استاپ لاس داینامیک


اندیکاتور تریلینگ استاپ

KOMPITIMES

trailing stoploss in pine script حد ضرر شناور در پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini trailing stoploss in pine script حد ضرر شناور در پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Pine Script 04 جلسه چهارم آموزش پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Pine Script 04 جلسه چهارم آموزش پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Pine Script 15 جلسه پانزدهم آموزش پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Pine Script 15 جلسه پانزدهم آموزش پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Pine Script version5 vs version4 معرفی ویرایش5 پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Pine Script version5 vs version4 معرفی ویرایش5 پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

قرار دادن حد ضرر توسط ATR - برنامه نویسی پاین اسکریپت - قسمت نهم

Kamu akan membaca artikel ini قرار دادن حد ضرر توسط ATR - برنامه نویسی پاین اسکریپت - قسمت نهم Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Arrays in pine script آرایه در پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Arrays in pine script آرایه در پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Pine Script 01 جلسه اول آموزش پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Pine Script 01 جلسه اول آموزش پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

آموزش پاین اسکریپت جلسه چهاردهم | سفارش استاپ لیمیت -تفاوت strategy.close و strategy.exit

Kamu akan membaca artikel ini آموزش پاین اسکریپت جلسه چهاردهم | سفارش استاپ لیمیت -تفاوت strategy.close و strategy.exit Dan Jangan Lupa Untuk استاپ لاس داینامیک استاپ لاس داینامیک Memilih Materi Lainnya. .

4 نکته مهم هنگام تعیین استاپ لاس

Kamu akan membaca artikel ini 4 نکته مهم هنگام تعیین استاپ لاس Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

آموزش پاین اسکریپت جلسه سیزدهم | ساخت اولین استراتژی معاملاتی به همراه حد سود و حد ضرر

Kamu akan membaca artikel ini آموزش پاین اسکریپت جلسه سیزدهم | ساخت اولین استراتژی معاملاتی به همراه حد سود و حد ضرر Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Trailing Stop Loss |آموزش روش پر سود تریلینگ استاپ در بایننس | فیوچرز|استاپ لاس چیست

Kamu akan membaca artikel ini Trailing Stop Loss |آموزش روش پر سود تریلینگ استاپ در بایننس | فیوچرز|استاپ لاس چیست Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

آموزش پاین اسکریپت جلسه هفتم | جلو رشد سود رو نگیر با حد سود داینامیک

Kamu akan membaca artikel ini آموزش پاین اسکریپت جلسه هفتم | جلو رشد سود رو نگیر با حد سود داینامیک Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Heikin Ashi candles in pine script هیکین آشی در پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Heikin Ashi candles in pine script هیکین آشی در پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

آموزش پاین اسکریپت جلسه ششم | راهنمای ساده تعریف حد ضرر و سیو سود

Kamu akan membaca artikel ini آموزش پاین اسکریپت جلسه ششم | راهنمای ساده تعریف حد ضرر و سیو سود Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

Pine Script 13 جلسه سیزدهم آموزش پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Pine Script 13 جلسه سیزدهم آموزش پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk استاپ لاس داینامیک Memilih Materi Lainnya. .

Pine Script 02 جلسه دوم آموزش پاین اسکریپت

Kamu akan membaca artikel ini Pine Script 02 جلسه دوم آموزش پاین اسکریپت Dan Jangan Lupa Untuk Memilih Materi Lainnya. .

تحلیل بورس TSE9005

استراتژي اعداد رند / 00 _ 000_. (اعدادي كه دو رقم.. آخر آنھا صفر است)

ساختار بازار يا بعبارتي رفتار دينامیك بازار، مفھوم سودآوري است كه توسط اكثريت معامله گران ناديده گرفته میشود.
كلید معاملات موفق در بازه زماني يا تايم فريم كوتاه مدت، درك رفتار پويا و دينامیك بازار است. در فاركس در تايم
فريمھاي پايین تر از روزانه، آنچه كه باعث حركت قیمت میشود عبارت است از "جريان سفارشات". از آنجا كه معامله
گران جزء اطلاعات محرمانه اي ندارند تا از سفارشات بانكھاي بزرگ آگاه شوند، بنابراين براي تريدرھاي كوتاه مدت
ضروري است كه بتوانند نواحي قیمتي را كه سفارشات بزرگ و دستورات با حجم خیلي زياد در آن نواحي اجرا میشود
شناسايي و پیش بیني نمايند. اين تكنیك براي تريدرھاي كوتاه مدت بسیار موثر است چرا كه باعث میشود تا آنھا درھمان طرفي باشند كه غولھاي بازار قرار دارند .

