بازار هدف نا محدود


تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی

هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة برندهای پوشاک ورزشی بود. این پژوهش به روش آمیختة اکتشافی و در دو بخش کیفی و کمّی انجام گرفت. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بود که براساس نتایج آن، پرسشنامه‌ای تهیه و در بخش کمی استفاده شد. روایی پرسشنامه را هفت نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به‌دست آمد. جامعۀ آماری شامل استادان و اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و دانشجویان رشتة تربیت بدنی (کارشناسی ارشد و دکتری) بود. حجم نمونه براساس فرمول جامعه نامحدود تعیین شد و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در میان 376 نفر به‌صورت الکترونیکی توزیع و جمع‌آوری شد. در نهایت داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس نسخة 22 و اسمارت پی‌ال‌اس نسخة2 تحلیل و مدل پژوهش استخراج و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد تنوع و نوآوری در تولید، برنامه‌ریزی راهبردی، انتخاب بازار هدف، رتبه‌بندی پوشاک ورزشی و طراحی متناسب با نیاز بازار در توسعة عمودی و به‌کارگیری فناوری روز در تولید محصولات نیز در توسعة افقی برند پوشاک ورزشی داخلی تأثیرگذار است. براساس مدل برآمده از پژوهش می‌توان گفت که به‌ترتیب عوامل داخلی شرکت، عوامل خارجی شرکت، عوامل مربوط به نهادهای حاکمیتی، نقش قانونی و نقش حمایتی دولت بیشترین تأثیر را بر توسعة برندهای ورزشی داخلی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Development of Sport Apparel Brand

نویسندگان [English]

 • Ali Ghobadi 1
 • Nahid Shetab Bushehri 2
 • Amin khatibi 3

1 Ph.D. student of sport management, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the factors affecting the development of sports apparel brands. This research was conducted by exploratory mixed method in two parts: qualitative and quantitative. Collection instrument in qualitative were in-depth and semi-structured interviews with experts based on the results of which the questionnaires were prepared and used in the quantitative section. The validity of the questionnaire was confirmed by seven sports marketing experts. The reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha coefficient of 0.96. The statistical population consisted of professors and faculty members of physical education colleges and physical education students (masters and PhDs). The sample size was determined based on unlimited community formula and by simple random sampling, questionnaires were distributed among 376 people electronically. Finally, the collected data were analyzed by SPSS 22 and PLS 2 software and the research model was extracted and validated. The results showed that diversity and innovation in production, strategic planning, target market selection, ranking of apparel and design tailored to market demand in vertical development and application of up-to-date technology in product development also have an impact on horizontal development of domestic sports apparel brand. According to the research model, it can be said that the internal factor of the company, the external factor of the company, the factors related to the governing bodies, the legal role and the state support role had the most influence on the development of domestic sports brands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand development
 • Role of government
 • Role of the company
 • Sports wear
 • The role of institutions of the rule
مراجع

1. Ranjbaryan , B. & Mohammadzadeh , A. (2018). The effect of brand extension on new products in the food industry of Tehran. Agricultural Economics and Development , 14 (53). 91- 106.

2. Yoo, B., Donthu, N., and Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science. V.28, N.2.195-211.

3. Ghazanfari , A. Brand , Sustainability in the world economy. Sina Hamd Aria Company Publication , 9. 1-4.

4. Ko , E., Taylor, C., Sung, H., Lee, J., Wagner, U., Navarro, D., Wang, F. (2012‌)‌. Globalmarketing segmentation usefulness in the sportswear industry. Journal of Business Research. 65. 109-117.

5. Mamangkey, C. M., Lapian, J. S. L., & Tumbuan, W. J. A. (2018). The influence of brand personality on consumer purchase intention of nike sportswear products in manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6(1). 83-97.

6. Azadi,R. Yousefi,B.Eide,H (2017). Evaluating brand equity and its effective factors in the sportswear industry (comparison of authentic Iranian and foreign sports brands). Sports management, 9(3). 515- 529.

7. Vazifeh Dust, H. Saad Nia,H. Kashani, S.(2010). The study of the effect of commercial development strategy on the mental status of service companies (A Case Study of the Bank and its Subsidiary Companies and the Pasargad Trade Show in Tehran). Journal of Management.6(16).47- 58.

8. Kim ck, L, A. S. M, 2001. Consumer evaluation of vertical brand extensions and core brands business research, volume 52. 211-22.

9. Xie, Y, H.(2008). consumer innovativeness and consumer acceptance of brand extensions. Product &brand management. 235-243.

10. Stilling Blichfeldt, B (2005)‌. On the development of brand and line extensions. TheJournal of Brand Management, 12 (3‌). 177-190.

11. Keller, K. L.‌ (2013‌). Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity. Upper Saddle River: Prentice Hall. 276-291.

12. Rafiei, Sahar. Haghighi nasab, Manijeh. Yazdani, Hamid Reza (2012). The effect of marketing mixes and corporate image on brand equity in the software industry of information technology. Journal of Research in New Marketing Research. Second year, number four, sequential number (7). 195-182.

13. ShadiWand, Azam. Azmshah, Tahereh. Mehdi Pour, Abdul Rahman (2015). Determining the factors affecting the value of domestic sports brands through structural equation modeling. Sports Management Journal. 8(3). 359- 373.

14. Adibbour, M. Ferdowsi,S. Moshabaki,A (2018). Factors Affecting the Attitude towards Branding and Its Impact on Mother's Brand From the Perspective of Shirin Aal Sales Customers. New marketing research,8(1). 21-34.

