تعریف سرمایه (Capital)


رابطه بهره وری سرمایه با بازده آتی سهام و تاثیر آن بر استراتژی های سرمایه گذاری ارزشی و رشدی

مفهوم بهره وری سرمایه به اندازه‌گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت می پردازد و انتظار می‌رود که سهام شرکت‌های با بهره وری سرمایه ی بالا، بازده بالاتری نیز داشته باشند. هدف این مطالعه ، بررسی چگونگی رابطه بهره وری سرمایه با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی تاثیر‌گذاری رابطه بهره وری سرمایه و بازده آتی سهام بر دو استراتژی مهم و متداولِ ارزشی و رشدی مد نظر می باشد. نسبت سود عملیاتی به سرمایه ی سرمایه گذاری شده ی شرکت به عنوان شاخص بهره وری سرمایه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارِ سرمایه ی سرمایه گذاری شده ی شرکت به عنوان شاخص تعیین سهام ارزشی و رشدی به کار گرفته شده است. دوره ی مورد مطالعه، سال های 1376 تا 1386 (11سال) و نمونه ی انتخابی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با ویژگی های تعریف شده، می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، وجود رابطه بین بهره وری سرمایه و بازده آتی سهام در دو حالت کلی و کنترل شده و نیز تاثیر قابل توجه این رابطه بر ارتقای بازده حاصل از هر دو استراتژیِ ارزشی و رشدی را تایید می کند. در نهایت، توجه به بهره وری سرمایه در تدوین استراتژی های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در قالب خرید سهامِ با بهره وری سرمایه ی بالا و فروش سهامِ با بهره وری سرمایه ی پایین، به سرمایه گذاران و مدیران پورتفوی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

 • بهره وری سرمایه
 • بازده آتی سهام
 • سهام ارزشی و رشدی
 • بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Capital Productivity and Future Stock Returns and its Effect on Value and Growth Investment Styles

In this research the importance of capital productivity in investment process, especially in value and growth styles is examined. Capital productivity measures the management achievement in employing capital as an important and limited resource of firms, and the extent to which they apply invested capital effectively. An investment strategy is a set of rules, behaviors or procedures, designed to guide an investor's selection of an investment portfolio. We seek to analyze the relation between capital productivity and future stock returns and thereafter the effect of this relationship on return of value and growth styles in Tehran Stock Exchange (TSE). We use return on invested capital ratio as the proxy of capital productivity and capital to enterprise value ratio as the value and growth indicator. Our study contains 11 years (1997 - 2007) data of active corporations in TSE. It is shown that capital productivity has a significant relation with future stock returns, contains value and growth information, affects these strategies significantly, and eventually results in different returns. It is suggested that investors consider capital productivity in their portfolio selection strategy

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital productivity
 • Future Stock Returns
 • Value and Growth Stocks
 • Tehran Stock Exchange

مراجع

رضا تهرانی محمدعلی خجسته (1387) رابطه بهره وری سرمایه با بازده آتی سهام و تاثیر آن بر استراتژی های سرمایه گذاری ارزشی و رشدی سال 3 (شماره 11), 1-22 Reza Tehrani Mohamad Ali Khojasteh1 (2008) Exploring the Relationship between Capital Productivity and Future Stock Returns and its Effect on Value and Growth Investment Styles Volume 3 (Number 11), 1-22

اصطلاحات حسابداری

حسابداری فرآیند ثبت معاملات مالی مربوط به یک تجارت است. فرایند حسابداری شامل جمع‌بندی، تحلیل و گزارش این معاملات به سازمان‌های نظارتی و واحدهای جمع‌آوری مالیات است. صورت‌های مالی مورد استفاده در حسابداری، خلاصه‌ای از معاملات مالی در یک دوره حسابداری، وضعیت مالی و جریان‌های نقدی شرکت است.

مفاهیم حسابداری ۲) حساب دریافتنی (Account Receivable)

حساب‌های دریافتنی (AR) عبارت است از مطالبات یک شرکت در ازای فروش کالا یا ارائه خدمات.