در تايم فريمھاي پايین تقريبا غیر ممكن است كه بخواھیم از ھر برگشت قیمت در مواجھه با خطوط حمايت و مقاومتسود كسب كنیم. نكته اينجاست كه بايد نواحي را انتخاب نمايیم كه احتمال برگشت قیمت در آن بیشتر است.

يكي از روشھاي خوب عبارت است از انجام معامله معكوس در سطوح مھم رواني مانند اعداد رند و اعدادي كه ٢ رقم آخرشانصفر است.

(مثل ١٫۴۴٠٠ يا ٢٫٠١٠٠ ) طي آمارگیري از تعداد دفعاتي كه قیمت در تايم فريمھاي كمتر از روزانه بدون توجه به روند موجود در برخورد با سطوح مقاومت و حمايت متشكل از اعداد ٢ صفري برگشت نموده است، به اين نتیجه رسیده ايم كه تعداد دفعاتي كه قیمت برگشت كرده است بسیار بیشتر از مواقعي بوده كه اين سطوح را شكسته و رد كرده است.

اين يكي از فرصتھايیست كه تريدرھاي كوتاه مدت میتوانند با ريسكي بین ١۵ تا ٢٠ پیپ، يك سود ۵٠ پیپي بدست آورند. اجراي اين روش زياد مشكل نیست تنھا مستلزم آنست كه معامله گر درك و شناخت خود را نسبت به روحیات شركت كنندگان اين بازار گسترش دھد. ايده ايكه پشت اين روش قرار دارد بسیار ساده است. اكثر حد سودھا و حد ضررھا در نزديكي يا بر روي اعداد رند قراردارند. چرا؟ چون تريدرھا بشر ھستند و بشر تمايل به استفاده از اعداد رند دارد.

بانكھاي بزرگ از تمامي اين سفارشات خبر دارند پس سعي میكنند تا از اين موقعیت بھره ببرند. بنابر اين با

استفاده از اين روش يك معامله گر در ھمان طرفي قرار میگیرد كه بانكھا قرار دارند.

قوانین استراتژي:

خريد
1- در تايم فريم ١٠ يا ١۵ دقیقه بدنبال موقعیتي میگرديم كه زوج ارز كاملا پايین میانگین متحرك ساده ٢٠ روزه خود قرار دارد.
2- چند پیپ (كمتر از ١٠ پیپ)پايین تراز يك عدد رند، خريد میكنیم.
3- استاپ لاس را ٢٠ پیپ (بیشتر نشود) پايین تر از نقطه ورود قرار میدھیم.
4- وقتي قیمت به اندازه دو برابر مقداري كه ريسك كرده ايم (مقدار ضرر) به سود رسید، نیمي از پوزيشن را بسته و استاپ نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل میكنیم و از اين به بعد از استاپ لغزشي استفاده مینمايیم.

فروش

1- در تايم فريم ١٠ يا ١۵ دقیقه بدنبال موقعیتي میگرديم كه زوج ارز كاملا بالای میانگین متحرك ساده ٢٠ روزه خود قرار دارد.
2- چند پیپ (كمتر از ١٠ پیپ) بالا تراز يك عدد رند، میفروشیم.
3- استاپ لاس را ٢٠ پیپ (بیشتر نشود)بالاتر از نقطه ورود قرار میدھیم .
4- وقتي قیمت به اندازه دو برابر مقداري كه ريسك كرده ايم (مقدار ضرر) به سود رسید، نیمي از پوزيشن را بسته و استاپ نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل میكنیم و از اين به بعد از استاپ لغزشي استفاده مینمايیم.