15. Ahmadi, Yaser. Mirazazadeh, Zahra Sadat. Azim Zadah, Seyed morteza (2018). Consumer behavior analysis of clothing brands. Quarterly Management and Exercise Development.7(3). 87- 98.

16. Naderi Nasab, M.(2017). Analysis of Competitive Situation of Women's Clothing Garments Production in Iran Using Porter's Competitive Model. Sports and Youth Strategic Studies.16(37). 179-194.

17. Askaryan, F. Asgharpour,H. Sorlab,R.(2016). A Comparative Study of the Comparative Advantage of Iranian Exports of Sporting Goods. Sport Management Studies,8(35). 68-72.

18. Mohammadi,S. Norahi,T. Sharifian,A. Presentation of Structural Equation Modeling Factors Influencing the Development of Internet Shopping for Sporting Goods. Applied Research in Sport Management,4(4). 43-54.

19. Kazemi,M.R. Khansari,N. Hosseinpur,D (2015). Success factors of the new product بازار هدف نا محدود development in the clothing industry (sports). Sport Management Studies 7(34). 17-36.

20. Abdavi, Fatemeh, and Zahra Shiralizadeh (2015). The Effect of Brand Extension Strategy on Its Image & 58; The Case of Majid Brand. Annals of Applied Sport Science 3(4). 39-48.

22. Teng, P. K., & Heng, B. L. J. (2018). Examining antecedents of generation y brand loyalty of sportswear in shanghai, china. International Journal, 3(10). 67-74.

23. Sharma, R. (2017). Understanding the Role of Store Image in Influencing Customer-based Brand Equity and Its Dimensions in Indian Sportswear Industry. Management and Labour Studies, 42(3).167-189.

24. Nam, C. Dong, H. & Lee, Y. A. (2017). Factors influencing consumers’ purchase intention of green sportswear. Fashion and Textiles, 4(1), 214- 241.

25. Hu, Chuming (2015‌)‌. Improving Competitive Advantage of Chinese Sports Brand through Brand Management. Modern Economy, 6(04), 473- 496.

مدیریت فرهنگی

مجموعه ای از باورها و رفتارهای گروه های انسانی است که در واژه فر و هنگ به معنای ادب – تربیت – علم – معرفت و اداب و رسوم تعریف شده است که ناشی از عوامل زیست شناخی و محیط زیستی و روان شناخی و تاریخ بشری است

ف) بازار

محلی برای مبادلات بالقوه یا مجموعه ای از خریداران بالفعل و بالقوه یک کالا و یا نهایتا این که بازار از نظر علمی به معنی محل جمع عدده ای از متقاضیان و عرضه کنندگان است مه دارای نیاز های مشترک بوده و از هر وسیله ی مبادله یا پول مشترکی در داد وستد ها استفاده می کنند

ق ) بازاریابی

به مجموعه ای از فعالیت های بازرگانی اطلاق میشود که جریان کالاها یا خدمات را از تولید کننده تا مصرف کننده یا استفاده کننده نهایی آن هدایت می کند

ص ) مدیریت

مدیریت فراگرد بکارگیری موثر و کارامد منابع مادی و تنسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی – سازماندهی – بسیج منابع و امکانات – هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می پذیرد

گ ) مدیریت بازاریابی

عبارت است از تجزیه و تحلیل فرصتها ، برنامه ریزی ، به کارگیری ، اجرای کنترل برنامه ها با هدف ایجاد و حفظ مبادلات مطلوب بازارهای هدف به منظور نیل به اهداف سازمانی .

ک ) مبادله فرهنگی

مبائله فرهنگی انتقال معانی فرهنگی به طور ارادی و گاه با برنامه ریزی فرهنگی است چنان که هر نظام فرهنگی عناصری از فرهنگهای دیگر را می پذیرد

م ) مدیریت بازاریابی فرهنگی

عبارت است از تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل برنامه هایی که هدف آن ایجاد سطح مطلوبی از مبادلات فرهنگی باشد

ن ) بازاریابی فرهنگی

مجموعه فعالیتی که منجر به جلب رضایت و توجه مشتری برای تامین خدمات و یا کالاهای فرهنگی خواهد شد

3 تفاوت خواسته با نیاز چیست ؟

خواسته ها راه رفع نیاز ها بوده در حالی که نیازها محدود و تقریبا ثابت هستند . خواسته با توجه به فرهنگ های جوامع و آداب و رسوم و هیجان و سلایق و طرز تلقی و نیز وضع درامدی افراد نامحدود و دایما در حال تغییر بوده و گرایش جدی به سوی کالا ها ی جدید دارند

4 تفاوت خواسته و تقاضا چیست ؟

فرق خواسته و تقاضا در این است که امکان دارد خواسته فردی به منظور رفع نیاز گرسنگی ، چلوکباب باشد در حالی که با پول همراه خود فقط توانایی خرید یک ساندویج را دارد و نهایتا با توجه به قدرت خرید و رضایت حاصله از آن ساندویج را برای خرید انتخاب می کند که در اثر این عمل خرید ساندویج به عنوان عمل تقاضا محسوب شده و خواسته چلوکباب به حساب نمی اید

5 هر انسان به چه روشهایی میتواند کالای مورد نیاز خود را به دست آورد یا تهیه کند ؟

اولین روش فرد خود تولیدی است – روش دوم تکدی گری و کمک خواستن عاجزانه از دیگران است – در روش سوم فرد می تواند برای دریافت کالا به زور متوسل شود و یا کالا را سرقت کند – چهارمین و بهترین روش ، روش مبادله ای است