اصطلاحات حسابداری ۳) اسناد دریافتنی (NOTE Receivable)

سندی است که شرکت در آن درآمدهایی را که وصول آن در آینده تضمین شده است، ثبت می‌کند.

تفاوت حساب دریافتنی و اسناد پرداختنی

حساب دریافتنی طلبی است که در ازای آن هیچ سفته و چکی دریافت نشده است، اما اسناد پرداختنی طلبی است که در ازای آن چک و سفته دریافت شده است.

مفاهیم حسابداری ۴) حساب پرداختنی (Account Payable)

به بدهی‌های ناشی از خرید کالا و خدمات گفته می‌شود.

اصطلاحات حسابداری ۵) اسناد پرداختنی (Note Payable)

اسناد تجاری (چک‌های صادره از حساب بانکی شرکت‌ها) که از سوی شرکت برای دریافت کالا یا خدمات صادر می‌شود.

اصطلاحات حسابداری ۶) سرمایه (Capital)

به عبارت ساده، سرمایه وجوه نقد و دارایی مالی هستند که توسط صاحبان مشاغل در تجارت سرمایه‌گذاری می‌شوند.

در حسابداری معمولاً سرمایه به ۳ صورت تعریف می‌شود:

 • سرمایه در گردش (Working Capital)
 • سرمایه ثبت شده یا حساب سرمایه (Equity Capital)
 • سرمایه استقراضی (Debt Capital)

اصطلاحات حسابداری ۷) دارایی (Asset)

دارایی منابع اقتصادیست که در نتیجه‌ی عملیات اقتصادی و مالی به مالکیت شرکت درآمده است.

تفاوت دارایی و سرمایه

به طور خلاصه، سرمایه به پولی گفته می‌شود که صاحبان مشاغل در تجارتشان سرمایه‌گذاری می‌کنند، و تفاوت بین تعریف سرمایه (Capital) دارایی‌ها و بدهی‌های تجارت را نشان می‌دهد. دارایی‌ها چیزهایی هستند که به تجارت ارزش اضافه می‌کنند.

اصطلاحات حسابداری ۸) دارایی بلندمدت (Long Term Assets)

دارایی‌های بلندمدت یا ثابت دارایی‌هایی هستند، ملموس و غیر محسوس، که به راحتی قابلیت تبدیل شدن به پول نقد یا معادل نقدی را ندارند.

اصطلاحات حسابداری ۹) بدهی بلندمدت (Long Term Debt)

عموماً به وام ها و بدهی‌های یک شرکت که بیش از یک سال به طول می‌انجامند.

اصطلاحات حسابداری ۱۰) نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی اصطلاحی است که به میزان پول نقدی(cash) که به راحتی در دسترس باشد اشاره دارد.

بررسی میزان استقرار و رابطه دو مفهوم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در میان کارکنان اورژانس 115 اهواز

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استقرار سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش در اورژانس 115 اهواز و تعیین رابطه­ی بین این دو مفهوم است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه­ی سرمایه­ی اجتماعی محقق ساخته و پرسشنامه­ی مدیریت دانش برگرفته از پرسشنامه­ی فولاد (1393)، مبتنی بر مدل جاشپارا انجام شده است. جامعه­ی پژوهش تمام 287 نفر کارکنان اورژانس 115 اهواز شامل کارکنان ستادی و افراد مستقر در 29 پایگاه اورژانس در سطح اهواز هستند. پرسشنامه­ها در تابستان سال1393 بطور حضوری توزیع شد و در نهایت تعداد 244 پرسشنامه یا بیش از 61 درصد از آن­ها در تجزیه و تحلیل داده­ها مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار 19 SPSS صورت گرفت. برای تعیین سطح هر مؤلفه از آزمون تی تک نمونه­ای و برای تعیین وجود یا نبود رابطه بین دو مفهوم سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان استقرار سرمایه­ی اجتماعی به صورت کلی در سطح نسبتاً مطلوب و میزان استقرار مدیریت دانش به صورت کلی در سطح متوسط است؛ همچنین رابطه­ی معنادار مثبت در حد متوسط بین سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد. در انتها، براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