شرايط بازار

بھترين حالت براي اين استراتژي ھنگامیست كه حركت قیمت بدون ھیچ دلیل فاندامنتالي خاصي صورت گرفته و خبر اقتصادي مھمي پخش نگرديده است (يه موقع سر FOMC از اين شوخیھا نكنید. ) بعبارتي اين استراتژي در شرايط آرام بازار كارايي دارد. اين استراتژي در مورد زوج ارزھايي كه رنج نوساناتشان كمتر است، زوج ارزھاي كراس (استاپ لاس داینامیک كه شامل دلار آمريكا نیستند)و ارزھايي كه وابستگي كامل به كالا commodity دارند بیشترين موفقیت را بھمراه دارد. ھمچنین اين استراتژي براي زوج ارزھاي اصلي نیز در شرايط آرامتر بازار كارايي دارد.(توجه داريم كه استاپ لاس در اين روش خیلي كوچك است)

بھینه سازي بیشتر

در صورتیكه اعداد رند با سطوح تكنیكي مھم مقارن شوند، موفقیت اين روش بیش از پیش میگردد. يعني اگر بر روي
اعداد رند، خطوط فیبوناچي، میانگین متحركھا و يا باندھاي بولینگر قرار داشته باشند احتمال موفقیت بیشتر است.

http://charts.mql5.com/2/459/eurjpy-m15-alpari-limited-3.png

http://charts.mql5.com/2/459/eurjpy-m15-alpari-limited-4.png

اندیکاتوری که خطوط اعداد رند را نمایش میدهد

کتاب Day Trading

نوشته Kathy Lian

سیستمی از آقای جیسون که با این روش در یک ساعته ظراحی شده و بسیار ساده و کارا میباشد و همکنون با قیمت 77دلار بفروش میرسد که بصورت رایگان میتوانید دانلود کنید به همراه ویدئو تمامی مراجل استراتزی ..

این وبلاگ ساخته دانش پذیران دوره SH9005 موسسه نوین پردازان راتین ایرانیان، برگزار کننده دوره های آموزش موفقیت مالی در بورس میباشد.از کلیه دانش پذیران و شما بازدید کننده محترم دعوت میشود که جهت هرچه پویاتر شدن وبلاگ با ما همکاری نمایید.
پاییز90-اصفهان

راهنمای تعیین حد ضرر (استاپ لاس) بر روی صرافی ارز دیجیتال تبدیل

برای ثبت سفارش بیت کوین روی قیمت ۲۰۰۰۰، شما پیش بینی کرده‌اید که این ارز در ناحیه مقاومتی ۱۹۰۰۰ احتمال برگشت دارد و استاپ لاس داینامیک اگر این ناحیه شکسته شود نمی‌خواهید سرمایه بیشتری را از دست بدهید، بنابراین در قسمت قیمت فعال سازی ، ۲۰۰۰۰هزار را وارد می‌کنید.

سپس در قسمت قیمت سفارش ، ۱۹۰۰۰ را وارد می‌کنید و با کلیک روی گزینه فروش سفارش شما با حد ضرر ایجاد می‌شود.

در این ویدیو با نحوه‌ی تعیین حد ضرر بر روی صرافی ارزدیجیتال تبدیل آشنا خواهید شد. حد ضرر یا استاپ لاس یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال می‌باشد. صرافی ارزدیجیتال تبدیل اولین صرافی ارزدیجیتال ایرانی می‌باشد که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار داده است. پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارز‌های دیجتال به صورت تخصصی می‌باشد. شما با مراجعه به سایت تبدیل می‌توانید آخرین قیمت تمامی ارزهای دیجیتال را به دلار و تومان دریافت و با فرایندی ساده اقدام به معامله نمایید. همچنین می‌توانید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خریداری شده‌ی خود را در کیف پول امن ارز دیجیتال تبدیل نگهداری نمایید. تبدیل دارای متنوع‌ترین بازار ارزهای دیجیتال، کم‌ترین فاصله‌ی نرخ خرید و فروش و پایین ترین نرخ کارمزد میان صرافی‌های آنلاین ارزدیجیتال می‌باشد. با دعوت از دوستانتان می‌توانید در کارمزد معاملات آنها سهیم باشد.