6 شرایط تحقق یک معامله چیست نام ببرید ؟

1 – وجود حداقل دو کالا یا خدمت با ارزش

2 – شرایط مورد توافق برای مبادله

3 – زمان و مکان مورد توافق برای مبادله

7 عاملهای اصلی بازار را نام ببرید ؟

عرضه کننده – تقاضا کننده – نیاز یا احتیاج – قدرت خرید

8 تعاریف مختلف از بازار را بنویسید ؟

الف) تعریف عام بازار : مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران و فروشندگان برای تبادل کالاو خدمات دور هم گرد می آیند

ب) تعریف بازار از دید یک اقتصاد دان : یک بازار شامل تمام خریداران و فروشندگانی است که در حال داد وستد کالاها یا خدمات خاصی هستند

ج ) تعریف بازار از دید یک بازاریاب : بازار مجموعه از فروشندگان است بالقوه و واقعی که برای یک کالا وجود دارد

9 انواع بازارها را نام برده و تعریف کنید ؟

1 – بازار بالقوه : به مجموعه ای از مصرف کنندگان گویند که نسبت به کالا یا خدمتی خاص علاقه مندی نشان می دهند

2 – بازار در دسترس : به مجموعه ای از مصرف کنندگان اطلاق می گردد که نسبت به یک کالا یا خدمتی خاص علاقمند هستند دارای درامدی می باشند و به کالایاخدمت دسترسی دارند

3 – بازار در دسترس واجد شرایط : از مجموعه از مصرف کنندگان شکل می گیرد که علاوه بر علاقه مندی صاحب درامد بودن و دسترسی از شرایط لازم برای خرید کالا یا خدمت نیز برخوردارند

4 – بازار تسخیر شده : مجموعه ای از خریداران اند که در حال حاضر محصول خرداری کرده اند

5 – بازار هدف : قسمتی از بازار در دسترس واجد شرایط است که شرکت برای فعالیت انتخاب کرده است

10 انواع بازار از دیدگاههای مختلف را نام ببرید ؟

1 – انواع بازار ها از نظر فعالیت 2 – انواع بازار های سازمانی 3 – انواع بازارهای اقتصادی

11 انواع بازارها از نظر فعالیت را نام ببرید ؟

 • از نظر کالا فراورده ها : مثل فرش – نفت – پسته
 • از نظر کار و خدمات : مثل بیمه – بازار های کار- حمل و نقل
 • از نظر پول و سرمایه : مثل بورس اوراق بهادار – سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت

12 انواع بازارهای سازمانی را نام برده و توضیح دهید ؟

1 – بازارهای صنعتی

این بازار بسیار بزرگ است که در بعضی از کشورها احتمال دارد در برگیرنده ی هزاران و حتی میلیونها شرکت و موسسه باشد و حجم داد و ستد کالا و خدمات در این بازار سالانه بالغ بر چندین میلیارد دلار در کشورهای صنعتی می باشد

2 –بازارهای دولتی

این بازار نیز بازار بزرگی بوده که در آن کالاها و خدماتی خریداری میشوند که عمدتا دارای مصارف دفاعی ، اموزشی ، رفاه عمومی و سایر نیازهای جامعه می باشند

3 – بازارهای واسطه

این بازار از افرادو سازمانهایی تشکیل میشود که کالاهای تولید شده توسط دیگران را به منظور فروش مجددخریداری می کنند یا پس از خرید آنها را به دیگران اجازه می دهد

13 انواع بازار اقتصادی را نام برده و توضیح دهید ؟

1 – بازار رقابت کامل

2 – بازار انحصار کامل : بازاری است که در آن تولید کننده یا فروشند در بازار وجود دارد و به جهت موفقیت ممتاز و اعضای خود حتی در دراز مدت هم میتوانند سودی بیش از اندازه معمول کسب کنند

3 – بازار رقابت انحصاری : این بازار هدف نا محدود بازار نه بصورت رقابت کامل است و نه بصورت انحصار کامل یعنی وضعی بینابین است یعنی هم رقابت وجود دارد و هم انحصار

4 – بازار اعضار چند جانبه : به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند فروشنده تقاضای انبوه خریدار را ارضا کنند

14 انواع و اقسام بازار از دیدگاه آقایان فلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ را نام ببرید ؟

بازار مصرف کننده – بازار های صنعتی – بازار واسطه ای – بازار دولتی – بازار بین المللی

15 – مهمترین اهداف بازاریابی را نان ببرید ؟

به حداکثر رساندن سطح مصرف – به حداکثر رساندن رضایت مصرف کننده – به حداکثر رساندن حق انتخاب – به حداکثر رساندن کیفیت زندگی

16 سیر تکاملی در تقسیم بازاریابی را نام ببرید و توضیح دهید ؟

1 – بازاریابی انبوه یا یکنواخت : در این حالت مدیر بازاریابی با فرض اینکه کالای آنها با سلیقه همه ی افراد سازگار است محصول تولیدی خود را با یک شکل و در یک اندازه و بسته بندی یکسان به همه ی خریداران عرضه می کند

2 – بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا : در حالت بازاریابی تفکیکی مدیران بازاریابی با توجه به این واقعیت که خریداران دارای ذوق و سلیفه و ترجیحات قضاوتی بوده سعی در جلب رضات مشتریان و افزایش سطح فروس کالا های تولید خود را در ایجاد ، اندازه و کیفیت و نیز بسته بندی و . تولید و به بازار عرضه می کنند