 • سرمایه‌ی اجتماعی
 • مدیریت دانش
 • اورژانس خدمات پزشکی کارمندان
 • اهواز

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Status and Relationship of the Concepts of Social Capital and Knowledge Management among Emergency Medical Services 115 Employees in Ahvaz

نویسندگان [English]

 • shabnam shahini 1
 • zahed bigdeli 2
 • samira soleymanpour 3

This study attempted to investigate social capital and knowledge management concepts among the employees of EMS (emergency medical services) 115 in Ahvaz. It also tried to determine the relationship between the two concepts. The research is of a descriptive-analytic type which used a survey method and a questionnaire to collect the data. The questionnaire consisted of two parts; a researcher-made questionnaire for social capital and a questionnaire for knowledge management adopted from Foolad (2014) which is based on Jashpara’s 4-loop scale. The validity and reliability of the questionnaire were measured. The population consisted of 287 people working in the EMS headquarter as well as those serving in 29 medical stations throughout the city of Ahvaz. The questionnaires were distributed in person and 244 questionnaires (over 61%) were fully completed and returned and used in the analyses. SPSS 19 was used to analyze the data. To determine the level of each variable and it components, one-sample t-test was applied and to test the relationship between the two variables of social capital and knowledge management, Pearson Correlation Coefficient was used. The results showed that total social capital among the employees is at a “fairly desirable” level, and for knowledge management is at a “moderate level”. There is also a positive significant correlation at a “moderate level” between the two concepts of social capital and knowledge management. Finally, some suggests are offered.

پیام سرمایه و صنعت ایران

سَرمایه (به انگلیسی: Capital) در علم اقتصاد، عبارت است از حق صاحبان یک مؤسسه نسبت به باقیمانده دارایی مؤسسه مذکور.
در علم حقوق مالی، عبارت است از وثیقه بستانکاران شرکت و یا حق صاحبان یک موسسه نسبت به باقیمانده دارایی موسسه مذکور پس از انحلال یا تصفیه موسسه.
در علم مالی عبارت است از دارایی استفاده شده جهت تولید ثروت بیشتر یا ایجاد و توسعه یک کسب و کار جدید.[۱]
از نظر حسابداری این مبلغ از کم کردن بدهی‌های مؤسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید.
بعبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک مؤسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان تعریف سرمایه (Capital) سرمایه مؤسسه است.

به‌طور کل سرمایه از دو طریق افزایش میابد:
• سرمایه‌گذاری شخصی
• سود حاصل از عملیات مؤسسه

انواع سرمایه
بر اساس نوع شرکت سرمایه به سه طریق مطرح می‌گردد:
• در شرکت‌های فردی سرمایه متعلق به یک فرد (صاحب مؤسسه) می‌باشد.
• در شرکت‌های غیر سهامی سرمایه متعلق به دو یا چند شریک می‌باشد.
• در شرکتهای سهامی سرمایه به تعدادی سهم تقسیم می‌گردد.

مفهوم سرمایه چیست؟
هر نوع دارایی های مالی یا ارزش دارایی های مالی نظیر وجه نقد موجود در حساب‌های بانکی، همین‌طور کارخانه‌ها، ماشین آلات و تجهیزاتی که برای تولید در اختیار شرکت هاست، سرمایه گفته می‌شود.
سـرمایه می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد.
معنی دقیق آن به مفهومی که واژه سـرمایه در آن مورداستفاده قرار می‌گیرد، بستگی دارد.
عموماً، به منابع مالی مورداستفاده سـرمایه گفته می‌شود. شرکت‌ها و جوامعی که سـرمایه بیشتری دارند از سایر رقبای خود با سـرمایه کمتر، عملکرد بهتری خواهند داشت.

