طول می‌کشد و در زندگی شما به مانند پریودیک ادامه می‌ یابد.

اگر هر دوره را به نحو تابعی از زمان رسم کنیم توابع سینوسی‌شکلی خواهند شد که در طول یک پریود نقطه پیک مثبت و منفی خواهند داشت.

مطالعات مکرر نشان داده اند از آن جایی که چرخه های درونی بدن ما به خوبی با دنیای خارجی سازگارند، از نظر فیزیولوژیکی و روان شناختی دارای بهترین عملکرد هستیم.

چنانچه الگوهای خواب و بیداری خود را به هم بزینیم، احساس بدحالی می کنیم و رنج می بریم. هوشیاری از بین می رود و قدرت تمرکز کاهش می یابد.

حافظه ضعیف می شود و عملکرد در انجام وظایف مهم کم می شود. احساس منطقی ندارید و حتی ممکن است قادر به صحبت کردن به صورت هماهنگ نباشید.

 بیوریتم Biorhythm به چه معناست؟

بیوریتم Biorhythm به چه معناست؟

سلامت جسمانی هم تحت تاثیر قرار می گیرد. سیستم ایمنی به خطر می افتد و منجر به افزایش احتمال ابتلا به سرما خوردگی یا آنفولانزا می شود.

هورمون ها به هم می ریزند و مشکلات معده به وجود می آید. این ها شکایت های رایج کسانی هستند که شیفت کاریشان را تغییر می دهند، تجربه بی خوابی و ناراحتی ناشی ار مسافرت طولانی با هواپیما را دارند و از بی خوابی رنج می برند.

بسیاری از سیستم های مهم بدن در ریتم های شبانه روزی اجرا می شوند. فعالیت قلبی و عروقی دارای یک الگوی شبانه روزی است، به طوری که دمای بدن، عملکرد متابولیکی، و عملکرد کبد و کلیه ها را تنظیم می کند.

با این حال، نادیده گرفتن بیوریتم های پایه و عدم توجه به سیگنال های بیولوژیکی مربوط به خواب در میان افراد به طور فزاینده ای در حال افزایش است. تحریک پذیری افراد در طول روز از طریق اینترنت به عنوان یک جاذبه تاثیر زیادی در این زمینه داارد.

به گفته دکتر Roseanne Armitage، متخصص خواب از دانشگاه میشیگان، الگوهای خواب آمریکایی ها بد و به طور فزاینده ای از ریتم طبیعی خارج شده است. افراد بیش از پیش بیدار می مانند و این موضوع به طور تدریجی در سن کم تر اتفاق می افتد.

به گفته او جالب توجه است که افرادی که کم تر می خوابند، بیشتر افسرده می شوند. و بدتر شدن ریتم های خواب در میان آمریکایی ها، افزایش واقعی بروز افسردگی بالینی را به همراه دارد.

علاوه بر ریتم های بدن که در طول روز تنظیم می شوند، ریتم های بدن دیگری نیز وجود دارد که در چرخه هایی با مدت کوتاه تر و غالبا چندین بار در طول روز اتفاق می افتد.

این ها به عنوان ریتم های فوق العاده (ultradian) شناخته می شوند. به این ترتیب عملکرد و هوشیاری فیزیولوژکی و بیولوژیکی به شدت با هماهنگ سازی اعمال شما با الگوهای طبیعی بدن در ارتباط است.

شاید شناخته ترین ریتم فوق العاده چرخه های رویای خواب باشد. محققان دریافته اند که چرخه خواب به گونه ای است که از حالت های عمیق خواب به حالت رویا می رویم، که به دلیل حرکت سریع چشم که در حالت رویا دیدن اتفاق می افتد، معمولا به عنوان خواب REM شناخته می شود.

اختلال این چرخه های خواب باعث ایجاد اختلال در تنظیم خلق و خو و بروز افسردگی می شود

بر طبق گفته دکتر Armitage، بدن ما به طور مشابه برای اجرای بیشتر وظایف در چرخه های ۹۰ دقیقه ای تنظیم شده است.