3 – بازاریابی متمرکز یا هدف دار : بازاریاب تمام بخشها و قسمتهای مختلف یک بازار نامتجانس را شناسایی نموده و از بین آنها یک یا چند قسمت را که با توجه به مزیت و استراتژیک شرکت امکان موفقیت در آنها بالا است برای فعالیت خود انتخاب می کند

17 – حیطه های عمل در بازاریابی بین المللی به چند قسمت تقسیم می شود نام ببرید ؟

عوامل قابل کنترل : شامل سیاستهای کالا و خدمات – برنامه فروش – قیمت گذاری و توزیع است

عوامل غیر قابل کنترل : که به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود و در بخش داخلی سیاستهای کلی دولت – ساختار قانونی و شرایط اقتصادی و در بخش خارجی اوضاع اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی و فرهنگی می باشد که در هر کشور متفاوت است

18 دیدگاههای روند تکاملی در تعریف بازاریابی را نامبرده و توضیح دهید ؟

1 – دیدگاه مبتنی بر فرایند ساخت و تولید : بر اساس این دیدگاه باید فرایند های ساخت محصول و یا ارائه خدمات را بهینه سازی نموده تا هزینه ساخت به شدت کاهش یابدطرفداران این دیدگاه بر این باورند که در صورتی می توان به فروش بالا دست یافت که قیمت کالا را به کمترین نقطه ممکن رسانید

2 – دیدگاه محصول محور : با تولید کالا ی با کیفیت فوق العاده بالا و یا ارائه خدمات بی نقص میتوان نظر مشتریان بالقوه را جلب نمود

3 – دیدگاه مشتری محور : بر اساس این دیدگاه باید ابتدا بفهمیم که مشتری به چه چیزی نیاز دارد سپس خواسته های آن را بررسی کرده و در صورت لزوم خواسته جدیدی در انها ایجاد کنیم و در نهایت با تنظیم قیمت و بودجه فرد و جامعه اقدام به طراحی و ساخت محصول و فروش آن نماییم

19 آمیخته بازاریابی را تعریف کنید ؟

تصمیمات عمده مدیریت بازاریابی را میتوان در یکی از طبقه بندی های کالا ، قیمت ، مکان و ترویج خلاصه کرد که تحت عنوان 4p یا آمیخته بازاریابی شناخته میشوند این متغییر ها عواملی هستند که مدیران بازاریابی به منظور به حداکثر رساندن رضایت مشتریان در بازار هدف میتوانند تحت کنترل قرا دهند

20 اجزای آمیخته بازاریابی را نام برده و توضیح دهید ؟

1 – کالا : که شامل محصول فیزیکی یا خدمات ارائه شده به مصرف کننده می باشد

2 – قیمت : که شامل عواملی مثل تخفیف ها و تامین هزینه ها و یا هزینه اجاره بها و سود حاشیه می باشد

3 – مکان : که همان شبکه توزیع است به عنوان ابزار رساندن کالا به مشتریان هدف

4 – ترویج : ابزارهای ترویج مربوط به برقراری ارتباط و فروش به مصرف کننده بالقوه می شود

21 وظایف مدیر بازاریابی چیست توضیح دهید ؟

این است که با تجزیه و تحلیل و برنامه ریز ی و اجرای کنترل و برنامه های بازاریابی موثر و کارامد یک موقعیت رقابتی برای شرکت در بازارهای هدف ایجاد کند

22 مدیر بازاریابی به چند شکل بازاریابی می نماید نام برده و تضویح دهید ؟

1 – بازاریابی تبدیلی : این شیوه بازاریابی زمانی بکار گرفته میشود که برای کالا و خدمات عرضه شده شرکت تقاضای منفی وجود داشته باشد یعنی تمایلی برای خرید نباشد و نگرش منفی به کالاها باشد در این صورت مدیر بازاریابی باید تقاضای مثبت ایجاد نموده و به سطحی مساوی با عرضه برساند

2 – بازاریابی انگیزش : بازاریابی انگیزش زمانی وجود دارد که تقاضا برای کالا وجود نداشته باشد و مردم نسبت به محصول بی اعتنا باشند

3 – بازار یابی توسعه ای : این نوع بازاریابی به منظور پاسخویی به تقاضای پنهان بکار گرفته میشود

4 – بازاریابی مقابله ای : محصولات و خدمات زیادی وجود دارند که تقاضای آنها برای رفاه عمومی جامعه و به تبع آن رفاه مصرف کننده و عرضه کننده آن مضر است و هر نوع تقاضا برای آنها زاده به نظر میرسد

5 – بازاریابی تضعیفی : دربعضی از مواقع تقاضا برای یک محصول یا خدمات خیلی بیشتر از عرضه آن است مانند دروان جنگی و یا در هنگام بحرانها که بازاریان باید با تلاش تضمینی سعی کنند تقاضا را کاهش دند

23 هدف استراتژی های روابط بازاریابی چیست ؟

هدف استراتژی های روابط بازاریابی این است که از طریق همکاری گروههای درگیر ، سطح بالایی از رضایتمندی مشتریان را بوجود آورد

24 عناصر اساسی در تعریف چیستی فرهنگ را نام ببرید ؟

الگوهای رفتاری – باورهای مشترک – محیط اعم از طبیعی و اجتماعی

25 ویژگیهای فرهنگ را نام ببرید ؟

هویت دهند ه است – مصونیت آور است – هم پویا و هم پایاست – تاثیرپذیر است – فطرت ثانوی است