توضیحات مدیر مالی در مورد سـرمایه
سـرمایه با پول فرق دارد. پول صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. ولی سرمایه طول عمر بیشتری دارد و برای تولید ثروت در سرمایه گذاری به کار می‌رود. مثال‌های سـرمایه شامل اتومبیل، حق ثبت اختراع، نرم‌افزارها و برندها می‌شود. همه این‌ها داده هایی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان ثروت آفرید. اگرچه از سرمایه برای تولید ثروت استفاده می‌شود اما می‌توان سـرمایه را با یک هزینه ماهیانه تعریف سرمایه (Capital) تعریف سرمایه (Capital) یا سالیانه برای تولید ثروت اجاره کرد.
سرمایه به‌تنهایی و تا زمانی که تولید نشده باشد، وجود خارجی ندارد. پس برای تولید ثروت، سرمایه باید با نیروی کار افرادی که می‌پذیرند وقت تعریف سرمایه (Capital) و مهارتشان را در ازای دریافت پول در اختیار شما قرار دهند، ترکیب شود. چنانچه شما از مصارف کنونی سـرمایه خود چشم‌پوشی کنید.
و بر روی مواردی که گفته شد سـرمایه گذاری کنید، می‌توانند از شکوفایی بزرگ‌تری در آینده لذّت ببرند.

سرمایه به خاطر حقوق مالکیت ارزش بالایی دارد.
اشخاص یا شرکت‌ها نسبت به سـرمایه خود و نحوه استفاده از آن، ادّعا مالکیت خواهند داشت.
آن‌ها همچنین می‌توانند مالکیت سـرمایه خود را به شخص یا شرکت دیگری واگذار کرده تا پروسه فروش ادامه پیدا کند.
معمولاً قوانین موجود، نحوه استفاده از سـرمایه را محدود و منافع آن را کاهش می‌دهد،
البته این محدودیت باهدف بهره‌مندی بیشتر همه افراد جامعه از آن منافع انجام می‌شود.
به‌طور مثال، وقتی شما سهامی را که از زمان خریدتان با افزایش ارزش مواجه بوده می‌فروشید، باید مالیات فروش آن را پرداخت کنید.
این مالیات برای اهداف عمومی مورداستفاده قرار می‌گیرند.
مفهوم Capital یا سرمایه در علم اقتصاد

سَرمایه نقدی و غیر نقدی
سـرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است.
سـرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند.

انواع سرمایه در اقتصاد
•سرمایه در گردش:
آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد.
•سرمایه ثابت:
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و موادخام نمود می یابد.
•سرمایه ربایی:
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه است که صرفاً در حوزه گردش پول، و بدون هیچگونه فعالیتی در فرآیندهای تولید و توزیع کالا، جریان یابد.
•سرمایه سهمی:
کل سرمایه گذاری صاحبان یک واحد اقتصادی از راه خرید.

انواع مدرن سَرمایه
سرمایه مالی
سـرمایه مالی، که نشان دهنده تعهدات است و به عنوان پول برای تجارت حل و فصل می شود و متعلق به اشخاص حقوقی است. این در قالب دارایی های سـرمایه ای است که در بازارهای مالی معامله می شوند. ارزش بازار آن نه بر انباشت تاریخی سرمایه‌گذاری شده است، بلکه بر ادراک بازار از درآمد پیش بینی شده و ریسک آن است.

سرمایه طبیعی
سـرمایه طبیعی، که در محیط زیست ذاتی است و تامین ثروت انسانی را افزایش می دهد.

سرمایه اجتماعی
سـرمایه اجتماعی، که در شرکت خصوصی به عنوان بخشی از ارزش خالق یا ارزش برند شناخته می شود، اما مفهومی تر از روابط بین انسان ها با ارزش پولی است که انگیزه اقدامات مشابه به پرداخت جبران خسارت است.

سرمایه آموزشی
سـرمایه آموزشی، که در اصل در دانشگاه ها تعریف شده است، همان جنبه تدریس و انتقال دانش است که در افراد یا روابط اجتماعی ذاتی نیست اما قابل انتقال است.