او معتقد است که ما در هر ۹۰ دقیقه نیازمند یک استراحت ذهنی هستیم چرا که در غیر این صورت توانایی تمرکز، حافظه و یادگیری ما شروع به از بین رفتن می کند.

هماهنگ ماندن با چرخه های بدن، شما را در مسیری قرار می دهد که به بالاترین عملکرد برسید.

عدم هماهنگی الگوهای فعالیت و تحریک پذیری شما با ریتم های شبانه روزی و فوق العاده بدنتان باعث ایجاد تنش در سیستم می شود.

قابل اطمینان ترین شیوه برای تنظیم ساعت بدن قرار گرفتن منظم در معرض نور طبیعی در ساعات اولیه صبح است، که باعث می شود شما در شب احساس خواب آلودگی کنید. در نتیجه از روشن کردن چراغ و استفاده کامپیوتر در شب اجتناب کنید.

مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • آهنگ زیستی بدن یا بیوریتم
 • انواع سیکل های بدن و روش های محاسبه سیکل های بیوریتم
 • ساعت بدن (Body clock) یا ساعت بیولوژیکی بدن
  • ساعت بیولوژیک و دمای بدن
  • ساعت بیولوژیک و هورمون استرس ستیز
  • ساعت بیولوژیک و چرخه های خواب

  برای دیدن لینک دانلود در سایت ثبت نام و اکانت خود را ویژه کنید
  ورود یا ثبـــت نــــام + فعال کردن اکانت VIP
  مزایای اشتراک ویژه : دسترسی به آرشیو هزاران مقالات تخصصی، درخواست مقالات فارسی و انگلیسی، مشاوره رایگان، تخفیف ویژه محصولات سایت و .

  هر گونه سوالی در رابطه با بیوریتم چیست؟ محاسبه و نمودار آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

  نگرش نظام‌مند مارپیچ سه‌گانه، تعاملات بین صنعت، دانشگاه و دولت را در قالب یک نظام نوآوری ترکیب کرده و مفاهیم ساختاری و کارکردی در تئوری نظام‌های نوآوری را دربر می‌گیرد. در این پژوهش، تلاش شده است ضمن بررسی رویکرد نظام‌مند مارپیچ سه‌گانه، به نمودار سه‌گانه تحلیل شکاف ابعاد این نظام در صنعت دفاعی کشور پرداخته شود . جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان آگاه سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت در صنعت دفاعی کشور می‌باشند که از بین آنها 30 نفر جهت نظرخواهی تعیین شدند. در این پژوهش به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود از آزمون t استیودنت نرم افزار SPSS و نمودار عنکبوتی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین میانگین وضعیت موجود (ادراکات پاسخ دهندگان) و میانگین وضعیت مطلوب (انتظارات پاسخ دهندگان) تفاوت معناداری وجود دارد. و میزان شکاف در خصوص کارکردهای نظام مارپیچ سه گانه از سایرین بیشتر می باشد که نیازمند توجه جدی تر به این حوزه می باشد.

  کلیدواژه‌ها

  • اقتصاد دانش‌بنیان
  • مارپیچ سه‌گانه
  • نظام مارپیچ سه‌گانه
  • تحلیل شکاف

  موضوعات

  • ارزیابی فناوری و نوآوری

  عنوان مقاله [English]

  Gap analysis of the triple helix in the field of defense industry

  نویسندگان [English]

  • Farshad Momeni 1
  • Atiyeh Safardoust 2
  • Maryam Rozesara 3

  Systematic Attitude to triple helix, combines interactions between industry, university and government in the form of innovation system and covers structural and functional concepts of innovation system. In this study, we have tried to investigate the systematic approach to triple helix, , a gap analysis of this system in the country's defense industry. The research is descriptive. The study population consisted of experts of three areas of university, industry and government in the defense industry and 30 were selected for the survey. In the present study, for studying the triple helix system, and a gap analysis was used and to determine the significance of differences by Student's t test of SPSS software and spider diagram. The results show that there is a significant difference between the average situation (perceptions of respondents) and the average optimal situation (expectations of respondents). The gap between the functions of the triple helix is more significant than others that require more serious attention to these domains.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.