26 ویژگیهای فرهنگ از نظر هرسکوتیس را نام ببرید ؟

فرهنگ عام ولی خاص است – فرهنگ قابت ولی متغیر است – فرهنگ اجباری ولی اختیاری است

27 دلایل عمومیت جنبه های عام فرهنگ را در تمام جوامع انسانی توضیح دهید ؟

اولا نیازهای ریستی ، روانی و اجتماعی انسان ها مشترک است بنابراین در هر دوره ی زمانی و مکانی به شیوه ی تقریبا مشابه درصدد پاسخگویی به نیازهایشان برامده اند

ثانیا یکی از خصوصیات اصلی فرهنگ اکتسابی بودن و انتقال پذیری آن است که باعث شده عناصر فرهنگ از نسلی به نسل دیگر از جامعه ای به جامعه ی دیگر انتقال یابند

28 خرده فرهنگ را تعریف کنید ؟

در داخل هر جامعه گروه های کوچکتری وجود دارند که ضمن داشتن یک رشته تشابهات اساسی با فرهنگ عمومی جامعه به دلیل برخی تفاوتهای فرهنگی از سایر گروه های اجتماعی باز شناخته می شوند

29 منظور از اصطلاح توده سازی به چه معنا می باشد ؟

بدین معنا که با ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه ، تمام خرده فرهنگها و فرهنگ های خاص و مجزا ناپدید می شوند و به نوعی ساکنان یک جامعه تشابه می پذیرند و در سبک زندگی علایق و خواسته ها از الگوهای مشابهی که وسایل ارتباط جمعی به آنها می دهند برخوردار می شوند

30 فرهنگ ثابت ولی متغیر است یعنی چی و به چند قسمت می باشد ؟

از آنجا که مواریث فرهنگی از نسلی بخ نسل دیگر منتقل می شود و فرهنگ گذشته در زمان حال تداوم می یابد و هم چنین اگر تغییر صورت بگیرد ارام و بطنی است و به سادگی قابل درک و رویت نیست پس فرهنگ ثابت به نظر می رسد و به شکل : فرهنگ ایستا و فرهنگ پویا تقسیم میشود

31 لایه های فرهنگ را از نظر شاین تعریف کنید ؟

لایه اول یکسری مفروضات کلی و باورهای بنیادی است مانند اعتقادات یک فرد مذهبی ، روی این لایه و این سطح لایه دیگری به نام سطح ارطشها بنا میشود که بر اساس آن اعتقاد باور و پذیرش بنیادی یکسری ارزشها پدید می آید و سومین لایه ، سطحی قابل ملاحظه با ظاهر فرهنگ است که شامل نمادها ، سمبل ها و الگوهای رفتاری است که ما در فرهنگ نشانه های آنرا می بینیم

32 مهارتهای 10 گانه مدیران فرهنگی برای تحول و توسعه فرهنگی را نام ببرید ؟

مهارت تفکر استراتژیک فرهنگی – مهارت مدیریت تنوع فرهنگی – مهارت هوش فرهنگی – مهارت رهبری فرهنگی – مهارت فضاسازی فرهنگی – مهارت کسب و کار فرهنگی – مهارت مدیریت جهانی شدن فرهنگی در بعد ملی – مهارت تحلیل فرهنگی – مهارت انسجام سازی فرهنگی – مهارت فنی و تکنولوژیک

33 ابعاد سه گانه هوش فرهنگی مدیران فرهنگی را نام ببرید ؟

بعد شناختی : که برای توسعه فرهنگی نیاز است

بعد فیزیکی : که تمام تفاوتهای فرهنگی در آن تبلور میشود

بعد احساسی – انگیزشی : که سازگار با یک فرهنگ جدید مستلزم غلبه بر موانع و مشکل هاست

33 مهارتهای 10 گانه مدیریت را بصورت مختصر از هر یک مهارتها کمی مطالعه شود که در صورت آمدن سئوالی بتوانید پاسخ دهید

عراق؛ بازار جذابی که روحانی آن را پس گرفت

عراق؛ بازار جذابی که روحانی آن را پس گرفت

افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و عراق یکی از اهداف سفر روحانی به این کشور است اما دستیابی به این سفر تنها با اراده و اقدام بخش خصوصی ممکن خواهد بود.

مریم یعقوبی: سال ۹۶ حجم تبادلات تجاری ایران و عراق افزایشی حدود ۲.۵ میلیارد دلار داشت و به بیش از ۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید.

این روند افزایشی در حالی رخ داد که مذاکرات سیاسی مقامات دو کشور روز به روز بر روشن شدن افق همکاری‌های تجاری و صنعتی بین ایران و عراق می‌افزاید. برنامه ریزی برای افزایش تبادلات تجاری ایران و عراق تا ۲۰ میلیارد دلار از اهداف اصلی سفر رئیس جمهور و هیئت تجاری همراه به عراق است. گفتنی است هیات ۳۰ نفره فعالان بخش خصوصی نیز به سرپرستی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حسن روحانی را در سفر به بغداد همراهی می‌کنند.

از سوی دیگر با وجود مخالفت‌های عراق با سیاست تحریم‌های ایران شاید بتوان گفت این همکاری‌ها در آینده‌ای نه چندان دور گسترده‌تر شده و ایران در بازار عراق به عنوان شریک نخست تجاری شناخته شود. افزایش سهم بازار عراق توسط تجار و تولیدکنندگان ایرانی مدتهاست که هدف گذاری شده است اما با وجود نزدیکی مرزی، دسترسی و حمل و نقل زمینی و سایر تسهیلاتی که در امور تجاری ایران بازار هدف نا محدود و عراق وجود دارد بخش خصوصی و برخی فعالان اقتصادی فرصت سوزی کرده و عرصه را به ترک‌ها و اعراب دیگر واگذار کردند.