اندیکاتور تریلینگ استاپ

اندیکاتور تریلینگ استاپ

اندیکاتور تریلینگ استاپ

اندیکاتور تریلینگ استاپ

جهت ارتباط با ما از روش های مقابل اقدام نمایید

PFOREX 2005 – 2021

فهرست این مقاله

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به استاپ لاس داینامیک اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.اندیکاتور تریلینگ استاپ

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن استاپ لاس داینامیک هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و استاپ لاس داینامیک مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

Hedging چیست

رشد و گسترش روزافزون بازار ارزهای دیجیتال موجب پیدایش راه‌های جدید برای کسب درآمد شده است. اما به همان نسبت احتمال از استاپ لاس داینامیک دست رفتن سرمایه و ضرر هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌هایی برای حفظ سرمایه یا به حداقل رساندن ریسک معاملات خود باشید. ایده هج کردن (Hedging) در بازار رمزارزها هم از همین جا شکل گرفته است. هج کردن در واقع نوعی استراتژی برای پوشش ریسک است. در ادامه این مقاله به این می‌پردازیم که Hedging چیست، چه اهمیتی دارد، انواع هج کردن چیست و مزایا و معایب آن را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

هج کردن یا Hedging چیست؟

هج کردن یا Hedging چیست

بیشتر وقت‌ها دانستن معنای لغوی یک کلمه باعث می‌شود مفهوم آن کلمه را بهتر درک کنیم؛ Hedging به فارسی به معنی پوشش دادن و مصونیت بخشی از چیزی به‌کار می‌رود. مثلاً شاید عبارت Hedge Fund یا صندوق پوشش ریسک را شنیده باشید. صندوق پوشش ریسک نوعی ساختار سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران کلان دارایی‌های خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده و از استراتژی‌های مختلف سود به دست می‌آورند.

هج کردن را می‌توان نوعی استراتژی پوشش ریسک قلمداد کرد. به‌عبارت ساده Hedging اقدامی است که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. مثلاً در مورد بیت کوین، هج کردن به‌معنای فروش بیت کوین به‌منظور کاهش ریسک هودل کردن آن است. در حالت ایده‌آل، با این اقدام سود خود را افزایش داده یا به حداکثر می‌رسانید. البته نباید فراموش کرد که ممکن است سودی که با استراتژی هج کردن به‌دست می‌آورید نسبت به زمانی که بدون پوشش ریسک عمل می‌کنید، کمتر باشد.

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا و چه زمانی باید از Hedging استفاده کنیم؟ مثلاً وقتی بازار صعودی است و قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، شما کوین‌های خود را هولد می‌کنید. اما زمانی که افت قیمت را پیشبینی می‌کنید، می‌خواهید تا جایی که می‌شود رمزارزهای خود را به قیمت بالاتر بفروشید. سپس زمانی که قیمت افت کرده و آغاز مجدد افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، بیت کوین را در نرخ کمتر می‌خرید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، در نهایت بیت کوین‌های بیشتر و احتمالاً سود بیشتری خواهید داشت. در واقع با هج کردن می‌خواهید از ضررهای بزرگ در بازار نزولی جلوگیری کنید.

کاربرد Hedging چیست؟

کاربرد Hedging در بازار کریپتو

هج کردن روشی برای کسب سود در زمانی است که یک تغییر احتمالی نامطلوب در قیمت دارایی پیش‌بینی می‌شود و شما مجبور هستید که از شانس دستیبابی به سودهای بسیار بیشتر برای حفظ دارایی کنونی، چشم‌پوشی کنید. Hedging در معاملات کریپتو به دلایل زیر ضرورت دارد:

 • محافظت از دارایی برای جلوگیری از ضررهای بزرگ

همانطور که می‌دانید بازار کریپتوکارنسی بسیار پرنوسان است و قیمت ارزهای دیجیتال در عرض چند دقیقه افزایش یا کاهش چشم‌گیری را تجربه می‌کند. این نوسانات قیمت باعث افزایش ریسک از دست دادن یک پوزیشن می‌شود. بنابراین تریدرها برای جلوگیری یا حتی معکوس کردن فرآیند ضرردهی در چنین رویدادهایی از تکنیک هج کردن استفاده می‌کنند.