سرمایه انسانی
سـرمایه انسانی، یک اصطلاح گسترده است که عموماً شامل استعداد اجتماعی، آموزشی و فردی در ترکیب است.
این در اقتصاد تکنیکی برای تعریف “رشد متعادل” استفاده می شود که هدف آن بهبود سـرمایه انسانی و همچنین سـرمایه اقتصادی است.

سرمایه عمومی
سـرمایه عمومی، یک سری مفاهیم است که تلاش می کند تا سرمایه فیزیکی را که زیربنای آن در نظر گرفته شده است توصیف کند و تولید را با روش های نامشخص یا ضعیف حسابداری پشتیبانی کند. این شامل کل دارایی های دولتی که برای ارتقای بهره وری صنعت خصوصی از جمله بزرگراه ها، راه آهن، فرودگاه ها، تاسیسات تصفیه آب، ارتباطات راه دور، شبکه های برق، خدمات انرژی، ساختمان های شهری، بیمارستان های عمومی و مدارس، پلیس، آتش نشانی حفاظت، دادگاه و… است. با این حال، تا زمانی که بسیاری از این دارایی ها به صورت عمومی یا خصوصی باشند این یک مشکل خواهد بود.

چرا سرمایه مهم است؟
کسب‌وکارها برای ساخت کارخانه‌های جدید، خرید تجهیزات جدید، توسعه محصولات جدید و ارتقای فناوری اطلاعات باید پول یا سـرمایه داشته باشند. هر صاحب کسب‌وکار یا مدیر ارشد مالی (CFO) در چنین مواقعی باید بررسی کند که آیا بازده‌ سرمایه‌گذاری از هزینه سَرمایه یا هزینه‌‌ای که برای سرمایه‌گذاری در پروژه لازم است، بیشتر است یا نه. صاحبان کسب‌وکار معمولاً روی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
مگر اینکه بازده‌ سرمایه‌ی این پروژه‌ها بیشتر یا حداقل برابر با هزینه‌ای باشد که برای تأمین مالی آنها صرف می‌شود.
هزینه‌سرمایه کلید تعریف سرمایه (Capital) همه‌ی تصمیمات تجاری است.

اساس کار کسب و کارها و تولید یا ارائه خدمات، سرمایه است.
در واقع هر کاری نیازمند وجود سرمایه برای شروع است.
بنابراین نیاز به دانستن مفهوم این واژه امری ضروری تلقی می شود.

تفاوت سرمایه با پول
پول عموماً صرف خرید کالا یا خدمات مصرفی مجموعه می شود. اما سرمایه بقای بیشتری داشته و برای تولید ثروت در سرمایه گذاری و ارزش آفرینی صرف می شود.
اگر بخواهیم یک ویژگی شاخص برای سرمایه بیان کنیم، می توان گفت : سرمایه ها قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند.

مفهوم مدیریت سرمایه انسانی

هر فردی در هر شغلی که کار می کند از طریق تجربه و آموزش به مهارت هایی دست پیدا می کند. با گذشت زمان دانش و بهره وری آنها زیاد و بر موفقیت سازمان تاثیر می گذارد.

بهره وری سازمان همراه با توسعه دانش و تجربه کارکنان ارتقا می یابد. لذا سازمان با توسعه دانش ومهارت کارکنان، آنها را تبدیل به سرمایه های سازمانی می کند.

با گذشت زمان کارکنان نقش اصلی در موفقیت سازمان خواهند داشت. به این سرمایه نهفته در کارکنان سرمایه انسانی می گویند. برای درک مفهوم مدیریت سرمایه انسانی (Human Capital Management)، بهتر است ابتدا معنی خود سرمایه (Capital) را بررسی کنیم.

سرمایه به کالاهای بادوام از پیش تولید شده می گویند که بیشتر به تولید محصولات و خدمات کمک می کند. به بیان ساده تر، سرمایه به هر نوع محصول یا خدمت تولیدشده گفته می شود که افراد یا سازمان را در تولید و ارائه ستاده باکیفیت توانمند می سازد.