با سفر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان اما می‌توان این امید را داشت که فعالان اقتصادی نیز با امید و پشتکار بیشتر و در کنار آن ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات رقبا را از کشور همسایه خارج کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عراق کشوری با مساحت ۴۳۸۰۰۰ کیلیومتری و دارای جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون نفر است. شهرهای موصل، کرکوک، بصره، اربیل، نجف و کربلای معلا از بزرگترین شهرهای این کشور و مراکز اصلی توریستی، تجارت و بازرگانی هستند. عراق تنها یک منطقه آزاد تجاری به نام خورزبیر دارد که مشمول فرآیند تجارت آزاد محسوب می‌شود.

تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۷ بر اساس برابری قدرت خرید ۶۶۰ میلیارد دلار و نرخ تورم این کشور ۲ می‌باشد.

عراق با دارا بودن بیش از ۴۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلا به عنوان یکی از همسایگان و طرف‌های تجاری اصلی ایران محسوب شده و در اغلب سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای، شورای همکاری غربی، شورای همکاری گمرکی، صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی، اوپک و سازمان تجارت جهانی عضو می‌باشد.

تجارت عراق

عراق علاوه بر محصولات نفتی و فرآورده‌های آن در محصولات کشاورزی همچون خرما، گندم، جو، برنج، انواع سبزیجات، پنبه جزء تولیدکنندگان مطرح منطقه بوده و کشورهایی مانند هند با سهم ۲۲.۱٪، چین ۲۰٪، آمریکا ۱۶.۸٪، کره جنوبی و یونان ۵٪و ایتالیا با ۴.۴۹٪ مهم‌ترین مشتریان محصولات و کالاهای عراقی هستند.

اما نیازهای کشور عراق به کالا وخدمات تاکنون توسط کشورهای امارات با سهم ۲۴.۴٪، ترکیه ۱۸.۱٪، چین ۱۶.۶٪،‌ ایران ۱۲.۸٪، کره جنوبی ۲.۸٪ و هند و آمریکا در مجموع نزدیک به ۵٪ از تأمین شده است. ایران به عنوان بزرگترین کشور همسایه عراق سهم چهارم را در صادرات کالا به عراق به دست آورده است که هدفگذاری برای افزایش این سهم با سفر رئیس جمهوری به این کشور صورت گرفته است.

اقلام صادراتی و وارداتی عراق

یکی از نکات جالب توجه این است که در تولید خرما کشور عراق به عنوان یکی از تولیدگنندگان بزرگ دنیا محسوب می‌شود اما با وجود جمعیت کمتر از ایران پس از پاکستان با خرید ۱۱ میلیون و ۴۶۲ هزار دلار خرما از ایران، بزرگ‌ترین مشتری خرمای ایران و عراق است که بیش از ۱۱ میلیون و ۸۹ هزار دلار خرمای ایرانی را از تاجران خریداری کرده است.

طی سال‌های ۸۷ تا امسال حجم صادرات ایران به عراق از حدود ۲.۷۶۲ میلیون دلار به ۷.۳۲۲ میلیون دلار در نه ماهه سال جاری رسیده است. البته این در حالی است که واردات ایران از عراق از سال ۸۷ که حدود ۶۷ میلیون دلار بوده به ۳۶ میلیون دلار در سال جاری رسیده است.

افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و عراق تا مرز ۲۰ از دستاوردهایی است که رئیس جمهور در سفراخیر خود به عراق بر آن تاکید داشته است. این موضوع قطعاً نیاز به بازنگری در کیفیت و کمیت تولید و بسته بندی و سایر شاخص‌های صادرات کالا از سوی فعالات تجاری و صنعتی ایران دارد.

بخش خصوصی که همراه با حسن روحانی به عراق سفر کرده‌اند از دستاوردهای سفر اظهار رضایت کرده و برنامه‌های آینده خود را تشریح کردند.

بخشی از اظهار نظرهای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را در ادامه می‌خوانید:

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

بانک اطلاعاتی منسجم از کالاهای باکیفیت تشکیل شود تا جلوی تجارت کالای بی‌کیفیت گرفته شود. این مسئله به نفع ایران است. صادرات و واردات کالاها نباید یک‌طرفه باشد. باید هر دو کشور به هم دیگر صادرات و واردات داشته باشند.

یحیی آل اسحاق:

ایران از نظر اقتصادی مزیت‌های فوق العاده‌ای را برای عراق دارد و به دلیل نزدیکی به این کشور از لحاظ جغرافیایی هزینه پروژه‌های عمرانی این کشور را کاهش می‌دهد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی در این کشور از سوی ایران صورت گرفته است و سالانه حدود دو میلیون گردشگر از ایران به عراق می‌روند و دو میلیون گردشگر از عراق به ایران می‌آیند.

در بخش‌های مختلف نظیر مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی - مهندسی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نیز تعاملات مطلوبی بین دو کشور برقرار است و برخی از افراد سیاسی نمی‌توانند در مورد مبادلات اقتصادی ایران و عراق را تصمیم بگیرند و نگاه سیاسی را در این حوزه دخیل کنند.

سیدحمید حسینی:

ایجاد شهرک صنعتی مرزی، واردات و صادرات از سرزمین عراق و بهره گیری شرکت‌های بین المللی ایرانی برای بازرسی و کنترل کالاهای صادراتی ایران به عراق از جمله این موارد است.