اهمیت حفاظت از سود بیشتر زمانی است که مثلاً سود کسب شده حاصل از پامپ قیمت رمزارز باشد. در این صورت، تریدر از استراتژی پوشش ریسک برای حفاظت از سود به‌دست آمده در برابر سقوط یا اصلاح استفاده می‌کنند. با این حال، این کار مقدار سود احتمالی که می‌توان به‌دست آورد را کاهش می‌دهد. اما کسب سود کم بسیار بهتر از دست دادن تمام دارایی‌هاست.

اصول Hedging چیست؟

اگر درباره پوزیشن خود بیش از حد نگرانید، بستن کامل یا کاهش اندازه آن گزینه مطمئن‌تری است. اما اگر می‌خواهید دارایی خود را حفظ کنید و سودی واقع‌بینانه کسب کنید هج کردن می‌تواند به شما کمک کند. پیش از اعمال استراتژی‌های پوشش ریسک، اصول زیر را به یاد داشته باشید:

تریدر باید پوزیشنی را باز کند که برعکس پوزیشن فعلی او باشد. مثلاً اگر افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، باید در موقعیت خرید یا لانگ قرار بگیرید.

تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تعیین یکپارچگی بازار، سرعت معاملات و قدرت نقدشوندگی دارایی، نقدینگی رمزارزهای جدید را بررسی می‌کنند. اهمیت این کار در معامله دارایی در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون لغزش یا اسلیپیج (Slippage) است.

مشخص است که تنوع‌بخشی به پرتفولیو یکی از بهترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه است. شما می‌توانید پوزیشن‌های مختلف را برای بیت کوین، اتریوم، Link و سایر توکن‌های موجود بازار باز کرده تا سبدی متنوع داشته باشید.

معرفی انواع استراتژی‌های هج کردن

انواع استراتژی‌های Hedging

حال که متوجه شدید مفهوم Hedging چیست، لازم است بدانید که روش‌های مختلفی برای کسب سود از هج کردن وجود دارد. در ادامه به ۴ استراتژی هج کردن محبوب می‌پردازیم:

فروش استقراضی یا Short Selling

فروش استقراضی نوعی تکنینک معاملاتی است. معامله‌کننده در این استراتژی پیشبینی می‌کند که قیمت دارایی مورد نظر خود کاهش خواهد یافت. بنابراین آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس با قیمت کمتر دارایی را بازخرید کرده و علاوه‌بر پرداخت قرض، از اختلاف قیمت فعلی سود می‌کند.

معاملات آتی در Hedging

استفاده از هدج تریدینگ در معاملات قراردادهای آتی

قراردادهای آتی (استاپ لاس داینامیک Futures) بخشی از ابزارهای معاملاتی هستند که به‌عنوان معاملات مشتقات شناخته می‌شوند. اصطلاح قرارداد آتی به توافقی برای برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخص در یک قیمت معین اشاره دارد. از آن‌جایی که بازار ثانویه وجود دارد، قراردادهای آتی را می‌توان قبل از تاریخ توافق شده فروخت.

به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال، اکثر تریدرها زمانی که قیمت‌ها پایین است خرید می‌کنند و زمانی که قیمت‌ها بالا هستند می‌فروشند. با این حال، چنین خرید و فروش‌هایی می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران سود احتمالی استاپ لاس داینامیک خود را از دست بدهند. معاملات آتی ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که پوزیشن خود را تا تاریخ معینی حفظ کرده و با این کار سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری را به حداکثر برسانید.

قراردادهای دائمی

قراردادهای دائمی، نوعی از معاملات مشتقات هستند که به شما امکان می‌دهند ارزش یک دارایی پایه را بدون تعیین تاریخ بخرید یا بفروشید. شما می‌توانید انتخاب کنید که کی وارد شوید یا از آن خارج شوید. قراردادهای دائمی قدرت خرید بیشتری (به کمک معاملات اهرمی) را نسبت به معاملات اسپات به شما ارائه می‌دهند. چون می‌توانید بهتر از بازار نوسان‌گیری کنید.