به عبارت دیگر سرمایه نقش تعریف سرمایه (Capital) کاتالیزگر را در بهره وری سازمان ها دارد. (کاتالیزورها مواد شیمیایی هستند که در فرایندهای شیمیایی باعث افزایش سرعت واکنش می‌شوند و در اینجا به معنی افزایش اثربخشی و بهره وری است)تعریف سرمایه (Capital)

سرمایه انسانی چیست؟

کارکنان شاهراه یا قلب هر سازمانی محسوب می شوند. هیچ سازمانی بدون کارکنانش قادر به بقا نیست. سازمان ها با کمک افراد راه اندازی و به موفقیت و بهره تعریف سرمایه (Capital) وری نائل می شوند.

کارکنان بخش زیادی از وقتشان را در ادارات و دفاتر مشغول کار هستند و در راستای تحقق اهداف و آرمان های سازمان تلاش می کنند. اگر کارکنان همیشه برانگیخته شوند، نسبت به سازمان احساس وابستگی و تعلق می کنند. در نتیجه نهایت تلاششان را بکار می گیرند تا هداف سازمان محقق شود.

هر کارمند در هر شغلی که کار می تعریف سرمایه (Capital) کند از طریق تجربه، آموزش و مشاهده مجموعه مهارت هایی را کسب می کند. بنابراین کارکنان با ارتقا دانش خود، بهره وریشان را نیز بهبود می بخشند. در نتیجه به موفقیت سازمان کمک می کند. “به توسعه دانش و تجربه کارکنان در طول مسیر شغلی و کاری که به افزایش بهره وری سازمان کمک می کند” سرمایه انسانی می گویند.

هرکارمندی در طول مسیرکاری خود در سازمان تلاش می کند تا با ارتقا مهارت هایش، به جایگاه بهتری دست یابد. “به مجموعه مهارت ها، صفات، دانش و تخصص کارکنان که بیشترین نقش اصلی را در افزایش تعریف سرمایه (Capital) بهره وری سازمان دارند” سرمایه انسانی گفته می شود.

هر سازمانی پول و منابع اش را بر روی آموزش کارکنان جدید سرمایه گذاری می کند. در مقابل کارکنان تلاش می کنند، دانش موجود خود را ارتقا بخشند تا به افزایش بهره وری سازمان کمک کنند. اصطلاح سرمایه انسانی توسط لویس (Lewis) در کتاب “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor” معرفی شد.

مدیریت سرمایه انسانی چیست؟

مدیریت سرمایه انسانی به مدیریت کارکنان سازمان اشاره دارد که در رسیدن به بهره وری کلی سازمان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. اگر بخواهیم از دیدگاه یک غیر متخصص آن را تعریف کنیم، به مدیریت نیروی کار سازمان، مدیریت سرمایه انسانی می گویند.

مدیریت سرمایه انسانی به عنوان فرایند جذب، آموزش، مدیریت و نگهداشت کارکنان تعریف می شود که در فرایندهای تعریف سرمایه (Capital) سازمانی و تحقق اهداف نقش موثری دارند. بعلاوه بیشتر بر روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان تمرکز دارد. به کارکنان نباید تنها به عنوان کارگر محض نگاه کنید. مدیران ارشد باید متضمن رشد و توسعه همه کارکنان در سازمان باشند تا متعاقبا آنها منجر به رشد و توسعه سازمان شوند.

هدف اصلی هر سازمانی باید آموزش کارکنان باشد تا در آینده تبدیل به منابع کارامدی شوند. در مدیریت سرمایه انسانی، کارکنان منابع مهم سازمانی هستند که نقش قابل توجهی در بهره وری سازمان ایفا می کنند.

توسعه و مدیریت افراد درسازمان درکنار حوزه های اصلی مسئولیت پذیریشان، آنها را در آینده تبدیل به منابع حیاتی سازمان می کند. همچنین با تضمین به مشارکت و کمک در سازمان، نقش صد در صدی را در موفقیت سازمان ایفا می کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.