عراق یک بازار بسیار خوبی برای ایران به خصوص واحدهای صنعتی کشور محسوب می‌شود، و ایرانی‌ها جدا از تجارت می‌توانند کارهای صنعتی مختلفی در عراق انجام دهند و بخشی از ظرفیت‌های مازاد صنعتی مملکت را در عراق بکار گیرند. عراقی‌ها نیز به شدت از فعالیت‌های صنعتی استقبال می‌کنند و انتظار دارند ایرانی‌ها فقط در بازارعراق تجارت نکنند بلکه به رشد صنعت عراق نیز کمک کنند.

کیوان کاشفی:

از مدت‌ها پیش مقدمات سفر هیات عالی‌رتبه ایرانی به عراق فراهم‌شده بود و انتظار می‌رود در این سفر مذاکرات و نتایج خوبی به خصوص در حوزه ترانزیت و بانکی صورت گیرد. حذف دلار و استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات اقتصادی ایران و عراق از دیگر مواردی است که امیدواریم در این سفر توافقات خوبی درباره آن انجام شود. در حال حاضر پول ایرانی در عراق بسیار وجود دارد و تجار عراقی با استفاده از ریال می‌توانند از ایران خرید انجام دهند که این موضوع برای کشور یک مزیت محسوب می‌شود.

شهلا عموری:

توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق صرفاً اقتصادی نیست بلکه موجب پیوندهای عمیق سیاسی و افزایش مناسبات بین دو کشور خواهد شد. همچنین در شرایط تحریم به‌غیر از استفاده از ظرفیت صادرات به کشور عراق می‌توان واردات از این کشور را داشته باشیم. در حال حاضر ظرفیت‌های بی‌شماری پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور وجود دارد. بخش خصوصی می‌تواند در زمینه‌های بسیاری ازجمله صدور خدمات فنی مهندسی، گردشگری و انرژی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشد.

هانی فیصلی:

توسعه و رونق اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق میسر نخواهد شد مگر با همت و درایت در امور اقتصادی کشور؛ مشکلات بسیاری در حال حاضر پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی و عراق وجود دارد که مانع از توسعه روابط و برآورده شدن انتظارات تجاری مطلوب میان ایران و عراق می‌شود.

داشتن لیست زمانبندی برای انجام کارها و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف

در کتابخانه ای بودم و کتابی را دیدم درباره این موضوع که چطور در زمانی کم، کارهای زیادی انجام دهید. این کتاب توسط نویسنده ای بسیار معتبر و شناخته شده نگاشته شده و نکات متعددی را بیان میداشت که “ظاهرا” به شما کمک میکند بتوانید کارهای بیشتری را انجام دهید. اما زمان آن است که پرده از حقیقت برداشته شود.

کتاب عملی و مفید یا کتابی که فقط خوب فروش میرود !؟

خیلی از نویسنده های بسیار معروف هستند که کتابهای پر فروشی نوشته اند. کتابهایی که به خواننده، توهم قدرت و کنترل داشتن و همچنین توهم یادگرفتن چیزی را میدهند، اما اگر پس از مطالعه آنها، به تغییرات عملی در زندگی خود دقت کنید، خواهید دید که در حقیقت هیچ اثری در زندگی شما نذاشته اند. و برای من بسیار جالب است که کار خواننده ای که واقعا به دنبال حقیقت و به دنبال روش هایی است که واقعا جواب میدهند، سخت شده است ! زیرا حتی معروف ترینها، به هیچ عنوان راه حل کارآمدی را به شما ارائه نمیکنند.

منِ دروغین انسانها یا همان Ego، عاشق این است که حس کند ابزارهایی را بدست آورده که میتواند زندگی اش را عوض کند. و عاشق این است که زندگی را مانند یک بازی استراتژیک پیش برده و آنرا با برنامه ریزی و نقشه ریزی، تغییر دهد ! جالب تر این است که Ego اگر از آن مطلب، نتیجه هم نگیرد، به روی خود نمی آورد و کماکان بازی را از مسیری دیگر پیش میبرد ! و کتابها و نویسندگان پرفروشی که در بازار میبینید، اکثرا از سطح هوشیاری بالاتری، شما را راهنمایی نمیکنند، بلکه فقط محتوایی تولید میکنند که Ego پسند است ! یعنی توهم قدرت و توهم یادگیری یک تکنیک را به شما میدهد. چیزهایی که در عمل هیچ سودی برای شما ندارند. و بیچاره فرد خواننده ای که به اسم اینکه یک کتاب شناخته شده و پرفروش خریده، آنرا مطالعه میکند !

برای چند لحظه، صادقانه به خود بگویید که چند درصد برنامه ریزیها، تصمیم گیریها، استراتژی ریزی ها و لیست های زمانبندی شما به انجام رسیده است. چند بار گفته اید که فردا فلان کار را میکنم و نشده است ؟ البته این کتابها کماکان دلیل دیگری را برای این موضوع میاورند تا شما حس کنید مشکل در خودتان بوده است. اما جالب است که این دلیل، هرگز این نیست که خودِ محتوای نوشته شده توسط نویسنده، از سطوح هوشیاری پایین تری نوشته شده است و کارآمد نیست ! بله میتوان هزاران روش برای زمانبندی معرفی کرد که به شما توهم قدرت میدهند. اما آیا شما را حقیقتا هم رشد میدهند ؟ آیا حقیقتا بازده شما را افزایش میدهند ؟ البته شما معمولا حتی به خود اجازه هم نمیدهید که به آن شک کنید، زیرا فرآیندهای تبلیغاتی پشت آن آنقدر قوی و تعداد فروش و معروفیت آنقدر بالا بوده که شما عیب را فقط از کار خود میدانید!