معاملات آپشن

آپشن نوع دیگری از معاملات مشتقات در کریپتو هستند. تریدرها این حق را دارند که دارای اصلی را با قیمتی خاص قبل از یک تاریخ معین بخرند یا بفروشند. اما اجباری برای این کار وجود ندارد. می‌توانید از معاملات آپشن به‌عنوان راهی برای محدود کردن ضرر در بازارهای نزولی استفاده کنید.

مفهوم Fully Hedged یعنی چه؟

عبارت Fully Hedged در معاملات رمزارزها به‌معنای این است که تریدر به‌صورت همزمان پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. مثلاً با کاهش ناگهانی قیمت اتریوم، معامله‌گر در پوزیشن شورت سود کرده در حالیکه با باز کردن پوزیشن لانگ ضرر می‌کند. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد. در مورد لانگ هم تریدر صبر می‌کند تا قیمت در نقطه ورود اصلاح شود و سپس از پوزیشن لانگ خارج شود یا منتظر می‌ماند تا قیمت بالاتر رفته و از آن سود کسب کند.

مزایای Hedging چیست؟

 • استفاده از ابزارهای مشتقات مانند معاملات آتی به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد تا ریسک را کاهش دهند.
 • این استراتژی یک روش موثر برای کسب سود واقع بینانه است.
 • تاثیر نوسانات قیمت بر پرتفولیوی تریدر را کاهش می‌دهد.
 • هج کردن بینش جدیدی را در مورد تحرکات بازار ایجاد می‌کند.
 • شروع و استفاده از این استراتژی آسان است.
 • برای رمزارزهای بسیاری می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.

معایب هج کردن چیست؟

 • هج کردن، میزان سود احتمالی را محدود می‌کند.
 • در این استراتژی باید بازار را رصد کنید.
 • به‌عنوان استراتژی کوتاه‌مدت مفید نیست.
 • از آن‌جایی که برای هج کردن باید یک پوزیشن دیگر باز کنید، اسپرد (استاپ لاس داینامیک اختلاف قیمت میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش) از هر دو معامله حاصل می‌شود. اگر بازار تغییر نکند، اجرای معامله Hedge ضرورتی ندارد و اسپرد بیشتری کسر می‌شود.

آیا Hedging هیچ ریسکی ندارد؟

مفهوم Hedging و اصول آن بسیار ساده به‌نظر می‌رسد. مگر چیزی جز فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین‌تر است؟ واقعیت این است که هج کردن یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است. شما باید به‌طور مداوم بازار را رصد کنید، اخبار را دنبال کنید، پروژه را از نظر تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کنید، چارت قیمتی را بررسی کنید و از همه مهم‌تر تجربه ترید داشته باشید. باید اصول تحلیل تکنیکال را بدانید تا بتوانید پیش‌بینی کنید چه زمانی قیمت برای هج کردن کاهش می‌یابد.

درست است که سرمایه‌گذاران از استراتژی هج کردن برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند، اما هیچ تضمینی برای بدون ریسک بودن این روش نیست. بهترین رویکرد هنگام به‌کارگیری این استراتژی، در نظر گرفتن مزایا و معایب پوشش ریسک برای هر دارایی به‌صورت جداگانه است.

همچنین باید بررسی کنید که آیا مزایای Hedging به هزینه‌هایی که به همراه خواهد داشت می‌ارزد یا خیر. نباید فراموش کنید در برخی موارد، مثل زمانی که بازار خنثی است هدج کردن می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جمع‌بندی

در این مقاله به این پرداختیم که چگونه تریدرها می‌توانند با به‌کارگیری Hedging از دارایی‌های خود در برابر ریسک محافظت کنند. در واقع این استراتژی پوشش ریسک، احتمال ضررهای هنگفتی که ممکن است در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال متحمل شوید را کاهش می‌دهد. آیا تا به‌حال از مفهوم Hedging در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.