این مقاله نوشته میشود زیرا شما گناه دارید و اینکه این کتابها را وارد زندگی خود کنید، واقعا بیشترین ضربه را به شما خواهد زد. شما باید بدانید به محض اینکه برای آینده برنامه ریزی کنید یا هدف بگذارید که در آینده به فلان چیز میرسم، در همان لحظه شما بزرگترین ضربه را به خود زده اید زیرا این کتابها اول از همه شما را مشغول یک بازی میکنند و قدرت حضور در لحظه را از شما میگیرند. لحظه تنها دارایی شما برای رسیدن به هر آنچه میخواهید است و در حقیقت همه چیز در همین لحظه است و هر کتابی که به بهانه برنامه ریزی برای آینده یا هرچیز دیگر، شما را معتاد به یک چرخه فکری جدید میکند، به شما ضربه بزرگی میزند. برنامه ریزی صحیح، حضور در همین لحظه است. به جای اینکه برای آینده لیست تنظیم کنید و روی کاغذ استراتژیهایی را بریزید که در عمل اثر چندانی هم ندارند، کافیست کاملا در این لحظه حاضر باشید و برای کار های خود، در همین لحظه گامهایی بردارید. زمان حاکم بر آفرینش، فقط زمان “حال” است و حتی اگر قصد دارید برجی بلند بسازید، آجری که در همین لحظه و با دقت و حضور کامل در همین لحظه روی زمین میگذارید، تنها مسیر حقیقی و سریع ساخت آن برج است. بله، آینده و گذشته میتوانند به شکل یک فکر در ذهن شما وجود داشته باشند و ساعتها هم شما را مشغول کنند، اما در حقیقت، شما همواره در زمان حال بوده اید، در زمان حال هستید، و در زمان حال نیز خواهید بود. زمان آفرینش، حال است. پس برنامه ریزی کردن و راه حلهایی که به شما فقط توهم قدرت میدهند را رها کنید.(مقاله اختصاصی آموزش خودهیپنوتیزم برای تغییر باورها، کنترل فرآیند های ناخودآگاه و…)

بازار هدف نا محدود

در هر کسب و کاری میزان سود و زیان به طور زنجیره واری بستگی به میزان فروش و قدرت عملکرد واحد بازاریابی دارد. هر چقدر شرکت ها از نیروی بازاریابی حرفه ای آماده به کار و با تجربه بهره مند شوند، یقیناً سود و میزان موفقیت کسب و کار رو به افزایش خواهد بود.
بازاریابی یکی از شغل هایی است که با توجه به مهارت و روابط عمومی خوب خود و همچنین قدرت جذب مشتری می توانید به آن هیجان رضایت بخش برسید. آرین سیستم قصد دارد از طریق استخدام بازاریاب در تهران که آشنا به ترفندها و دانش روز بازاریابی حرفه ای باشد، به ارائه راهکارهای خلاقانه در حوزه تولید و فروش نرم افزارهای مالی و اداری خود برسد. بنابراین با رشد چشمگیری که مجموعه آرین سیستم در جهت تولید نرم افزارهای مالی و اداری برداشته است، استخدام بازاریاب کرج و تهران به ما کمک می کند تا با پیشنهاد اهداف کلان بازاریابی و نظارت مستمر بر تحقق آن ها شاهد افزایش فروش شرکت باشیم.

استخدام بازاریاب

متقاضیان استخدام بازاریاب حرفه ای در آرین سیستم باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

اگر به دنبال هیجان پیروزی در فروش هستید.بر خلاف باور غلط عموم متقاضیان استخدام بازاریابی، که کارشناس بازاریاب را فردی چرب زبان می دانند که فقط می خواهد مردم را وادار به خرید بی کیفیت کند، از نظر مدیران آرین سیستم کارشناس بازاریاب هنرمندی است که تلاش می کند با هنر روابط عمومی خوب و دانش بازاریابی حرفه ای خود در پاسخ به نیاز مشتری با ارائه مناسب یک محصول، پروسه فروش را تسریع کند.

چند مورد از ویژگی های بازاریاب حرفه ای عبارتند از:

توانایی بررسی و جمع آوری اطلاعات بازار به روش های مختلف
داشتن اطلاعات مستند سازی شده
انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با سیاست های تبلیغاتی
داشتن اعتماد به نفس و روابط عمومی بالا
آشنایی کامل با برندینگ و استراتژی های بازاریابی
صبر و حوصله زیاد و متعهد به برنامه ریزی
خلاقیت و نوآوری در کار
روحیه و علاقه به کارگروهی و چارچوب های زمانی
پشتکار و پیگیری بالا

شرایط مورد نیاز برای استخدام بازاریاب حرفه ای

متقاضی استخدام بازاریاب در تهران باید دارای شرایط زیر باشد :

 • تدوین و ارائه گزارشات مستندسازی و دوره ای
 • آشنایی با بازار هدف و شناسایی نیازهای مشتری
 • مسلط به جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بازار
 • توان اجرایی بالا و سازگار با محیط کار
 • آشنا به اصول و دانش بازاریابی
 • ارتباط موثر و روابط عمومی بالا
 • صبر و حوصله زیاد ، پشتکار و پیگیری بالا
 • توانایی Present محصولات نرم افزاری

تحصیلات زیر مورد نیاز برای استخدام بازاریاب در تهران است:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.